Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1863

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1863/2005, skelbiantis nuolatinį konkursą Latvijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių perpardavimui Bendrijos rinkoje, siekiant juos Bendrijoje perdirbti į miltus

OJ L 299, 16.11.2005, p. 40–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1863/oj

16.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1863/2005

2005 m. lapkričio 15 d.

skelbiantis nuolatinį konkursą Latvijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių perpardavimui Bendrijos rinkoje, siekiant juos Bendrijoje perdirbti į miltus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

1993 m. liepos 28 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93, nustatančiame intervencinių agentūrų turimų grūdų pardavimo tvarką ir sąlygas (2), numatoma, kad intervencinės agentūros saugomi grūdai parduodami konkurso tvarka ir už tokią pardavimo kainą, kuri nebūtų mažesnė už sandėliavimo vietos rinkos kainą arba, jos nesant, artimiausios rinkos kainą, atsižvelgiant į transporto išlaidas, už tokią pačią kokybę ir už lygiavertį kiekį, nesukeliant rinkos sutrikimų.

(2)

Dėl nepalankių oro sąlygų nuimant 2005 m. derlių, planuotas paprastųjų kviečių kiekis Latvijoje pasirodė nepakankamas vidaus paklausai tenkinti. Be to, Latvija turi intervencinių paprastųjų kviečių atsargų, kurias sunku parduoti ir todėl jas reikėtų realizuoti. Todėl jos gali būti parduodamos Bendrijos rinkoje konkurso tvarka siekiant paprastuosius kviečius perdirbti į miltus.

(3)

Siekiant atsižvelgti į padėtį Bendrijos rinkoje, reikėtų numatyti, kad šiam konkursui vadovautų Komisija. Be to, pasiūlymams, kuriuose siūloma mažiausia pardavimo kaina, turi būti numatytas paskirstymo koeficientas.

(4)

Siekiant užtikrinti ypatingos paskirties atsargų, dėl kurių skelbiami konkursai, kontrolę, reikia numatyti specialiąją priežiūros programą paprastųjų kviečių pristatymui ir perdirbimui į miltus. Kad būtų galima vykdyti šią stebėseną, reikia taikyti tvarką, numatytą 1992 m. spalio 16 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3002/92, nustatančiame bendrąsias išsamias intervencinių produktų naudojimo ir (arba) paskirties tikrinimo taisykles (3).

(5)

Siekiant užtikrinti tinkamą vykdymą, reikia iš konkurso laimėtojo paimti užstatą, kuris, atsižvelgiant į atitinkamų operacijų pobūdį, turi būti nustatytas nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų, ypač dėl jo dydžio, kuris turi būti pakankamas tinkamam produktų panaudojimui užtikrinti, ir dėl jo grąžinimo sąlygų, kuriose turi būti numatyta, kad turi būti pateiktas įrodymas, kad kviečiai buvo perdirbti į miltus.

(6)

Taip pat svarbu, kad Latvijos intervencinės agentūros Komisijai pateiktame pranešime būtų išsaugotas konkurso dalyvių anonimiškumas.

(7)

Siekiant modernizuoti administravimą, Komisijai pateiktiną informaciją reikėtų siųsti elektroniniu paštu.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Latvijos intervencinė agentūra nuolatinio konkurso tvarka pradeda Bendrijos vidaus rinkoje turimų 24 276 tonų paprastųjų kviečių pardavimą jų perdirbimui į miltus.

2 straipsnis

1 straipsnyje numatyta prekyba vyksta Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 numatyta tvarka.

Tačiau, nukrypstant nuo:

a)

pirmiau minėto Reglamento 13 straipsnio 1 dalies, pasiūlymai sudaromi, atsižvelgiant į faktinę partiją, dėl kurios teikiamas pasiūlymas, kokybės;

b)

pirmiau minėto Reglamento 10 straipsnio antros pastraipos, mažiausia pardavimo kaina nustatoma tokia, kad grūdų rinka nebūtų sutrikdyta.

3 straipsnis

Pasiūlymai galioja tuo atveju, kai kartu su jais pateikiami:

a)

įrodymas, kad konkurso dalyvis pateikė užstatą, kuris, nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos, yra nustatomas 10 EUR už toną;

b)

raštiškas konkurso dalyvio įsipareigojimas perdirbti paprastuosius kviečius Bendrijos teritorijoje į miltus per 60 dienų nuo jų išvežimo iš intervencinio sandėlio ir bet kokiu atveju iki 2006 m. rugpjūčio 31 d. bei pateikti 40 eurų už toną tinkamo dydžio vykdymo užstatą vėliausiai per dvi darbo dienas nuo deklaracijos dėl konkurso laimėtojo paskelbimo gavimo;

c)

įsipareigojimas vesti atsargų apskaitą, leidžiančią patikrinti, kad paskirtas paprastųjų kviečių kiekis Bendrijos teritorijoje buvo perdirbtas į miltus.

4 straipsnis

1.   Pirmojo dalinio konkurso galutinis pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi 2005 m. lapkričio 23 d. 15 valandą (Briuselio laiku).

Vėlesnių dalinių konkursų galutinis pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi kiekvienos savaitės trečiadienį 15 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2005 m. gruodžio 28 d., 2006 m. balandžio 12 d. ir 2006 m. gegužės 24 d., t. y, šiomis savaitėmis joks konkursas nebus vykdomas.

Paskutinio dalinio konkurso galutinis pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi 2006 m. birželio 28 d. 15 valandą (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymai turi būti pateikti Latvijos intervencinei agentūrai adresu:

Rural Support Service

Republic Square 2,

Riga, LV-1981

Telefonas (371) 702 78 93

Faksas (371) 702 78 92

5 straipsnis

Latvijos intervencinė agentūra per dvi valandas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus. Pranešimas turi būti siunčiamas elektroniniu paštu naudojant I priede pateikiamą formą.

6 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija nustato mažiausią pardavimo kainą arba nusprendžia neskirti konkurso laimėtojo. Jeigu pasiūlymai yra pateikti tai pačiai partijai ir juose nurodytas kiekis viršija bendrą turimą kiekį, kiekvienai partijai gali būti nustatyta atskira kaina.

Kai konkurso dalyviai siūlo mažiausią pardavimo kainą, Komisija gali nustatyti siūlomų kiekių paskirstymo koeficientą.

7 straipsnis

1.   3 straipsnio a punkte numatytas užstatas grąžinamas visas už kiekį, dėl kurio:

a)

pasiūlymas nebuvo atrinktas;

b)

pardavimo kaina buvo sumokėta per nustatytą laiko tarpą ir buvo pateiktas 3 straipsnio b punkte numatytas užstatas.

2.   3 straipsnio b punkte numatytas užstatas grąžinamas proporcingai Bendrijoje miltų gamybai panaudotų paprastųjų kviečių kiekiui.

8 straipsnis

1.   3 straipsnio b punkte numatytų įsipareigojimų įvykdymo įrodymas pateikiamas pagal Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 nuostatas.

2.   Be Reglamente (EEB) Nr. 3002/92 numatytų įrašų, kontrolinės kopijos T5 104 skiltyje turi būti nuoroda į 3 straipsnio b ir c punktus ir joje turi būti vienas iš kelių II priede minimų įrašų.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1169/2005 (OL L 188, 2005 7 20, p. 19).

(3)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1169/2005.


I PRIEDAS

Nuolatinis konkursas perparduoti Latvijos intervencinės agentūros saugomas 24 276 tonas paprastųjų kviečių

Forma (1)

(Reglamentas (EB) Nr. 1863/2005)

1

2

3

4

Konkurso dalyvio eilės numeris

Partijos numeris

Kiekis

(t)

Pasiūlymo kaina

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ir t. t.

 

 

 


(1)  Perduoti AGRI GD (D2).


II PRIEDAS

8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įrašai

––

:

ispanų k.

:

Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1863/2005

––

:

čekų k.

:

Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1863/2005

––

:

danų k.

:

Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1863/2005

––

:

vokiečių k.

:

Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1863/2005

––

:

estų k.

:

määruse (EÜ) nr 1863/2005 artikli 3 punktides b ja c viidatud töötlemiseks mõeldud toode

––

:

graikų k.

:

Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1863/2005

––

:

anglų k.

:

Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1863/2005

––

:

prancūzų k.

:

Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1863/2005

––

:

italų k.

:

Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1863/2005

––

:

latvių k.

:

Produkts paredzēts tādai pārstrādei, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1863/2005 3. panta b) un c) punktā

––

:

lietuvių k.

:

produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1863/2005 3 straipsnio b ir c punktuose

––

:

vengrų k.

:

Az 1863/2005/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

––

:

olandų k.

:

Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1863/2005

––

:

lenkų k.

:

Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1863/2005

––

:

portugalų k.

:

Produto para a transformação a que se referem as alíneas b) e c) do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1863/2005

––

:

slovakų k.

:

Produkt určený na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1863/2005

––

:

slovėnų k.

:

Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1863/2005

––

:

suomių k.

:

Asetuksen (EY) N:o 1863/2005 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

––

:

švedų k.

:

Produkt avsedda för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1863/2005


Top