EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1857

2005 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1857/2005, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1864/2004, atidarantį iš trečiųjų šalių importuotų konservuotų grybų tarifinę kvotą ir nustatantį jos administravimą

OJ L 297, 15.11.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; netiesiogiai panaikino 32006R1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1857/oj

15.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1857/2005

2005 m. lapkričio 14 d.

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1864/2004, atidarantį iš trečiųjų šalių importuotų konservuotų grybų tarifinę kvotą ir nustatantį jos administravimą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1864/2004 (2) atidaroma į Bendriją importuojamų Agaricus genties konservuotų grybų tarifinė kvota.

(2)

Sudarius Europos sutarties su Bulgarija ir Rumunija papildomus protokolus, kuriuos Taryba ir Komisija patvirtino sprendimais 2005/430/EB Euratomas (3) ir 2005/431/EB Euratomas (4), Reglamente (EB) Nr. 1864/2004 nustatytos muitų normos, taikomos produktams, kurių kilmės šalis yra Rumunija, ir tarifinės kvotos, taikomos produktams, kurių kilmės šalis yra Bulgarija, turėtų būti pakeistos.

(3)

Europos susitarimų su Bulgarija ir Rumunija papildomi protokolai, patvirtinti Tarybos ir Komisijos sprendimais 2005/430/EB, Euratomas ir 2005/431/EB, Euratomas, taikomi nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos datos.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 1864/2004.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Vis dėlto produktams, kurių kilmės šalis yra Rumunija (Įsakymas Nr. 09.4726) ir Bulgarija (Įsakymas Nr. 09.4725), jokie muitai netaikomi.“

2)

I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalyje nurodytų tarifinių kvotų dydis tonomis (sausa neto masė) ir taikymo trukmė

Kilmės šalis

Kiekvienų metų sausio 1 d.– gruodžio 31 d.

Bulgarija

2 887,5 (5)

Rumunija

500

Kinija

23 750

Kitos šalys

3 290

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis yra taikomas nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2004 (OL L 64, 2004 3 2, p. 25).

(2)  OL L 325, 2004 10 28, p. 30.

(3)  OL L 155, 2005 6 17, p. 1.

(4)  OL L 155, 2005 6 17, p. 26.

(5)  Nuo 2006 m. sausio 1 d. Bulgarijai skiriamos kvotos kasmet bus didinamos 275 tonomis.“


Top