EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1856

2005 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1856/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1291/2000, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams

OJ L 297, 15.11.2005, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 252–253 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 6 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 6 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2008; netiesiogiai panaikino 32008R0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1856/oj

15.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1856/2005

2005 m. lapkričio 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1291/2000, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1971 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2358/71 dėl bendro sėklos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 865/2004 dėl bendro alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių rinkos organizavimo ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 827/68 (2), ypač į jo 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (3) 5 straipsnio 1 dalies 4 įtraukoje numatyta, kad sertifikatas nėra būtinas ir jo galima nepateikti atliekant operacijas, susijusias su kiekiais, ne didesniais nei nurodyta to paties reglamento III priede.

(2)

Sėklų sektoriuje 2004 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2081/2004, nustatančiu informacijos, būtinos įgyvendinant Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2358/71 dėl bendro sėklos rinkos organizavimo, perdavimo taisykles (4), panaikintas 1979 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1117/79, nurodantis sėklų sektoriaus produktus, kuriems turi būti taikoma importo licencijų sistema (5), todėl sėklai skirtiems kukurūzams ir hibridiniam sorgui nebetaikoma importo sertifikatų sistema.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 865/2004 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje, kai tai būtina tolimesnei rinkos raidai, gali būti nuspręsta bet kuriuos iš 1 straipsnio a punkte išvardytų produktų leisti eksportuoti tik pateikus eksporto sertifikatą. Jeigu nėra tokios būtinybės, eksportuojant šiuos produktus sertifikatų pateikti nebūtina.

(4)

Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 III priedą.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Sėklos vadybos komiteto bei Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

iš B dalies „Aliejai ir riebalai“ išbraukiama dalis „Eksporto licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka arba be jos (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2543/95)“;

2)

išbraukiama J dalis „Sėklos“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 246, 1971 11 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 161, 2004 4 30, p. 97.

(3)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1741/2004 (OL L 311, 2004 10 8, p. 17).

(4)  OL L 360, 2004 12 7, p. 6.

(5)  OL L 139, 1979 6 7, p. 11.


Top