Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0759R(01)

2005 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimo 2005/759/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu paukščių gripu kai kuriose trečiosiose šalyse ir su paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu iš trečiųjų šalių, klaidų ištaisymas (OL L 285, 2005 10 28)

OJ L 291, 5.11.2005, p. 48–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/759/corrigendum/2005-11-05/oj

5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/48


2005 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimo 2005/759/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu paukščių gripu kai kuriose trečiosiose šalyse ir su paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu iš trečiųjų šalių, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 285, 2005 m. spalio 28 d. )

Sprendimą 2005/759/EB skaityti:

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. spalio 27 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu paukščių gripu kai kuriose trečiosiose šalyse ir su paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu iš trečiųjų šalių

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4287)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/759/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 92/65/EEB (1), ypač į 18 straipsnį,

kadangi:

(1)

Paukščių gripas yra infekcinė virusinė naminių ir laukinių paukščių liga, kuri gali būti mirtina ir sukelti sutrikimus, galinčius greitai pasiekti epizootines apimtis ir taip sukelti rimtą pavojų gyvūnų ir žmonių sveikatai ir smarkiai sumažinti paukštininkystės ūkių pelningumą. Yra pavojaus, kad ligos sukėlėjas gali būti įvežtas vykstant tarptautinei prekybai gyvais paukščiais, išskyrus naminius, įskaitant paukščius, vykstančius kartu su šeimininku (kambarinius paukščius).

(2)

2000 m. spalio 16 d. Komisijos sprendime 2000/666/EB, nustatančiame gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojamiems paukščiams, išskyrus naminius, bei karantino sąlygas (2), numatoma, kad valstybės narės leidžia importuoti paukščius iš trečiųjų šalių, įtrauktų į Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (PGSO) narių sąrašą. Šio sprendimo I priede išvardytos šalys yra PGSO narės, ir todėl valstybės narės turi leisti iš šių šalių importuoti paukščius, išskyrus naminius, pagal Sprendimo 2000/666/EB nuostatas.

(3)

Jei būtina, taip pat reikėtų remtis ir 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimo 79/542/EEB, pateikiančio trečiųjų šalių arba jų dalių sąrašą ir nustatančio gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos bei veterinarinio sertifikavimo reikalavimus importuojant iš trečiųjų šalių tam tikrus gyvus gyvūnus ir jų šviežią mėsą (3), nuostatomis.

(4)

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą 92/65/EEB, numatoma įvairi veterinarinės kontrolės tvarka atsižvelgiant į gyvūnų skaičių. Taikant šį sprendimą tikslinga atsižvelgti į šį diferencijavimą pagal gyvūnų skaičių.

(5)

1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvoje 92/65/EEB nustatančioje gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (4), reikalaujama, kad importuoti gyvūnai būtų patikrinti pagal Tarybos direktyvos 91/496/EEB nuostatas.

(6)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 998/2003 18 straipsniu yra taikomos apsaugos priemonės, nustatytos pagal 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/496/EEB nustatančios gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančios Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (5), ir ypač jos 18 straipsnio 1 dalies, nuostatas.

(7)

Labai patogeninis paukščių gripas buvo aptiktas importuotuose ir karantine laikomuose paukščiuose valstybėje narėje, todėl paaiškėjo, kad yra tikslinga sustabdyti kambarinių paukščių įvežimą iš kai kurių rizika pasižyminčių regionų, ir regionus apibrėžti pagal atitinkamas PGSO regionų komisijas.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įvežimas iš trečiųjų šalių

1.   Valstybės narės leidžia įvežti tik mažesnes nei 5 gyvų kambarinių paukščių siuntas. Įvežti leidžiama, jei šie paukščiai yra iš šalies, kuri yra PGSO narė, ir priklauso atitinkamai I priede nenurodytai regionų komisijai.

2.   Valstybės narės leidžia įvežti tik mažesnes nei 5 gyvų paukščių siuntas. Įvežti leidžiama, jei šie paukščiai yra iš šalies, kuri yra PGSO narė, ir priklauso atitinkamai I priede nurodytai regionų komisijai ir jei jie:

a)

prieš eksportuojant buvo 30 dienų izoliuoti išvykimo vietoje Sprendime 79/542/EEB išvardytoje trečiojoje šalyje, arba

b)

importavus yra 30 dienų laikomi karantine paskirties valstybėje narėje, patalpose, patvirtintose pagal Sprendimo 2000/666/EB 3 straipsnio 4 dalį, arba

c)

buvo paskiepyti ir bent kartą pakartotinai paskiepyti per paskutinius 6 mėnesius ne vėliau nei 60 dienų prieš išsiuntimą naudojant H5 vakciną, patvirtintą atitinkamoms rūšims, pagal gamintojo pateiktas apsaugos nuo paukščių gripo instrukcijas, arba

d)

prieš eksportuojant buvo izoliuoti mažiausiai 30 dienų ir, ne anksčiau kaip trečią izoliavimo dieną paėmus mėginį, buvo atlikti H5N1 antigeno arba genomo tyrimai, kaip nurodyta Sausumos gyvūnų diagnostinių testų ir vakcinų vadovo (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) 2.1.14 skyriuje.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytų sąlygų laikymąsi patvirtina oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas; 2 dalies b punkte nurodytų sąlygų laikymasis patvirtinamas remiantis savininko trečiojoje šalyje, iš kurios įvežama, deklaracija pagal II priede pateiktą sertifikato pavyzdį.

4.   Prie veterinarijos sertifikato pridedama:

a)

savininko arba savininko atstovo deklaracija pagal III priede pateiktą pavyzdį,

b)

toliau pateiktas patvirtinimas:

„Kambariniai paukščiai, atitinkantys Sprendimo 2005/759/EB 2 straipsnio nuostatas“.

2 straipsnis

Veterinariniai patikrinimai

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad į Bendrijos teritoriją iš trečiosios šalies įvežant kambarinius paukščius įvažiavimo į Bendrijos teritoriją vietoje kompetentingos institucijos atliktų dokumentų ir tapatumo patikrinimus.

2.   Valstybės narės paskiria 1 dalyje nurodytas institucijas, atsakingas už tokius patikrinimus, ir nedelsiant apie tai informuoja Komisiją.

3.   Kiekviena valstybė narė sudaro įvažiavimo vietų, nurodytų 1 dalyje, sąrašą ir siunčia jį kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

4.   Jei per šiuos patikrinimus paaiškėja, kad gyvūnai neatitinka šiame sprendime nustatytų reikalavimų, taikomos Reglamento (EB) Nr. 998/2003 14 straipsnio nuostatos.

3 straipsnis

Šis sprendimas netaikomas paukščiams, vykstantiems kartu su šeimininkais į Bendrijos teritoriją iš Andoros, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, San Marino arba Šveicarijos.

4 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos imasi šiam sprendimui įvykdyti reikalingų priemonių ir jas paskelbia. Jos nedelsdamos apie tas priemones informuoja Komisiją.

5 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2005 m. lapkričio 30 d.

6 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys

I PRIEDAS

Trečiosios šalys, priklausančios 1 straipsnyje nurodytoms PGSO regionų komisijoms, iš:

Afrikos,

Amerikos,

Azijos, Tolimųjų Rytų ir Okeanijos,

Europos ir

Artimųjų Rytų.

II PRIEDAS

Image

Image

III PRIEDAS

Kambarinių paukščių savininko arba savininko atstovo deklaracija

Aš, toliau pasirašęs savininkas (6)/savininko atstovas (6) pareiškiu, kad:

1)

Vežant paukščius su jais vyks už gyvūnus atsakingas asmuo.

2)

Gyvūnai nėra skirti komerciniams tikslams.

3)

Nuo veterinarinio patikrinimo, atlikto prieš išvežant paukščius, iki faktiško išvežimo paukščiai bus izoliuoti nuo bet kokio kontakto su kitais paukščiais.

4)

Gyvūnai prieš išvežant buvo izoliuoti 30 dienų, neturėdami jokio kontakto su jokiais kitais šiame sertifikate nenurodytais paukščiais (6).

5)

Aš ėmiausi priemonių, kad paukščiai po įvežimo 30 dienų liktų karantine karantino patalpose … , kaip nurodyta sertifikato I.12 punkte (6).

Data ir vieta

Parašas


(1)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 529/2004 (OL L 94, 2004 3 31, p. 7).

(2)  OL L 278, 2000 10 31, p. 26. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/279/EB (OL L 99, 2002 4 16, p. 17).

(3)  OL L 146, 1979 6 14, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2004/372/EB (OL L 118, 2004 4 23, p. 45).

(4)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(5)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(6)  Išbraukti tai, kas nereikalinga.


Top