Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0771

2005/771/EB: 2005 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotinai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4186) ( (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 291, 5.11.2005, p. 38–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 546–549 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 228 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 228 - 231
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 83 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; netiesiogiai panaikino 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/771/oj

5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 3 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotinai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4186)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/771/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/426/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (1), ypač į jos 19 straipsnio ii punktą,

kadangi:

(1)

Pagal bendrąsias Komisijos sprendimo 93/195/EEB (2) II priede nurodytas taisykles pakartotinis registruotų arklių įvežimas lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams leidžiamas, kai tie arkliai buvo laikinai, trumpesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, eksportuoti į trečiąsias šalis, įtrauktas į tą pačią grupę to sprendimo I priede.

(2)

Olimpinėse žaidynėse, joms skirtuose parengiamuosiuose renginiuose ir parolimpinėse žaidynėse dalyvaujantys registruoti arkliai bus veterinariškai prižiūrimi priimančiosios trečiosios šalies kompetentingų institucijų ir organizuojančiosios institucijos – Tarptautinės žirgų sporto federacijos (TŽSF).

(3)

Atsižvelgiant į veterinarinės priežiūros lygį ir tai, kad šie arkliai yra izoliuoti nuo prastesnės sveikatos būklės gyvūnų, laikino eksporto laikotarpį reikėtų pratęsti ne daugiau kaip iki 90 dienų; gyvūnų sveikatos reikalavimai bei veterinarinis sertifikavimas turėtų būti atitinkamai nustatyti pakartotinai įvežant registruotus arklius po laikino eksporto dalyvauti jojimo renginiuose olimpinėse žaidynėse, įskaitant parengiamuosius renginius, ir parolimpinėse žaidynėse.

(4)

Todėl Sprendimą 93/195/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 93/195/EEB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis papildomas tokia įtrauka:

„—

dalyvavo jojimo renginiuose olimpinėse žaidynėse, parengiamuosiuose renginiuose arba parolimpinėse žaidynėse ir atitinka šio sprendimo IX priede nurodyto pavyzdžio sveikatos sertifikato reikalavimus.“;

2)

Šio sprendimo priedo tekstas pridedamas kaip IX priedas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 42. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/68/EB (OL L 139, 2004 4 30, p. 320).

(2)  OL L 86, 1993 4 6, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/605/EB (OL L 206, 2005 8 9, p. 16).


PRIEDAS

„IX PRIEDAS

Image

Image

Image


Top