Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0769

2005/769/EB: 2005 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas, nustatantis taisykles dėl pagalbos maistu paslaugų viešojo pirkimo, kurį vykdo NVO, Komisijos įgaliotos įsigyti ir surinkti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 tiekiamus produktus, ir panaikinantis 1998 m. rugsėjo 3 d. Komisijos sprendimą

OJ L 291, 5.11.2005, p. 24–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 532–540 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 97 - 105
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 97 - 105
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 039 P. 22 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/769/oj

5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/24


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. spalio 27 d.

nustatantis taisykles dėl pagalbos maistu paslaugų viešojo pirkimo, kurį vykdo NVO, Komisijos įgaliotos įsigyti ir surinkti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 tiekiamus produktus, ir panaikinantis 1998 m. rugsėjo 3 d. Komisijos sprendimą

(2005/769/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 dėl pagalbos maistu politikos ir pagalbos maistu valdymo bei paramos maisto saugumui specialių operacijų (1), ypač į jo 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1997 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2519/97, nustatančio bendras produktų, tiekiamų kaip Bendrijos pagalba maistu pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96, surinkimo taisykles (2), 3 straipsnio 1 dalis leidžia Komisijai įgalioti tarptautines ir nevyriausybines organizacijas, kurios pačios yra Bendrijos pagalbos gavėjos, įsigyti ir surinkti produktus kaip pagalbą, skirtą jų pačių reikmėms. Tokiu atveju Komisija nustato taikytinas taisykles ir procedūras.

(2)

2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (3) (toliau – įgyvendinimo taisyklės), 164 straipsnyje nustatoma, kad jei veiklos, už kurią gali būti teikiama Bendrijos dotacija, vykdymui būtini viešieji pirkimai, šiam tikslui sudarytoje dotacijos sutartyje turi būti pateikiamos viešųjų pirkimų taisyklės, kurių gavėjas turi laikytis.

(3)

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (4) (toliau – finansinis reglamentas) 120 straipsnyje nustatoma, kad dotacijos gavėjas sudaro viešųjų pirkimų sutartis pagal finansinio reglamento ir jo įgyvendinimo taisyklių principus.

(4)

Viešųjų pirkimų taisyklės, kurių turi laikytis Reglamento (EB) Nr. 1292/96 dėl pagalbos maistu politikos įgyvendinimo priedo 2 dalyje nurodytos institucijos, jau yra nustatytos susitarimuose dėl įnašo, kuriuos Komisija šiam tikslui sudarė su tomis tarptautinėmis organizacijomis; nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) skirtos viešųjų pirkimų taisyklės ir kitos sąlygos, būtinos renkant pagalbą maistu ir laikantis finansiniame reglamente bei jo įgyvendinimo taisyklėse nustatytų finansinių principų, ypač turi remtis Reglamentu (EB) Nr. 2519/97 nustatytomis taisyklėmis ir turi būti atitinkamai pritaikytos pagal finansinio valdymo situaciją.

(5)

Viešųjų pirkimų taisyklės turi būti taikomos tada, kai Komisija įgalioja NVO įsigyti ir surinkti pagalbą maistu įgyvendinant kasmetinę pagalbos maistu darbo programą ir neribojant įgaliojimus suteikiančio Komisijos pareigūno veiksmų laisvės įtraukti į šias sutartis papildomus reikalavimus dėl patikimo finansų valdymo. Todėl 1998 m. rugsėjo 3 d. Komisijos sprendimas turėtų būti panaikintas.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1292/96 29 straipsnį, Maisto saugumo ir pagalbos maistu komitetas buvo informuotas apie šią priemonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Taisyklės pirkti pagalbą maistu nevyriausybinėms organizacijoms, kurias Komisija įgaliojo pirkti ir surinkti produktus, tiekiamus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1292/96, yra nustatytos šio sprendimo priede. Šios taisyklės sudaro neatskiriamą sutarčių ir konvencijų, kurias šiuo tikslu sudaro Komisija, dalį.

2 straipsnis

1998 m. rugsėjo 3 d. Komisijos sprendimas, įgaliojantis tam tikras organizacijas, gaunančias Bendrijos pagalbą maistu, pirkti tam tikrus produktus ir tiekti juos kaip Bendrijos pagalbą maistu, yra panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Louis MICHEL

Komisijos narys


(1)  OL L 166, 1996 7 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 346, 1997 12 17, p. 23.

(3)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.


PRIEDAS

Nevyriausybinė organizacija, gaunanti Bendrijos pagalbą (toliau – NVO), taiko šias taisykles surinkti produktams, kurie tiekiami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1292/96 kaip Bendrijos pagalba maistu, neribojant galimybės taikyti papildomus reikalavimus dėl finansinio valdymo, įtrauktus į su gavėju sudarytą sutartį dėl pagalbos maistu įgyvendinimo strategijos.

I.   BENDRIEJI PRINCIPAI

Šis priedas taikomas prekėms, pristatomoms į paskirties vietą.

II.   PREKIŲ ĮSIGIJIMO VIETA

Pagal konkrečiam tiekimui nustatytas sąlygas tiekiamas produktas įsigyjamas Europos bendrijoje arba Reglamento (EB) Nr. 1292/96 priede nurodytoje besivystančioje šalyje, kuri, jei įmanoma, priklauso tam pačiam geografiniam regionui. Jei įmanoma, pirkti produktus reikėtų daugiausia toje valstybėje, kurioje vykdoma veikla, arba kaimyninėje valstybėje.

Išimtinėmis aplinkybėmis ir vadovaujantis tvarka, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1292/96 11 straipsnio 2 dalyje, produktus galima įsigyti šalies, nenurodytos Reglamento (EB) Nr. 1292/96 priede, rinkoje.

NVO užtikrina, kad produktus, tiekiamus kaip pagalba maistu, galima laisvai importuoti į pagalbą gaunančią šalį ir jiems nebus taikomi importo muitai arba lygiaverčio poveikio mokesčiai.

III.   PRODUKTŲ SAVYBĖS

Produktai kiek įmanoma atitinka pagalbą gaunančių žmonių mitybos įpročius.

Produktų, surenkamų kaip pagalba maistu, savybės atitinka reikalavimus, nustatytus Komisijos komunikate dėl produktų, tiekiamų kaip Bendrijos pagalba maistu, savybių (1).

Be to, pakuotė atitinka reikalavimus, nustatytus Komisijos komunikate dėl produktų, tiekiamų kaip Bendrijos pagalba maistu, pakuotės (2).

IV.   PILIETYBĖS TAISYKLĖS

Konkurso procedūrose dėl produktų, tiekiamų kaip pagalba maistu, surinkimo vienodomis sąlygomis gali dalyvauti visi Europos bendrijos arba Reglamento (EB) Nr. 1292/96 priede išvardytų besivystančių valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys.

Konkurso dalyvis turi būti teisiškai registruotas ir pareikalavus pateikti registracijos įrodymą.

V.   PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ NELEIDŽIAMA DALYVAUTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROSE IR SUDARYTI SUTARTIS

1.   Priežastys, dėl kurių neleidžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose

Konkurso dalyviams neleidžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, jei:

a)

jie yra bankrutavę arba likviduojami, jų reikalus administruoja teismas, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais, sustabdę savo ūkinę veiklą, jiems iškelta byla dėl šios veiklos arba jie yra panašioje padėtyje, susidariusioje dėl panašios procedūros, numatytos nacionalinės teisės aktuose arba reglamentuose;

b)

jie yra pripažinti kaltais padarę nusižengimą, susijusį su jų profesine veikla, kai sprendimas turi res judicata galią;

c)

jie yra kalti padarę sunkų profesinį nusikaltimą, įrodomą priemonėmis, kurias dotacijos gavėjas gali pagrįsti;

d)

jie nėra įvykdę įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis arba mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje yra įsisteigę, arba dotacijos gavėjo šalies, arba šalies, kurioje turi būti vykdoma sutartis, teisines nuostatas;

e)

yra priimtas res judicata galią turintis sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje arba bet kokios kitos neteisėtos Bendrijų finansiniams interesams žalingos veiklos;

f)

kitoje viešųjų pirkimų procedūroje arba dotacijos, finansuojamos iš Bendrijos biudžeto, skyrimo procedūroje buvo pripažinta, kad jie rimtai pažeidė sutarties sąlygas nesilaikydami savo sutartinių įsipareigojimų.

Konkurso dalyviai privalo patvirtinti, kad jiems netaikomos pirmiau nurodytos situacijos.

2.   Draudimas sudaryti sutartį

Sutartys negali būti sudaromos su konkurso dalyviais, kurie viešųjų pirkimų procedūros metu:

a)

pateko į interesų konfliktą;

b)

yra kalti dėl pateiktos neteisingos informacijos, kurios dotacijos gavėjas reikalauja kaip vienos iš dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūroje sąlygų, arba visai nepateikė šios informacijos.

VI.   SUTARTIES LAIMĖTOJO IŠRINKIMO TVARKA

1.   Bendrosios nuostatos

NVO skelbia atvirą tarptautinį konkursą tiekimo sutartims sudaryti, kurių vertė yra 150 000 eurų ar daugiau. NVO visose tinkamose žiniasklaidos priemonėse, ypač NVO tinklalapyje, tarptautinėje spaudoje ir nacionalinėje spaudoje valstybės, kurioje atliekami veiksmai, arba periodiniuose specializuotuose leidiniuose publikuoja skelbimą apie tarptautinį atvirą konkursą.

Tiekimo sutartys, kurių vertė yra 30 000 eurų ar daugiau, bet mažiau kaip 150 000 eurų, sudaromos po atviro konkurso procedūros, informacija apie šį konkursą skelbiama vietoje. Tokiu atveju skelbimas apie konkursą publikuojamas visose tinkamose žiniasklaidos priemonėse, bet tik toje valstybėje, kurioje atliekami veiksmai. Tačiau kitiems reikalavimus atitinkantiems tiekėjams turi būti sudarytos tokios pat galimybės kaip ir vietos bendrovėms.

Tiekimo sutartys, kurių vertė yra mažesnė kaip 30 000 eurų, turi būti sudaromos po konkursinių derybų, apie kurias neskelbiama ir kuriose NVO tariasi su mažiausiai trimis pasirinktais tiekėjais bei su vienu ar dviem iš jų derasi dėl sutarties sąlygų.

Tiekimo sutartys, kurių vertė yra mažesnė kaip 5 000 eurų, gali būti sudaromos remiantis vienu pasiūlymu.

Pasiūlymams ir dalyvavimo paraiškoms gauti numatytas laikas turi būti pakankamai ilgas, kad leistų suinteresuotosioms šalims per pagrįstą ir tinkamą laiką paruošti ir pateikti pasiūlymus.

2.   Derybos

Jei konkursas vyksta remiantis vienu pasiūlymu, pagalbos gavėjas gali šiais atvejais taikyti derybų procedūrą:

a)

jei dėl pagalbos gavėjo nenumatytų ir jam nepriskirtinų ypatingos skubos atvejų neįmanoma laiku atlikti procedūrų, pirmiau nurodytų VI.1 skyriuje. Ypatingos skubos atvejus pateisinančios aplinkybės jokiu būdu negali būti priskirtinos pagalbos gavėjui.

Ypatinga skuba laikoma pateisinama, jei veiksmai atliekami situacijoje, kurią Komisija pripažįsta krizine. Komisija praneš pagalbos gavėjui, ar susidarė krizinė situacija ir kada ji baigsis;

b)

jei pradinis tiekėjas tiekia papildomas prekes, skirtas arba iš dalies pakeisti įprastas prekes arba įrangą, arba padidinti turimą prekių arba įrangos kiekį, o pakeitus tiekėją pagalbos gavėjas būtų priverstas įsigyti įrangą su skirtingomis techninėmis charakteristikomis, todėl ji būtų nesuderinama su turima įranga arba kiltų pernelyg dideli techniniai sunkumai ją eksploatuojant ir atliekant jos techninę priežiūrą;

c)

jei konkurso procedūra baigėsi be rezultatų, t. y. nė vienas pasiūlymas nebuvo tinkamas kokybės ir (arba) finansiniu požiūriu. Tokiais atvejais, atšaukus konkurso procedūrą, pagalbos gavėjas gali derėtis su vienu ar dviem pasirinktais konkurso dalyviais iš tų, kurie dalyvavo konkurso procedūroje, su sąlyga, kad pradinės konkurso procedūros sąlygos nėra iš esmės keičiamos;

d)

jei svarstoma sutartis sudaroma su institucijomis, kurios de jure arba de facto turi monopolį. Tokiu atveju Komisija turi tinkamai pagrįsti sprendimą sudaryti sutartį su jomis;

e)

galima sudaryti tiesioginio susitarimo sutartį, jei tai pateisinama ypatingomis tiekimo sąlygomis ir ypač vykdant eksperimentinį tiekimą.

3.   Pasiūlymo pateikimo sąlygos

NVO skelbime apie konkursą nurodo pasiūlymo konkursui pateikimo formą ir galutinį terminą.

Visus reikalavimus atitinkančius prašymus dalyvauti ir pasiūlymus turi įvertinti vertinimo komitetas, remdamasis iš anksto paskelbtais šalinimo, atrankos ir skyrimo kriterijais. Šį komitetą turi sudaryti nelyginis narių skaičius (mažiausia trys), kurie pasižymėtų visais techniniais ir administraciniais gebėjimais, būtinais kompetentingai išvadai dėl pasiūlymų.

Vienas pasiūlymas gali būti pateiktas vienai pirkimo daliai. Pasiūlymas galioja tik tuo atveju, jei jis susijęs su visa pirkimo dalimi. Jei pirkimo dalis yra padalyta į dalines partijas, pasiūlymas turi remtis pirkimo dalių vidurkiu. Jei skelbiamas konkursas dėl daugiau kaip vienos pirkimo dalies tiekimo, kiekvienai pirkimo daliai turi būti pateikiamas atskiras pasiūlymas. Konkurso dalyvis neprivalo pateikti pasiūlymų dėl visų pirkimo dalių.

Pasiūlymuose nurodoma:

konkurso dalyvio pavadinimas (pavardė) ir adresas,

konkurso, pirkimo dalies ir veiksmų nuorodų numeriai,

pirkimo dalies grynasis svoris arba su pasiūlymu susijusi konkreti pinigų suma,

siūloma kaina už produkto neto metrinę toną, už kurią konkurso dalyvis įsipareigoja tiekti produktą pagal nustatytas sąlygas,

arba

siūlomų produktų neto kiekis, jei skelbiamas konkursas tiekti didžiausią tam tikro produkto kiekį už tam tikrą pinigų sumą,

transporto sąnaudos nurodytame tiekimo etape,

galutinis pristatymo terminas.

Pasiūlymas galioja tik tada, jei pridedamas įrodymas, kad pateikta pasiūlymo galiojimą užtikrinanti garantija. Skelbime apie konkursą nurodoma pasiūlymo galiojimą užtikrinančios garantijos suma, išreikšta mokama valiuta, ir jos galiojimo laikotarpis. Garantija atitinka 1 % visos pasiūlymo sumos, o galiojimo laikotarpis turėtų būti bent vienas mėnuo.

Garantija teikiama NVO naudai valstybės narės pripažįstamos arba NVO priimtinos kredito įstaigos užstato pavidalu. Užstatas yra neatšaukiamas ir panaudojamas iškart jo pareikalavus.

Jei maisto produktai surenkami valstybėje, kuri gauna pagalbą maistui, NVO, atsižvelgdama į valstybės praktiką, gali skelbime apie konkursą nurodyti kitas garantijos sąlygas.

Nuo garantijos atleidžiama:

NVO laišku ar faksu, jei pasiūlymas nebuvo priimtas arba buvo atmestas, arba nebuvo sudaryta sutartis,

jei konkurso dalyvis, paskirtas tiekėju, pateikė garantiją dėl tiekimo.

Garantija konfiskuojama, jei tiekėjas po sutarties sudarymo iki pagrįsto galutinio termino nepateikia garantijos dėl tiekimo ir jei konkurso dalyvis atšaukia savo pasiūlymą, kai jis jau buvo gautas.

Pasiūlymas, kuris pateiktas ne pagal šias nuostatas arba jame yra kitokios išlygos ar sąlygos nei nurodytos konkurso skelbime, atmetamas.

Gauto pasiūlymo negalima keisti ar atšaukti.

Konkursą laimi tas dalyvis, kuris pateikė pigiausią pasiūlymą, laikydamasis visų konkurso skelbimo sąlygų, ypač dėl surenkamų produktų savybių. Jei pigiausią pasiūlymą vienu metu pateikia keli konkurso dalyviai, sutartis sudaroma ištraukus burtus.

Patvirtinus sutarties laimėtoją tiek tiekėjas, tiek konkurse nelaimėję dalyviai tinkamai informuojami laišku arba faksu.

NVO gali nuspręsti nesudaryti sutarties pasibaigus pirmajam arba antrajam galutiniam terminui, ypač jei pateiktuose pasiūlymuose nurodomos kainos neatitinka įprastų rinkos kainų. Iš NVO nereikalaujama paaiškinti jos sprendimo. Konkurso dalyviai per tris darbo dienas raštu informuojami apie sprendimą nesudaryti sutarties.

VII.   TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TIEKIMO SĄLYGOS

NVO skelbime apie konkursą nurodo sąlygas, susijusias su tiekėjo pareigomis pagal šias taisykles, o tiekėjas savo įsipareigojimus vykdo pagal visas sąlygas, nustatytas skelbime apie konkursą ir jo pasiūlyme pateiktas sąlygas.

Tiekėjas savo lėšomis transportuoja produktus iš jo pasiūlyme nurodyto pakrovimo uosto arba krovos krantinės iki galutinės paskirties vietos, nurodytos skelbime apie konkursą, ir tam pasirenka maršrutą, labiausiai tinkantį laikantis patvirtinto galutinio termino.

Tačiau gavusi tiekėjo raštišką prašymą NVO gali leisti keisti pakrovimo uostą arba krovos krantinę, su sąlyga, kad susidariusias išlaidas padengs tiekėjas.

Tiekėjas įsigyja jūrų laivininkystės draudimo liudijimą arba bendrąjį draudimo liudijimą. Šis draudimas dengia bent pasiūlymo sumą ir padengia visą riziką, susijusią su tiekėjo transportu ir kita su tiekimu susijusia jo veikla iki nurodyto tiekimo etapo. Jis dengia visas išlaidas už sugadintų prekių atranką, išėmimą iš apyvartos ir sunaikinimą, prekių perpakavimą ir tikrinimą, jei, nepaisant nuostolio, jas priima gavėjas.

Prekių negalima pristatyti atskiromis siuntomis daugiau nei vienu laivu, nebent tam pritaria NVO. Tokiu atveju NVO reikalauja, kad tiekėjas prisiimtų papildomas išlaidas už tikrinimą.

Atsižvelgiant į aplinkybes, skelbime apie konkursą gali būti nurodyta data, prieš kurią bet koks prekių pristatymas bus laikomas priešlaikiniu.

Tiekimas baigtas, jei visos prekės faktiškai pristatomos į paskirties vietą. Tiekėjas prisiima visas išlaidas tol, kol prekės nepristatomos į sandėlį paskirties vietoje.

Tiekėjas prisiima visą riziką, įskaitant prekių nuostolius ir gedimus, tol, kol prekės pristatomos ir šį faktą galutiniame atitikties liudijime užfiksuoja kontrolierius (žr. VIII punktą).

Tiekėjas nedelsdamas raštu informuoja gavėją ir kontrolierių apie naudojamas transporto priemones, krovos datas, numatomą atvykimo į paskirties vietą datą ir bet kokį incidentą, įvykusį pervežant prekes.

Tiekėjas atlieka formalumus, susijusius su eksporto licencija ir muitinės procedūromis, prisiimdamas susijusias išlaidas ir mokesčius.

Norėdamas užtikrinti, kad laikosi savo įsipareigojimų, tiekėjas po skelbimo apie sutarties sudarymą iki pagrįsto galutinio termino pateikia garantiją dėl tiekimo. Ši garantija, išreikšta mokėjimo valiuta, atitinka nuo 5 iki 10 % visos pasiūlymo sumos. Ji baigia galioti praėjus vienam mėnesiui po galutinio prekių pristatymo. Ji pateikiama tokiu pat būdu kaip ir pasiūlymo galiojimą užtikrinanti garantija.

Nuo garantijos dėl pristatymo visiškai atleidžiama NVO laišku arba faksu, jei tiekėjas:

pristatė prekes laikydamasis visų savo įsipareigojimų arba

buvo atleistas nuo savo įsipareigojimų,

arba

dėl NVO pripažintų force majeure sąlygų nepristatė prekių.

VIII.   KONTROLĖ

Kai tik sudaroma sutartis, NVO praneša tiekėjui apie agentūrą, kuri bus atsakinga už kiekvienos pristatomų prekių siuntos kokybės, kiekio, pakuotės ir ženklinimo tikrinimą bei sertifikavimą, atitikties liudijimo arba pristatymo liudijimo išdavimą bei už bendrą visų tiekimo operacijų etapų koordinavimą (toliau – kontrolės agentūra).

Po skelbimo apie sutarties sudarymą tiekėjas kontrolės agentūrai raštu praneša pristatomų prekių gamintojo, pakuotojo arba įstaigos, atsakingos už sandėliavimą, pavadinimą ir adresą bei apytikslę pagaminimo arba pakavimo datą ir prekių pristatymo vietoje esančio atstovo pavadinimą arba pavardę.

Kontrolės agentūra atlieka mažiausiai dvi patikras, kurios yra pagrįstos su tarptautiniais kontrolės standartais suderintomis tikrinimo sąlygomis:

a)

išankstinis tikrinimas atliekamas kraunant prekes arba gamykloje. Galutinis tikrinimas atliekamas nurodytame pristatymo etape;

b)

atlikusi išankstinį tikrinimą kontrolės agentūra tiekėjui išduoda laikiną atitikties liudijimą, jei būtina, su tam tikra išlyga. Kontrolės agentūra nustato, ar dėl šios išlygos prekės pristatymo etape gali būti nepriimamos;

c)

baigusi galutinį tikrinimą kontrolės agentūra tiekėjui išduoda galutinį atitikties liudijimą, ypač nurodydama pristatymo pabaigos datą ir pristatytą prekių neto kiekį; jei būtina, šis liudijimas išduodamas su tam tikra išlyga;

d)

jei kontrolės agentūra išduoda pagrįstą „pranešimą apie išlygą“, ji nedelsdama apie tai raštu informuoja tiekėją ir NVO. Jei tiekėjas pageidauja užginčyti kontrolės agentūros ir NVO padarytas išvadas, jis tai gali padaryti per dvi darbo dienas po pranešimo išsiuntimo.

Su ginču susijusias tikrinimo išlaidas prisiima NVO. Tiekėjas prisiima visas finansines išlaidas, jei prekių kokybė nepakankama arba prekės buvo per vėlai pristatytos tikrinimui.

Jei tiekėjas arba gavėjas užginčija tikrinimo išvadas, kontrolės agentūra, įgaliota NVO, atlieka pakartotinį tikrinimą, kurį sudaro, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, pakartotinė pavyzdžių atranka, pakartotinė analizė ir (arba) pakuotės pakartotinis svėrimas arba tikrinimas. Pakartotinį tikrinimą atlieka agentūra arba laboratorija, kurią bendru susitarimu paskiria tiekėjas, galutinis gavėjas ir kontrolės agentūra.

Už šį pakartotinį tikrinimą susidariusias išlaidas atlygina pralaimėjusi šalis.

Jei patikrinus prekes arba atlikus jų pakartotinį tikrinimą neišduodamas galutinis atitikties liudijimas, tiekėjas įpareigojamas pakeisti prekes.

Išlaidas už prekių pakeitimą ir susijusias tikrinimo išlaidas prisiima tiekėjas.

Kontrolės agentūra tiekėjo ir galutinio gavėjo atstovams raštu pateikia kvietimus dalyvauti tikrinimo operacijose, ypač atrenkant analizei naudojamus pavyzdžius. Pavyzdžiai atrenkami laikantis profesinės praktikos reikalavimų. Atrinkdama pavyzdžius kontrolės agentūra atrenka du papildomus pavyzdžius, kurie užantspauduojami ir laikomi NVO dispozicijoje, kad prireikus arba gavėjui ar tiekėjui užginčijus tikrinimo išvadas, būtų galima atlikti papildomą tikrinimą.

Išlaidas už pavyzdžiams atrinktas prekes prisiima tiekėjas.

Kai prekės pristatomos į paskirties vietą ir tiekėjas pateikė gavėjui galutinio atitikties liudijimo originalą bei pro forma sąskaitą faktūrą, nustatančią prekių vertę ir jų nemokamą perdavimą gavėjui, prekių gavėjas nedelsdamas išduoda tiekėjui priėmimo–perdavimo aktą.

Jei tiekiamos nepakuotos prekės, taikomas mažesnis už prašomą kiekį 3 % leistinas nuokrypis (atmetus atrinktų pavyzdžių svorį). Supakuotų prekių leistinas nuokrypis ribojamas iki 1 %. Jei leistino nuokrypio ribos viršijamos, NVO gali reikalauti, kad tiekėjas pristatytų papildomą prekių siuntą tomis pačiomis mokėjimo sąlygomis kaip ir pristatant pradinę siuntą.

IX.   MOKĖJIMO SĄLYGOS

NVO mokėtina suma tiekėjui negali viršyti pasiūlymo sumos, pridedant susidariusias išlaidas ir atimant pagal toliau nurodytas išlygas neišmokėtą sumą.

Jei nustatoma, kad pristatymo etape prekių kokybė, pakuotė arba ženklinimas neatitinka specifikacijų, bet tai netrukdo išduoti priėmimo–perdavimo akto, NVO gali sumažinti apskaičiuojamą mokėtiną sumą.

Išskyrus force majeure atvejus, iš garantijos dėl tiekimo iš dalies konfiskuojamos šios sumos:

10 % nepristatyto prekių kiekio vertės, atsižvelgiant į VIII punkte nurodomą leistiną nuokrypį,

0,1 % prekių kiekio, pristatyto po galutinio termino, vertės už kiekvieną pavėluotą dieną,

tam tikrais atvejais ir tik jei numatyta skelbime apie konkursą, 0,1 % per dieną už per anksti pristatytas prekes.

Konfiskuojamos garantijos suma išskaičiuojama iš galutinės mokėtinos sumos. Tada visiškai atleidžiama nuo visų garantijų.

Gavusi tiekėjo prašymą raštu NVO gali atlyginti tam tikras jo papildomas išlaidas (sandėliavimo išlaidas arba tiekėjo sumokėtą draudimą, išskyrus administracines sąnaudas), kurias NVO įvertina remdamasi tinkamais patvirtinamaisiais dokumentais, kai tik išduodamas priėmimo–perdavimo aktas be išlygų, susijusių su atlygintinų išlaidų pobūdžiu, ir šiais atvejais:

jei gavėjo prašymu pratęsiamas pristatymo laikotarpis arba

jei daugiau kaip 30 dienų nuo pristatymo laiko vėluojama išduoti priėmimō–perdavimo aktą arba galutinį atitikties liudijimą.

Pripažįstamos papildomos išlaidos negali viršyti šios sumos:

jei prekės laikomos sandėlyje – 1 euras už toną nepakuotų prekių ir 2 eurai už toną supakuotų prekių per savaitę,

jei susidaro draudimo sąnaudos – 0,75 % prekių vertės per metus.

Mokėtina suma išmokama gavus tiekėjo prašymą dviem egzemplioriais. Prašymas sumokėti visą arba likutinę pasiūlymo sumą turi būti pateikiamas kartu su šiais dokumentais:

sąskaita faktūra prašomai sumai,

priėmimo–perdavimo akto originalu,

tiekėjo pasirašyta ir patvirtinta galutinio atitikties liudijimo originalo kopija.

Jei pristatyta 50 % viso skelbime apie konkursą nurodyto kiekio, tiekėjas gali pateikti prašymą dėl avanso, prie kurio pridedama sąskaita faktūra prašomai sumai ir laikino atitikties liudijimo kopija.

Visi prašymai sumokėti visą ar likutinę pasiūlymo sumą, išdavus priėmimo–perdavimo aktą, pateikiami NVO. Sumokama per 60 dienų po to, kai NVO gauna išsamų ir tikslų prašymą sumokėti. Jei dėl nepagrįstos priežasties vėluojama sumokėti, kas mėnesį skaičiuojami delspinigiai, kurių normą nustato Europos centrinis bankas.

X.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

NVO nusprendžia, ar nepristatęs prekių arba įsipareigojimų nesilaikantis tiekėjas gali savo veiksmus pagrįsti force majeure. Dėl force majeure padėties, kurią pripažįsta NVO, susidariusias išlaidas prisiima NVO.


(1)  OL C 312, 2000 10 31, p. 1.

(2)  OL C 267, 1996 9 13, p. 1.


Top