Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_068_R_0032_01

2005/206/: 2005/206/EB:
2005 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo
Papildomas protokolas prie Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

OJ L 68, 15.3.2005, p. 32–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 208–215 (MT)

15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/32


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. vasario 28 d.

dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo

(2005/206/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antruoju sakiniu,

atsižvelgdama į 2003 m. Stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 26 d. Taryba įgaliojo Komisiją Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu derėtis su Pietų Afrikos Respublika dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo (1) papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į dešimties naujų valstybių narių įstojimą į Europos Sąjungą.

(2)

Šios derybos buvo baigtos taip, kaip to norėjo Komisija.

(3)

Papildomo protokolo, dėl kurio susitarta su Pietų Afrikos Respublika, 10 straipsnio 2 dalyje numatyta jo laikino taikymo iki įsigaliojimo galimybė.

(4)

Atsižvelgiant į jo sudarymą, papildomas protokolas turėtų būti pasirašytas Bendrijos vardu ir taikomas laikinai,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį(-is), įgaliotą(-tus) Bendrijos ir jos valstybių narių vardu pasirašyti Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomą protokolą, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą.

Papildomo protokolo tekstas pridedamas priede.

2 straipsnis

Papildomas protokolas taikomas laikinai, atsižvelgiant į jo sudarymą.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 127, 2004 4 29, p. 109.


PAPILDOMAS PROTOKOLAS

prie Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

 

BELGIJOS KARALYSTĖ,

 

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

 

DANIJOS KARALYSTĖ,

 

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

 

ESTIJOS RESPUBLIKA,

 

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

 

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

 

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

 

AIRIJA,

 

ITALIJOS RESPUBLIKA,

 

KIPRO RESPUBLIKA,

 

LATVIJOS RESPUBLIKA,

 

LIETUVOS RESPUBLIKA,

 

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

 

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

 

MALTOS RESPUBLIKA,

 

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

 

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

 

LENKIJOS RESPUBLIKA,

 

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

 

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

 

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

 

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

 

ŠVEDIJOS RESPUBLIKA,

 

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau valstybės narės, atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos,

bei

EUROPOS BENDRIJA,

toliau Bendrija,

ir

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA

toliau Susitariančiosios Šalys,

KADANGI 1999 m. spalio 11 d. Pretorijoje buvo pasirašytas ir 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimas (toliau PPBS);

KADANGI 2003 m. balandžio 16 d. Atėnuose buvo pasirašyta ir 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Sutartis dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą;

KADANGI pagal Stojimo akto 6 straipsnio 2 dalį dėl dešimties naujųjų Susitariančiųjų Šalių prisijungimo prie PPBS turi būti susitarta sudarant PPBS protokolą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika (toliau naujosios valstybės narės) tampa PPBS Susitariančiosiomis Šalimis ir, kaip ir kitos Bendrijos valstybės narės, priima susitarimo bei jo priedų, protokolų ir deklaracijų tekstus ir į juos atsižvelgia.

I SKYRIUS

PPBS, ĮSKAITANT JO PRIEDUS IR PROTOKOLUS, PAKEITIMAI

2 straipsnis

Kalbos ir originalų skaičius

PPBS 108 straipsnis pakeičiamas taip:

„108 straipsnis

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių bei oficialiomis Pietų Afrikos Respublikos kalbomis, išskyrus anglų kalbą: sepedi, sesoto, setsvana, siSvati, tshivenda, xitsonga, afrikanų, isiNdebele, isiXhosa ir isiZulu kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.“

3 straipsnis

Tarifinė kvota

PPBS IV priedo 6 sąraše nurodytos tarifinės kvotos „global prepared fruit“ ir „global mixed prepared fruit“ padidinamos atitinkamai 1 225 tonomis ir 340 tonų.

4 straipsnis

Kilmės taisyklės

PPBS 1 protokolas iš dalies keičiamas taip:

1)

16 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Atgaline data išduoti judėjimo sertifikatai EUR.1 turi būti patvirtinti viena iš šių frazių:

ES

„EXPEDIDO A POSTERIORI“

CS

„VYSTAVENO DODATEČNĚ“

DA

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE“

DE

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET

„TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD“

EL

„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“

EN

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

FR

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI“

IT

„RILASCIATO A POSTERIORI“

LV

„IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“

LT

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“

MT

„MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT“

NL

„AFGEGEVEN A POSTERIORI“

PL

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“

PT

„EMITIDO A POSTERIORI“

SL

„IZDANO NAKNADNO“

SK

„VYDANÉ DODATOČNE“

FI

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“

SV

„UTFÄRDAT I EFTERHAND““

;

2)

17 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Taip išduotas dublikatas turi būti patvirtintas vienu iš šių žodžių:

ES

„DUPLICADO“

CS

„DUPLIKÁT“

DA

„DUPLIKAT“

DE

„DUPLIKAT“

ET

„DUPLIKAAT“

EL

„ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“

EN

„DUPLICATE“

FR

„DUPLICATA“

IT

„DUPLICATO“

LV

„DUBLIKĀTS“

LT

„DUBLIKATAS“

HU

„MÁSODLAT“

MT

„DUPLIKAT“

NL

„DUPLICAAT“

PL

„DUPLIKAT“

PT

„SEGUNDA VIA“

SL

„DVOJNIK“

SK

„DUPLIKÁT“

FI

„KAKSOISKAPPALE“

SV

„DUPLIKAT““

;

3)

IV priedas pakeičiamas taip:

„IV PRIEDAS

DEKLARACIJA SĄSKAITOJE FAKTŪROJE

Deklaracija sąskaitoje faktūroje, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti pateikta laikantis išnašose pateiktų pastabų. Tačiau šių pastabų perspausdinti nereikia.

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1).] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Tekstas prancūzų kalba

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Tekstas italų kalba

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Tekstas latvių kalba

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Tekstas olandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Tekstas portugalų kalba

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Tekstai Pietų Afrikos kalbomis

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(Vieta ir data)

 (4)

(Eksportuotojo parašas; deklaraciją pasirašančio asmens nesutrumpintas vardas ir pavardė)

II SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

5 straipsnis

Konsultacijos

Pietų Afrikos Respublika įsipareigoja, dėl Bendrijos plėtros, nereikšti jokių pretenzijų, reikalavimų ar teikimų, nei keisti ar atšaukti kokias nors nuolaidas pagal GATT XXIV.6 ir XXVIII straipsnius. Tačiau iki 2004 m. liepos pabaigos Bendrija norėtų apsvarstyti galimybę surengti papildomas konsultacijas pagal PPBS 22 straipsnio 2 dalį.

6 straipsnis

Tranzitu vežamos ar laikinai sandėliuojamos prekės

1.   Susitarimo nuostatos taikomos prekėms, kurios eksportuojamos iš Pietų Afrikos į vieną iš naujųjų valstybių narių arba iš vienos iš naujųjų valstybių narių į Pietų Afriką, kurios atitinka PPBS 1 protokolo nuostatas ir kurios įstojimo dieną yra vežamos tranzitu, laikinai sandėliuojamos, saugomos muitinės sandėlyje arba yra Pietų Afrikos ar tos naujosios valstybės narės laisvojoje zonoje.

2.   Tokiais atvejais taikomas preferencinis režimas, jei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos importuojančios šalies muitinei pateikiamas eksportuojančios šalies muitinės atgaline data išduotas prekių kilmę įrodantis dokumentas.

7 straipsnis

2004 m. kvotos

2004 m. esamų tarifinių kvotų padidinimas apskaičiuojamas proporcingai baziniams kiekiams, atsižvelgiant į iki 2004 m. gegužės 1 d. praėjusio laikotarpio dalį.

III SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8 straipsnis

Šis Protokolas yra PPBS sudedamoji dalis.

9 straipsnis

1.   Šį Protokolą patvirtina Bendrija, Europos Sąjungos Taryba valstybių narių vardu ir Pietų Afrikos Respublika pagal savo vidaus procedūras.

2.   Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie 1 dalyje nurodytų atitinkamų procedūrų užbaigimą. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate.

10 straipsnis

1.   Šis Protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po paskutinio patvirtinimo dokumento deponavimo.

2.   Šis Protokolas taikomas laikinai nuo 2004 m. gegužės 1 d.

11 straipsnis

Šis Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių bei oficialiomis Pietų Afrikos Respublikos kalbomis, išskyrus anglų kalbą: sepedi, sesoto, setsvana, siSvati, tshivenda, xitsonga, afrikanų, isiNdebele, isiXhosa ir isiZulu kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

Valstybių narių vardu

Europos bendrijos vardu

Pietų Afrikos Respublikos vardu


(1)  Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje įrašo patikimas eksportuotojas, kaip apibrėžta Protokolo 20 straipsnyje, šioje vietoje įrašomas patikimo eksportuotojo leidimo numeris. Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje įrašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba ta vieta paliekama tuščia.

(2)  Nurodoma produktų kilmė. Kai deklaracija sąskaitoje faktūroje yra visa arba iš dalies susijusi su Seutos ir Melilijos kilmės produktais, kaip apibrėžta Protokolo 36 straipsnyje, eksportuotojas, pažymėdamas juos raidėmis „CM“, turi tai aiškiai nurodyti dokumente, kuriame įrašoma deklaracija.

(3)  Įrašyti nebūtina, jei ta informacija pateikiama pačiame dokumente.

(4)  Žiūrėti Protokolo 19 straipsnio 5 dalį. Tuo atveju, kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, atleidimas nuo pasirašymo reiškia ir atleidimą nuo pasirašančiojo pavardės įrašo.“.


Top