EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0187

EB: 2005 m. kovo 2 d. Komisijos rekomendacija, dėl suderintos patikrinimų programos gyvūnų mitybos srityje 2005 metais remiantis Tarybos direktyva 95/53/EB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 62, 9.3.2005, p. 22–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 136–143 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/187/oj

9.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/22


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2005 m. kovo 2 d.

dėl suderintos patikrinimų programos gyvūnų mitybos srityje 2005 metais remiantis Tarybos direktyva 95/53/EB

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/187/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. spalio 25 d. Tarybos direktyvą 95/53/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius gyvūnų mitybos srityje atliekamų oficialių patikrinimų organizavimą (1), ypač į jos 22 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. valstybės narės nustatė tam tikrus klausimus, kuriuos vertėtų spręsti pagal suderintą patikrinimų programą, kuri turi būti įgyvendinta 2005 metais.

(2)

Nors 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose (2) nustato didžiausią leistiną aflatoksino B1 kiekį pašaruose, nėra kitų Bendrijos taisyklių, taikomų kitiems mikotoksinams, pavyzdžiui, ochratoksinui A, zearalenonui, deoksinivalenoliui ir fumonizinams. Renkant informaciją apie šiuos mikotoksinus, atsitiktinai imant mėginius galima būtų gauti naudingų duomenų padėčiai vertinti, siekiant kurti teisės aktus. Be to, tam tikros pašarinės žaliavos, pavyzdžiui, grūdai ir aliejingosios sėklos, yra ypač neapsaugoti nuo užteršimo mikotoksinais dėl derliaus nuėmimo, laikymo ir gabenimo sąlygų. Kadangi mikotoksinų koncentracija kiekvienais metasi skiriasi, reikėtų rinkti vienas paskui kitą einančių metų duomenis apie visus minėtus mikotoksinus.

(3)

Antibiotikais, išskyrus kokcidiostatus ir histomonostatus, galima prekiauti ir juos naudoti kaip pašarų priedus tik iki 2005 m. gruodžio 31 d. Ankstesni antibiotikų ir kokcidiostatų tam tikruose pašaruose, kuriuose kai kurios iš šių medžiagų neleistinos, buvimo patikrinimai rodo, kad tokių pažeidimų vis dar pasitaiko. Dėl tokių faktų dažnio ir šio klausimo svarbos patikrinimus dera tęsti.

(4)

Svarbu užtikrinti, kad gyvūninės kilmės pašarinių žaliavų naudojimo pašaruose apribojimai, nustatyti atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose, būtų efektyviai įgyvendinami.

(5)

Būtina užtikrinti, kad vario ir cinko mikroelementų didžiausias leistinas kiekis kiaulėms skirtuose kombinuotuosiuose pašaruose neviršytų didžiausias leistino kiekio, nustatyto 2003 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1334/2003, iš dalies pakeičiančiu sąlygas dėl kelių pašarų priedų, priklausančių mikroelementų grupei, leidimo (3).

(6)

Šioje Rekomendacijoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

REKOMENDUOJA:

1.

Rekomenduojama, kad valstybės narės per 2005 metus įvykdytų suderintą patikrinimų programą, kuria siekiama patikrinti:

a)

mikotoksinų (aflatoksino B1, ochratoksino A, zearalenono, deoksinivalenolio ir fumonizinų) koncentraciją pašaruose ir nurodyti analizės metodus; turėtų būti taikomas ir atsitiktinis, ir tikslinis mėginių ėmimo metodai; tikslinio mėginių ėmimo atveju mėginiai turėtų būti pašarinės žaliavos, įtariamos turint didesnę mikotoksinų koncentraciją, pavyzdžiui, grūdai, aliejingosios sėklos, aliejingieji vaisiai, jų produktai ir šalutiniai produktai, ilgai laikomos arba didelį atstumą jūra gabenamos pašarinės žaliavos; dėl aflatoksino B1 ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į kombinuotuosius pašarus, skirtus pieniniams gyvuliams arba kitiems pieniniams galvijams; patikrinimų rezultatai turėtų būti pranešami pagal I priede nurodytą modelį;

b)

antibiotikus, kokcidiostatus ir (arba) histomonostatus, leistinus arba ne kaip pašarų priedai tam tikroms gyvūnų rūšims ir kategorijoms, kurie dažnai būna nevaistiniuose premiksuose ir kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose šios vaistinės medžiagos yra neleistinos; turėtų būti ieškoma vaistinių medžiagų priemaišose ir kombinuotuosiuose pašaruose, jeigu kompetentinga institucija mano, kad yra didesnė tikimybė rasti neatitikimų; patikrinimų rezultatai turėtų būti pranešami pagal II priede nurodytą modelį;

c)

gyvūninės kilmės pašarinių žaliavų gamybos ir naudojimo apribojimų įgyvendinimą, kaip nurodyta III priede;

d)

vario ir cinko kiekį kiaulėms skirtuose kombinuotuosiuose pašaruose, kaip nustatyta IV priede.

2.

Rekomenduojama, kad valstybės narės įtrauktų suderintos patikrinimų programos rezultatus, kaip numatyta 1 dalyje, kasmetinės patikrinimo veiklos ataskaitos, kuri turi būti perduota iki 2006 m. balandžio 1 d., remiantis Direktyvos 95/53/EB 22 straipsnio 2 dalimi ir naujausia suderinto ataskaitų patekimo modelio versija, atskirame skyriuje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 265, 1995 11 8, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/46/EB (OL L 234, 2001 9 1, p. 55).

(2)  OL L 140, 2002 5 30, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/100/EB (OL L 285, 2003 11 1, p. 33).

(3)  OL L 187, 2003 7 26, p. 11. Reglamentas su pakeitimais padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2112/2003 (OL L 317, 2003 12 2, p. 22).


I PRIEDAS

Tam tikrų mikotoksinų (aflatoksino B1, ochratoksino A, zearalenono, deoksinivalenolio, fumonizinų) koncentracija pašaruose

Visų ištirtų mėginių atskiri rezultatai; 1 dalies a punkte nurodytas ataskaitų modelis

Pašarai

Mėginių ėmimas (atsitiktinis arba tikslinis)

Mikotoksinų tipas ir koncentracija (mg/kg pašaruose, kurių drėgnis 12 %)

Tipas

Kilmės šalis

Aflatoksinas B1

Ochratoksinas A

Zearalenonas

Deoksinivalenolis

Fumonizinai (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentinga institucija taip pat turėtų nurodyti:

veiksmus, kurių imamasi, kai viršijami didžiausi leistini aflatoksino B1 kiekiai;

taikytus analizės metodus;

aptikimo ribą.


(1)  Fumonizinų koncentraciją sudaro fumonizinų B1, B2 ir B3 visuma.


II PRIEDAS

Tam tikrų vaistinių medžiagų, neleistinų kaip pašarų priedai, buvimas

Tam tikri antibiotikai, kokcidiostatai ir kitos vaistinės medžiagos gali būti teisiškai leistini kaip priedai premiksuose ir kombinuotuosiuose pašaruose, skirtuose tam tikrų gyvūnų rūšims ir kategorijoms, kai jie atitinka 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1) 10 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Neleistinų vaistinių medžiagų pašaruose buvimas laikomas pažeidimu.

Vaistinės medžiagos, kurios turi būti kontroliuojamos, turėtų būti pasirinktos iš šių:

1.

Vaistinės medžiagos, leistinos kaip pašarų priedai tik tam tikroms gyvūnų rūšims ir kategorijoms:

 

avilamicinas

 

dekoginatas

 

diklazurilas

 

flavofosfolipolas

 

hidrobromido halofuginonas

 

natrio lazalocidas A

 

alfa amonio maduramicinas

 

natrio monezinas

 

narazinas

 

narazinas – nikarbazinas

 

robenidino hidrochloridas

 

natrio salinomicinas

 

natrio semduramicinas

2.

Vaistinės medžiagos, jau neleistinos kaip pašarų papildai:

 

amproliumas

 

amproliumas/topabatas

 

arprinocidas

 

avoparacinas

 

karbadoksas

 

dimetridazolas

 

dinitolmidas

 

ipronidazolas

 

metiklorpindolas

 

metiklorpindolas/metilbenzoatas

 

nikarbazinas

 

nifurzolas

 

olakvindoksas

 

ronidazolis

 

spiramicinas

 

tetraciklinai

 

tilozino fosfatas

 

virginiamicinas

 

cinko bacitracinas

 

kitos inhibitorinės medžiagos

3.

Vaistinės medžiagos, niekada neleistinos kaip pašarų priedai:

 

kitos medžiagos

Visų reikalavimų neatitinkančių mėginių atskiri rezultatai; ataskaitų modeliai, kaip nurodyta 1 dalies b punkte

Pašaro tipas (gyvūnų rūšis ir kategorija)

Rasta medžiaga

Rastas medžiagos kiekis

Pažeidimo priežastis (2)

Veiksmai, kurių imtasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentinga institucija taip pat turėtų nurodyti:

bendrą ištirtų mėginių skaičių;

ištirtų medžiagų pavadinimus;

taikytus analizės metodus;

aptikimo ribą.


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  Priežastis, dėl kurios pašare rasta neleistinos medžiagos, kaip pateikiama išvadose po kompetentingos institucijos atlikto tyrimo.


III PRIEDAS

Gyvūninės kilmės pašarų gamybos ir naudojimo apribojimai

Nepažeisdamos Direktyvos 95/53/EB 3–13 ir 15 straipsnių, valstybės narės per 2005 metus turėtų imtis suderintos patikrinimų programos, kad nustatytų, ar buvo laikomasi gyvūninės kilmės pašarinių žaliavų gamybos ir naudojimo apribojimų.

Ypač siekiant užtikrinti, kad tam tikrų gyvūnų šėrimo perdirbtais gyvūniniais baltymais draudimas, kaip nustatyta 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), IV priede, būtų veiksmingai taikomas, valstybės narės turėtų įgyvendinti tiksline kontrole pagrįstą specialią kontrolės programą. Pagal Direktyvos 95/53/EB 4 straipsnį, ši kontrolės programa turėtų remtis rizika pagrįsta strategija, apimant visus gamybos etapus ir visus patalpų, kuriose gaminami, parduodami ir tvarkomi pašarai, tipus. Valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį galimiems su rizika susijusiems kriterijams apibūdinti. Kiekvieno kriterijaus įvertinimas turėtų būti proporcingas rizikai. Patikrinimų dažnis ir patalpose ištirtų mėginių skaičius turėtų sietis su toms patalpoms skirtų įvertinimų suma.

Rengiant kontrolės programą, reikėtų atsižvelgti į šias preliminarias patalpas ir kriterijus:

Patalpos

Kriterijai

Įvertinimas

Pašarų gamyklos

Dvisrautės pašarų gamyklos, gaminančios kombinuotuosius pašarus atrajotojams ir ne atrajotojams skirtus kombinuotuosius pašarus su atrajotojams šerti perdirbtais gyvūniniais baltymais

Pašarų gamyklos, anksčiau pažeidusios reikalavimus arba įtariamos nesilaikančios reikalavimų

Pašarų gamyklos, turinčios daug importuotų pašarų su dideliu kiekiu baltymų, pavyzdžiui, žuvų miltų, sojų miltų, grūdų glitimo miltų ir baltyminių koncentratų

Daug kombinuotųjų pašarų gaminančios pašarų gamyklos

Kryžminės taršos rizika, kylanti dėl vidaus veiklos procedūrų (siloso skyrimo, efektyvaus takų atskyrimo kontrolės, sudedamųjų medžiagų, vidaus laboratorijos, mėginių ėmimo procedūrų kontrolės ir t. t.)

 

Pasienio kontrolės postai ir kiti įvažiavimo į Bendriją punktai

Didelis (mažas) importuotų pašarų kiekis

Daug baltymų turintys pašarai

 

Ūkiai

Stacionarūs maišytuvai, naudojantys atrajotojams šerti perdirbtus gyvūninius baltymus

Ūkiai, laikantys atrajotojus ir kitų rūšių gyvūnus (šėrimo tais pačiais pašarais rizika)

Ūkiai, perkantys nepakuotus pašarus

 

Prekiautojai

Sandėliai ir daug baltymų turinčių pašarų tarpinis laikymas

Daug prekiaujama nepakuotais pašarais

Prekiautojai, prekiaujantys užsienyje pagamintais kombinuotaisiais pašarais

 

Mobilieji maišytuvai

Maišytuvai, gaminantys pašarus ir atrajotojams, ir ne atrajotojams

Maišytuvai, anksčiau neatitikę reikalavimų arba įtariami neatitinkantys reikalavimų

Maišytuvai, įmaišantys daug baltymų turinčių pašarų

Daug pašarų gaminantys maišytuvai

Daug aptarnaujamų ūkių, įskaitant atrajotojus laikančius ūkius

 

Transportavimo priemonės

Transporto priemonės, naudojamos perdirbtiems gyvūniniams baltymams ir pašarams gabenti

Transporto priemonės, anksčiau neatitikusios reikalavimų arba įtariamos neatitinkančios reikalavimų

 

Kaip alternatyvą šioms preliminarioms patalpoms ir kriterijams valstybės narės gali savo pačių rizikos įvertinimą pateikti Komisijai iki 2005 m. kovo 31 d.

Mėginiai turėtų būti imami iš siuntos arba per įvykius, kur tarša draudžiamais perdirbtais baltymais labiausiai tikėtina (pirma siunta po pašarų, kuriuose yra šiai siuntai draudžiamų gyvūninių baltymų, transporto, techninės problemos arba gamybos linijų, laikymo aruodų arba siloso birioms medžiagoms pakeitimai).

2005 m. valstybės narės turėtų sutelkti dėmesį į cukrinių runkelių išspaudų ir įvežamų pašarinių žaliavų analizę.

Valstybėse narėse per metus turėtų būti mažiausiai 10 patikrinimų 100 000 tonų pagamintų kombinuotųjų pašarų. Per metus valstybėje narėje turėtų būti mažiausiai 20 oficialių mėginių 100 000 tonų pagamintų pašarų. Laukiant alternatyvių metodų, mikroskopinio nustatymo ir įvertinimo, kaip aprašoma 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos direktyvoje 2003/126/EB dėl gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių nustatymo analizės metodo, taikomo valstybinei pašarų kontrolei, nuostatas (2), patvirtinimo, jie turėtų būti naudojami tiriant mėginius. Bet kurių draudžiamų gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių buvimas pašaruose turėtų būti laikomas pašarų draudimo pažeidimu.

Patikrinimų programos rezultatai Komisijai turėtų būti pateikiami pagal šias formas.

Patikrinimų, susijusių su šėrimo gyvūninės kilmės pašarais (šėrimo draudžiamais perdirbtais gyvūniniais baltymais) apribojimais, apžvalga

A.   Dokumentuoti patikrinimai

Etapas

Patikrinimų perdirbtų gyvūninių baltymų buvimui nustatyti skaičius

Pažeidimų, grindžiamų dokumentų tikrinimu ir t. t., o ne laboratoriniais tyrimais, skaičius

Pašarinių žaliavų importas

 

 

Pašarinių žaliavų laikymas

 

 

Pašarų gamyklos

 

 

Stacionarūs maišytuvai (mobilieji maišytuvai)

 

 

Pašarų tarpininkai

 

 

Transporto priemonės

 

 

Ūkiai, laikantys ne atrajotojus

 

 

Atrajotojus laikantys ūkiai

 

 

Kiti: …………………….

 

 


B.   Pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų mėginių ėmimas ir tyrimas, siekiant nustatyti, ar yra perdirbtų gyvūninių baltymų

Patalpos

Ištirtų oficialių mėginių perdirbtų gyvūninių baltymų buvimui nustatyti skaičius

Reikalavimų neatitinkančių mėginių skaičius

Iš sausumos gyvūnų gautų perdirbtų gyvūninių baltymų buvimas

Iš žuvų gautų perdirbtų gyvūninių baltymų buvimas

Pašarinės medžiagos

Kombinuotieji pašarai

Pašarinės žaliavos

Kombinuotieji pašarai

Pašarinės medžiagos

Kombinuotieji pašarai

atrajotojams

ne atrajotojams

atrajotojams

ne atrajotojams

atrajotojams

ne atrajotojams

Importuojant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašarų gamyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpininkai (laikymas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacionarūs maišytuvai (mobilieji maišytuvai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkyje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti: ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Draudžiamų perdirbtų gyvūninių baltymų, rastų atrajotojams skirtų pašarų mėginiuose, apžvalga

 

Mėginių ėmimo mėnuo

Užteršimo tipas, laipsnis ir kilmė

Taikytos sankcijos (arba kitos priemonės)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 214/2005 (OL L 37, 2005 2 10, p. 9).

(2)  OL L 339, 2003 12 24, p. 78.


IV PRIEDAS

Visų mėginių (ir reikalavimų neatitinkančių, ir reikalavimus atitinkančių) atskiri rezultatai, susiję su vario ir cinko kiekiu kiaulėms skirtuose kombinuotuosiuose pašaruose

Kombinuotojo pašaro tipas (gyvūnų kategorija)

Mikroelementas (varis arba cinkas)

Rastas kiekis (mg/kg visame pašare)

Didžiausio leistino kiekio viršijimo priežastis (1)

Veiksmai, kurių imtasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Kaip pateikiama išvadose po kompetentingos institucijos atlikto tyrimo.


Top