EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0023

2005 m. kovo 8 d. Komisijos direktyva 2005/23/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/25/EB dėl minimalaus jūrininkų parengimo (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 62, 9.3.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 314–316 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 184 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 184 - 185

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2008; netiesiogiai panaikino 32008L0106

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/23/oj

9.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/14


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/23/EB

2005 m. kovo 8 d.

iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/25/EB dėl minimalaus jūrininkų parengimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/25/EB dėl minimalaus jūrininkų parengimo (1), ypač į jos 22 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2001/25/EB apibrėžiami minimalaus jūrininkų, tarnaujančių Bendrijos laivuose, parengimo, atestavimo ir budėjimo reikalavimai. Šie reikalavimai pagrįsti normatyvais, nustatytais Tarptautinėje konvencijoje dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB konvencija) bei Tarptautiniame jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo kodekse (JRAB kodeksas).

(2)

JRAB konvencija ir JRAB kodeksas buvo iš dalies pakeisti Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų saugumo komiteto Rezoliucijomis MSC.66(68) ir MSC.67(68), kurios įsigaliojo 1999 m. sausio 1 d., Rezoliucija MSC.78(70), kuri įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d. ir aplinkraščiais, kurie įsigaliojo atitinkamai 1998 m. gegužės 20 d. ir 2000 m. gegužės 26 d.

(3)

Naujojoje JRAB konvencijos taisyklėje V/3, kuri buvo pridėta Rezoliucija MSC.66(68), nustatomi privalomi minimalūs kitokių nei ro-ro keleivinių laivų kapitonų, vadovaujančiųjų specialistų, eilinių jūrininkų ir kito personalo rengimo ir kvalifikacijos reikalavimai.

(4)

Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 2001/25/EB.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo komiteto, įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2099/2002 (2), nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2001/25/EB I priedo V skyrius keičiamas taip:

1)

V/2 taisyklės 3 dalyje įrašomas toks tekstas:

„… arba privalo pateikti įrodymą, kad per paskutinius penkerius metus pasiekė reikiamą kompetencijos lygį.“

2)

Skyriaus pabaigoje įrašomas toks tekstas:

„V/3 taisyklė

Privalomi minimalūs kitokių nei ro-ro keleivinių laivų kapitonų, vadovaujančių specialistų, eilinių jūrininkų ir kito personalo rengimo ir kvalifikacijos reikalavimai

1)

Ši taisyklė taikoma tarptautinius reisus atliekančių kitokių nei ro-ro keleivinių laivų kapitonams, vadovaujantiems specialistams, eiliniams jūrininkams ir kitam personalui. Dėl šių reikalavimų taikymo vidaus reisus atliekančių kitokių nei ro-ro keleivinių laivų personalui sprendimą priima Administracijos.

2)

Iki tarnybinių užduočių jūrininkams paskyrimo kitokiuose nei ro-ro keleiviniuose laivuose jie privalo baigti atitinkamai pagal savo pareigas, užduotis ir įsipareigojimus 4–8 dalyse nurodytą parengimo kursą.

3)

Tie jūrininkai, kuriems privaloma baigti parengimo kursą pagal 4, 7 ir 8 dalis, privalo ne rečiau kaip kartą per penkerius metus baigti atitinkamą žinių atnaujinimo kursą arba privalo pateikti įrodymą, kad per paskutinius penkerius metus pasiekė reikiamą kompetencijos lygį.

4)

Keleivinių laivų kapitonai, vadovaujantieji specialistai ir kitas personalas, kuriam laivo įgulos sąraše paskirta padėti keleiviams avarinių situacijų metu, privalo būti baigę parengimo kursą dėl minios valdymo, kaip nustatyta JRAB kodekso A-V/3 poskyrio 1 punkte.

5)

Keleivinių laivų kapitonai, vadovaujantieji specialistai ir kitas personalas, kuriam paskirtos konkrečios užduotys ir pareigos, privalo būti baigę JRAB kodekso A-V/3 poskyrio 2 punkte nurodytą supažindinimo kursą.

6)

Keleivinių laivų personalas, tiesiogiai aptarnaujantis keleivius keleiviams skirtose patalpose, privalo būti baigę JRAB kodekso A-V/3 poskyrio 3 punkte nurodytą parengimo kursą dėl saugumo.

7)

Keleivinių laivų kapitonai, vyresnieji kapitono padėjėjai ir bet kurie asmenys, kuriems paskirta tiesioginė atsakomybė už keleivių įlaipinimą bei išlaipinimą privalo būti baigę JRAB kodekso A-V/3 poskyrio 4 punkte nurodytą aprobuotą parengimo kursą dėl keleivių saugumo.

8)

Keleivinių laivų kapitonai, vyresnieji kapitono padėjėjai, vyriausieji mechanikai, antrieji mechanikai ir bet kurie asmenys, atsakingi už keleivių saugumą avarinių situacijų metu, privalo būti baigę JRAB kodekso A-V/3 poskyrio 5 punkte nurodytą aprobuotą parengimo kursą dėl krizių valdymo ir žmonių elgesio.

9)

Administracijos užtikrina, kad kiekvienam asmeniui, dėl kurio yra nustatyta, jog jis yra įgijęs kvalifikaciją pagal šios taisyklės nuostatas, būtų išduoti tai liudijantys dokumentai.“

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus, nutarimus ir administracines nuostatas, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2005 m. rugsėjo 29 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Jeigu valstybės narės priima šias nuostatas, jose turi būti nuoroda į šią direktyvą arba ji turi būti pateikiama jas skelbiant oficialiai. Valstybės narės nustato, kaip tokia nuoroda daroma.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai nacionalinio įstatymo, kurį jos priėmė šios direktyvos srityje, nuostatų tekstą.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skiriama visoms valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 136, 2001 5 18, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/103/EB (OL L 326, 2003 12 13, p. 28).

(2)  OL L 324, 2002 11 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 415/2004 (OL L 68, 2004 3 6, p. 10).


Top