EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0388

2005 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 388/2005, patvirtinantis 2006 m. ad hoc modulio specifikacijas dėl Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto perėjimo nuo darbo prie išėjimo į pensiją ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 246/2003

OJ L 62, 9.3.2005, p. 7–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/388/oj

9.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 388/2005

2005 m. kovo 8 d.

patvirtinantis 2006 m. ad hoc modulio specifikacijas dėl Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto perėjimo nuo darbo prie išėjimo į pensiją ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 246/2003

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 246/2003 dėl ad hoc modulių 2004–2006 metų programos prie darbo jėgos atrankinio tyrimo, numatyto Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 (2) patvirtinimo apima ad hoc modulį dėl perėjimo nuo darbo prie išėjimo į pensiją.

(2)

Būtina gauti išsamių ir palyginamų duomenų, susijusių su perėjimu nuo darbo prie išėjimo į pensiją, rinkinį, kad būtų galima stebėti pažangą, padarytą siekiant bendrų Bendrijos užimtumo strategijos ir 2001 m. gruodžio mėn. Lakeno Europos Vadovų Tarybos pradėto atviro koordinavimo metodo tikslų pensijų srityje. Tiek Bendrijos užimtumo politikos strategijoje, tiek atviro koordinavimo metode pirmiausia numatyta skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą ir prailginti darbinę veiklą; to ypač siekiama 2003 m. liepos 22 d. Tarybos patvirtintų užimtumo politikos gairių 2003 m. 5 gairėje „Didinti darbo jėgos pasiūlą ir skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą“ (3), taip pat su pensijomis susijusio proceso 5 tiksle, kuris yra įtrauktas į 2001 m. gruodžio 14 – 15 d. Lakeno Europos Vadovų Tarybos patvirtintą Bendrajį pranešimą apie tikslus ir darbo metodus pensijų srityje, bei 2003 m. kovo 20 – 21 d. Briuselyje Tarybos patvirtintame Komisijos ir Tarybos bendrajame pranešime apie deramas ir tvarias pensijas.

(3)

Pagal 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1145/2002/EB (4) dėl užimtumą skatinančių Bendrijos priemonių, Bendrijos veikla, susijusi su analize, moksliniais tyrimais ir valstybių narių bendradarbiavimu užimtumo ir darbo rinkos srityje yra vykdoma nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. Vienas iš šios veiklos tikslų – vystyti į ateitį orientuotą Europos užimtumo strategiją, jos laikytis ir ją įvertinti.

(4)

Taip pat svarbu atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 246/2003 priedo 3 dalyje nurodytą imties specifikaciją, siekiant kuo veiksmingiau pasinaudoti ad hoc moduliui naudojamos imties analizės rezultatais.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Išsamus duomenų, kuriuos reikia surinkti 2006 m. pagal ad hoc modulį dėl perėjimo nuo darbo prie išėjimo į pensiją, sąrašas parengiamas taip, kaip numatyta priede.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 246/2003 priedo 3 dalies punktas „Imties dydis“ keičiamas taip:

„Imties dydis: Šio modulio imtį sudaro asmenys nuo 50 iki 69 metų. Sudaromas užbaigtas ad hoc modulio imties pogrupio darbo jėgos tyrimo kintamųjų sąrašas.“. Jeigu imties vienetas yra asmuo, nereikia pateikti duomenų apie kitus namų ūkio narius.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 77, 1998 3 14, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2257/2003 (OL L 336, 2003 12 23, p. 6).

(2)  OL L 34, 2003 2 11, p. 3.

(3)  OL L 197, 2003 8 5, p. 13.

(4)  OL L 170, 2002 6 29, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 786/2004/EB (OL L 138, 2004 4 30, p. 7).


PRIEDAS

DARBO JĖGOS TYRIMAS

Su perėjimu nuo darbo prie išėjimo į pensiją susijusio 2006 m. ad hoc modulio specifikacijos

1.

Numatytos įtraukti į tyrimą valstybės narės ir regionai: visi

2.

Kintamųjų kodai sudaromi tokiu būdu:

Darbo jėgos tyrimo skiltyje „Filtras“ esančių kintamųjų numeriai (C11/14, C24 ir C67/70) sudaryti Komisijos reglamento (EB) Nr. 1575/2000 pagrindu.


Eilutės Nr.

Kodas

Aprašymas

Filtras

240

 

Asmuo sumažino savo darbo valandų skaičių visiškai išeidamas (-ama) į pensiją

Visi 50–69 metų asmenys ir ((C24 = 3, 5 ir (C67/70 - C11/14 eilutė) > 49) arba (C24 = 1, 2))

1

Taip, kalbant apie laipsniško perėjimo prie pensijos schemoje (dalinėje pensijoje)

2

Taip, tačiau ne apie laipsniško perėjimo prie pensijos schemoje (dalinėje pensijoje)

3

Ne, tačiau planuoja tai padaryti per ateinančius 5 metus

4

Ne, ir to daryti neplanuoja per ateinančius 5 metus

5

Ne, taip pat nežino ateinančių 5 metų planų arba planai yra nesusiję

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Tuščia

Nėra atsakymo

241/242

 

Amžius, kuriame asmuo planuoja nutraukti apmokamą arba pelną duodantį darbą

Visi 50–69 metų asmenys ir ((C24 = 3, 5 ir (C67/70 - C11/14) > 49) arba (C24 = 1, 2))

50–93

2 skaičiai

94

Tikslaus amžiaus yra nenumatęs (-čiusi), bet kokiu atveju iki sukankant 60 metų

95

Tikslaus amžiaus yra nenumatęs (-čiusi), bet kokiu atveju nuo 60 iki 64 metų

96

Tikslaus amžiaus yra nenumatęs (-čiusi), bet kokiu atveju ne anksčiau kaip nuo 65 metų arba planuoja dirbti kuo ilgiau

97

Tikslaus amžiaus yra nenumatęs (-čiusi) ir neturi jokių su tuo susijusių planų

98

Asmuo jau nutraukė apmokamą arba pelną duodantį darbą

99

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Tuščia

Nėra atsakymo

243

 

Užimtumo statusas iš karto po to, kai asmuo paliko paskutinę darbo vietą arba verslą

Visi 50–69 metų asmenys ir C24 = 3, 5 ir (C67/70 - C11/14) > 49

1

Bedarbis

2

Pensininkas arba išėjęs pensiją nesulaukęs pensinio amžiaus

3

Ilgalaikis ligonis arba neįgalusis

4

Kita

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Tuščia

Nėra atsakymo

244

 

Pagrindinė išėjimo į pensiją arba išėjimo į pensiją nesulaukus pensinio amžiaus priežastis

C243 = 2

1

Neteko darbo vietos

2

Pasiekė privalomo išėjimo į pensiją amžių

3

Sveikatos problemos arba neįgalumas

4

Įsipareigojimai prižiūrėti kitus asmenis

5

Su darbu susijusios problemos

6

Palankios finansinės sąlygos išeiti į pensiją

7

Darbinę veiklą nusprendė nutraukti dėl kitų priežasčių

8

Kita

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Tuščia

Nėra atsakymo

245

 

Jei darbo laikas būtų buvęs (būtų) lankstesnis, asmuo darbinę veiklą būtų tęsęs (tęstų) ilgiau.

Visi 50–69 metų asmenys ir ((C24 = 3, 5 ir (C67/70 - C11/14) > 49) arba (C24 = 1, 2))

1

Taip

2

Ne

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Tuščia

Nėra atsakymo

246

 

Jei būtų buvę (būtų) sudaryta daugiau galimybių atnaujinti žinias, asmuo darbinę veiklą būtų tęsęs (tęstų) ilgiau.

Visi 50–69 metų asmenys ir ((C24 = 3, 5 ir (C67/70 - C11/14) > 49) arba (C24 = 1, 2))

1

Taip

2

Ne

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Tuščia

Nėra atsakymo

247

 

Jei darbo vietoje būtų (būtų buvusi) užtikrinta geresnė sveikatos apsauga ir (arba) sauga, asmuo darbinę veiklą tęstų (būtų tęsęs) ilgiau.

Visi 50–69 metų asmenys ir ((C24 = 3, 5 ir (C67/70 - C11/14) > 49) arba (C24 = 1, 2))

1

Taip

2

Ne

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Tuščia

Nėra atsakymo

248/249

 

Amžius, kuriame asmuo pradėjo gauti individualią ištarnauto laiko pensiją

Visi 50–69 metų asmenys ir ((C24 = 3, 5 ir (C67/70-C11/14) > 49) arba (C24 = 1, 2))

 

2 skaičiai

97

Ištarnauto laiko pensijos negauna, nors asmuo turi teisę ją gauti

98

Asmuo (dar) neturi teisės gauti individualią ištarnauto laiko pensiją

99

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Tuščia

Nėra atsakymo

250

 

Asmuo gauna individualią pensiją arba individualias pinigines išmokas, pvz., invalidumo pensiją, ligos pašalpą arba išėjimo į pensiją nesulaukus pensinio amžiaus schemos pinigines išmokas, neįskaitant ištarnauto laiko pensijos ir bedarbio pašalpos.

Visi 50–69 metų asmenys ir C24 = 3, 5 ir (C67/70 - C11/14) > 49

1

Taip, invalidumo pensiją arba ligos pašalpą

2

Taip, išėjimo į pensiją nesulaukus pensinio amžiaus schemos išmokas

3

Taip, kitas prieš tai neišvardytas individualias pinigines išmokas

4

Taip, 1, 2 arba 3 kodų derinį

5

Ne

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Tuščia

Nėra atsakymo

251

 

Pagrindinė darbinę veiklą paskatinusi tęsti finansinė priežastis

Visi 50–69 metų asmenys ir C24 = 1, 2 ir C248/249 < 98

1

Padidinti teises į ištarnauto laiko pensijų išmokas

2

Gauti pakankamas įplaukas namų ūkiui išlaikyti

3

Finansinių priežasčių nėra

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Tuščia

Nėra atsakymo

252/253

 

Apmokamo arba pelną duodančio darbo metų skaičius (per visą darbinę veiklą)

Visi 50–69 metų asmenys ir ((C24 = 3, 5 ir (C67/70 - C11/14) > 49) arba (C24 = 1, 2))

 

2 skaičiai

99

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Tuščia

Nėra atsakymo

254/259

 

2006 m. LFS modulio svertinis daugiklis (neprivaloma)

Visi 50–69 metų asmenys ir ((C24 = 3, 5 ir (C67/70 - C11/14) > 49) arba (C24 = 1, 2))

0000–9999

254–257 eilutėse nurodomi sveiki skaičiai

00–99

258–259 eilutėse nurodomos ir dešimtosios skaičiaus dalys


Top