EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0386

2005 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 386/2005, iš dalies keičiantis kelis reglamentus dėl kai kurių vaisių ir daržovių bei kai kurių iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų kombinuotosios nomenklatūros kodų

OJ L 62, 9.3.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 157–158 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 41 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 41 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009; netiesiogiai panaikino 32008R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/386/oj

9.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 386/2005

2005 m. kovo 8 d.

iš dalies keičiantis kelis reglamentus dėl kai kurių vaisių ir daržovių bei kai kurių iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų kombinuotosios nomenklatūros kodų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1979 m. vasario 5 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 234/79 dėl žemės ūkio produktams taikomos Bendrojo muitų tarifo nomenklatūros patikslinimo tvarkos (1), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1810/2004, iš dalies keičiančiame Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (2) I priedą, yra numatytas vaisių ir daržovių ir kai kurių iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų kombinuotosios nomenklatūros kodų pakeitimas.

(2)

Reglamentais, iš dalies pakeitusiais Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (3) I priedą, tuo pačiu buvo padaryti kai kurių vaisių ir daržovių ir kai kurių iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų kombinuotosios nomenklatūros kodų pakeitimai, ir ne visi tie pakeitimai yra atspindėti šiuose reglamentuose dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos ir iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų rinkos organizavimo: 1987 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1591/87, nustatantis prekybos kopūstais, briuseliniais kopūstais, pailgaisiais salierais, špinatais ir slyvomis standartus (4): 1988 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1677/88, nustatantis agurkų kokybės standartus (5); 1994 m. vasario 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 399/94 dėl konkrečių priemonių džiovintoms vynuogėms (6); 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3223/94, nustatantis išsamias taisykles dėl importo tvarkos vaisiams ir daržovėms taikymo (7); 1996 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1555/96 dėl papildomų importo muitų taikymo vaisiams ir daržovėms taisyklių (8) ir 2001 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1961/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už vaisius ir daržoves įgyvendinimo taisykles (9).

(3)

Todėl atitinkamai turi būti pakeisti Reglamentai (EEB) Nr. 1591/87, (EEB) Nr. 1677/88, (EB) Nr. 399/94, (EB) Nr. 3223/94, (EB) Nr. 1555/96 ir (EB) Nr. 1961/2001.

(4)

Pakeitimai ir Reglamentas (EB) Nr. 1810/2004 turėtų būti taikomi tuo pačiu metu.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto ir Iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1591/87 1 straipsnio pirma dalis pakeičiama taip:

„Kokybės standartai šiems produktams yra nustatyti I, II, III, IV ir V prieduose:

kopūstams, klasifikuojamiems KN kodu 0704 90,

briuseliniams kopūstams, klasifikuojamiems KN kodu 0704 20 00,

pailgiesiems salierams, klasifikuojamiems KN kodu 0709 40 00,

špinatams, klasifikuojamiems KN kodu 0709 70 00.“

2 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr.1677/88 1 straipsnio pirma dalis pakeičiama taip:

„Pagal Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodą 0707 00 05 agurkų kokybės standartai yra tokie, kaip nurodyta priede“.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 399/94 1 straipsnio pirma dalis pakeičiama taip:

„4 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtinamos konkrečios priemonės, susijusios su Bendrijoje gaminamų džiovintų vynuogių, klasifikuojamų KN 0806 20 10 ir 0806 20 30 pozicijose, kokybe.“

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

1)

Penktoje lentelės eilutėje šviežių tikrųjų apelsinų KN kodai „ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 ir ex 0805 10 50“ pakeičiami KN kodu „ex 0805 10 20“.

2)

Dešimtoje lentelės eilutėje obuolių KN kodai „ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 ir ex 0808 10 90“ pakeičiami KN kodu „ex 0808 10 80“.

5 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1555/96 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Penktoje lentelės eilutėje apelsinų KN kodai „ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 ir ex 0805 10 50“ pakeičiami KN kodu „ex 0805 10 20“.

2)

Dešimtoje lentelės eilutėje obuolių KN kodai „ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 ir ex 0808 10 90“ pakeičiami KN kodu „ex 0808 10 80.“

6 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1961/2001 7 straipsnio 2 dalies trečioji pastraipa iš dalies keičiama taip:

1)

Penktoji įtrauka pakeičiama taip:

„—

apelsinai, klasifikuojami pagal KN kodą 0805 10 20,“.

2)

Vienuoliktoji ir dvyliktoji įtraukos pakeičiamos taip:

„—

citrinos (Citrus limon, Citrus limonum), klasifikuojamos pagal KN kodą 0805 50 10,

žaliosios citrinos (Citrus aurantifolia), klasifikuojamos pagal KN kodą 0805 50 90,“.

3)

Keturioliktoji įtrauka pakeičiama taip:

„—

obuoliai, klasifikuojami pagal KN kodus 0808 10 10 ir 0808 10 80,“.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 34, 1979 2 9, p. 2. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3290/94 (OL L 349, 1994 12 31, p. 105).

(2)  OL L 327, 2004 10 30, p. 1.

(3)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1989/2004 (OL L 344, 2004 11 20, p. 5).

(4)  OL L 146, 1987 6 6, p. 36. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 907/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 50).

(5)  OL L 150, 1988 6 16, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 907/2004.

(6)  OL L 54, 1994 2 25, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2826/2000 (OL L 328, 2000 12 23, p. 2).

(7)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 537/2004 (OL L 86, 2004 3 24, p. 9).

(8)  OL L 193, 1996 8 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1844/2004 (OL L 322, 2004 10 23, p. 12).

(9)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 537/2004.


Top