Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2240

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2240/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 975/1999, nustatantį reikalavimus dėl vystymąsi remiančio bendradarbiavimo veiksmų programų, kurios padeda siekti bendrojo tikslo – plėtoti ir įtvirtinti demokratiją ir teisinę valstybę bei gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves, įgyvendinimo

OJ L 390, 31.12.2004, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2240/oj

31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 390/3


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2240/2004

2004 m. gruodžio 15 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 975/1999, nustatantį reikalavimus dėl vystymąsi remiančio bendradarbiavimo veiksmų programų, kurios padeda siekti bendrojo tikslo – plėtoti ir įtvirtinti demokratiją ir teisinę valstybę bei gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves, įgyvendinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 179 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

Bendrijos veiksmai, kuriais siekiama skatinti žmogaus teises ir demokratinius principus, kaip išdėstyta 2001 m. gegužės 8 d. Komisijos komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui dėl „Europos Sąjungos vaidmens skatinant žmogaus teises ir demokratizaciją trečiosiose šalyse“, turi būti tęsiami po 2004 m. Reglamentas (EB) Nr. 975/1999 (2) pasirodė esąs tinkamas teisinis dokumentas Bendrijos techninės ir finansinės paramos, skirtos žmogaus teisėms ir demokratizacijos veiklai besivystančiose ir kitose trečiosiose šalyse siekiant bendrųjų tikslų šioje srityje, įgyvendinimui. Tačiau to reglamento galiojimo terminas baigiasi 2004 gruodžio 31 d. Todėl būtina pratęsti šį terminą.

(2)

Remiantis finansinės struktūros, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 975/1999, ir orientacinių asignavimų žmogaus teisėms bei demokratizacijos veiklai iki 2006 m. santykiu, šiuo reglamentu nustatoma finansinė struktūra pratęstam programos trukmės laikotarpiui, kuri yra svarbiausias orientacinis dydis biudžeto valdymo institucijai kasmetinės biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo (3) 33 punkte.

(3)

Įgyvendinant ES rinkimų stebėjimo misijas, Reglamento (EB) Nr. 975/1999 nuostatos dėl pagalbos įgyvendinimo procedūrų turėtų būti suderintos su 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (4) teisiniais reikalavimais.

(4)

Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu bei kitais pažeidimais yra neatskiriama Reglamento (EB) Nr. 975/1999 dalis. Visų pirma pagal tą reglamentą sudarytuose susitarimuose ir sutartyse Komisija turėtų būti įgaliota vykdyti priemones, numatytas 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (5).

(5)

Reglamentui (EB) Nr. 975/1999 įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti patvirtintos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (6).

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 975/1999 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 975/1999 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:

„h)

remti pastangas kurti demokratinių šalių grupes Jungtinių Tautų organuose, specializuotose agentūrose ir regioninėse organizacijose.“

2)

4 straipsnio 1 dalies pabaigoje pridedamas šis sakinys:

„ES rinkimų stebėjimo misijų ir amicus curiae proceso atveju fiziniai asmenys turi teisę į finansavimą pagal šį reglamentą.“

3)

5 straipsnio pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

„Kad galėtų pretenduoti į Bendrijos pagalbą, 4 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje nurodyti partneriai privalo turėti pagrindinę būstinę trečiojoje šalyje, galinčioje pretenduoti į Bendrijos pagalbą pagal šį reglamentą, arba Bendrijos valstybėje narėje.“;

4)

7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Bendrijos finansavimas pagal šį reglamentą vykdomas teikiant dotacijas arba sutartis. Vykdant 2 straipsnyje apibrėžtas veiksmų programas, ES rinkimų stebėjimo misijų dalyviai, kuriems mokama iš žmogaus teisių ir demokratizacijos asignavimų, yra samdomi Komisijos nustatyta tvarka.“;

5)

10 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Laikotarpiui nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. šio reglamento įgyvendinimui nustatoma 134 milijonų eurų finansinė struktūra.“;

6)

11 ir 12 straipsniai pakeičiami taip:

„11 straipsnis

1.   Komisija priima programų sudarymo ir Bendrijos veiklos nustatymo struktūrą.

Struktūra susideda visų pirma iš:

a)

daugiamečių orientacinių programų ir metinio šių programų atnaujinimo,

b)

metinių darbo programų.

Ypatingais atvejais gali būti patvirtintos specialios į metinę darbo programą neįtrauktos priemonės.

2.   Komisija parengia metinį pranešimą, nustatantį programų sudarymą ateinantiems metams pagal regionus ir pagal sektorius, ir pateikia įgyvendinimo pranešimą Europos Parlamentui.

Komisija atsako už bendrame daugiamečiame plane apibrėžtų metinių darbo programų valdymą ir suderinimą pagal šį reglamentą ir laikantis lankstumo reikalavimų. Priimtuose sprendimuose turi atsispindėti Europos Sąjungos prioritetai ir pagrindiniai klausimai, susiję su demokratijos stiprinimu, teisine valstybe bei pagarba žmogaus teisėms, ir šie sprendimai turi būti sąlygoti specifinio šių programų pobūdžio. Komisija išsamiai informuoja Europos Parlamentą apie šių procesų eigą.

3.   Komisija įgyvendina šiame reglamente apibrėžtas Bendrijos veiksmų programas vadovaudamasi galiojančiomis biudžetinėmis bei kitomis procedūromis, visų pirma nustatytomis 2002 m. birželio 25d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (7).

12 straipsnis

1.   11 straipsnio 1 dalyje minimi dokumentai priimami 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Tais atvejais, kai 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų metinių darbo programų pakeitimai neviršija 20 % bendros joms skirtos sumos ar iš esmės nekeičia į jas įtrauktų projektų ar programų pobūdžio, tokius pakeitimus priima Komisija. Apie tai ji informuoja 13 straipsnio 1 dalyje minimą komitetą.

2.   Nepažeidžiant 14 straipsnio, sprendimai dėl projektų ir programų, neįtrauktų į metines darbo programas ir viršijančių 1 milijoną eurų, finansavimo priimami vadovaujantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“;

7)

13 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB (1) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra 30 dienų.“;

8)

15 straipsnio antrasis sakinys išbraukiamas;

9)

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

Visuose susitarimuose ar sutartyse, sudarytuose pagal šį reglamentą, aiškiai numatomi Komisijos ir Audito Rūmų įgaliojimai tikrinti visų rangovų ir subrangovų, kurie gauna Bendrijos lėšų, dokumentus ir patalpas. Taikomas 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (8).“;

10)

20 straipsnio antrojoje pastraipoje data „2004 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2006 m. gruodžio 31 d.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2004 m. gruodžio 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. NICOLAÏ


(1)  2004 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 120, 1999 5 8, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(3)  OL C 172, 1999 6 18, p. 1. Susitarimas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2003/429/EB (OL L 147, 2003 6 14, p. 25).

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(5)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(7)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(8)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.


Top