EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2249

2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2249/2004, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 686/2004, nustatantį pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su gamintojų organizacijomis šviežių vaisių ir daržovių rinkoje dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą

OJ L 381, 28.12.2004, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009; netiesiogiai panaikino 32004R0686

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2249/oj

28.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 381/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2249/2004

2004 m. gruodžio 27 d.

iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 686/2004, nustatantį pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su gamintojų organizacijomis šviežių vaisių ir daržovių rinkoje dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio pirmąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 686/2004 (1) 4 straipsnyje numatyta galimybė Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos gamintojų organizacijoms taikyti pereinamojo laikotarpio veiklos programas.

(2)

2003 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1433/2003, nustatančio išsamias Komisijos reglamento (EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles dėl veiklos fondų, veiksmų programų ir finansinės pagalbos (2), 16 straipsnio 1 dalyje veiklos programas numatyta įgyvendinti metiniais laikotarpiais, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Tačiau veiklos programos gali būti pradėtos įgyvendinti tik kompetentingoms institucijoms jas patvirtinus. Todėl pereinamojo laikotarpio veiklos programų įgyvendinimas 2004 m. turėtų trukti kelis mėnesius, o 2005 m. – visą 12 mėn. laikotarpį. Dėl to reikėtų numatyti nuostatas dėl referencinio laikotarpio nustatymo ir pagalbos pereinamojo laikotarpio veiklos programoms apskaičiavimo.

(3)

Reikėtų paaiškinti, kad pagalba yra numatyta tik tai pereinamojo laikotarpio veiklos programos daliai, kuri įgyvendinama 2004 m., ir tik atsižvelgiant į tikrąją jos trukmę, apskaičiuojamą pro rata nuo programos patvirtinimo dienos.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 686/2004 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 686/2004 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1433/2003 16 straipsnio 1 dalies, 2004 m. veiklos programos pradedamos vykdyti nuo tos dienos, kurią kompetentingos nacionalinės institucijos jas patvirtina, iki 2004 m. gruodžio 31 d.“

2)

Įterpiama 4a dalis:

„4 a.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1433/2003 4 straipsnio 1 dalies, 2004 m. prašant pagalbos parduotos produkcijos vertė referenciniu laikotarpiu dauginama iš dienų, prabėgusių nuo veiklos programos patvirtinimo dienos iki 2004 m. gruodžio 31 d. (abi dienos imtinai), skaičiaus ir dalijama iš 366.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 106, 2004 4 15, p. 10.

(2)  OL L 203, 2003 8 12, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1813/2004 (OL L 319, 2004 10 20, p. 5).


Top