Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2119

2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2119/2004, atidarantis konkursą Nr. 53/2004 EB, skirtą naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams

OJ L 367, 14.12.2004, p. 8–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2119/oj

14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2119/2004

2004 m. gruodžio 13 d.

atidarantis konkursą Nr. 53/2004 EB, skirtą naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnį,

kadangi:

(1)

2000 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1623/95 nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su rinkos mechanizmais (2), be kita ko, nustatomos distiliavimo būdu pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsnius gauto alkoholio ir intervencinėse žinybose turimų alkoholio atsargų realizavimo taisyklės.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 nuostatais, reikia rengti vyno alkoholio konkursus, skirtus naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams, kad būtų sumažintos Bendrijos vyno alkoholio atsargos, o Bendrijoje galėtų būti įgyvendinami nedideli pramoniniai projektai, arba toks alkoholis perdirbamas į prekes, skirtas eksportui pramoninėms reikmėms. Valstybių narių sandėliuojamas Bendrijos vyno alkoholio atsargas sudaro kiekiai, gauti iš Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsniuose nurodyto distiliavimo.

(3)

Nuo 1999 m. sausio 1 d., priėmus 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio politikos priemones dėl euro (3), pardavimo kaina ir garantijos turi būti išreiškiamos eurais, ir mokėjimai turi būti vykdomi eurais.

(4)

Pasiūlymų pateikimui turi būti nustatomos minimalios kainos, diferencijuotos pagal galutinio panaudojimo kategoriją.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams skirto alkoholio pardavimui rengiamas konkursas Nr. 53/2004 EB. Alkoholis yra gautas iš Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 ir 28 straipsniuose nurodyto distiliavimo ir laikomas Prancūzijos intervencinės žinybos.

Parduodamas 120 000 hektolitrų 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio kiekis. Indų numeriai, sandėliavimo vietos bei kiekviename inde esanti 100 % tūrinė alkoholio koncentracija nurodyta priede.

2 straipsnis

Pardavimas vyksta pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 ir 101 straipsnių nuostatas ir pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/98 2 straipsnio nuostatas.

3 straipsnis

1.   Pasiūlymai turi būti pateikiami konkrečiai intervencinei žinybai, laikančiai tą alkoholį:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

(telefonas (33-5) 57 55 20 00

teleksas 57 20 25

faksas (33-5) 57 55 20 59),

arba siunčiami registruotu laišku šios intervencinės žinybos adresu.

2.   Pasiūlymai yra pateikiami antspauduotame voke su nuoroda: „Pasiūlymas konkursui Nr. 53/2004 EB, skirtam naujiems panaudojimo pramonėje būdams“. Šį voką reikia įdėti į kitą voką, adresuotą konkrečiai intervencinei žinybai.

3.   Pasiūlymai turi pasiekti konkrečią intervencinę žinybą vėliausiai 2005 sausio 4 d. 12 valandą (Briuselio laiku).

4.   Prie kiekvieno pasiūlymo turi būti pridedamas įrodymas, kad su konkrečia alkoholį laikančia intervencine žinyba buvo įforminta 4 eurų dalyvavimo garantija už kiekvieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio.

4 straipsnis

Galimos minimalios pasiūlymo kainos yra: 8,35 eurai už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto kepimo mielių gamybai, 26 eurai už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto eksportuojamų aminų bei chloralio tipo cheminių produktų gamybai, 32 eurai už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto eksportuojamo odekolono gamybai ir 7,50 eurų už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto kitoms pramoninėms reikmėms.

5 straipsnis

Mėginių ėmimo formalumai buvo apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 98 straipsnyje. Mėginių kaina – 10 eurų už litrą.

Intervencinė žinyba pateikia visą naudingą informaciją apie parduodamo alkoholio savybes.

6 straipsnis

Sutarties įvykdymo garantija – 30 eurų už kiekvieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, p. 13).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1774/2004 (OL L 316, 2004 10 15, p. 61).

(3)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.


PRIEDAS

KONKURSAS NR. 53/2004 EB, SKIRTAS NAUJIEMS VYNO ALKOHOLIO PANAUDOJIMO PRAMONĖJE BŪDAMS

Parduodamo alkoholio sandėliavimo vieta, kiekis ir savybės

Valstybė narė

Vietovė

Indų numeriai

Kiekis (hektolitrais 100 % tūrio alkoholio)

Nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 [...] straipsnį

Alkoholio tipas

Alkoholio stiprumas (tūrinės koncentracijos procentais)

PRANCŪZIJA

Onivins–Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 565

27

briutas

+ 92

1

22 605

27

briutas

+ 92

7

22 620

27

briutas

+ 92

2

22 640

27

briutas

+ 92

15

710

28

briutas

+ 92

21

8 860

27

briutas

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Avenue Adolphe Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

35

8 785

27

briutas

+ 92

27

2 505

27

briutas

+ 92

34

8 710

27

briutas

+ 92

 

Iš viso

 

120 000

 

 

 


Top