Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_237_R_0001_01

2004 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1245/2004, dėl Protokolo, iš dalies keičiančio Ketvirtąjį protokolą, nustatantį žvejybos sąlygas, numatytas Susitarime dėl žuvininkystės tarp Europos ekonominės bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos vietinės Vyriausybės, sudarymo
Protokolas iš dalies keičiantis ketvirtąjį protokolą, nustatantį žvejybos sąlygas, numatytas susitarime dėl žuvininkystės tarp Europos ekonominės bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos vietinės Vyriausybės

OJ L 237, 8.7.2004, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 105–111 (MT)

8.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 237/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1245/2004

2004 m. birželio 28 d.

dėl Protokolo, iš dalies keičiančio Ketvirtąjį protokolą, nustatantį žvejybos sąlygas, numatytas Susitarime dėl žuvininkystės tarp Europos ekonominės bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos vietinės Vyriausybės, sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalimi ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Pagal Europos ekonominės bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos vietinės Vyriausybės susitarimo dėl žuvininkystės (2) 14 straipsnį abi šalys vedė derybas, siekdamos nustatyti Ketvirtojo protokolo (3), nustatančio žvejybos sąlygas, numatytas tame Susitarime, pakeitimus.

(2)

Baigus šias derybas, 2003 m. birželio 18 d. buvo parafuotas Protokolas, iš dalies keičiantis Ketvirtąjį protokolą, nustatantį žvejybos sąlygas, numatytas Susitarime dėl žuvininkystės tarp Europos ekonominės bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos vietinės Vyriausybės.

(3)

Ketvirtojo protokolo pakeitimuose atsižvelgiama į 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos komunikate dėl partnerystės susitarimų su trečiosiomis šalimis integruoto pagrindo nustatytas gaires.

(4)

Protokolu iš dalies keičiamos Bendrijos žvejų žvejybos galimybės Grenlandijos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

(5)

Bendrijos intereso labui reikia patvirtinti Protokolą, iš dalies keičiantį Ketvirtąjį protokolą.

(6)

Siekiant tinkamiausiai panaudoti žvejybos galimybes, Komisija turi konsultuotis su valstybėmis narėmis apie vienos valstybės narės nepanaudotų per žvejybos ciklą žvejybos galimybių perdavimą kitai valstybei narei, jai paprašius. Toks perdavimas, kuris turi būti laikino pobūdžio, neturėtų apriboti būsimų žvejybos galimybių paskirstymų tarp valstybių narių ir nepažeidžia Reglamento EB Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalimi (4) valstybėms narėms priskirtos kompetencijos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu pritariama Protokolui, iš dalies keičiančiam Ketvirtąjį protokolą, nustatantį žvejybos sąlygas, numatytas Susitarime dėl žuvininkystės tarp Europos ekonominės bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos vietinės Vyriausybės („Keičiantysis protokolas“).

Keičiančiojo protokolo tekstas pridedamas prie šio reglamento.

2 straipsnis

Komisija gali sudaryti administracinį susitarimą su kompetentinga Grenlandijos institucija, siekdama periodiškai pritaikyti licencijų mokesčių normas, vadovaujantis Ketvirtojo protokolo 11 straipsnio 5 dalimi.

3 straipsnis

1.   Kai nevisiškai panaudojamos žvejybos galimybės, kurios Grenlandijos išskirtinei ekonominei zonai priklausančiuose vandenyse įgyvendinamos pagal valstybei narei paskirtų kvotų ir licencijų sistemą, nepažeidžiant Reglamento EB Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalimi valstybėms narėms priskirtos kompetencijos, Komisija konsultuojasi su valstybėmis narėmis dėl optimalaus žvejybos galimybių panaudojimo, ypač dėl galimo vienos valstybės narės nepanaudotų žvejybos galimybių perdavimo kitoms tokio perdavimo prašančioms valstybėms narėms.

2.   Toks šio straipsnio 1 dalyje numatytas vienos valstybės narės žvejybos galimybių perdavimas kitai valstybei narei negali apriboti būsimų žvejybos galimybių paskirstymų tarp valstybių narių laikantis santykinio stabilumo.

4 straipsnis

Bendrijos laivų savininkai, turintys leidžiančius žvejoti Grenlandijos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse Bendrijos laivo licencijas, moka licencijos mokestį pagal Ketvirtojo protokolo 11 straipsnio 5 dalį.

Šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės, įskaitant prašymus dėl licencijų ir jų išdavimo procedūras, nustatomos Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnyje numatyta tvarka.

5 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas skirti asmenis, įgaliotus pasirašyti Keičiantįjį protokolą, kad jis taptų privalomas Bendrijai.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. CULLEN


(1)  Nuomonė pareikšta 2004 m. balandžio 1 d. (dar neišspausdinta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 29, 1985 2 1, p. 9.

(3)  OL L 209, 2001 8 2, p. 2.

(4)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.


PROTOKOLAS

iš dalies keičiantis ketvirtąjį protokolą, nustatantį žvejybos sąlygas, numatytas susitarime dėl žuvininkystės tarp Europos ekonominės bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos vietinės Vyriausybės

Atsižvelgiant į 2003 m. birželio 16–18 d. Jungtinio komiteto posėdį, Ketvirtasis protokolas (1), kurio pakeitimai įsigalioja 2004 m. sausio 1 d., iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Šis protokolas taikomas žvejybos veiklai nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

2.   Susitarimo 2 straipsnyje nurodytos kvotos nustatomos kiekvienais metais, atsižvelgiant į turimą mokslinę informaciją. Jos apskaičiuojamos iš bendrų leistinų Grenlandijos sugavimų atėmus Susitarimo 7 straipsnio pirmoje pastraipoje minimą ir 2 straipsnyje nurodytą kiekį, bet neviršija šio kiekio:

(tonos)

Rūšys

Vakariniai ištekliai

(NAFO 0/1)

Rytiniai ištekliai

(ICES XIV/V)

Menkės

Pm (2)

 

Jūrų ešeriai

0 (3)

25 500 (4)

Juodieji otai (paltusai)

1 500 (5)

9 000 (6)

Krevetės

4 000

5 675

Atlanto otai (paltusai)

200 (7)

1 000 (7)

Stintenės

 

 (8)

Bukažiotės ilgauodegės

1 350

2 000

Snieginiai krabai

1 000

 

Priegauda

2 000 (9)

 

3.   Krevetes pagal rytų Grenlandijos kvotą galima žvejoti vakarų Grenlandijoje, įmonių lygiu sudarius Grenlandijos ir Europos bendrijos laivų savininkų susitarimus dėl kvotų perdavimo. Grenlandijos vietinė Vyriausybė įsipareigoja palengvinti tokius susitarimus. Vakarų Grenlandijos zonose kvotų gali būti perduota ne daugiau kaip 2 000 tonų per metus. Bendrijos laivai turi žvejoti tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios nurodytos Grenlandijos laivų savininkui išduotoje licencijoje.

4.   Kiekviena eksperimentinės žvejybos licencija bus teikiama ne ilgesniam kaip šešių mėnesių bandomajam laikotarpiui, vadovaujantis 9 straipsniu ir V priedu.

5.   Šalims nusprendus, kad eksperimentinių ciklų metu pasiekta teigiamų rezultatų, Grenlandijos vietinė Vyriausybė Bendrijos laivynui skirs 50 % naujų rūšių žvejybos galimybių iki šio protokolo taikymo pabaigos. Tai bus daroma atitinkamai padidinus 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos finansinės kompensacijos dalį.“

2)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Nustatomos tokios kiekvienų metų Susitarimo 7 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytos kvotos:

(tonomis)

Rūšys

Vakariniai ištekliai

(NAFO 0/1)

Rytiniai ištekliai

(ICES XIV/V)

Menkės

50 000 (10)

 

Jūrų ešeriai

2 500

5 000

Juodieji otai (paltusai)

4 700

4 000

Krevetės

25 000

1 500

3)

3 straipsnis išbraukiamas.

4)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Šalys skatina vykdyti eksperimentinę, inter alia, giliavandenių rūšių, galvakojų (moliuskų), valgomųjų moliuskų ir stintenių (vakariniai ištekliai) žvejybą Grenlandijos vandenyse. Tuo tikslu, pareikalavus vienai iš Šalių, jos rengia konsultacijas ir konkrečiais atvejais nustato atitinkamas rūšis, sąlygas ir kitus parametrus. Šalys vykdo eksperimentinę žvejybą vadovaudamosi V priedu.“

5)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

1.   Susitarimo 6 straipsnyje nurodyta finansinė kompensacija šio protokolo galiojimo laikotarpiu yra 42 820 000 eurų, ji mokama kasmet, kiekvienų žvejybos metų pradžioje.

2.   Finansinės kompensacijos dalis – 31 760 679 eurų – laikoma suma, kuri mokama už žvejybos galimybes. Ši suma koreguojama kiekvienų žvejybos metų eigoje, jei Bendrijai skiriamos bet kokios papildomos kvotos, didesnės nei 1 straipsnio lentelėje nurodytos kvotos. Koreguojama suma apskaičiuojama pagal skirtingų rūšių, kurioms skiriamos papildomos kvotos, rinkos kainas.

3.   Grenlandija suteikia Bendrijai 20 000 tonų menkių ekvivalento kvotą, kurią Bendrija gali naudoti pridėtinių žvejybos galimybių įgijimo tikslais. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta pakoreguotoji kompensacija gali sudaryti iki 50 % šio menkių ekvivalento.

4.   Šio Susitarimo 8 straipsnyje nurodytų pridėtinių žvejybos galimybių skyrimo tvarka nustatyta III priede.

5.   Iš laivų savininkų mokamų tiesioginių licencijų mokesčių gauta finansinė parama bus atskaityta iš Bendrijos bendrosios kompensacijos, kaip nustatyta 11 straipsnio 1 dalyje. Laivams skirtų licencijų mokesčių dydžiai rūšiai ir tonoms nustatomi pagal VI priedą. Šalys administraciniu susitarimu susitaria dėl žvejybos licencijų skirstymo techninių įgyvendinimo sąlygų.

6.   Grenlandija naudoja žvejybos sektoriui skirtą paramą iš biudžeto trejiems likusiems protokolo taikymo metams, laikydamasi 2003 m. birželio 12 d. Grenlandijos Ministro Pirmininko laiške Pirmininkui R. Prodžiui prisiimtų politikos įsipareigojimų. Grenlandijos žuvininkystės politikos reformos strategijos ir tikslų kryptys, kurias nepriklausomai ir savarankiškai apibrėžė ir suplanavo Grenlandijos vietinė Vyriausybė, taip pat Grenlandijos žvejybos sektoriui skirtos paramos iš biudžeto apibrėžimo, naudojimo ir kontrolės techninės detalės nustatomos Grenlandijos ir Europos bendrijos administraciniame susitarime. Grenlandija skiria 500 000 eurų, siekdama padidinti Grenlandijos gamtos išteklių instituto biudžetą.“

6)

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Ne vėliau kaip 2005 m. birželio 30 d. Šalys įvertina, kaip įgyvendinamas šis protokolas, siekdamos pasirengti deryboms dėl kito susitarimo.“

7)

I priedas išbraukiamas.

8)

Pridedamas toks V priedas:

„V PRIEDAS

Eksperimentinės žvejybos įgyvendinimo detalės

Grenlandijos vietinė Vyriausybė ir Europos Komisija drauge nusprendžia dėl Europos bendrijos ūkio subjektų, tinkamiausio laiko ir eksperimentinės žvejybos įgyvendinimo nuostatų. Siekiant palengvinti laivų žvalgybinius darbus, Grenlandijos vietinė Vyriausybė (bendradarbiaujant su Grenlandijos gamtos išteklių institutu) teikia turimą mokslinę ir kitą pagrindinę informaciją.

Grenlandijos žvejybos pramonė glaudžiai bendradarbiauja (koordinavimas ir dialogas dėl eksperimentinės žvejybos nuostatų).

Ciklų trukmė: daugiausia šeši mėnesiai, mažiausiai trys mėnesiai, jei šalys susitarimu nepakeičia kitaip.

Kandidatų įgyvendinti eksperimentinius žvejybos ciklus atranka:

Europos Komisija perduoda Grenlandijos valdžios institucijoms prašymus išduoti licencijas eksperimentinei žvejybai. Techniniuose dokumentuose nurodoma:

techninės laivo charakteristikos,

laivo pareigūnų patirtis žvejybos srityje,

pasiūlymas dėl ciklo techninių parametrų (trukmės, įrankių, žvalgomųjų rajonų ir t. t.).

Grenlandijos vietinė Vyriausybė, jei, jos manymu, tai reikalinga, surengs Grenlandijos Vyriausybės administracijų ir Europos Komisijos dialogą techniniais klausimais su suinteresuotais laivų savininkais.

Prieš pradedant ciklą, laivų savininkai Grenlandijos valdžios institucijoms ir Europos Komisijai pateikia:

deklaraciją apie laive jau esantį laimikį,

žvejybos įrankių, kurie bus naudojami ciklui, technines charakteristikas,

patvirtinimą, kad jie laikosi Grenlandijos žvejybos taisyklių.

Ciklo metu jūroje suinteresuoti laivų savininkai:

Grenlandijos gamtos išteklių institutui, Grenlandijos valdžios institucijoms ir Europos Komisijai teikia savaitines ataskaitas apie per dieną sugautą laimikį ir jo kiekį, įskaitant ciklo techninių parametrų aprašymą (buvimo vieta, gylis, data ir laikas, sugavimai ir kitos pastabos ar komentarai),

praneša apie laivo buvimo vietą, greitį ir VMS nustatytą kursą,

užtikrina, kad laive būtų Grenlandijos mokslinis stebėtojas arba Grenlandijos valdžios institucijų pasirinktas stebėtojas. Stebėtojo vaidmuo – rinkti mokslinę informaciją tiriant sugautas žuvis, taip pat imti sugautų žuvų mėginius. Stebėtojas laikomas laivo pareigūnu, o laivo savininkas padengia jo pragyvenimo išlaidas jo buvimo laive metu. Susitarus su Grenlandijos valdžios institucijomis, bus priimamas sprendimas dėl stebėtojo buvimo laive laiko ir trukmės, jo įlaipinimo ir išlaipinimo uostų. Jei šalys nesusitaria kitaip, laivas neprivalės įplaukti į uostą dažniau nei kartą per du mėnesius,

Grenlandijos valdžios institucijoms reikalaujant, išplaukdami iš Grenlandijos vandenų nusiunčia laivus patikrinti,

užtikrina Grenlandijos žvejybos taisyklių laikymąsi.

Laimikis, įskaitant per mokslinį ciklą sužvejotas priegaudas, lieka laivo savininko nuosavybe.

Grenlandijos valdžios institucijos paskirs asmenį pasiteirauti, į kurį reikia kreiptis iškilus nenumatytoms problemoms, kurios gali kliudyti plėtoti eksperimentinę žvejybą.“

9)

Pridedamas toks VI priedas:

„VI PRIEDAS

Licencijos mokesčiai

Taikomos tokios mokesčių normos (11)

Rūšys

EUR/už toną

Jūrų ešeriai

52

Juodieji otai (paltusai)

85

Krevetės

74

Atlanto otai (paltusai)

199

Stintenės

7

Bukažiotės ilgauodegės

10

Snieginiai krabai

122


(1)  OL L 209, 2001 8 2, p. 2.

(2)  Atkūrus išteklius, Bendrija gali sugauti iki 31 000 tonų žuvies, atitinkamai padidinus 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos finansinės kompensacijos dalį. Gali būti žvejojama rytuose arba vakaruose.

(3)  Iki lapkričio pabaigos Bendrija gali prašyti ateinantiems metams padidinti kvotą daugiausiai iki 5 500 tonų, atitinkamai padidinus 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos finansinės kompensacijos dalį.

(4)  Gali būti žvejojama rytuose ar vakaruose ir vienu pelaginiu tralu galima sugauti ne daugiau kaip 20 000 tonų žuvies. Apie laimikį, sugautą žvejojant dugniniu tralu, ir laimikį, sugautą žvejojant pelaginiu tralu, pranešama atskirai. Iki lapkričio pabaigos Bendrija gali prašyti ateinantiems metams padidinti kvotą daugiausiai iki 47 320 tonų, atitinkamai padidinus 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos finansinės kompensacijos dalį.

(5)  500 tonų žuvies galima sugauti šiaurėje arba pietuose gavus Grenlandijos valdžios institucijų sutikimą.

(6)  Šį skaičių galima peržiūrėti atsižvelgiant į pakrantės valstybių susitarimą dėl žvejybos galimybių skyrimo. Žvejyba reguliuojama ribojant tuo pačiu metu žvejojančių laivų skaičių.

(7)  Jei dėl Bendrijos laivų šalutinio Atlanto otų (paltusų) priegaudos tarp tralu žvejojamų menkių ir jūrų ešerių atsirastų tikimybė viršyti Bendrijos skirtas Atlanto otų kvotas, Grenlandijos valdžios institucijos pateiks sprendimus dėl to, kad Bendrija, nepaisant to, toliau galėtų žvejoti menkes ir jūrų ešerius iki išnaudos jų kvotas.

(8)  7,7 % stintenių BLS sezonui.

(9)  Daroma nuoroda į bendrą menkių, šamų, rajų, molvių ir brosmių priegaudą. Menkių priegaudos kiekis neviršija 100 tonų. Gali būti žvejojama rytuose arba vakaruose.

(10)  Gali būti žvejojama vakaruose arba rytuose.“

(11)  Mokesčių normos gali būti pritaikomos periodiškai Šalių administraciniu susitarimu, atsižvelgiant į rinką ir padėtį žvejybos srityje.“


Top