Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_213_R_NS005

2004/513/EB:2004 m. birželio 2 d. Tarybos sprendimas, dėl PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos sudarymo

OJ L 213, 15.6.2004, p. 8–11 (CS, DA, DE, ET, EL, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 213, 15.6.2004, p. 8–24 (ES, EN, FR)

15.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 213/8


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. birželio 2 d.

dėl PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos sudarymo

(2004/513/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95, 133 ir 152 straipsnius, kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Bendrijos vardu vedė derybas dėl Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) remiamos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos.

(2)

Atsižvelgiant į galimą Konvencijos sudarymą vėliau, 2003 m. birželio 16 d. ji buvo pasirašyta Europos bendrijos vardu, vadovaujantis 2003 m. birželio 2 d. Tarybos sprendimu.

(3)

Ši Konvencija turi būti patvirtinta.

(4)

Sritys, kurioms taikoma Konvencija, priskiriamos tiek Bendrijos, tiek valstybių narių kompetencijai. Todėl siekiant kartu įvykdyti Konvencijoje nustatytus įsipareigojimus ir kartu naudotis jos suteiktomis teisėmis bendros kompetencijos atvejais tam, kad būtų užtikrintas vienodas Konvencijos taikymas, pageidautina, kad Bendrija ir jos valstybės narės tuo pačiu metu taptų Susitariančiosiomis Šalimis,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

PSO tabako kontrolės pagrindų konvencija patvirtinama Bendrijos vardu.

Konvencijos tekstas pridedamas šio sprendimo I priede.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, kuris Europos bendrijos vardu deponuotų Konvencijos 35 straipsnyje numatytą patvirtinimo aktą, siekiant išreikšti Bendrijos sutikimą įsipareigoti laikytis šios Konvencijos ir paskelbti šio sprendimo II priede esančią deklaraciją kartu su šio sprendimo III priede pateikta aiškinamąja deklaracija.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. birželio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MARTIN


(1)  Nuomonė pareikšta 2004 m. balandžio 21 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame Leidinyje).


I PRIEDAS

PSO tabako kontrolės pagrindų konvencija  (1)


(1)  Konvencijos tekstas autentiškomis kalbomis skelbiamas Europos Sąjungos oficialaus oficialiojo leidinio angliškame, ispaniškame ir prancūziškame leidimuose.


II PRIEDAS

Europos Bendrijos paskelbta deklaracija pagal PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos 35 straipsnio 3 dalį  (1)


(1)  Deklaracijos tekstas autentiškomis kalbomis skelbiamas šio dokumento angliškame, ispaniškame ir prancūziškame leidimuose.


III PRIEDAS

Aiškinamoji deklaracija, kurią paskelbs Bendrija (1)


(1)  Deklaracijos tekstas autentiškomis kalbomis skelbiamas šio dokumento angliškame, ispaniškame ir prancūziškame leidimuose.


Top