Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0512

2004/512/EB: 2004/512/EB:
2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas, dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo

OJ L 213, 15.6.2004, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 60–62 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 73 - 75

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 16/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/512/oj

15.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 213/5


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. birželio 8 d.

dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo

(2004/512/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 66 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 21 ir 22 d. Sevilijos Europos Vadovų Taryba bendros vizų duomenų identifikacijos sistemos sukūrimą laikė vienu iš svarbiausių prioritetų ir paragino kuo greičiau ją įdiegti, vadovaujantis galimybių studija ir 2002 m. birželio 13 d. Tarybos priimtomis gairėmis.

(2)

2003 m. birželio 5–6 d. Taryba palankiai įvertino 2003 m. gegužės mėn. Komisijos pateiktą galimybių studiją, patvirtino gairėse išdėstytus tikslus dėl VIS ir paragino Komisiją, centralizuotos struktūros pagrindu bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, tęsti VIS kūrimo parengiamąjį darbą, atsižvelgiant į galimybę naudotis bendra technine baze su antros kartos Šengeno informacine sistema (SIS II).

(3)

2003 m. birželio 19–20 d. Salonikų Europos Vadovų Tarybos nuomone, reikia, kad atlikus galimybių studiją kuo greičiau būtų nustatytos kryptys dėl VIS vystymo planavimo ir atitinkamos teisinės bazės, kuri leistų kurti VIS, bei reikalingų finansinių išteklių numatymo.

(4)

Šis sprendimas sudaro reikiamą teisinę bazę, leidžiančią įtraukti į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą reikalingus asignavimus VIS sukurti ir tą biudžeto dalį vykdyti, įskaitant parengiamąsias priemones, kurios reikalingos vėlesniam biometrinių savybių įtraukimui, atsižvelgiant į 2004 m. vasario 19 d. Tarybos išvadas.

(5)

Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (1) Prireikus Komisijai padedantis komitetas turėtų susitikti dvejomis skirtingomis sudėtimis, atsižvelgiant į darbotvarkę.

(6)

Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šio sprendimo tikslo, t. y. sukurti bendrą VIS, ir atsižvelgiant į veiksmų mastą bei poveikį šio tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, todėl, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Bendrija gali imtis priemonių. Laikantis tame straipsnyje išdėstyto proporcingumo principo, siekiant šio tikslo, šiame sprendime neviršijama to, kas būtina.

(7)

Šiuo sprendimu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažįstamų principų.

(8)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to ji nėra juo saistoma ir jis jai netaikomas. Kadangi šį sprendimą numatoma priimti remiantis Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinės dalies trečiosios dalies nuostatas, todėl Tarybai priėmus šį sprendimą Danija pagal minėto protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius turės nuspręsti, ar ji perkels jį į savo nacionalinę teisę ar ne.

(9)

Kalbant apie Islandijos Respubliką ir Norvegijos Karalystę, šis sprendimas toliau plėtoja Šengeno acquis, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (2), nuostatas, priskiriamas sričiai, nurodytai 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB (3) dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio B punkte.

(10)

Turi būti sudarytas susitarimas, leidžiantis Islandijos ir Norvegijos atstovams dalyvauti komitetų, padedančių Komisijai naudotis jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, darbe. Toks susitarimas buvo parengtas Bendrijai ir Islandijai bei Norvegijai pasikeitus laiškais (4), pridedamais prie pirmiau minėto susitarimo.

(11)

Šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų plėtojimas, kuriame Jungtinė Karalystė pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant tam tikras Šengeno acquis nuostatas (5) nedalyvauja; dėl to Jungtinė Karalystė nedalyvauja jį priimant ir nėra jo saistoma arba jai jis netaikomas.

(12)

Šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų plėtojimas, kuriame Airija pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (6) nedalyvauja; dėl to Airija nedalyvauja jį priimant ir nėra jo saistoma arba jai jis netaikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Įsteigiama apsikeitimo vizų duomenimis tarp valstybių narių sistema (toliau – Vizų informacinė sistema, VIS), kuri sudaro sąlygas įgaliotoms nacionalinės valdžios institucijoms elektroniniu būdu įvesti ir atnaujinti vizų duomenis bei juos peržiūrėti.

2.   Vizų informacinės sistemos pagrindas – centralizuota struktūra, sudaryta iš centrinės informacinės sistemos (toliau – Centrinė vizų informacinė sistema, CS–VIS), sąsajos kiekvienoje valstybėje narėje (toliau – Nacionalinė sąsaja, NI–VIS), kuri sujungia su tam tikros valstybės narės atitinkama centrinės nacionalinės valdžios institucija, ir Centrinės vizų informacinės sistemos ir nacionalinių sąsajų komunikacijų infrastruktūros.

2 straipsnis

1.   Centrinę vizų informacinę sistemą, Nacionalinę sąsają kiekvienoje valstybėje narėje ir Centrinės vizų informacinės sistemos ir nacionalinių sąsajų komunikacijų infrastruktūrą parengia Komisija.

2.   Nacionalinę infrastruktūrą pritaiko ir (arba) parengia valstybės narės.

3 straipsnis

Centrinei vizų informacinei sistemai, Nacionalinei sąsajai kiekvienoje valstybėje narėje ir Centrinės vizų informacinės sistemos ir nacionalinių sąsajų komunikacijų infrastruktūrai parengti reikalingos priemonės yra priimamos pagal procedūrą, nurodytą 5 straipsnio 2 dalyje, kai jos susijusios su klausimais neišvardytais 4 straipsnyje.

4 straipsnis

Šiems klausimams spręsti reikalingos priemonės Centrinei vizų informacinei sistemai, Nacionalinei sąsajai kiekvienoje valstybėje narėje ir Centrinės vizų informacinės sistemos ir nacionalinių sąsajų komunikacijų infrastruktūrai parengti priimamos pagal 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.

a)

sistemos fizinės sandaros, įskaitant komunikacijų tinklą, projektas;

b)

asmens duomenų apsaugai turintys poveikio techniniai aspektai;

c)

techniniai aspektai, turintys didesnio finansinio poveikio valstybių narių biudžetams ar turintys didesnės techninės reikšmės valstybių narių nacionalinėms sistemoms;

d)

saugumo reikalavimų, įtraukiant biometrinius aspektus, parengimas.

5 straipsnis

1.   Komisijai padeda 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2424/2001 dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo (7) 5 straipsnio 1 dalimi įsteigtas komitetas.

2.   Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šio straipsnio šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nurodytas laikotarpis yra du mėnesiai.

3.   Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šio straipsnio šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra du mėnesiai.

4.   Komitetas priima savo Darbo tvarkos taisykles.

6 straipsnis

Europos Parlamentui ir Tarybai Komisija pateikia metų ataskaitą apie pažangą, pasiektą kuriant Centrinę vizų informacinę sistemą, Nacionalinę sąsają kiekvienoje valstybėje narėje ir Centrinės vizų informacinės sistemos ir nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūrą, o pirma ataskaita pateikiama iki metų, kai buvo pasirašyta sutartis dėl VIS plėtros, pabaigos.

7 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo dvidešimtos dienos po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Šis sprendimas yra skiriamas valstybėms narėms pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. birželio 8 d.

Tarybos vardu

M. McDOWELL

Pirmininkas


(1)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(2)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(3)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(4)  OL L 176, 1999 7 10, p. 53.

(5)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(6)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(7)  OL L 328, 2001 12 13, p. 4.


Top