Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_183_R_0083_01

2004/496/EB:
2004 m. gegužės 17 d. Tarybos Sprendimas dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų PNR duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus saugumo departamento Muitinių ir sienos apsaugos biurui sudarymo
Susitarimas Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų PNR duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus saugumo departamento Muitinių ir sienos apsaugos biurui

OJ L 142M , 30.5.2006, p. 49–51 (MT)
OJ L 183, 20.5.2004, p. 83–85 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.5.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/83


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. gegužės 17 d.

dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų PNR duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus saugumo departamento Muitinių ir sienos apsaugos biurui sudarymo

(2004/496/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2004 vasario 23 d. Taryba suteikė įgaliojimus Komisijai Bendrijos vardu derėtis dėl Susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl oro vežėjų PNR duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus saugumo departamento Muitinių ir sienos apsaugos biurui.

(2)

Europos Parlamentas nepateikė nuomonės per laikotarpį, kurį, vadovaudamasi Sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa, nustatė Taryba, atsižvelgdama į skubų poreikį ištaisyti neapibrėžtumą, į kurį pateko oro transporto įmonės ir keleiviai, taip pat apsaugoti su tuo susijusiųjų finansinius interesus.

(3)

šis Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl oro vežėjų PNR duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus saugumo departamento Muitinių ir sienos apsaugos biurui yra patvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo tekstas yra pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas yra įgaliojamas paskirti asmenį(-is), įgaliotą(-us) Europos bendrijos vardu pasirašyti susitarimą.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gegužės 17 d.

Tarybos vardu

B. COWEN

Pirmininkas


SUSITARIMAS

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų PNR duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus saugumo departamento Muitinių ir sienos apsaugos biurui

EUROPOS BENDRIJA IR JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS,

PRIPAŽINDAMOS, kaip svarbu yra gerbti pagrindines teises ir laisves, ypač privatumo teisę, ir kaip svarbu vadovaujantis šiomis vertybėmis, tuo pačiu kovoti su terorizmu ir susijusiais nusikaltimais bei kitais sunkiais nusikaltimais, kurie savo pobūdžiu peržengia atskirų valstybių sienas, įskaitant organizuotą nusikalstamumą, ir juos užkardyti;

ATSIŽVELGDAMOS į JAV įstatymus ir nuostatus, pagal kuriuos kiekvienas oro vežėjas, vykdantis tarptautinio keleivių pervežimo skrydžius į Jungtines Valstijas ar iš jų, turi suteikti Vidaus saugumo departamento (toliau – DHS) Muitinės ir sienos apsaugos biurui (toliau – CBP) elektroninę prieigą prie keleivių asmens bylų (toliau – PNR) duomenų, surinktų ir laikomų oro vežėjų automatinėse užsakymų ir išvykimo kontrolės sistemose;

ATSIŽVELGDAMOS į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ypač į jos 7 straipsnio c punktą;

ATSIŽVELGDAMOS į CBP 2004 m. gegužės 11 d.,prisiimtus įsipareigojimus, kurie bus paskelbti Federaliniame registre (toliau – įsipareigojimai);

ATSIŽVELGDAMOS į pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalį 2004 m. gegužės 17 d. priimtą Komisijos sprendimą C (2004) 1799, pagal kurį laikoma, kad CBP suteikia tinkamą Europos bendrijos (toliau – Bendrija) perduodamų PNR duomenų dėl skrydžių į JAV ir iš JAV apsaugą, vadovaujantis prie jo pridedamais įsipareigojimais (toliau – Sprendimas);

PAŽYMĖDAMOS, kad automatines užsakymų ir išvykimo kontrolės sistemas Europos bendrijos valstybių narių teritorijose turintys oro vežėjai turėtų organizuoti PNR duomenų perdavimą CBP kai tik tai taps techniškai įmanoma, tačiau iki to laiko, vadovaujantis šio Susitarimo nuostatomis, JAV valdžios institucijoms turėtų būti leidžiama tiesiogiai prieiti prie duomenų;

PATVIRTINDAMOS, kad šis Susitarimas nėra precedentu jokioms Jungtinių Valstijų ir Europos bendrijos, ar kurios nors iš Šalių ir kurios nors valstybės diskusijoms ir deryboms ateityje dėl duomenų bet kokiu kitu pavidalu perdavimo;

ATSIŽVELGDAMOS į abiejų šalių įsipareigojimą dirbti kartu, nedelsiant siekiant tinkamo ir abipusiai patenkinamo sprendimo dėl išplėstinės informacijos apie keleivius (toliau – API) duomenų iš Bendrijos į JAV tvarkymo;

SUSITARĖ:

1.

CBP gali elektroniniu būdu prieiti prie PNR duomenų, laikomų oro vežėjų užsakymų ir išvykimo kontrolės sistemose (toliau – užsakymų sistemos), kurios yra Europos bendrijos valstybių narių teritorijoje, griežtai vadovaujantis Sprendimu, ir tol, kol Sprendimas yra taikomas bei tik iki tol, kol bus sukurta patenkinama sistema, per kurią oro vežėjai galėtų tokius duomenis perduoti.

2.

Oro vežėjai, vykdantys tarptautinio keleivių pervežimo skrydžius į Jungtines Valstijas ar iš jų, tvarko savo automatinėse užsakymų sistemose turimus PNR duomenis, kaip to reikalauja CBP pagal JAV teisę ir griežtai pagal Sprendimą, bei tol, kol Sprendimas yra taikomas.

3.

CBP atkreipia dėmesį į Sprendimą ir pareiškia, kad CBP įgyvendina prie jo pridedamus įsipareigojimus.

4.

CBP tvarko gautus PNR duomenis ir subjektams, su kuriais susijęs toks duomenų tvarkymas, taiko atitinkamus JAV įstatymus ir konstitucinius reikalavimus neteisėtai jų nediskriminuojant, pirmiausia, pilietybės ar gyvenamosios šalies pagrindu.

5.

CBP ir Europos Komisija kartu ir reguliariai peržiūri šio Susitarimo vykdymą.

6.

Jei Europos Sąjungoje yra įgyvendinama oro keleivių identifikavimo sistema, reikalaujanti, kad oro vežėjai suteiktų valdžios institucijoms prieigą prie PNR duomenų apie asmenis, kurių esamas kelionės maršrutas apima skrydį į Europos Sąjungą ar iš jos, tuomet DHS aktyviai skatina jo jurisdikcijai priklausančių oro transporto įmonių bendradarbiavimą tiek, kiek tai yra praktiškai naudinga bei griežtai pagal abipusiškumo principą.

7.

Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius. Bet kuri Šalis bet kuriuo metu gali nutraukti šį Susitarimą, apie tai pranešdama diplomatiniais kanalais. Nutraukimas įsigalioja po devyniasdešimties (90) dienų nuo pranešimo kitai Šaliai apie nutraukimą dienos. Šis Susitarimas gali būti iš dalies pakeistas bet kuriuo metu abipusiu raštišku susitarimu.

8.

Šiuo Susitarimu neketinama nukrypti nuo Šalių teisės aktų ar juos iš dalies keisti; taip pat šis Susitarimas kitam privačiam ar viešajam asmeniui ar organizacijai nesuteikia ar neperduoda kokių nors teisių ar lengvatų.

Pasirašyta …, … d.

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, kurių tekstai anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis yra autentiški. Kilus nesutarimui, remiamasi tekstu anglų kalba.

Europos bendrijos vardu

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Tom RIDGE

Jungtinių Amerikos Valstijų Vidaus saugumo departamento sekretorius


Top