Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0997

2004 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 997/2004 iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą Nr. 2730/2000/EAPB dėl didesniais nei 80 mm diametro gabalais importuojamo anglių kokso, kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, ir nutraukiančio juo nustatytų antidempingo priemonių tarpinę peržiūrą

OJ L 183, 20.5.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 40–42 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 16/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/997/oj

20.5.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 997/2004

2004 m. gegužės 17 d.

iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą Nr. 2730/2000/EAPB dėl didesniais nei 80 mm diametro gabalais importuojamo anglių kokso, kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, ir nutraukiančio juo nustatytų antidempingo priemonių tarpinę peržiūrą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnį bei 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą po konsultacijų su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Ankstesnė procedūra

1)

Sprendimu Nr. 2730/2000/EAPB (2) Komisija galutiniu antidempingo muitu apmokestino didesniais nei 80 mm diametro gabalais importuojamą anglių koksą, kuris klasifikuojamas taikant KN kodą ex 2704 00 19 (TARIC kodas 2704001910) ir kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika (toliau – suinteresuota šalis arba KLR). Antidempingo muito dydis lygus nustatytai sumai – 32,6 eurų už sausos neto masės toną.

2)

Atsižvelgdama į tai, kad 2002 m. liepos 23 d. nustojo galioti Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis, Taryba Reglamentu (EB) Nr. 963/2002 (3) nusprendė, kad antidempingo priemonės, kurios buvo priimtos laikantis Sprendimo Nr. 2277/96/EAPB ir kurios tebegaliojo 2002 m. liepos 23 d., galioja toliau, o nuo 2002 m. liepos 24 d. jas reglamentuoja pagrindinio reglamento nuostatos.

2.   Dabartinė procedūra

3)

2002 m. gruodžio 11 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4) paskelbdama pranešimą Komisija pareiškė inicijuojanti tarpinę galutinių antidempingo priemonių, taikomų didesniais nei 80 mm diametro gabalais importuojamam anglių koksui (toliau – koksas 80+ arba aptariamas produktas), ir kurio kilmės šalis yra KLR, peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį ir pradėjo tyrimą.

4)

Nagrinėjimas buvo inicijuotas, remiantis Eucoke-EEIG (prašymo pateikėjas) prašymu, pateiktu gamintojų, atstovaujančių pagrindinei Bendrijos bendros didesnių nei 80 mm diametro gabalų anglių kokso gamybos daliai, vardu. Prašymo pateikėjas tvirtino, kad KLR dempingas tęsėsi toliau ir net išaugo ir kad esamų priemonių nebepakaks žalingam dempingo poveikiui įveikti. Nustatyta, kad prašyme atlikti peržiūrą pateiktų įrodymų pakanka, kad būtų pateisintas tyrimo inicijavimas.

5)

Žinomiems suinteresuotiems gamintojams/eksportuotojams, importuotojams ir naudotojams, suinteresuotos eksportuojančios šalies atstovams, prašymą pateikusiems Bendrijos pramonės atstovams bei kitiems žinomiems Bendrijos gamintojams Komisija oficialiai pranešė apie tarpinės peržiūros inicijavimą. Suinteresuotoms šalims buvo sudaryta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę bei prašyti ją išklausyti, laikantis inicijavimo pranešime numatyto termino.

3.   Priemonių taikymo sustabdymas

6)

Primenama, kad esamo tyrimo metu kai kurios suinteresuotos šalys pateikė informacijos apie rinkos sąlygų pasikeitimą pasibaigus tyrimo laikotarpiui (nuo 2001 m. spalio 1 d. iki 2002 m. rugsėjo 30 d.), tokiu būdu įvykdydamos pagrindinio reglamento 14 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas, reikalaujančias pateisinti galiojančių priemonių sustabdymą.

7)

Tyrimas parodė, kad buvo įvykdyti visi reikalavimai, kad būtų sustabdytas antidempingo priemonių taikymas. Todėl Komisijos sprendimu Nr. 264/2004EB (5) didesniais nei 80 mm gabalais importuojam anglių koksui, kurio kilmės šalis yra KLR, antidempingo muito taikymas buvo sustabdytas devyniems mėnesiams.

4.   Prašymo atsiėmimas

8)

2003 m. gruodžio 15 d. Komisijai adresuotu laišku Eucoke-EEIG oficialiai atsiėmė savo prašymą.

9)

Atsižvelgiant į tai, kad tyrimo metu nebuvo atskleista jokių aplinkybių, kurios rodytų, kad toks nutraukimas prieštarautų Bendrijos interesams, laikoma, kad esamas nagrinėjimas turi būti nutrauktas, remiantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 1 dalimi.

5.   Priemonių forma

10)

Tačiau tyrimo metu buvo nustatyta, kad atsirado poreikis aiškiau apibrėžti esamų taikomų priemonių taikymo sritį, atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais susiduria ūkio subjektai, taikant galiojančias priemones. Iš tiesų buvo nustatyta, kad vienos valstybės narės muitinė rinko antidempingo mokesčius už aukštakrosnėse skirto naudoti kokso krovinius, kuriems netaikomos antidempingo priemonės ir kurie sudaro tik nedidelę aptariamo produkto dalį. Siekiant užtikrinti veiksmingesnį ir vienodesnį priemonių įgyvendinimą, Sprendime Nr. 2730/2000/EAPB eksportuojamiems mišiniams, sudarytiems iš mažesnių nei aptariamas produktas anglių kokso gabalų ir anglių kokso gabalų, kurių diametras nėra didesnis nei 100 mm, numatyta išimtis pakeičiama išimtimi, taikoma mišiniams, kuriuose kokso gabalų, kurių diametras didesnis nei 80 mm, dalis sudaro ne daugiau kaip 20 % gabenamo mišinio. Be to, matavimams reikia naudoti ISO standartą.

6.   Išvada

11)

Tarpinė peržiūra turėtų būti nutraukta. Esamų priemonių taikymo sritis turėtų būti apibrėžta aiškiau.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sprendimu Nr. 2730/2000/EAPB dėl didesniais nei 80 mm diametro gabalais importuojamo anglių kokso, kuris klasifikuojamas taikant KN kodą ex 2704 00 19 (TARIC kodas 2704001910) ir kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, nustatytų antidempingo priemonių tarpinė peržiūra nutraukiama.

2 straipsnis

Sprendimo Nr. 2730/2000/EAPB 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Galutinis antidempingo muitas nustatomas didesniais nei 80 mm diametro gabalais importuojamam anglių koksui, kuris klasifikuojamas taikant KN kodą ex 2704 00 19 ((Taric kodas 2704001910) ir kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika. Gabalų diametras nustatomas pagal ISO standartą 728: 1995.

2.   Antidempingo muito dydis lygus nustatytai sumai – 32,6 eurų už sausos neto masės toną.

3.   Antidempingo mokestis taip pat taikomas anglių koksui gabalais, kurių diametras didesnis nei 80 mm, gabenant jį mišiniuose, sudarytuose tiek iš anglių kokso gabalų, kurių diametras didesnis nei 80 mm, tiek iš mažesnio diametro anglių kokso gabalų, išskyrus tuos atvejus, kai nustatoma, kad anglių kokso gabalais, kurių diametras didesnis nei 80 mm, kiekis nesudaro daugiau kaip 20 % sauso gabenamo mišinio neto masės. Anglių kokso gabalų, kurių diametras didesnis nei 80 mm, kiekis mišiniuose gali būti nustatytas pagal pavyzdžius, vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (6) 68 – 70 straipsniais. Tais atvejais, kai anglių kokso gabalais, kurių diametras didesnis nei 80 mm, kiekis nustatomas pagal pavyzdžius, jie atrenkami laikantis ISO standarto 2309: 1980.

4.   Gavusios deramai pagrįstą importuotojų prašymą valstybių narių muitinės, atsižvelgdamos į pirmiau minėtą paaiškinimą, gali peržiūrėti aptariamo produkto importo, įvykusio nuo 2000 m. gruodžio 16 d., būklę.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gegužės 17 d.

Tarybos vardu

B. COWEN

Pirmininkas


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1, reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 316, 2000 12 15, p. 30.

(3)  OL L 149, 2002 6 7, p. 3, reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1310/2002 (OL L 192, 2002 7 20, p. 9).

(4)  OL C 308, 2002 12 11, p. 2.

(5)  OL L 81, 2004 3 19, p. 89.

(6)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 60/2004 (OL L 9, 2004 1 15, p. 8).“


Top