EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0885

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 885/2004,2004 m. balandžio 26 d., pritaikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2003/2003, Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1334/2000, (EB) Nr. 2157/2001, (EB) Nr. 152/2002, (EB) Nr. 1499/2002, (EB) Nr. 1500/2003 ir (EB) Nr. 1798/2003, Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 1719/1999/EB, Nr. 1720/1999/EB, Nr. 253/2000/EB, Nr. 508/2000/EB, Nr. 1031/2000/EB, Nr. 163/2001/EB, Nr. 2235/2002/EB ir Nr. 291/2003/EB ir Tarybos sprendimus 1999/382/EB, 2000/821/EB, 2003/17/EB ir 2003/893/EB laisvo prekių judėjimo, bendrovių teisės, žemės ūkio, mokesčių, švietimo ir mokymo, kultūros ir audiovizualinės politikos bei išorės santykių srityse dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo

OJ L 168, 1.5.2004, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 53 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 53 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 202 - 214

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/885/oj

1.5.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 885/2004,

2004 m. balandžio 26 d.,

pritaikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2003/2003, Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1334/2000, (EB) Nr. 2157/2001, (EB) Nr. 152/2002, (EB) Nr. 1499/2002, (EB) Nr. 1500/2003 ir (EB) Nr. 1798/2003, Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 1719/1999/EB, Nr. 1720/1999/EB, Nr. 253/2000/EB, Nr. 508/2000/EB, Nr. 1031/2000/EB, Nr. 163/2001/EB, Nr. 2235/2002/EB ir Nr. 291/2003/EB ir Tarybos sprendimus 1999/382/EB, 2000/821/EB, 2003/17/EB ir 2003/893/EB laisvo prekių judėjimo, bendrovių teisės, žemės ūkio, mokesčių, švietimo ir mokymo, kultūros ir audiovizualinės politikos bei išorės santykių srityse dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą (1) (toliau – Stojimo sutartis), ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Aktą dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (2) (toliau – Stojimo aktas), ypač į jo 57 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Stojimo akte nebuvo numatytos būtinos tam tikrų aktų, kurie lieka galioti po 2004 m. gegužės 1 d. ir kuriuos dėl stojimo reikia pritaikyti, adaptacijos arba jos buvo numatytos, tačiau jas reikia dar pritaikyti. Visas šias adaptacijas reikia priimti iki įstojimo, kad įstojus jas būtų galima taikyti.

(2)

Laikantis Stojimo akto 57 straipsnio 2 dalies tokias adaptacijas turi priimti Taryba visais atvejais, kai Taryba viena ar bendrai su Europos Parlamentu priėmė pirminį aktą.

(3)

Reikia atitinkamai iš dalies keisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2003/2003 (3), Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1334/2000 (4), (EB) Nr. 2157/2001 (5), (EB) Nr. 152/2002 (6), (EB) Nr. 1499/2002 (7), (EB) Nr. 1500/2003 (8) ir (EB) Nr. 1798/2003 (9), sprendimus Nr. 1719/1999/EB (10), Nr. 1720/1999/EB (11), Nr. 253/2000/EB (12), Nr. 508/2000/EB (13), Nr. 1031/2000/EB (14), Nr. 163/2001/EB (15), Nr. 2235/2002/EB (16) bei Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 291/2003/EB (17) bei Tarybos sprendimus 1999/382/EB (18), 2000/821/EB (19), 2003/17/EB (20) ir 2003/893/EB (21),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 1334/2000, (EB) Nr. 2157/2001, (EB) Nr. 152/2002, (EB) Nr. 1499/2002, (EB) Nr. 1500/2003, (EB) Nr. 1798/2003 ir (EB) Nr. 2003/2003 bei Sprendimai Nr. 1719/1999/EB, Nr. 1720/1999/EB, Nr. 253/2000/EB, Nr. 508/2000/EB, Nr. 1031/2000/EB, Nr. 163/2001/EB, Nr. 2235/2002/EB, Nr. 291/2003/EB, Nr. 1999/382/EB, Nr. 2000/821/EB, Nr. 2003/17/EB ir Nr. 2003/893/EB iš dalies keičiami kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja tik tuo atveju, jei įsigalioja Stojimo sutartis, šios Sutarties įsigaliojimo dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

B. COWEN

Pirmininkas


(1)  OL L 236, 2003 9 23, p. 17.

(2)  OL L 236, 2003 9 23, p. 33.

(3)  OL L 304, 2003 11 21, p. 1.

(4)  OL L 159, 2000 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytas Reglamentu (EB) Nr. 149/2003 (OL L 30, 2003 2 5, p. 1).

(5)  OL L 294, 2001 11 10, p. 1.

(6)  OL L 25, 2002 1 29, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(7)  OL L 227, 2002 8 23, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1445/2003 (OL L 206, 2003 8 15, p. 1).

(8)  OL L 216, 2003 8 28, p. 1.

(9)  OL L 264, 2003 10 15, p. 1.

(10)  OL L 203, 1999 8 3, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2046/2002/EB (OL L 316, 2002 11 20, p. 4).

(11)  OL L 203, 1999 8 3, p. 9. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2045/2002/EB (OL L 316, 2002 11 20, p. 1).

(12)  OL L 28, 2000 2 3, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 451/2003/EB (OL L 69, 2003 3 13, p. 6).

(13)  OL L 63, 2000 3 10, p. 1.

(14)  OL L 117, 2000 5 18, p. 1.

(15)  OL L 26, 2001 1 27, p. 1.

(16)  OL L 341, 2002 12 17, p. 1.

(17)  OL L 43, 2003 2 18, p. 1.

(18)  OL L 146, 1999 6 11, p. 33. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(19)  OL L 336, 2000 12 30, p. 82.

(20)  OL L 8, 2003 1 14, p. 10. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2003/403/EB (OL L 141, 2003 6 7, p. 23).

(21)  OL L 333, 2003 12 20, p. 84.


PRIEDAS

I.   LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

A.   TRĄŠOS

2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų.

a)

I priedo A.2 dalies 1 punkto 6 stulpelio pirmoje pastraipoje prie teksto skliausteliuose po žodžio „Graikijoje“ pridedama:

„Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje“;

b)

I priedo B.1, B.2 ir B.4 dalių 5 stulpelio 3 punkto antros pastraipos pirmoje įtraukoje prie teksto skliausteliuose po žodžio „Graikija“ pridedama:

„Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija, Slovakija“.

B.   HORIZONTALIOSIOS IR PROCEDŪRINĖS PRIEMONĖS

1.

1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1719/1999/EB dėl transeuropinių tinklų gairių, apimančių ir bendros svarbos projektus, skirtų elektroniniu būdu keistis duomenimis tarp administracijų (IDA).

10 straipsnio 1 ir 3 dalyse išbraukiama:

„, Kipro, Maltos“ ir „, Kiprą Maltą“ atitinkamai.

2.

1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1720/1999/EB, kuriuo patvirtinamas veiksmų ir priemonių paketas siekiant užtikrinti transeuropinių tinklų sąveikos gebą ir galimybę jais naudotis elektroniniams duomenų mainams tarp valstybės valdymo institucijų (IDA).

14 straipsnio 1 ir 3 dalyse išbraukiama:

„, Kipras, Malta“.

II.   BENDROVIŲ TEISĖ

2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto.

a)

I priede tarp Belgijai ir Danijai skirtų įrašų įterpiama:

„ČEKIJA:

akciová společnost“

ir tarp Vokietijai bei Graikijai skirtų įrašų:

„ESTIJA:

aktsiaselts“

ir tarp Italijai bei Liuksemburgui skirtų įrašų:

„KIPRAS:

Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

LATVIJA:

akciju sabiedrība

LIETUVA:

akcinės bendrovės“

ir tarp Liuksemburgui bei Nyderlandams skirtų įrašų:

„VENGRIJA:

részvénytársaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies“

ir tarp Austrijai bei Portugalijai skirtų įrašų:

„LENKIJA:

spółka akcyjna“

ir tarp Portugalijai bei Suomijai skirtų įrašų:

„SLOVĖNIJA:

delniška družba

SLOVAKIJA:

akciová spoločnosť“.

b)

II priede tarp Belgijai ir Danijai skirtų įrašų įterpiama:

„ČEKIJA:

akciová společnost,

společnost s ručením omezeným“

ir tarp Vokietijai bei Graikijai skirtų įrašų:

„ESTIJA:

aktsiaselts ja osaühing“

ir tarp Italijai bei Liuksemburgui skirtų įrašų:

„KIPRAS:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση,

ιδιωτική εταιρεία

LATVIJA:

akciju sabiedrība,

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LIETUVA:

akcinės bendrovės,

uždarosios akcinės bendrovės“

ir tarp Liuksemburgui bei Nyderlandams skirtų įrašų:

„VENGRIJA:

részvénytársaság,

korlátolt felelősségű társaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies

kumpaniji privati/private limited liability companies“

ir tarp Austrijai bei Portugalijai skirtų įrašų:

„LENKIJA:

spółka akcyjna,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“

ir tarp Portugalijai bei Suomijai skirtų įrašų:

„SLOVĖNIJA:

delniška družba,

družba z omejeno odgovornostjo

SLOVAKIJA:

akciová spoločnosť,

spoločnosť s ručením obmedzeným“.

III.   ŽEMĖS ŪKIS

FITOSANITARIJOS TEISĖS AKTAI

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo.

I priede Čekijai, Estijai, Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Slovakijai, Slovėnijai ir Vengrijai skirti įrašai išbraukiami.

IV.   MOKESČIAI

1.

2002 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2235/2002/EB patvirtinantis Bendrijos programą mokesčių sistemų veikimui vidaus rinkoje pagerinti (2003 – 2007 m. Fiscalis programa).

4 straipsnio b dalis pakeičiama taip:

„(b)

Turkija, remiantis su šia šalimi sudarytomis dvišalėmis sutartimis.“.

2.

2003 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1798/2003 dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 218/92.

2 straipsnio 1 dalyje tarp Belgijai ir Danijai skirtų įrašų įterpiama:

„—

Čekijoje:

Ministerstvo financí,“

ir tarp Vokietijai bei Graikijai skirtų įrašų:

„—

Estijoje:

Maksuamet,“

ir tarp Italijai bei Liuksemburgui skirtų įrašų:

„—

Kipre:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

Latvijoje:

Valsts ieņēmumu dienests,

Lietuvoje:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,“

ir tarp Liuksemburgui bei Nyderlandams skirtų įrašų:

„—

Vengrijoje:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

Maltoje:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,“

ir tarp Austrijai bei Portugalijai skirtų įrašų:

„—

Lenkijoje:

Minister Finansów,“

ir tarp Portugalijai bei Suomijai skirtų įrašų:

„—

Slovėnijoje:

Ministrstvo za finance,

Slovakijoje:

Ministerstvo financií“.

V.   ŠVIETIMAS IR MOKYMAS

1.

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 1999/382/EB nustatantis Bendrijos profesinio mokymo veiksmų programos „Leonardo da Vinči“ antrąjį etapą.

a)

10 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„ELPA/EEE šalių, asocijuotų Vidurio ir Rytų Europos (VRE) šalių ir Turkijos dalyvavimas“.

b)

12 straipsnio trečioji įtrauka išbraukiama.

c)

10 straipsnio paskutinė įtrauka pakeičiama taip:

„Turkija, papildomą finansavimą teikiant pagal Sutarties nuostatas“.

2.

2000 m. sausio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 253/2000/EB nustatantis antrąjį Bendrijos veiksmų švietimo srityje programos „Socrates“ etapą.

a)

12 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„ELPA/EEE šalių, asocijuotų Vidurio ir Rytų Europos (VRE) šalių ir Turkijos dalyvavimas“;

b)

12 straipsnio trečioji įtrauka išbraukiama;

c)

12 straipsnio paskutinė įtrauka pakeičiama taip:

„Turkija papildomai finansuojama pagal Sutarties nuostatas“.

3.

2000 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1031/2000/EB įsteigiantis Bendrijos veiksmų programą „Jaunimas“.

a)

11 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„ELPA/EEE šalių, asocijuotų Vidurio ir Rytų Europos (VRE) šalių ir Turkijos dalyvavimas“.

b)

11 straipsnio trečioji įtrauka išbraukiama.

c)

11 straipsnio paskutinė įtrauka pakeičiama taip:

„Turkija papildomai finansuojama pagal Sutarties nuostatas“.

4.

2003 m. vasario 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 291/2003/EB dėl 2004 m. paskelbimo Europos švietimo per sportą metais.

a)

9 straipsnio c punktas išbraukiamas.

b)

9 straipsnio d punktas pakeičiamas taip:

„(c)

Turkija, kurios dalyvavimas finansuojamas iš papildomų asignavimų, remiantis Sutarties nuostatomis“.

VI.   KULTŪRA IR AUDIOVIZUALINĖ POLITIKA

1.

2000 m. vasario 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 508/2000/EB nustatantis programą „Kultūra 2000“.

7 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Programoje „Kultūra 2000“ gali dalyvauti Europos ekonominės erdvės šalys bei asocijuotos Vidurio ir Rytų Europos šalys asociacijos sutartyse arba prie jų pridedamuose papildomuose protokoluose dėl dalyvavimo Bendrijos programose, kurios jau yra ar bus sudarytos su tomis šalimis, nustatytomis sąlygomis.“.

2.

2000 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas 2000/821/EB dėl programos, skatinančios Europos garso ir vaizdo kūrinių kūrimą, platinimą bei skatinimą, įgyvendinimo (MEDIA plius – kūrimas, platinimas ir reklama) (2001 – 2005 m.).

11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Ši programa yra atvira dalyvauti Turkijai bei toms ELPA šalims, kurios yra EEE susitarimo narės, naudojant papildomus asignavimus laikantis tvarkos, dėl kurios bus susitarta su tomis šalimis.“.

3.

2001 m. sausio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 163/2001/EB dėl Europos garso ir vaizdo įrašų programų pramonės specialistų mokymo programos įgyvendinimo (MEDIA – mokymas) (2001–2005 m.).

8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Ši programa yra atvira dalyvauti Turkijai bei toms ELPA šalims, kurios yra EEE susitarimo narės, naudojant papildomus asignavimus laikantis tvarkos, dėl kurios bus susitarta su tomis šalimis.“.

VII.   IŠORĖS SANTYKIAI

1.

2000 m. birželio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2000 nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą.

II priedo 3 dalyje pateiktas valstybių sąrašas pakeičiamas taip:

 

„Australija

 

Kanada

 

Japonija

 

Naujoji Zelandija

 

Norvegija

 

Šveicarija

 

Jungtinės Amerikos Valstijos“.

2.

2002 m. sausio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 152/2002 dėl tam tikrų EAPB ir EB plieno gaminių eksporto iš Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos į Europos bendriją (pakartotinio patikrinimo sistema) ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 190/98.

Po 4 straipsnio įrašomas šis straipsnis:

„4a straipsnis

Plieno gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas ir kurie yra atgabenti iki 2004 m. gegužės 1 d., išleidimui į laisvą apyvartą nuo 2004 m. gegužės 1 d. Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje importo dokumento nereikalaujama, jei tos prekės buvo atgabentos iki 2004 m. gegužės 1 d. ir buvo pateiktas važtaraštis ar kitoks Bendrijos tarnybų lygiaverčiu laikomas pristatymo datą įrodantis transportavimo dokumentas.“.

3.

2002 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1499/2002 dėl tam tikrų plieno gaminių eksporto iš Rumunijos į Bendriją nuo 2002 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. (pakartotinio patikrinimo sistema).

a)

Po 4 straipsnio įrašomas šis straipsnis:

„4a straipsnis

Plieno gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas ir kurie yra atgabenti iki 2004 m. gegužės 1 d., išleidimui į laisvą apyvartą nuo 2004 m. gegužės 1 d. Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje importo dokumento nereikalaujama, jei tos prekės buvo atgabentos iki 2004 m. gegužės 1 d. ir buvo pateiktas važtaraštis ar kitoks Bendrijos tarnybų lygiaverčiu laikomas pristatymo datą įrodantis transportavimo dokumentas.“.

b)

IV priedo antraštė pakeičiama taip:

c)

IV priede tarp Belgijai ir Danijai skirtų įrašų įterpiama:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22422 2133“

ir tarp Vokietijai bei Graikijai skirtų įrašų:

„EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660“

ir tarp Italijai bei Liuksemburgui skirtų įrašų:

„KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +370 5 262 3974“

ir tarp Liuksemburgui bei Nyderlandams skirtų įrašų:

„MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299“

ir tarp Austrijai bei Portugalijai skirtų įrašų:

„POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22“

ir tarp Portugalijai bei Suomijai skirtų įrašų:

„SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919“.

4.

2003 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimas Nr. 2003/893/EB dėl prekybos tam tikrais plieno gaminiais tarp Europos bendrijos ir Ukrainos.

Po 2 straipsnio įrašomas šis straipsnis:

„2a straipsnis

Plieno gaminių, kuriems taikomas šis sprendimas, išleidimui į laisvą apyvartą nuo 2004 m. gegužės 1 d. Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje importo leidimo reikalaujama, net jei tie plieno gaminiai buvo atgabenti iki tos dienos. Jei plieno gaminiai buvo atgabenti į vieną iš šių valstybių narių iki 2004 m. gegužės 1 d., importo leidimas suteikiamas automatiškai be kiekybinių apribojimų, pateikus važtaraštį ar kitokį Bendrijos licencijas išduodančių tarnybų laikomą lygiaverčiu pristatymo datą įrodantį transportavimo dokumentą ir gavus Komisijos tarnybos, atsakingos už licencijų tvarkymą (SIGL), pritarimą. Jei plieno gaminiai atgabenami į vieną iš šių valstybių narių 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau, jiems taikomos specialios kiekybines normas reglamentuojančios taisyklės, kaip apibrėžta šiame sprendime.“.

5.

2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1500/2003 dėl pakartotinio patikrinimo sistemos be kiekybinių normų administravimo eksportuojant tam tikrus plieno gaminius iš Rusijos Federacijos į Europos bendriją.

a)

Po 4 straipsnio įrašomas šis straipsnis

„4a straipsnis

Plieno gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas ir kurie yra atgabenti iki 2004 m. gegužės 1 d., išleidimui į laisvą apyvartą nuo 2004 m. gegužės 1 d. Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje importo dokumento nereikalaujama, jei tos prekės buvo atgabentos iki 2004 m. gegužės 1 d. ir buvo pateiktas važtaraštis ar kitoks Bendrijos tarnybų lygiaverčiu laikomas pristatymo datą įrodantis transportavimo dokumentas.“;

b)

IV priedėlio antraštė pakeičiama taip:

(c)

IV priedėlio paantraštė pakeičiama taip:

d)

IV priedėlyje tarp Belgijai ir Danijai skirtų įrašų įterpiama:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420 22422 1561“

ir tarp Vokietijai bei Graikijai skirtų įrašų:

„EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660“

ir tarp Italijai bei Liuksemburgui skirtų įrašų:

„KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga

LV – 1519

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +3705 262 3974“

ir tarp Liuksemburgui bei Nyderlandams skirtų įrašų:

„MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299“

ir tarp Austrijai bei Portugalijai skirtų įrašų:

„POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22“

ir tarp Portugalijai bei Suomijai skirtų įrašų:

„SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919“.


Top