EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42019Y1206(01)

Europos Sąjungos Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų rezoliucija dėl darnaus vystymosi kultūros aspekto2019/C 410/01

ST/13956/2019/INIT

OJ C 410, 6.12.2019, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 410/1


Europos Sąjungos Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų rezoliucija dėl darnaus vystymosi kultūros aspekto

(2019/C 410/01)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA IR TARYBOJE POSĖDŽIAVĘ VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

ATKREIPDAMI DĖMESĮ į Europos Sąjungoje laikotarpiu iki 2019 m. vykdytą bendradarbiavimą kultūros politikos srityje: nuo 2002 m. Taryba įgyvendino darbo planus kultūros srityje, o Europos Komisija įgyvendino Europos kultūros darbotvarkę (2007 m.) ir Naująją Europos kultūros darbotvarkę (2018 m.). Tiek Tarybos, tiek Komisijos vykdytame darbe daugiausia dėmesio buvo skiriama visų pirma kultūros įvairovės, taip pat kultūros ekonominio, socialinio ir išorės ryšių aspektų propagavimui. Bendradarbiaujant pagal darbo planus ir darbotvarkes buvo užtikrinta politikos plėtotė valstybėse narėse, visų pirma taikant atvirąjį koordinavimo metodą (AKM), ir buvo imtasi kelių konkrečių veiksmų. Nors šie pokyčiai ir veiksmai neabejotinai padėjo siekti JT darnaus vystymosi tikslų (DVT), būtų naudinga vykdyti konkrečiai šiems tikslams įgyvendinti skirtą darbą.

PRIMINDAMI, kad skubiai reikia stiprinti priemones, kuriomis siekiama darnaus vystymosi, taip pat PRIMINDAMI naujos sudėties Komisijos įsipareigojimą įgyvendinti DVT; šia rezoliucija siekiama stiprinti kultūros indėlį į darnų vystymąsi pradedant procesą, kuris padės parengti ES lygmens veiksmų planą dėl darnaus vystymosi kultūros aspekto. Veiksmų planu turėtų būti užtikrintas kultūros ir su kultūra susijusių priemonių bei metodų nuoseklumas ES lygmeniu ir jis papildytų šiuo atžvilgiu vykdomus valstybių narių veiksmus. Pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus šia rezoliucija neviršijama to, kas būtina šiam tikslui pasiekti.

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

1.

klimato krizė ir masinis rūšių nykimas yra egzistencinės grėsmės;

2.

tvarumas yra ir turi būti svarbiausias visų prioritetas;

3.

trys tvarumo aspektai (ekonominis, socialinis ir aplinkos) yra kompleksiniai ir nedalomi, o kultūra yra neatskiriama visų šių trijų aspektų dalis;

4.

reikia nuoseklių ir visapusiškų darnaus vystymosi strategijų, kurios būtų ryžtingai įgyvendinamos, kad būtų sustabdyta klimato kaita ir rūšių nykimas ir apsaugota demokratija, žmogaus teisės, taika, saugumas, integracinis augimas bei klestėjimas, o ES taptų pasauline lydere darnaus vystymosi srityje;

5.

vietos, nacionalinė, Europos ir tarptautinė politika ir priemonės, įskaitant kultūros srities priemones, gali padėti užtikrinti teisingą perėjimą ir skatinti aktyvų pilietiškumą bei visuotinę atsakomybę;

6.

kaip pripažįstama Adis Abebos veiksmų darbotvarkėje, atsakomybė už kiekvienos šalies ekonominį ir socialinį vystymąsi pirmiausia tenka pačiai šaliai;

7.

tačiau reikalingi ES lygmens veiksmai darnaus vystymosi srityje, siekiant remti, koordinuoti ir papildyti valstybių narių veiksmus, kad būtų pasiekta kuo geresnių rezultatų;

8.

2019–2024 m. strateginėje darbotvarkėje vienos iš pagrindinių sudedamųjų dalių yra įtrauktis ir tvarumas, ir ES vadovai įsipareigoja investuoti į kultūrą ir kultūros paveldą, kurie yra Europos tapatybės pagrindas;

9.

JT DVT ir jų uždaviniai sudaro visuotinai sutartą tvarumo skatinimo sistemą;

10.

DVT nesiremiama visų krypčių politika ir į visomis priemonėmis, kurias galima panaudoti tvarumui užtikrinti; tačiau visų krypčių politika ir visos priemonės, įskaitant kultūros politiką ir priemones, gali – ir turėtų – būti aktyviai pasitelkiamos siekiant DVT;

11.

kultūra, kaip vienas iš veiklos sektorių, gali būti suprantama kaip savarankiškas ramstis darnaus vystymosi srityje;

12.

kultūra yra vienos bendruomenės nariams bendrų prasmių sistema ir ji turi įtakos tam, kaip ta bendruomenė vertina darnaus vystymosi priemones, – dėl to ji yra viena iš darnaus vystymosi varomųjų jėgų, kuri gali padėti tarpusavyje suderinti įvairius aplinkos apsaugos, socialinius ir ekonominius uždavinius;

13.

kultūros yra esminis žmonijos prigimties bruožas ir visa savo įvairove bei turtingumu įkūnija vertybes ir yra tapatybės šaltinis – todėl kultūra, kaip vienas iš tvarumą kuriančių veiksnių, gali atlikti pokyčius skatinantį vaidmenį, propaguojant tvarų gyvenimo būdą ir darnias visuomenes, kartu gerinant gyvenimo kokybę;

14.

pagrindiniai Europos kultūros politikos uždaviniai, kaip antai skatinti tapatybę, įtrauktį, dalyvavimą, kūrybiškumą ir įvairovę, atitinka kelis DVT, taigi kultūros politika ir priemonėmis svariai prisidedama prie DVT įgyvendinimo;

15.

kultūros politikos ir priemonių indėlis į tvarumą dar nėra visiškai pripažintas, įvertintas ir juo dar nėra visapusiškai naudojamasi, nors akivaizdu, kad jomis prisidedama prie darnaus vystymosi;

16.

kultūros politika ir priemonėmis turėtų būti sistemingai naudojamasi siekiant papildyti esamas tvarumui užtikrinti naudojamas priemones, kad būtų padidintas darnaus vystymosi strategijų veiksmingumas tiek nacionaliniu, tiek ES mastu.

ATSIŽVELGDAMI Į:

1.

Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos raginimus, kad Komisija parengtų nuoseklią ir išsamią ES Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo strategiją, kuri būtų susieta su visų krypčių vidaus ir išorės politika;

2.

politinį kontekstą, nustatytą priede išvardytuose dokumentuose;

3.

UNESCO atliktą svarbų darbą siekiant pasinaudoti kultūros indėliu į Darbotvarkę iki 2030 m., visų pirma suderinant visų kultūros srities konvencijų įgyvendinimą su DVT, ir ES valstybių narių norą prisidėti prie šio darbo, taip pat prie kitų JT lygmens procesų darnaus vystymosi srityje,

PATVIRTINA:

1.

kad kultūros prigimtinis pobūdis ir tikroji vertė, taip pat kultūros sektoriaus autonomija ir meninės raiškos laisvė yra pagrindiniai principai;

2.

kad daugelyje valstybių narių vykdomas darbas siekiant integruoti kultūros politiką ir perspektyvas į savo nacionalines darnaus vystymosi strategijas ir metodus;

3.

kad ES ir valstybių narių įgyvendinamų kultūros ar su kultūra susijusių politikos krypčių ir priemonių, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai prisideda prie tvarumo ir DVT įgyvendinimo, skaičius yra įspūdingas;

4.

2017 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Europos veiksmų siekiant tvarumo ir 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinės strateginės ataskaitos, visų pirma Europos Parlamento prašymą dėl Komisijos, Tarybos ir Parlamento partnerystės ir raginimą atlikti išsamią esamos politikos trūkumų ir įgyvendinimo analizę, siekiant nustatyti opias tarpusavio sąveikos ir nesuderinamumo sritis;

5.

kad yra daug galimybių padidinti darnaus vystymosi politikos krypčių ir priemonių veiksmingumą ir efektyvumą užtikrinant geresnį politikos suderinamumą darnaus vystymosi labui;

6.

šioje srityje pasauliniu mastu inicijuotą svarbų darbą įgyvendinant, pavyzdžiui, UNESCO 2003 m. Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją ir UNESCO 2005 m. Konvenciją dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo.

PATVIRTINA:

1.

mūsų įsipareigojimą siekti tvarumo ir ryžtą visapusiškai ir sparčiai įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m.

SUSITARIA:

1.

intensyviau propaguoti kultūros aspektą darnaus vystymosi srityje;

2.

tęsti darbą siekiant integruoti kultūros politiką ir perspektyvas į nacionalines darnaus vystymosi strategijas;

3.

peržiūrėti kultūros ir su kultūra susijusią politiką ir priemones, kad būtų kuo labiau padidintas jų indėlis į tvarumą;

4.

toliau keistis informacija ir gerąja praktika, susijusia su nacionaliniu lygiu įgyta patirtimi, laikantis tarpusavio mokymosi principo.

5.

apsvarstyti galimybę įtraukti kultūros sektorių į savanoriškas nacionalinės peržiūros ataskaitas, skirtas JT Aukšto lygio politiniam forumui;

6.

užtikrinti dalyvavimu grindžiamą, daugiasubjektį ir integruotą kultūros ir darnaus vystymosi valdymą, be kita ko, remiant kultūros ir kūrybos sektorių iniciatyvas, įgyvendinamas pagal principą „iš apačios į viršų“, ir aktyvų piliečių, visų pirma vaikų ir jaunimo, dalyvavimą;

7.

glaudžiai bendradarbiauti su kitomis ES institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų išnaudotas visas kultūros potencialas siekiant tvarumo, ypač su Komisija siekiant parengti veiksmų darnaus vystymosi kultūros aspekto srityje planą;

8.

kuo greičiau įsteigti Atvirojo koordinavimo metodo darbo grupę darnaus vystymosi kultūros aspekto klausimais.

PRAŠO KOMISIJOS:

1.

derinant veiksmus su valstybėmis narėmis ES lygmeniu parengti veiksmų darnaus vystymosi kultūros aspekto srityje planą ir integruoti šį veiksmų planą į ES Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo strategiją.

Veiksmų plane galėtų būti užtikrinti šie aspektai:

a.

užtikrinamas DVT įgyvendinimas kultūros srityje, skatinamas politikos suderinamumas darnaus vystymosi labui ir išnaudojamas visas kultūros potencialas siekiant skatinti tvarumą;

b.

remiamasi esamu darbu, atliekamu įgyvendinant Tarybos darbo planą kultūros srityje, visų pirma darbu, kurio imsis tikslinė AKM grupė, ir darbu, atliekamu įgyvendinant Naująją Europos kultūros darbotvarkę;

c.

užtikrinamas ES kultūros ir su kultūra susijusių priemonių ir metodų nuoseklumas, kad kultūros aspektu būtų kuo labiau prisidėta prie DVT įgyvendinimo;

d.

atitinkamai pasiūlyta, kaip pakoreguoti esamą darbą, arba numatyta naujų darbo kultūros ir tvarumo srityje krypčių;

e.

atitinkamai taikomas įrodymais grindžiamo politikos formavimo principas.


PRIEDAS

Susiję politikos dokumentai

Europos Vadovų Taryba

Nauja 2019–2024 m. strateginė darbotvarkė (Europos Vadovų Tarybos priimta 2019 m. birželio 20 d.)

2018 m. spalio 18 d. Europos Vadovų Tarybos išvados (dok. EUCO 13/18)

Tarybos išvados

Tarybos išvados dėl ES strateginio požiūrio į tarptautinius kultūros ryšius ir veiksmų programos (OL C 192, 2019 6 7, p. 6).

Darnaus vystymosi tikslų rėmimas visame pasaulyje: 2019 m. bendra Europos Sąjungos ir jos valstybių narių suvestinė ataskaita. Tarybos išvados (dok. 10997/19)

Siekiant vis darnesnės Sąjungos iki 2030 m. Tarybos išvados (dok. 8286/19)

Tarybos išvados dėl 2019–2022 m. darbo plano kultūros srityje (OL C 460, 2018 12 21, p. 12).

Tarybos išvados dėl poreikio kultūros paveldui suteikti svarbią vietą visų sričių ES politikoje (OL C 196, 2018 6 8, p. 20).

Tarybos išvados dėl ES strateginio požiūrio į tarptautinius kultūros ryšius (OL C 189, 2017 6 15, p. 38).

Tvari Europos ateitis. ES atsakas į Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. Tarybos išvados (dok. 10370/17)

Tarybos išvados dėl kultūros ES išorės santykių srityje, ypač daug dėmesio skiriant kultūros svarbai vystomojo bendradarbiavimo srityje (OL C 417, 2015 12 15, p. 41).

Tarybos išvados dėl kultūros paveldo kaip vieno iš strateginių tvarios Europos išteklių (OL C 183, 2014 6 14, p. 36).

Tarybos išvados dėl kultūros paveldo dalyvaujamojo valdymo (OL C 463, 2014 12 23, p. 1).

Tarybos išvados dėl kultūros įnašo įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ (OL C 175, 2011 6 15, p. 1).

Tarybos išvados dėl architektūros: kultūros įnašas į tvarų vystymąsi (OL C 319, 2008 12 13, p. 13).

Europos Parlamento rezoliucijos

2019 m. kovo 14 d. Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita (A8–0160/2019)

2017 m. liepos 6 d. rezoliucija dėl Europos veiksmų siekiant tvarumo (A8–0239/2017)

Europos Komisijos/ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendri komunikatai

Bendras komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas“ (JOIN(2016) 29 final)

Komisijos komunikatai

Komisijos komunikatas „Naujoji Europos kultūros darbotvarkė“, (COM(2018) 267 final)

Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Europos Komisijos bendras pareiškimas

Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (OL C 210, 2017 6 30, p. 1).

Tarptautinės konvencijos

Trečiosios tarptautinės vystymosi finansavimo konferencijos Adis Abebos veiksmų darbotvarkė (Jungtinės Tautos, 2015 m.)

Konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (UNESCO, 2005 m.)

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (UNESCO, 2003 m.)

Ataskaitos ir moksliniai tyrimai

Visuotinis biologinės įvairovės ir ekosistemų paslaugų vertinimas, parengtas Tarpvyriausybinės mokslinės politinės biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platformos (IPBES), 2019 m. gegužės mėn.

Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) vertinimo ataskaitos


Top