Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1207(01)

Komisijos pranešimas. Priemonės, laikomos tokiomis pat veiksmingomis kaip nustatytosios Kovos su mokesčių vengimu direktyvos 4 straipsnyje

OJ C 441, 7.12.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 441/1


KOMISIJOS PRANEŠIMAS

Priemonės, laikomos tokiomis pat veiksmingomis kaip nustatytosios Kovos su mokesčių vengimu direktyvos 4 straipsnyje

(2018/C 441/01)

1.   Bendrosios pastabos

Pagal Kovos su mokesčių vengimu direktyvos (toliau – KMVD) (1) 4 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės įvestų palūkanų apribojimo taisykles. Tos taisyklės į nacionalinę teisę turi būti perkeltos iki 2018 m. gruodžio 31 d. (2)

Pagal KMVD 11 straipsnio 6 dalį „<…> valstybės narės, 2016 m. rugpjūčio 8 d. turinčios nacionalines tikslines taisykles, skirtas užkirsti kelią BEPS rizikai, kurios yra tokios pat veiksmingos kaip šioje direktyvoje nustatyta palūkanų ribojimo taisyklė, gali taikyti šias tikslines taisykles iki tol, kol baigsis pirmieji ištisi fiskaliniai metai po EBPO narių tarpusavio susitarimo dėl minimalaus standarto, susijusio su kovos su BEPS 4 veiksmu, paskelbimo oficialioje interneto svetainėje dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2024 m. sausio 1 d.“

KMVD 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad „11 straipsnio 6 dalyje nurodytos valstybės narės anksčiau nei 2017 m. liepos 1 d. pateikia Komisijai visą informaciją, būtiną norint įvertinti nacionalinių tikslinių taisyklių, kuriomis siekiama užkirsti kelią mokesčių BEPS rizikai, veiksmingumą“.

2.   Priemonės, laikomos tokiomis pat veiksmingomis kaip numatytosios KMVD 4 straipsnyje

Toliau nurodytas taisykles, apie kurias pranešė atitinkamos valstybės narės, Komisijos tarnybos laiko tokiomis pat veiksmingomis kaip KMVD 4 straipsnyje nurodytos palūkanų ribojimo taisyklės. Pagal KMVD 11 straipsnio 6 dalį atitinkamos valstybės narės gali toliau taikyti šias taisykles:

Graikija – Įstatymo Nr. 4172/2013 49 straipsnį,

Prancūzija – Bendrojo mokesčių kodekso (code général des impôts) 212a straipsnį (rabot),

Slovakija – Pajamų mokesčio akto (Act No. 595/2003 Coll) 21a skirsnį,

Slovėnija – Įmonių pelno mokesčio akto (zakon o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2) 32 straipsnį ir

Ispanija – 1) Įmonių pelno mokesčio įstatymo (Ley 27/2014, Del Impuesto Sobre Sociedades - territorio comun) 16 ir 63 straipsnius ir 2) Navaros regioninio (Ley Foral 26/2016, Del Impuesto Sobre Sociedades - Navarra) 24 straipsnį.

3.   Veiksmingumo lygiavertiškumo vertinimo kriterijai

Pagal KMVD nustatytus standartus Komisijos tarnybos įvertino priemonių, apie kurias pranešė valstybės narės, 1) teisinį panašumą ir 2) ekonominį lygiavertiškumą.

Priemonių, apie kurias pranešta, veiksmingumo lygiavertiškumo vertinimo pagrindinė prielaida buvo ta, kad visų pirma tik priemonės, kuriomis užtikrinamas viršijančių skolinimosi sąnaudų atskaitymo sumos ribojimas, susijęs su mokesčių mokėtojo pelningumu, gali būti laikomos tokiomis pat veiksmingomis kovojant su pernelyg dideliu palūkanų atskaitymu.

Taisyklių, apie kurias pranešta, ir KMVD 4 straipsnyje nustatytų taisyklių ekonominio lygiavertiškumo analizė atliekama remiantis dviem kriterijais.

Visų pirma laikomasi būtiniausio reikalavimo, kad taikant priemonę, apie kurią pranešta, valstybės biudžeto pajamos nebūtų daug mažesnės, negu taikant 4 straipsnyje numatytą palūkanų ribojimo taisyklę.

Antra, nacionalinė priemonė, apie kurią pranešta, laikoma tokia pat veiksminga kaip nustatytoji KMVD 4 straipsnyje, jei ją taikant užtikrinama, kad daugeliui didelių įmonių (visoms įmonėms, išskyrus mažąsias ir vidutines įmones) būtų nustatytas panašus ar didesnis mokestinis įsipareigojimas, palyginti su pagal KMVD palūkanų ribojimo taisyklę apskaičiuotu rezultatu.


(1)  2016 m. liepos 12 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/1164, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės (OL L 193, 2016 7 19, p. 1).

(2)  Pagal KMVD 11 straipsnio 1 dalį.


Top