Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017IR3215

Europos regionų komiteto nuomonė – Programos COSME ateitis po 2020 m. Regionų ir vietos perspektyva

OJ C 176, 23.5.2018, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 176/10


Europos regionų komiteto nuomonė – Programos COSME ateitis po 2020 m. Regionų ir vietos perspektyva

(2018/C 176/04)

Pranešėjas:

Robert Sorin Negoiţă (RO/ESP), Bukarešto 3-iojo rajono meras

POLITINĖS REKOMENDACIJOS

EUROPOS REGIONŲ KOMITETAS

1.

ragina Europos Komisiją užtikrinti nuspėjamą ir stabilią MVĮ paramos sistemą po 2020 m. sukuriant atnaujintą ir sustiprintą, programą COSME pakeisiančią programą, kurioje bus atsižvelgta į skirtingų rūšių MVĮ poreikius įvairiose ES teritorijose;

2.

pabrėžia, jog daugelyje ES regionų tiek įmonėms, tiek finansų tarpininkams trūksta informacijos apie finansines priemones, kuriomis galima pasinaudoti pagal programą COSME; todėl siūlo stiprinti informavimo ir viešinimo veiksmus apie turimas priemones, skirtas visiems ES regionams;

3.

pažymi, jog būtina skirti pakankamai išteklių, kad kuo daugiau smulkaus verslo įmonių įvairiuose regionuose būtų sudarytos palankios sąlygos gauti lėšų; laikosi nuomonės, kad skatinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę tarp finansų tarpininkų, regionų ir vietos subjektų, siekiant bendrai įgyvendinti tikslines finansines priemones, kurios papildytų dabartines garantijų ir nuosavo kapitalo finansines priemones, būtų lengviau įgyvendinti ilgalaikį tikslą – užtikrinti tvarų augimą ir kurti darbo vietas;

4.

palankiai vertina Europos įmonių tinklo iniciatyvą ir tvirtai remia jos veiklos tęsimą, išplėtimą ir modernizavimą pagal programą, pakeisiančią programą COSME; pažymi, kad Europos įmonių tinklo aprėptis ir žinomumas yra nepakankami, ypač kai kuriose šalyse, kaimo ir atokiuose regionuose ir vietovėse, kur gyventojų tankis yra mažesnis; todėl siūlo išplėsti Europos įmonių tinklo kontaktinius centrus kuo didesnei teritorinei aprėpčiai užtikrinti;

5.

siūlo programą COSME pakeisiančioje programoje prioritetą teikti tokiems tikslams kaip verslumo skatinimas įvairiuose sektoriuose ir skirtingo pobūdžio regionuose, įskaitant mažiau išsivysčiusius ir periferinius regionus ir priemiesčius, taip pat regioninių verslumo ekosistemų stiprinimas remiant ekosistemų žemėlapių sudarymą ir pažangesnių regionų sujungimą su vis dar atotrūkį mažinančiais regionais;

6.

mano, jog kitą programavimo laikotarpį būtina gerinti įvairias ES priemones MVĮ, skaidrumui ir sinergijai remti; todėl ragina Europos Komisiją aiškiai atskirti kiekvienos MVĮ ir verslininkų paramos priemonės funkciją ir taikymo sritį, kad nebūtų kuriamos lygiagrečios struktūros, ir užtikrinti, kad naudos gavėjai ir finansų tarpininkai galėtų lengvai gauti informacijos apie visas priemones, kuriomis galima pasinaudoti;

7.

mano, jog turint omenyje, kad paskolų garantijų priemonės pagal programą COSME paklausa, tikėtina, bus tokia didelė, kad gali nepakakti netgi numatytų didesnių Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) 2.0 lėšų, reikėtų apsvarstyti galimybę programai COSME skirti papildomų išteklių (1);

8.

mano, jog reikėtų persvarstyti Komisijos pranešimą dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai. Dabartiniame pranešime nustatyta minimali norma yra gana didelė, palyginti su dabartinėmis paskoloms taikomomis palūkanų normomis;

9.

mano, kad finansinės priemonės, kuriomis suteikiama dalinė kredito rizikos apsauga pagal COSME paskolų garantijų priemonę, turi suteikti iki 80 % kredito rizikos apsaugos. Neturėdamos tokios garantijos, MVĮ dažnai nesiims įgyvendinti projektų ir dėl to investavimas nebus optimalus. Šios garantijos yra parengtos taip, kad tinkamai tenkintų MVĮ verslo modelius, sudarydamos sąlygas jų ilgalaikiam tvariam augimui;

10.

mano, jog būtina atkreipti dėmesį į tai, kad finansavimas pagal programą COSME gali būti derinamas su kitų ES fondų finansavimu;

11.

mano, kad 150 000 EUR paskolos riba, kurią viršijus turi būti patikrinta, ar MVĮ negali gauti finansavimo pagal programą „Horizontas 2020“, turėtų būti padidinta iki 500 000 EUR. Be to, turėtų būti sumažintas minimalus vienų metų paskolos terminas, o maksimalus terminas turėtų būti padidintas iki daugiau kaip dešimt metų;

12.

pripažįsta, kad augimo sektorių verslininkų, kuriems reikia rizikos kapitalo, tačiau kurie nori ir toliau kontroliuoti savo bendroves, atveju buvo pabrėžta, kad neformalūs investuotojai (angl. business angels) negali būti išeitis; todėl reikėtų apsvarstyti galimybę stiprinti kitų rūšių rizikos finansavimą, pavyzdžiui, tarpinio pobūdžio finansavimą;

13.

mano, jog programos COSME parama privatiems finansų tarpininkams pasitelkiant Europos investicijų fondą (EIF) galėtų būti papildyta parama, teikiama regionų valdžios institucijos arba regioninės plėtros agentūrų valdomų regioninių investicinių fondų. Keletas regionų galėtų suvienyti jėgas ir įsteigti bendrus investicinius fondus;

14.

mano, jog norint gerinti verslo aplinką, būtina veiksmingai koordinuoti su verslo aplinka susijusias vietos, regionines, nacionalines ir Europos programas ir suvienodinti valstybių narių su verslo aplinka susijusias taisykles;

15.

mano, kad daugiau dėmesio turėtų būti skiriama priemonėms, kurių ėmėsi vietos ir regionų valdžios institucijos verslumui ir MVĮ pradedančioms įmonėms skatinti, ir kad reikėtų imtis priemonių siekiant padidinti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį gerinant verslo aplinką ir plėtojant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes;

Parama MVĮ ir verslininkams po 2020 m.

16.

atkreipia dėmesį į tai, kad MVĮ, pradedančiosios ir veiklą plečiančios įmonės yra pagrindinė Europos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo jėga, užtikrinanti stabilumą, vietos užimtumą ir taip stiprinanti savo regionų socialinę ir ekonominę struktūrą;

17.

pabrėžia, kad reikia stiprinti Europos verslo ekosistemas, teikiant tikslinę paramą MVĮ, pradedančiosioms ir veiklą plečiančioms įmonėms pagal nuoseklią, efektyvią ir į rezultatus orientuotą Europos MVĮ politiką;

18.

pažymi, kad būtina šią paramos sistemą papildyti mechanizmu, užtikrinančiu, kad daugiapakopio ir daugiasubjekčio valdymo principai būtų įtraukti į MVĮ politiką visoje ES; todėl pakartoja savo raginimą, išreikštą savo nuomonėje „MVĮ skirtas pažangus reglamentavimas“ (2), oficialiai ir nuolat įtraukti regionų ir vietos MVĮ atstovus į MVĮ atstovų tinklą, kuris yra pagrindinė ES MVĮ politikos valdymo priemonė;

Galimybė gauti finansavimą

19.

pabrėžia, kad didžiausia COSME biudžeto dalis yra skirta palengvinti MVĮ gauti finansavimą; mano, kad būsimos MVĮ paramos programos prioritetiniu tikslu turėtų išlikti MVĮ finansavimo trūkumo mažinimas;

20.

tačiau prašo visų pirma užtikrinti, kad COSME pakeisianti programa patenkintų visų rūšių MVĮ įvairiuose ES regionuose, įskaitant tradicines MVĮ, labai mažas įmones ir individualias įmones, taip pat sparčiai augančius startuolius ir veiklą plečiančias įmones, finansavimo poreikius;

21.

mano, kad COSME pakeisiančioje programoje turėtų būti atsižvelgta į dabartines pokrizines sąlygas, kai darbo vietų kūrimas vis dar atsilieka nuo BVP atsigavimo, ir ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas paramai darbo vietoms kurti MVĮ ir labai mažose įmonėse;

22.

atkreipia dėmesį į tai, kad reikia skirti pakankamai išteklių siekiant suteikti galimybę lengviau gauti finansavimą kuo daugiau mažųjų įmonių, esančių skirtinguose regionuose, įskaitant tradicines MVĮ, labai mažas įmones, kooperatyvus ir socialinės ekonomikos įmones, ir įvairiais verslo vystymo etapais;

23.

pažymi, kad daugeliui potencialių verslininkų trūksta būtinos informacijos ir pagrindinių verslo įgūdžių, būtinų įmonei įsteigti; siūlo remti šiuos potencialius verslininkus prieš jiems pradedant savo verslą, rengiant jiems tikslinius, kiekvieno konkrečius poreikius atitinkančius mokymus;

24.

pakartoja savo siūlymą, pateiktą nuomonėje dėl MVĮ skirto pažangaus reglamentavimo (3), sukurti europinę „Take One“ sistemą, skatinančią pavienį verslininką ar labai mažą įmonę įdarbinti pirmą darbuotoją taikant finansines paskatas ir lanksčias taisykles, kuri galėtų būti finansuojama pagal programą COSME;

25.

pažymi, kad paskolų garantijų priemonė ir toliau išlieka esmine priemone padedant MVĮ gauti finansavimą; prašo garantijų priemonei pagal programą COSME pakeisiančią programą skirti pakankamai išteklių MVĮ finansavimo poreikiams patenkinti; mano, kad šioje priemonėje neturėtų būti numatyti apribojimai ir ja galėtų pasinaudoti įvairių rūšių įmonės; mano, kad garantijas suteikiančių institucijų stiprinimas ir jų įtraukimas į skolinimo grandines gali padėti MVĮ gauti finansavimą; todėl siūlo garantijas suteikiančias institucijas integruoti į programos, pakeisiančios programą COSME, koncepciją ir garantijos priemonių įgyvendinimą;

26.

atkreipia dėmesį į tai, kad rizikos kapitalas ir kitų rūšių rizikos finansavimas paprastai investuojamas daugiausia dideliuose miestuose ir didmiesčių zonose ir kad šiuo metu nedidelis finansų tarpininkų, kurie veikia pagal COSME augimui skatinti skirtą nuosavo kapitalo priemonę skaičius ir jų ribota sektorių aprėptis gali tapti kliūtimi, trukdančia įmonėms jų veiklos pradžios ir augimo etapais gauti augimui skatinti skirtos nuosavo kapitalo priemonės finansavimą;

27.

todėl siūlo išnagrinėti, kaip dabartinis tik paklausa pagrįstas metodas galėtų būti papildytas rizikos kapitalo priemone, grindžiama pasidalijamojo valdymo būdu valdomais ištekliais, galbūt susiejančiais regionų ir vietos valdžios institucijas, plėtros agentūras ir bankus pagal programą COSME pakeisiančią programą, kad būtų užtikrinta proporcingesnė galimybė gauti rizikos kapitalo visoje ES teritorijoje;

28.

mano, kad tokios alternatyvios finansavimo formos kaip sutelktinis finansavimas, sutelktinis investavimas ir tarpusavio skolinimas gali būti naudingos gerinant galimybes gauti finansavimą ir remiant inovatyvias įmones; rekomenduoja, kad programą COSME pakeisianti programa, pasitelkus alternatyvius finansus, sukurtų aiškią finansinių priemonių įgyvendinimo sistemą;

29.

siūlo sukurti alternatyvių finansų ekspertų grupę, įskaitant regionų ir vietos lygmens praktikus, kurie įkvėptų ir patartų, kaip sukurti tokią sistemą ir užtikrintų, kad ši sistema būtų tinkama patenkinti įvairius verslininkų, pradedančiųjų ir veiklą plečiančių įmonių poreikius įvairiose vietos ir regionų verslo ekosistemose;

Patekimas į rinkas

30.

laikosi nuomonės, kad ES lygmens veiksmai remiant Europos MVĮ internacionalizavimą gali ir turi sukurti realią pridėtinę vertę MVĮ, kurios nori išplėsti veiklą į kitas šalis; nurodo, kad šie veiksmai turėtų papildyti vietos, regionų ir nacionalinio lygmens iniciatyvas, kad būtų išvengta veiklos dubliavimosi ir būtų sukurtas išsamių ir nuoseklių priemonių rinkinys;

31.

atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Europos įmonių tinklo (EĮT) iniciatyvą, bendrai finansuojamą pagal COSME programą, pagal kurią Europos MVĮ yra teikiamos konsultavimo paslaugos veiklos išplėtimo tiek už nacionalinių, tiek ES sienų klausimais, taip pat dėl inovacijų diegimo palengvinimo ir vystymo, įskaitant galimybes gauti finansavimą, ir tvirtai remia jo veiklos pratęsimą, išplėtimą ir modernizavimą pagal programą COSME pakeisiančią programą „Brexit‘o“ kontekste;

32.

pabrėžia stiprią Europos įmonių tinklo kontaktinių centrų, daugiausia sudarytų iš regionų plėtros, įmonių ir inovacijų agentūrų, regioninių prekybos ir pramonės rūmų, klasterių ir aukštųjų mokyklų, labai glaudžiai susijusių su vietos realijomis ir palaikančių glaudžius ryšius su vietos MVĮ, regioninę ir vietos dimensiją;

33.

atkreipia dėmesį į tai, kad vietos ir regionų valdžios institucijoms tenka svarbus vaidmuo padėti MVĮ atlaikyti konkurenciją, patekti į užsienio rinkas ir rasti naujų verslo partnerių Europos Sąjungoje ir už jos ribų;

34.

atkreipia dėmesį į tai, kad programą COSME pakeisianti programa turėtų užtikrinti, kad Europos įmonių tinklas išlaikytų savo stiprią sąsają su vietos ir regionų verslo ekosistemomis ir užmegztų glaudų bendradarbiavimą su vietos ir regionų suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant vietos ir regionų valdžios institucijas;

Verslumo skatinimas

35.

palankiai vertina pagal esamą programą COSME finansuojamos programos „Erasmus“ jauniems verslininkams“ koncepciją ir rezultatus ir rekomenduoja ją tęsti pagal naująją programą;

36.

siūlo veiklą plečiančių įmonių konsultantus, kaip numatyta pradedančiųjų ir veiklą plečiančių įmonių iniciatyvoje, kuri yra Europos įmonių tinklo paslaugų dalis, papildyti regioninių ir vietinių veiklą plečiančių įmonių vystytojų tinklu, kuris taip pat galėtų tapti tarpregioninių veiklą plečiančių įmonių partnerysčių, sudarančių galimybę derinti paslaugas ir skatinti regionų tarpusavio bendradarbiavimą ir tarpvalstybines investicijas, pagrindu;

37.

rekomenduoja sustiprinti Europos įmonių tinklo (EĮT) teikiamas konsultavimo ir informavimo paslaugas dėl galimybių dalyvauti tarpvalstybiniuose viešuose pirkimuose ir verslo perkėlimo į kitas valstybes;

38.

pabrėžia, kad kitoje DFP po 2020 m. reikia užtikrinti pakankamą paramą MVĮ, stiprinant papildomumą ir vengiant įvairių MVĮ finansavimo priemonių, kurias teikia Europos Komisija ir EIB/EIF, dubliavimosi;

Programa COSME ir kitos ES programos

39.

nurodo, kad dabartiniu metu programai skiriami finansiniai ištekliai, kurie sudaro mažiau nei 0,3 % ES biudžeto, neatspindi gyvybiškai svarbaus MVĮ ir verslininkų vaidmens užtikrinant augimą ir darbo vietų kūrimą; tačiau pripažįsta, kad finansavimo eilutės, skirtos padėti MVĮ gauti finansavimą, taip pat yra ir kitose ES programose;

40.

atsižvelgiant į MVĮ remti skirtą reikšmingą biudžetą pagal dabartinį ESI fondų 3 teminį tikslą „MVĮ konkurencingumas“, mano, jog būtina koordinuoti ESI fondus ir COSME pakeisiančią programą; todėl, siekiant geriau koordinuoti šias priemones, rekomenduoja sukurti MVĮ iniciatyvinę grupę, kurią sudarytų atitinkamos Komisijos tarnybos ir RK, kaip institucinis vietos ir regionų valdžios institucijų atstovas Europos lygmeniu;

41.

rekomenduoja sukurti bendrą kontaktinį centrą, kuris teiktų informaciją ir suteiktų prieigą prie visų atitinkamų priemonių, kuriomis MVĮ ir verslininkai gali pasinaudoti pagal įvairius ES fondus ir programas; mano, jog vietose šią funkciją galėtų atlikti išplėstas ir atnaujintas Europos įmonių tinklas;

42.

ragina Komisiją supaprastinti tiek galimybę naudotis atskirų programų finansinėmis priemonėmis, tiek derinti programos COSME ar ją pakeisiančios programos paramą su kitų fondų ir programų ištekliais; patvirtina savo susirūpinimą, išreikštą nuomonėje „MVĮ skirtas pažangus reglamentavimas“ (4), dėl kliūčių, kurios atsiranda dėl nenuoseklių reikalavimų, ir prieštaraujančių apibrėžčių visoje ES sektorių politikoje.

Briuselis, 2018 m. sausio 31 d.

Europos regionų komiteto pirmininkas

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Žr., pvz., Ewa Chomowicz: ES budget post-Brexit. Confronting reality, exploring viable solutions („ES biudžetas po „Brexit‘o“. Realybė, perspektyvių sprendimų paieška“). Briuselis, Europos politikos centras [internetinė versija], p. 5–6 ir 25–26, 2017 m. kovo mėn.; Jörg Haas & Eulalia Rubio: Brexit and the ES budget. Threat or opportunity? („Brexit‘as“ ir ES biudžetas. Grėsmė ar galimybė?) Delors institutas, Berlynas, 2017 m. sausio mėn., p. 8–18.

(2)  RK nuomonė „MVĮ skirtas pažangus reglamentavimas“ (pranešėjas Christian Buchmann (AT/EPP), ECON-VI/020), 8 punktas.

(3)  RK nuomonė „MVĮ skirtas pažangus reglamentavimas“ (pranešėjas Christian Buchmann (AT/EPP), ECON-VI/020), 48 punktas.

(4)  RK nuomonė „MVĮ skirtas pažangus reglamentavimas“ (pranešėjas Christian Buchmann (AT/EPP), ECON-VI/020), 14 punktas.


Top