Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0429(02)

Komisijos komunikatas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį byloje AT.39745 – Informacijos apie kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius rinka – Markit

C/2016/2654

OJ C 153, 29.4.2016, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/10


Komisijos komunikatas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį byloje AT.39745 – Informacijos apie kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius rinka – Markit

(2016/C 153/07)

1.   Įvadas

(1)

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 (1) 9 straipsnį tais atvejais, kai Komisija ketina priimti sprendimą reikalauti nutraukti pažeidimą, o atitinkamos šalys pasiūlo prisiimti įsipareigojimus, kuriais siekiama išspręsti Komisijos išankstiniame vertinime nurodytas problemas, ji savo sprendimu gali nustatyti, kad šie įsipareigojimai įmonėms yra privalomi. Toks sprendimas gali būti priimtas nustatytam laikotarpiui ir jame daroma išvada, kad tolesniems Komisijos veiksmams nebėra pagrindo. Pagal to paties reglamento 27 straipsnio 4 dalį Komisija paskelbia glaustą bylos santrauką ir pagrindinį įsipareigojimų turinį. Suinteresuotosios šalys gali pateikti pastabų per Komisijos nustatytą laikotarpį. Pagal 9 straipsnį priimtu Komisijos sprendimu pažeidimas nenustatomas.

2.   Bylos santrauka

(2)

2013 m. liepos 1 d. pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 773/2004 (2) 10 straipsnį Komisija priėmė prieštaravimo pareiškimą dėl to, kad, kiek tai susiję su nebiržinės prekybos netiesioginėmis kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rinka ir galima biržinės prekybos netiesioginėmis kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rinka, įmonė Markit galimai pažeidė Sutarties 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį. Prieštaravimo pareiškime pateiktas išankstinis vertinimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnyje.

(3)

Prieštaravimo pareiškime nurodoma, kad gali būti, jog esama vienakrypčio vienkartinio perėjimo nuo nebiržinės prekybos kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rinkos prie galimos naujos biržinės prekybos kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rinkos, nes kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai ar kredito ateities sandoriai, kuriais prekiaujama biržoje, būtų tinkamas likvidžių standartizuotų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių, kuriais prekiaujama ne rinkoje, pakaitalas. Nors nebiržinės prekybos atveju kaip dvišalius tarpininkus tarp pirkėjų ir pardavėjų reikia pasitelkti investicijų bankus, jie yra svarbūs užtikrinant likvidumą biržinės prekybos pradžios etape, bet vėliau anoniminės prekybos aplinkoje, kurioje visi nariai gali prekiauti tarpusavyje, tarpininkų atsisakoma.

(4)

Įmonė Markit yra finansinės informacijos ir paslaugų įmonė, kuri renka ir pinigais verčia informaciją apie kredito išvestines finansines priemones ir kitų klasių turtą. 2008 m. įmonei Markit priklausė visos teisės į indeksus iTraxx ir CDX (toliau – indeksai), kuriuos ankstesniais metais ji įsigijo iš tam tikrų prekiautojų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais. Įmonės Markit indeksų patariamuosiuose komitetuose prekiautojai ir toliau užėmė svarbią poziciją, be kita ko, konsultavo įmonę licencijų taikyti indeksus naujų tipų produktams išdavimo klausimais. Remiantis prieštaravimo pareiškimu, 2008 m. rizikos draudimo fondas Citadel ir Čikagos prekių birža (Chicago Mercantile Exchange) norėjo per bendrą įmonę (CMDX) pradėti biržinę prekybą kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais. Jie paprašė įmonės Markit išduoti licenciją taikyti indeksus iTraxx ir CDX, kad būtų galima sukurti platformą, kurioje naudotojai galėtų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais prekiauti tiek ne biržoje, tiek galiausiai platformoje, kur visi nariai gali prekiauti tarpusavyje (įskaitant per centrinį ribinių pavedimų registrą (Central Limit Order Book, toliau – CLOB). Įmonė Markit galimai atsisakė išduoti licenciją taikyti indeksus iTraxx ir CDX kitu tikslu nei su nebiržine prekyba ir tarpuskaita susijusiems prašymams dėl kotiruotės. Prieštaravimo pareiškime nurodoma, kad įmonė Markit, aiškiai nustačiusi, kad licencijos neišduodamos prekybai per CLOB, neleido visiems nariams prekiauti tarpusavyje.

(5)

Prieštaravimo pareiškime preliminariai nurodyta konkurencijos problema, jog tokiais veiksmais galėjo būti užkirstas kelias rizikos draudimo fondui Citadel ir Čikagos prekių biržai sėkmingai sukurti biržinės prekybos kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis platformą. Remiantis prieštaravimo pareiškimu, įmonė Markit nusprendė neišduoti licencijų taikyti indeksus biržinei prekybai pasikonsultavusi su įmonės trijų indeksų patariamųjų komitetų veikloje dalyvaujančiais prekiautojais kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais.

(6)

Prieštaravimo pareiškime nurodyta, kad galimas įmonės Markit atsisakymas laikytinas įmonių asociacijos sprendimu, kuriuo apribota potenciali konkurencija, kaip nurodyta Sutarties 101 straipsnyje ir EEE susitarimo 53 straipsnyje.

3.   Pagrindinis pasiūlytų įsipareigojimų turinys

(7)

Įmonė Markit nesutinka su prieštaravimo pareiškime išdėstytomis preliminariomis išvadomis. Vis dėlto ji pasiūlė prisiimti su veiksmais ir organizavimu susijusius įsipareigojimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnį, kad išspręstų Komisijos preliminariai nurodytas konkurencijos problemas. Toliau apibūdinti pagrindiniai įsipareigojimų elementai.

a)   Su veiksmais susiję įsipareigojimai

(8)

Kalbant apie licencijų išdavimą, įmonė Markit įsipareigoja vykdyti veiklą ir, gavusi prašymus išduoti licencijas taikyti indeksus iTraxx ar CDX siekiant sukurti finansinius produktus, kuriais prekiaujama biržoje (įskaitant apsikeitimo sandorių, ateities sandorių ir pasirinkimo sandorių produktus) arba juos pakeisiančius produktus, ir (arba) jais prekiauti, licencijas išduoti sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis. Kadangi įmonės Markit išduotos galiojančios licencijos vis dar neapima indekso naudojimo biržinei prekybai, įmonė įsipareigoja tokią licenciją pakeisti arba sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis pasiūlyti naują licenciją. Įmonė Markit gali sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis atsisakyti išduoti licenciją taikyti indeksą:

(a)

kai siūlomi produktai, kuriais prekiaujama biržoje, kelia didelę teisinę ar su reguliavimu susijusią riziką arba itin didelę riziką įmonės Markit reputacijai ir (arba) indeksams ir jos negalima tinkamai pašalinti ribojant atsakomybę arba kitomis sutartinėmis nuostatomis, arba

(b)

kai prekybos vieta neturi pakankamai patirties ir išteklių siūlomam produktui sukurti ir pradėti prekybą juo biržoje. Tai, kad pradėta prekiauti nauju produktu, savaime nelaikytina nepakankama patirtimi.

(9)

Kai galiojančioje licencijoje nustatytas išimtinių teisių galiojimo laikotarpis ir jei įsipareigojimai nėra suderinami su išimtinių teisių sąlygomis, įsipareigojimai bus taikomi tik pasibaigus bet kokiam privalomam išimtinių teisių galiojimo laikotarpiui. Nustatyti naujo išimtinių teisių galiojimo laikotarpio negalima. Su sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis susijęs įsipareigojimas neužkerta kelio įmonei Markit ne ilgesniu kaip dvejų metų pradiniu laikotarpiu suteikti lengvatines ar palankesnes sąlygas, jei naujam indeksu grindžiamam produktui kurti ir tobulinti reikia esminių pradinių investicijų ir jei panašiems naujiems rinkos dalyviams sudaromos tokios pačios sąlygos.

(10)

Įmonė Markit sieks per tris mėnesius su pareiškėjais sudaryti susitarimus dėl kiekvieno prašymo sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis išduoti licenciją, bet tam tikromis aplinkybėmis toks derybų laikotarpis gali būti pratęstas iki šešių mėnesių. Įsigaliojus Finansinių priemonių rinkų reglamento (3) 37 straipsnio 1 daliai toks derybų laikotarpis negalės viršyti reglamente nustatytos trukmės, kuri šiuo metu yra trys mėnesiai. Jei iki derybų laikotarpio pabaigos šalys negali susitarti dėl sąlygų, pareiškėjas gali raštu paprašyti įmonės Markit perduoti šį klausimą spręsti nepriklausomam arbitražo teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl tinkamos sąžiningų, pagrįstų ir nediskriminacinių sąlygų nustatymo procedūros ir metodikos.

(11)

Ginčai dėl sąžiningų, pagrįstų ir nediskriminacinių sąlygų nustatymo arba ginčai, kylantys dėl atsisakymo išduoti licenciją remiantis 8 punkto a ir b papunkčiuose išdėstytomis sąlygomis, bus perduoti nagrinėti trijų arbitrų arbitražo teismui; jo sprendimas bus privalomas. Arbitražo procedūrą reglamentuoja Anglijos ir Velso įstatymai ir jam taikomos Londono tarptautinio arbitražo teismo taisyklės. Jei per devynis mėnesius arbitrai nepriima sprendimo, pareiškėjas gali perduoti klausimą nagrinėti Anglijos ir Velso teismams.

b)   Su organizavimu susiję įsipareigojimai

(12)

Įmonė Markit įsipareigoja išplėsti likusių dviejų Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksų (IMC ir CDX) patariamųjų komitetų (toliau – komitetai) sudėtį ir į juos įtrauks atitinkamus rinkos dalyvius, kurie nėra prekiautojai kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais. Komitetus sudarys ne mažiau kaip 25 nariai, įskaitant ne daugiau kaip keturis indekso ar atitinkamos rinkos formuotojus, kurie nėra stambūs prekiautojai, bent šešias prekiautojomis nesančias perkančiąsias įmones ar kitus turto valdytojus ir bent penkias prekybos platformas, biržas, tarpuskaitos namus ar panašų suinteresuotumą turinčius rinkos dalyvius. Nariai savo pareigas eis ne ilgiau kaip dvejus metus (juos galima paskirti kitai kadencijai), sudėtis bus atnaujinama rotacijos tvarka, o pasibaigus pirmiesiems metams bus pakeista ne mažiau kaip 50 % kiekvienos kategorijos pradinių narių.

(13)

Be to, įmonė Markit įsipareigoja peržiūrėti komitetų įgaliojimus ir nustatyti, kad komitetuose svarstomi tik techniniai, veiklos ir administraciniai klausimai. Įmonė Markit uždraus svarstyti klausimus dėl sprendimų dėl licencijos išdavimo arba su indeksais CDX ir iTraxx susijusių sąlygų, komercinių aspektų ar pasiūlymų, kuriais siekiama pelno, dėl tokiais indeksais grindžiamų siūlomų naujų finansinių produktų, kuriais prekiaujama biržoje, privalumų arba bet kokios naujos biržos ar panašios platformos, kuri skirta prekybai tokiais indeksais grindžiamais produktais, privalumų (toliau – draudžiami klausimai). Įmonės Markit teisininkas dalyvaus visuose posėdžiuose bei telefoninėse konferencijose ir darys jų įrašus bei rašys jų protokolus. Tokius protokolus ir įrašus, taip pat svarstyti pateiktus dokumentus įmonė Markit saugos penkerius metus.

(14)

Įmonė Markit, gavusi Komisijos pritarimą, paskirs priežiūros patikėtinį. Patikėtinis kasmet Komisijai teiks įmonės Markit pasiūlytų prisiimti įsipareigojimų laikymosi ataskaitą. Visų pirma, priežiūros patikėtinis tikrins, ar prekiautojai komitetuose nedaro netinkamos įtakos įmonės Markit sprendimams dėl licencijų išdavimo ir ar nesvarstomi draudžiami klausimai.

(15)

Kalbant apie galimybę ateityje bet kuriam prašančiajam juridiniam asmeniui sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis išduoti licenciją taikyti galutinės kainos metodiką, iš svetainės www.creditfixings.com įmonė Markit pašalins visas nuostatas, kuriomis užkertamas kelias galutinės kainos metodiką taikyti biržinei prekybai, taip pat nereikalaus licencijos taikyti galutinės kainos metodiką ir neims atlygio tais atvejais, kai ISDA yra išdavusi licenciją.

(16)

Įmonė Markit įsipareigoja šiuos įsipareigojimus įgyvendinti nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnio 1 dalį dienos tol, kol ji nuosavybės teise turės ir kontroliuos indeksus, arba 10 metų, priklausomai nuo to, kuris iš šių laikotarpių trumpesnis.

(17)

Įsipareigojimai skelbiami Konkurencijos generalinio direktorato interneto svetainėje:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.

4.   Kvietimas teikti pastabas

(18)

Atlikusi rinkos tyrimą, Komisija ketina priimti sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnio 1 dalį, kuriuo nustatoma, kad pirmiau apibendrinti ir Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje paskelbti įsipareigojimai yra privalomi.

(19)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlytų įsipareigojimų. Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Suinteresuotų trečiųjų šalių taip pat prašoma pateikti nekonfidencialų pastabų variantą, kuriame nebūtų nurodyta, jų nuomone, verslo paslaptį sudarančios informacijos ir kitos konfidencialios informacijos, o jos vietoje būtų pateikta glausta nekonfidenciali santrauka ir įrašyti žodžiai „verslo paslaptis“ arba „konfidencialu“. Išimtinėmis aplinkybėmis trečiosios šalys taip pat gali pastabas pateikti anonimiškai; atsižvelgiant į tai, jos gali pateikti nekonfidencialią versiją, kurioje pašalinti bendrovės tapatybės duomenys.

(20)

Pageidautina, kad pastabos ir komentarai būtų motyvuoti ir juose būtų išdėstyti reikšmingi faktai. Komisija taip pat prašo siūlyti galimus sprendimus, jei manote, kad dėl kurios nors pasiūlytų įsipareigojimų dalies gali kilti problemų.

(21)

Pastabas su nuoroda „AT.39745 CDS Information Market“ galima siųsti e. paštu (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) arba paštu adresu

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1. 2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 81 ir 82 straipsniai atitinkamai tapo SESV 101 ir 102 straipsniais. Naujųjų straipsnių nuostatos iš esmės atitinka senųjų straipsnių nuostatas. Šiame pranešime daromos nuorodos į SESV 101 ir 102 straipsnius prireikus turėtų būti laikomos nuorodomis į EB sutarties 81 ir 82 straipsnius.

(2)  OL L 123, 2004 4 27, p. 18.

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).


Top