Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0429(01)

Komisijos komunikatas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį byloje AT.39745 – Informacijos apie kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius rinka – ISDA

C/2016/2653

OJ C 153, 29.4.2016, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/7


Komisijos komunikatas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį byloje AT.39745 – Informacijos apie kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius rinka – ISDA

(2016/C 153/06)

1.   Įvadas

(1)

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 (1) 9 straipsnį tais atvejais, kai Komisija ketina priimti sprendimą reikalauti nutraukti pažeidimą, o atitinkamos šalys pasiūlo prisiimti įsipareigojimus, kuriais siekiama išspręsti Komisijos išankstiniame vertinime nurodytas problemas, ji savo sprendimu gali nustatyti, kad šie įsipareigojimai įmonėms yra privalomi. Toks sprendimas gali būti priimtas nustatytam laikotarpiui ir jame daroma išvada, kad tolesniems Komisijos veiksmams nebėra pagrindo. Pagal to paties reglamento 27 straipsnio 4 dalį Komisija paskelbia glaustą bylos santrauką ir pagrindinį įsipareigojimų turinį. Suinteresuotosios šalys gali pateikti pastabų per Komisijos nustatytą laikotarpį. Pagal 9 straipsnį priimtu Komisijos sprendimu pažeidimas nenustatomas.

2.   Bylos santrauka

(2)

2013 m. liepos 1 d. pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 773/2004 (2) 10 straipsnį Komisija priėmė prieštaravimo pareiškimą dėl to, kad, kiek tai susiję su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, Tarptautinė apsikeitimo sandorių ir išvestinių finansinių priemonių asociacija (ISDA) galimai pažeidė Sutarties 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimas, kuriame išdėstytas preliminarus konkurencijos vertinimas, gali būti laikomas Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų pagrindu.

(3)

Komisija savo prieštaravimo pareiškime daro prielaidą, kad gali būti, jog esama vienakrypčio vienkartinio perėjimo nuo nebiržinės prekybos kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rinkos prie galimos naujos biržinės prekybos kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rinkos, nes kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai ar kredito ateities sandoriai, kuriais prekiaujama biržoje, būtų tinkamas likvidžių standartizuotų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių, kuriais prekiaujama ne biržoje, pakaitalas. Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorį galima palyginti su įmonės ar valstybės skolos (pavyzdžiui, obligacijų ar paskolos) draudimo sutartimi, kai kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio pirkėjas kas ketvirtį moka įmoką, o jo pardavėjas įsipareigoja padengti skolos išlaidas, jei pirkėjas neįvykdo įsipareigojimų. Nors nebiržinės prekybos atveju kaip dvišalius tarpininkus tarp pirkėjų ir pardavėjų (toliau – prekiautojai kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais) reikia pasitelkti investicijų bankus, jie yra svarbūs užtikrinant likvidumą biržinės prekybos pradžios etape, bet vėliau anoniminės prekybos aplinkoje, kurioje visi nariai gali prekiauti tarpusavyje, tarpininkų atsisakoma.

(4)

ISDA yra prekybos asociacija, atstovaujanti išvestinių finansinių priemonių sektoriui. ISDA turi daug įvairių narių, įskaitant visų pirma ir prekiautojus kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais. 2003 m. ISDA parengė kredito išvestinių finansinių priemonių apibrėžčių sąvadą, kuris yra standartinis nebiržinės prekybos kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis dokumentas. Kredito išvestinių finansinių priemonių apibrėžčių sąvade taip pat išdėstyta kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių vykdymo po kredito įvykio aukciono tvarka metodika, kuria vadovaujantis kredito išvestinės finansinės priemonės sandorio šalims pasiūloma kaina už atitinkamos neišpirktos obligacijos likutinę vertę. Ši kaina dar vadinama galutine kaina arba ISDA galutine kaina. ISDA reiškia su nuosavybės teisėmis susijusias pretenzijas į galutinės kainos metodiką, visų pirma į teisę licencijuoti galutinės kainos metodikos naudojimą kredito išvestinių finansinių priemonių sandoriams, kuriais prekiaujama biržoje, vykdyti.

(5)

Remiantis prieštaravimo pareiškimu, Vokietijos birža (Deutsche Börse) (Eurex) 2007 m. kovo mėn. pradėjo biržinę prekybą kredito ateities sandorių produktu, o rizikos draudimo fondo Citadel ir Čikagos prekių biržos (Chicago Mercantile Exchange) bendroji įmonė CMDX tokią prekybą ketino pradėti 2008 m. pabaigoje. Prieštaravimo pareiškime nurodyta, kad abu subjektai prašė išduoti licencijas taikyti ISDA galutinės kainos metodiką jiems vykdant biržinę prekybą kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kad jie galėtų nustatyti savo kredito ateities sandorių kainą įvykus kredito įvykiui. Remiantis prieštaravimo pareiškimu, ISDA atsisakė biržai Eurex (2007 m.) ir įmonei CMDX (2008 m.) išduoti licenciją taikyti galutinės kainos metodiką. Prieštaravimo pareiškime taip pat preliminariai nurodyta, kad 2007 m. ISDA direktorių valdyba priėmė rezoliuciją, kuria nustatyta, kad licencijos taikyti galutinės kainos metodiką biržinei prekybai neišduodamos. Remiantis prieštaravimo pareiškimu, ši rezoliucija buvo įgyvendinta svetainėje www.creditfixings.com pateiktame naudojimosi susitarime. Nuo to laiko naudojimosi susitarimo teksto pakeitimų nebuvo padaryta ir jis galioja ir dabar.

(6)

Prieštaravimo pareiškime preliminariai nurodyta konkurencijos problema, jog ISDA savo veiksmais galėjo užkirsti kelią potencialiems naujiems rinkos dalyviams sėkmingai sukurti biržinės prekybos kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis platformą, kurioje visi nariai gali prekiauti tarpusavyje. ISDA nesutinka su tuo, kad galutinės kainos metodika yra būtinai reikalinga biržinei prekybai kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis vykdyti, ir nurodo keletą su kredito įvykiu susijusio aukciono sąžiningumo problemų, jei būtų išduota licencija galutinės kainos metodiką taikyti biržinei prekybai. Viena iš pagrindinių ISDA nurodytų problemų yra susijusi su tuo, kad su kredito įvykiu susijusio aukciono dalyviai jų metu gali manipuliuoti aukciono rezultatais siekdami naudos iš nebaigtų vykdyti sutarčių, kuriomis biržoje prekiaujama ne aukciono būdu.

(7)

Prieštaravimo pareiškime galimas ISDA atsisakymas išduoti licenciją preliminariai kvalifikuotas kaip įmonių asociacijos sprendimai, kuriais apribota potenciali konkurencija, kaip nurodyta Sutarties 101 straipsnyje ir EEE susitarimo 53 straipsnyje.

3.   Pagrindinis pasiūlytų įsipareigojimų turinys

(8)

ISDA nesutinka su prieštaravimo pareiškime išdėstytomis preliminariomis išvadomis. Vis dėlto ji pasiūlė prisiimti su veiksmais ir organizavimu susijusius įsipareigojimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnį (toliau – įsipareigojimai), kad išspręstų Komisijos preliminariai nurodytas konkurencijos problemas, susijusias su licencijų taikyti galutinės kainos metodiką išdavimu. Toliau apibūdinti pagrindiniai įsipareigojimų elementai.

a)   Su veiksmais susiję įsipareigojimai

(9)

ISDA įsipareigoja bet kuriam pareiškėjui per 120 dienų derybų laikotarpį (kurį susitarimu galima pratęsti dar 30 dienų) sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis išduoti licencijas taikyti galutinės kainos metodiką biržinei prekybai.

(10)

ISDA pasiūlyti įsipareigojimai jai netaikomi ir ji gali visų pirma bet kuriame teisme ar tribunole bet kuriam pareiškėjui pareikšti ieškinį dėl įpareigojimo nutraukti veiksmus, susijusius su jos teisių į galutinės kainos metodiką pažeidimu (jai to nepadarius, tai laikoma įsipareigojimų pažeidimu), jei:

i)

pareiškėjas nesutinka su licencijos taikyti galutinės kainos metodiką susitarimo nuostatomis arba jų nesilaiko,

ii)

pareiškėjui gresia neišvengiamas įsipareigojimų neįvykdymas ir jis nesuteikia garantijos, kad licencijos išdavimo mokesčiai bus sumokėti,

iii)

esant įsipareigojimų dokumento 17 dalyje nurodytoms aplinkybėms panaikintas licencijos taikyti galutinės kainos metodiką galiojimas.

(11)

Pagal įsipareigojimų dokumento 17 dalį ISDA taip pat gali panaikinti licencijos galiojimą griežtai laikydamasi tam tikrų sąlygų, kai ji įrodo, kad su kredito įvykiu susijusio aukciono dalyviai manipuliuoja aukcionu dėl specifinių kredito išvestinės finansinės priemonės, kuria prekiaujama biržoje ir kuriai ISDA yra išdavusi licenciją, požymių. ISDA mano, kad šis saugiklis svarbus siekiant užtikrinti aukciono sąžiningumą, jei taikant kitas ne tokias griežtas priemones nepavyksta garantuoti, kad aukcionu nebūtų manipuliuojama.

(12)

ISDA taip pat gali prašyti prekybos vietų sąžiningai bendradarbiauti su aukciono administratoriumi ir teikti jam tam tikrą nuasmenintą suvestinę informaciją, pavyzdžiui, informaciją apie kredito ateities sandorių, kuriems išduota licencija, grynąsias atvirąsias pozicijas. Be to, ISDA gali reikalauti, kad prekybos vietos, kurioms išduota licencija, sąžiningai bendradarbiautų tobulinant su kredito įvykiu susijusio aukciono taisykles, kuriomis konkrečiai siekiama sumažinti su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama biržoje, susijusio manipuliavimo aukcionu riziką.

(13)

Įsipareigojimuose numatytas dviejų rūšių ginčų sprendimo mechanizmas.

(14)

Kilus ginčui dėl licencijos susitarimo komercinių sąlygų, t. y. sąžiningų, pagrįstų ir nediskriminacinių sąlygų, ISDA įsipareigoja sutikti dalyvauti arbitražo procedūroje, kurioje pareiškėjas arbitru paskiria nepriklausomą vyresnįjį teisininką. Per tam tikrą terminą arbitražo teismui nepriėmus sprendimo, ISDA ir pareiškėjas kreipiasi į teismą.

(15)

Jei kilęs ginčas yra susijęs su konkrečia manipuliavimo aukcionu problema ir ISDA ketina panaikinti licencijos galiojimą, ISDA bei prekybos vietos, kuriai išduota licencija, atstovus ir aukciono administratorius išklauso techninis ekspertas, atliekantis priežiūros patikėtinio funkcijas. Remdamasis visų šalių pasiūlymais ir savo patirtimi, patikėtinis nusprendžia, ar būtina patenkinti ISDA reikalavimą panaikinti licencijos galiojimą, ar tam, kad būtų užtikrintas su kredito įvykiu susijusio aukciono sąžiningumas, galima taikyti kitas ne tokias griežtas priemones, įskaitant aukciono taisyklių pakeitimus ir (arba) kredito išvestinei finansinei priemonei, kuria prekiaujama biržoje, taikytinų taisyklių pakeitimus. Priežiūros patikėtinį skiria Europos Komisijos Konkurencijos GD iš trijų ISDA pasiūlytų kandidatų. Kiekvienas kandidatas turi turėti profesinės patirties rengiant aukcionus prekybos vietose.

(16)

Priežiūros patikėtinio sprendimai šalims yra galutiniai, tačiau neturi poveikio Europos Komisijos sprendimui ateityje.

(17)

Galiausiai, ISDA taip pat įsipareigoja nurodyti svetainės www.creditfixings.com administratoriui (-iams) pašalinti visus apribojimus, kuriais varžomas galutinės kainos metodikos taikymas biržinei prekybai.

b)   Su organizavimu susiję įsipareigojimai

(18)

ISDA įsipareigoja pakeisti prašymų išduoti licenciją taikyti galutinės kainos metodiką nagrinėjimo procedūrą, kad prekiautojai kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais nedalyvautų ISDA priimant sprendimus dėl licencijos išdavimo. Įgaliojimus išduoti licencijas taikyti galutinės kainos metodiką turės nebe ISDA direktorių valdyba ar jos pakomitetis, kuriame gali dalyvauti prekiautojai kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, bet ISDA vykdomasis direktorius. Nors tam, kad būtų parengta su kredito įvykiu susijusio aukciono metodika, ISDA gali toliau konsultuotis su savo nariais tik techniniais klausimais, tokios konsultacijos negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su atskirų prašymų išduoti licenciją esme. Tais atvejais, kai dėl atskirų prašymų išduoti licenciją reikia padaryti aukciono procedūros ar organizavimo pakeitimų, ISDA gali prašyti nepriklausomų ekspertų pateikti techninių rekomendacijų.

(19)

ISDA įsipareigoja šiuos įsipareigojimus įgyvendinti nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą dėl įsipareigojimų dienos ir juos vykdyti 10 metų. Priežiūros patikėtinis kasmet Komisijai teiks įsipareigojimų įgyvendinimo ataskaitą.

(20)

Įsipareigojimai skelbiami Konkurencijos generalinio direktorato interneto svetainėje:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.

4.   Kvietimas teikti pastabas

(21)

Atlikusi rinkos tyrimą, Komisija ketina priimti sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnio 1 dalį, kuriuo nustatoma, kad pirmiau apibendrinti ir Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje paskelbti įsipareigojimai yra privalomi.

(22)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlytų įsipareigojimų. Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Suinteresuotų trečiųjų šalių taip pat prašoma pateikti nekonfidencialų pastabų variantą, kuriame nebūtų nurodyta, jų nuomone, verslo paslaptį sudarančios informacijos ir kitos konfidencialios informacijos, o jos vietoje būtų pateikta glausta nekonfidenciali santrauka ir įrašyti žodžiai „verslo paslaptis“ arba „konfidencialu“. Išimtinėmis aplinkybėmis trečiosios šalys taip pat gali pastabas pateikti anonimiškai; atsižvelgiant į tai, jos gali pateikti nekonfidencialią versiją, kurioje pašalinti bendrovės tapatybės duomenys.

(23)

Pageidautina, kad pastabos ir komentarai būtų motyvuoti ir juose būtų išdėstyti reikšmingi faktai. Komisija taip pat prašo siūlyti galimus sprendimus, jei manote, kad dėl kurios nors pasiūlytų įsipareigojimų dalies gali kilti problemų.

(24)

Pastabas su nuoroda AT.39745 CDS Information Market galima siųsti e. paštu (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) arba paštu adresu

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1. 2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 81 ir 82 straipsniai atitinkamai tapo SESV 101 ir 102 straipsniais. Naujųjų straipsnių nuostatos iš esmės atitinka senųjų straipsnių nuostatas. Šiame pranešime daromos nuorodos į SESV 101 ir 102 straipsnius prireikus turėtų būti laikomos nuorodomis į EB sutarties 81 ir 82 straipsnius.

(2)  OL L 123, 2004 4 27, p. 18.


Top