Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC1008(01)

2014 m. sausio 29 d. Komisijos sprendimo santrauka, (Byla AT.39801 – Porolonas) (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 238 final)

OJ C 354, 8.10.2014, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 354/6


Komisijos sprendimo santrauka

2014 m. sausio 29 d.

(Byla AT.39801 – Porolonas)

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 238 final)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2014/C 354/07)

2014 m. sausio 29 d. Komisija priėmė sprendimą dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį. Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003  (1) 30 straipsnio nuostatas Komisija skelbia šalių pavadinimus ir pagrindinį sprendimo turinį, įskaitant skirtas baudas, atsižvelgdama į teisėtą įmonių interesą saugoti savo verslo paslaptis.

1.   ĮVADAS

1)

Sprendimas susijęs su vienu tęstiniu Sutarties 101 straipsnis pažeidimu minkšto porolono sektoriuje. Minkštas porolonas gali būti skirstomas į pogrupius pagal dvi naudojimo rūšis: buitinį (porolonas, naudojamas, pavyzdžiui, apmuštuose balduose, lovose, čiužiniuose, pagalvėse ir paklotuose), ir techninį (porolonas, naudojamas, pavyzdžiui, automobilių, aviacijos ir medicininių produktų pramonėje). Šioje byloje nustatytas antikonkurencinis elgesys apima buityje naudojamą poroloną ir bazinį techninėms reikmėms skirtą poroloną, tiekiamą rulonais ir blokais. Sprendimas skirtas keturių bendrovių trisdešimčiai įmonių: i) „Carpenter“ (2); ii) „Vita“ (3); iii) „Recticel“ (4) ir iv) „Greiner“ (5), taip pat v) „Eurofoam“ (6), kuri yra bendra lygiomis dalimis „Recticel“ ir „Greiner“ įmonė.

2.   BYLOS APRAŠYMAS

2.1.   Procedūra

2)

Byla pradėta remiantis 2010 m. balandžio 30 d. įmonės „Vita“ prašymu atleisti nuo baudos.

3)

Remdamasi informacija, pateikta 2010 m. liepos 27–31 d. laikotarpiu, Komisija, nepranešusi, atliko patikrinimus įmonių „Eurofoam“, „Recticel“, „Carpenter“ ir kitos įmonės patalpose. Papildomas patikrinimas, apie kurį nebuvo pranešta, buvo atliktas 2011 m. balandžio mėn.

4)

2010 m. rugpjūčio 1 d., po patikrinimų, Komisija gavo bendrą „Recticel“, „Greiner“ ir „Eurofoam“ prašymą atleisti nuo baudos ar ją sumažinti.

5)

Atlikdama tyrimą, Komisija taip pat nusiuntė kelis prašymus pateikti informacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 18 straipsnį.

6)

2012 m. lapkričio 15 d. Komisija pradėjo bylos nagrinėjimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 11 straipsnio 6 dalį dėl sprendimo adresatų, siekdama pradėti diskusijas dėl susitarimo su jais. Susitarimo posėdžiai vyko […]–[…]. Nuo […] iki […] šalys Komisijai pateikė oficialų prašymą susitarti pagal Reglamento (EB) Nr. 773/2004 (7) 10a straipsnio 2 dalį.

2013 m. spalio 23 d. Komisija priėmė prieštaravimo pareiškimą ir visos šalys patvirtino, kad jo turinys atitinka jų pateiktus duomenis, todėl jos įsipareigoja tęsti susitarimo procedūrą. 2014 m. sausio 17 d. Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamasis komitetas pateikė palankią nuomonę, o 2014 m. sausio 29 d. Komisija priėmė sprendimą.

2.2.   Adresatai ir laikotarpis

7)

28 sprendimo adresatų dalyvavo kartelyje, todėl pažeidė Sutarties 101 straipsnį toliau nurodytais laikotarpiais:

Įmonė

Trukmė

„Carpenter S.A.S.“

„Carpenter GmbH“

„Carpenter Limited“

„Carpenter Belgium NV“

2005 m. spalio 26 d.–2010 m. liepos 27 d.

„Vita Cayman Limited“

„Caligen Europe BV“

„Draka interfoam B.V.“

„ICOA France S.A.S.“

„Koepp schaum GmbH“

„Metzeler schaum GmbH“

„Tramico S.A.S.“

„Vita Polymers Poland Sp. z o.o.“

„Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH“

„Vita Cellular Foams (UK) Limited“

„Vita pramonės (UK) Limited“

2005 m. spalio 26 d.–2010 m. balandžio 30 d.

(išskyrus šių įmonių pardavimus Rumunijai – jų atžvilgiu taikomas 2007 m. sausio 1 d.–2010 m. balandžio 30 d. laikotarpis)

„Vita Baltic International“

2007 m. liepos 9 d.–2010 m. balandžio 30 d.

„Eurofoam GmbH“

„Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe“

„Eurofoam KFM GmbH“

„Eurofoam Hungary Kft“

„Eurofoam Polska Sp. z o. o.“

S.C. „Eurofoam S.r.l.“

2005 m. spalio 26 d.–2010 m. liepos 27 d.

(išskyrus šių įmonių pardavimus Rumunijai – jų atžvilgiu taikomas 2007 m. sausio 1 d.–2010 m. liepos 27 d. laikotarpis)

„Recticel N.V./S.A.“

„Recticel s.a.s.“

„Recticel Limited“

„Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG“

„Recticel B.V.“

2005 m. spalio 26 d.–2010 m. liepos 27 d.

„Recticel OÜ“

2007 m. liepos 9 d.–2010 m. liepos 27 d.

8)

Be to, „Carpenter Co.“, kaip patronuojanti bendrovė, yra solidariai atsakinga už savo patronuojamųjų bendrovių dalyvavimą 2005 m. spalio 26 d.–2010 m. liepos 27 d. laikotarpiu, išskyrus „Carpenter Belgium NV“, dėl kurios „Carpenter Co.“ yra solidariai atsakinga už 2007 m. liepos 9 d.–2010 m. liepos 27 d. laikotarpį.

9)

Be to, „Greiner Holding AG“, kaip patronuojančioji bendrovė, yra solidariai atsakinga už Eurofoam įmonių dalyvavimą nuo 2005 m. spalio 26 d. iki 2010 m. liepos 27 d.

2.3.   Pažeidimo santrauka

10)

Sprendimas susijęs su karteliu, kurio galutinis tikslas buvo perkelti padidėjusių žaliavų kainas klientams ir išvengti agresyvios kainų konkurencijos tarpusavyje klientų atžvilgiu. Siekdami šio tikslo kartelio dalyviai susitarė Europos lygiu. Pagal šį bendrą susitarimą kartelio dalyvių elgesys įvairiais valdymo lygmenimis tapo antikonkurencinis ir nulėmė kainų derinimą iš viso 10 valstybių narių.

11)

Siekdami bendro tikslo perkelti padidėjusias žaliavų kainas klientams ir vengti agresyvios kainų konkurencijos, kartelio dalyviai, tiesiogiai ir netiesiogiai derindami kainas, vykdė antikonkurencinę praktiką. Tai visų pirma apėmė

a)

derinimą šiose srityse:

tikslinių kainų padidinimo laikas ir mastas,

išaugusių žaliavų kainų perkėlimas tam tikriems konkretiems klientams ir

b)

retkarčiais, kainų padidinimo laikotarpiais, susilaikymas nuo kitų kartelio narių klientų perviliojimo.

12)

Šioje bendroje Europos lygmens sistemoje kainų padidinimas dažniausiai būdavo aptariamas Europos prekybos asociacijos posėdžiuose tarp aukščiausio lygio Europos vadovų ir regioninių ir nacionalinių vadovų.

Bendros geografinės aprėpties prasme pažeidimas susijęs su 10 ES valstybių narių, konkrečiai, Prancūzija, Belgija, Nyderlandais, Jungtine Karalyste, Vokietija, Austrija, Vengrija, Rumunija, Lenkija ir Estija. Nors visos įmonės dalyvavo karteliniuose susitarimuose Europos lygmeniu, ne visos vykdė tokią veiklą visose 10 susijusių valstybių narių.

2.4.   Teisių gynimo priemonės

13)

Sprendime taikomos 2006 m. Baudų nustatymo gairės (8). Išskyrus įmonę „Vita“, sprendimu taikomos baudos visoms bendrovės įmonėms, nurodytoms 8–10 punktuose.

2.4.1.   Bazinė baudos suma

14)

Nustatydama baudas, Komisija atsižvelgė į dalyvaujančių įmonių pardavimus atitinkamoje rinkoje per paskutiniuosius kartelinio susitarimo galiojimo metus, į faktą, kad kainos derinimo susitarimai yra vienas iš žalingiausių konkurencijos apribojimų, į kartelinio susitarimo galiojimo trukmę ir papildomą sumą, kurios reikia siekiant atgrasyti įmones nuo kainų derinimo praktikos.

2.4.2.   Bazinio baudos dydžio koregavimai

15)

Šioje byloje Komisija neatsižvelgė į jokias sunkinančias ar lengvinančias aplinkybes.

2.4.3.   10 % apyvartos ribos taikymas

16)

Kai nustatyta bauda viršijo teisiškai leistiną 10 % sumą nuo visos apyvartos tais metais, dėl kurių turimi naujausi duomenys, ji buvo sumažinta iki šio lygio.

17)

Be to, kaip nurodyta Baudų nustatymogairių 37 punkte, Komisija savo nuožiūra gali sumažinti tą baudos dalį, dėl kurios „Carpenter“ įmonės buvo vienos atsakingos už 10 % savo apyvartos.

18)

Kalbant apie 10 % apyvartos ribos poveikį „Eurofoam“ ir jos bendroms patronuojančiosioms įmonėms „Greiner“ ir „Recticel“, taip pat apie atskirą baudą dėl „Recticel“ dalvavimo, Komisija savo nuožiūra apribojo baudas iki 10 % šių įmonių atitinkamos bendros apyvartos, remdamasi paskutinių metų, kurių duomenys turimi, duomenimis.

2.4.4.   2006 m. Pranešimo apie baudų neskyrimą arba sumažinimą taikymas

19)

Komisija visiškai atleido nuo baudos „Vita“ ir 50 % sumažino baudą dėl bendradarbiavimo „Recticel“, „Greiner“, ir „Eurofoam“.

2.4.5.   Pranešimo dėl susitarimo taikymas

20)

Pritaikius pranešimą dėl susitarimo, „Carpenter“, „Recticel“, „Greiner“ ir „Eurofoam“ skirtinos baudos dydis sumažintas 10 %. Šis sumažinimas yra papildomas jau suteiktam baudų sumažinimui „Recticel“, „Greiner“ ir „Eurofoam“.

3.   IŠVADA

21)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalimi, skiriamos šios baudos:

a)

„Vita Cayman Limited“, „Caligen Europe BV“, „Draka Interfoam B.V.“, „ICOA France S.A.S.“, „Koepp Schaum GmbH“, „Metzeler Schaum GmbH“, „Tramico S.A.S.“, „Vita Polymers Poland Sp. z o.o.“, „Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH“, „Vita Cellular Foams (UK) Limited“, „Vita Industrial (UK) Limited“ ir UAB „Vita Baltic International“ solidariai privalo sumokėti 0 EUR.

b)

„Carpenter Co.“, „Carpenter S.A.S.“, „Carpenter GmbH“, „Carpenter Belgium NV“ ir „Carpenter Limited“ solidariai privalo sumokėti 71 800 000 EUR

c)

„Carpenter Belgium NV“ privalo sumokėti 3 209 000 EUR

d)

„Eurofoam GmbH“, „Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe“, „Eurofoam KFM GmbH“, „Eurofoam Hungary Kft“, „Eurofoam Polska Sp. z o.o.“ ir S.C., „Eurofoam S.r.l.“ solidariai kartu su „Recticel N.V./S.A.“, „Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG“ ir „Greiner Holding AG“ privalo sumokėti 14 819 000 EUR

e)

„Recticel N.V./S.A.“, „Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG“ ir „Greiner Holding AG“ solidariai privalo sumokėti 9 364 000 EUR

f)

„Recticel N.V./S.A.“ ir „Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG“ solidariai privalo sumokėti 7 443 000 EUR

g)

„Recticel N.V./S.A.“, „Recticel s.a.s.“, „Recticel Limited and Recticel B.V.“ solidariai privalo sumokėti 7 116 000 EUR

h)

„Recticel N.V./S.A.“ ir „Recticel OÜ“ solidariai privalo sumokėti 326 000 EUR.


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1.

(2)  „Carpenter Co.“ ir atitinkamos patronuojamosios bendrovės.

(3)  „Vita Cayman Limited“ ir atitinkamos patronuojamosios bendrovės.

(4)  „Recticel N.V./S.A.“ ir atitinkamos patronuojamosios bendrovės.

(5)  „Greiner Holding AG“.

(6)  „Eurofoam GmbH“ ir susijusios „Eurofoam“ įmonės.

(7)  2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal EB sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos (OL L 123, 2004 4 27, p. 18).

(8)  OL C 210, 2006 9 1, p. 2.


Top