Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1118(09)

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą, suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) Tekstas svarbus EEE

OJ C 338, 18.11.2011, p. 67–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 338/67


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą, suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 338/04

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33644 (11/X)

Valstybė narė

Vokietija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

DEUTSCHLAND

107 str. 3 dalies a punktas, 107 str. 3 dalies c punktas, Neremiamos teritorijos, Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“

Pagalbos priemonės pavadinimas

6.

Energieforschungsprogramm „Forschung für eine umweltschonenende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Bundesanzeiger 134 vom 6. September 2011, Seite 3109

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 9 1-2014 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 2 236,40 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

25 %

20 %

Pagalba techninių galimybių studijoms (32 str.)

75 %

Fundamentiniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies a punktas)

100 %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

50 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/energie,did=427698.html

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-6-energieforschungsprogramm,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33658 (11/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

RGE 37/2011

Regiono pavadinimas (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

C/ AMADEO DE SABOYA No 2, 46010 VALENCIA

http://www.agricultura.gva.es/

Pagalbos priemonės pavadinimas

Subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Resolución de 20 de julio de 2011, de la consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se

concede una subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 7 20-2011 11 1

Ūkio sektorius (-iai)

Naminių paukščių auginimas

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 0,02 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba naujovių diegimo konsultacinėms paslaugoms ir naujovių diegimo paramos paslaugoms (36 str.)

15 000 EUR

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=9e450d80-6b7c-4da3-ae39-a2f434f1d2e4&groupId=16

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33660 (11/X)

Valstybė narė

Italija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'

VIA S.FRANCESCO 37 TRIESTE (sede SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI della DIREZIONE CENTRALE LAVORO)

www.regione.fvg.it

Pagalbos priemonės pavadinimas

AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI (Legge 236/93 art. 9 commi 3 e 7) — stanziamenti nazionali 2011

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

LEGGE 236 DEL 19 LUGLIO 1993 art. 9 commi 3 e 7

Decreto n. 2803/LAVFOR.FP/2011 del 1.8.2011

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 8 25-2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 2,75 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Specialusis mokymas (38 str. 1 dalis)

25 %

20 %

Bendrasis mokymas (38 str. 2 dalis)

60 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2011/08/10/32

bollettino ufficiale della regione numero 32 del 10 agosto 2011

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33666 (11/X)

Valstybė narė

Slovakija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

www.mhsr.sk

Pagalbos priemonės pavadinimas

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 9 13-2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 5,49 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

ERDF – Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválený rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev č. K (2007)5940 zo dňa 28.11.2007, upravené rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev

č. K (2010)6168 zo dňa 15.9.2010, kód CCI 2007SK161PO002. – EUR 14,00 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Schema

50 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=1723

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33668 (11/X)

Valstybė narė

Danija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

DANMARK

107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredagde 40

1260 København K

www.fi.dk/dsf

Pagalbos priemonės pavadinimas

Forsknings- og Innovation platforme (Strategic Platforms for Innovation and Research)

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Lov om forskningsrådgivning mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010 og Lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 11 1-2016 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

DKK 75,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Fundamentiniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies a punktas)

60 %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

50 %

60 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.fi.dk/dsf/spir


Top