Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0465

Byla C-465/10: 2010 m. rugsėjo 27 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales prieš Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

OJ C 346, 18.12.2010, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/30


2010 m. rugsėjo 27 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales prieš Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

(Byla C-465/10)

()

2010/C 346/50

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales

Kita šalis: Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Indre

Prejudiciniai klausimai

1)

Dėl teisinio pagrindo, lemiančio pareigą išieškoti CCI suteiktą pagalbą, buvimo:

Kai perkančioji organizacija, gavusi FEDER subsidijas, įgyvendindama subsidijuojamą projektą nesilaikė vienos ar kelių viešųjų pirkimų taisyklių, nors neginčijama, kad projektas buvo tinkamas šio fondo paramai gauti ir kad jis buvo įgyvendintas, ar kokia nors Bendrijos teisės nuostata, būtent įtvirtinta 1988 m. birželio 24 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2052/88 (1) ir 1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 4253/88 (2), pagrindžia pareigą susigrąžinti subsidijas? Jei tokia nuostata yra, ar minėta pareiga galioja bet kokiam viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimui, ar tik kai kuriems iš jų? Pastaruoju atveju kokiems konkrečiai pažeidimams galioja minėta pareiga?

2)

Jei bent į dalį pirmojo klausimo būtų atsakyta teigiamai ir kiek tai susiję su nepagrįstai suteiktos pagalbos susigrąžinimo būdais:

a)

Ar FEDER pagalbą gavusios perkančiosios organizacijos nesilaikymas vienos ar kelių viešųjų pirkimų taisyklių renkantis už subsidijuojamo projekto įgyvendinimą atsakingą paslaugų teikėją yra pažeidimas Reglamento Nr. 2988/95 (3) prasme? Ar aplinkybė, kad kompetentinga nacionalinė institucija sprendimo suteikti FEDER pagalbą priėmimo momentu negalėjo nežinoti, jog pagalbą gausiantis subjektas pažeidė viešųjų pirkimų taisykles dar iki pagalbos suteikimo pasamdęs už minėtos institucijos finansuojamo projekto įgyvendinimą atsakingą paslaugų teikėją, gali turėti įtakos nustatant pažeidimą Reglamento Nr. 2988/95 prasme?

b)

Jei į 2 klausimo a dalį būtų atsakyta teigiamai ir kadangi Teisingumo Teismas nusprendė (2009 m. sausio 29 d. Sprendimas Hauptzollamt Hamburg-Jonas prieš Josef Vosding Schlacht, Kûhl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co, C-278/07–C-280/07), jog Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnyje numatytas senaties terminas taikomas administracinėms priemonėms, kaip antai ūkio subjekto nepagrįstai gautos pagalbos išieškojimui dėl jo padarytų pažeidimų:

ar senaties termino eigos pradžia reikia laikyti datą, kai pagalba buvo pervesta jos gavėjui, ar datą, kai šis panaudojo gautą subsidiją atsiskaitydamas su paslaugų teikėju, pasamdytu pažeidžiant vieną ar kelias viešųjų pirkimų taisykles?

ar senaties terminas nutrūksta, kai kompetentinga nacionalinė institucija persiunčia subsidijos gavėjui tikrinimo ataskaitą, kurioje konstatuojamas viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymas ir dėl to nacionalinė institucija raginama susigrąžinti pervestas sumas?

kai valstybė narė pasinaudoja jai Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 3 dalimi suteikta galimybe taikyti ilgesnį senaties terminą, o būtent kai Prancūzijoje taikomas bendrasis senaties terminas, ginčo aplinkybių atsiradimo metu nustatytas Civilinio kodekso 2262 straipsnyje, pagal kurį „Tiek daiktine, tiek prievoline teise pagrįstiems ieškiniams taikomas trisdešimties metų senaties terminas […]“, ar tokio termino atitiktį Bendrijos teisei, ir konkrečiai proporcingumo principui reikia vertinti atsižvelgiant į maksimalų senaties terminą, numatytą nacionalinės teisės akte, kuriuo naudojamasi kaip teisiniu pagrindu nacionalinės administracijos reikalavimui grąžinti lėšas, ar atsižvelgiant į konkrečiu atveju faktiškai taikomą terminą?

c)

Jei atsakymas į 2 klausimo a dalį būtų neigiamas, ar Bendrijos finansiniai interesai yra kliūtis teismui tokios kaip nagrinėjama šioje byloje pagalbos suteikimui taikyti nacionalines nuostatas dėl teises sukuriančių sprendimų atšaukimo, pagal kurias, išskyrus nebuvimo, apgaulingo gavimo ar gavėjo prašymo atvejus, administracija gali atšaukti teises sukuriantį individualų neteisėtą sprendimą tik per keturis mėnesius nuo jo priėmimo, tačiau su pagalbos teikimu susijusiame individualiame administraciniame sprendime gali būti numatytos naikinamosios sąlygos, kurių įvykdymas leidžia susigrąžinti pagalbą nenustatant jokių terminų; tačiau reikėtų patikslinti, kad Valstybės Taryba nusprendė, jog šią nacionalinę taisyklę reikia aiškinti taip, kad taikant Bendrijos teisės aktą nepagrįstai suteiktos pagalbos gavėjas ja gali remtis tik jei jis veikė sąžiningai?


(1)  1988 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2052/88 dėl struktūrinių fondų uždavinių, jų efektyvumo bei jų veiklos koordinavimo tarpusavyje, taip pat su Europos investicijų banko operacijomis ir kitais esamais finansiniais instrumentais (OL L 185, p. 9).

(2)  1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4253/88, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 2052/88 įgyvendinimo nuostatas dėl įvairių struktūrinių fondų veiklos koordinavimo tarpusavyje ir su Europos investicijų banko operacijomis bei kitais esamais finansiniais instrumentais (OL L 374, p. 1).

(3)  1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 340).


Top