Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0729(03)

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

OJ C 176, 29.7.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 176/10


Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

2009/C 176/04

Pagalbos Nr.: XA 436/08

Valstybė narė: Ispanija

Regionas: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas:

subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2009

Teisinis pagrindas:

proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2009

Pagal pagalbos schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: pagal pagalbos schemą planuojamos išlaidos 2009 m. yra 20 500 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai penki šimtai eurų), įskaitant 12 000 EUR (dvylika tūkstančių eurų) paskolos priemonę kooperatyvams ir 8 500 EUR (aštuoni tūkstančiai penki šimtai eurų) paskolos priemonę asociacijoms.

Didžiausias pagalbos intensyvumas: didžiausia dotacijos suma negali viršyti 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų arba 12 000 EUR kooperatyvui ar 8 500 EUR asociacijai.

Įgyvendinimo data: prašymo taikyti išimtį registracijos numerį paskelbus Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato tinklavietėje.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: iki 2009 12 31.

Pagalbos tikslas: Pagalbos tikslas – padėti palaikyti ir pagerinti Salamankos ūkių gyvulių populiacijos genetinę kokybę, Salamankos provincijos gyvulininkystės sektoriaus asociacijoms ir kooperatyvams kontroliuojant pieninių galvijų, avių ir ožkų pieno ir genetinę kokybę.

Šiai pagalbos schemai taikomos 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, 16 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatos.

Reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis laikomos einamosios išlaidos, aiškiai ir tiesiogiai susijusios su subsidijuojama veikla (gyvulių genetinės kokybės ar produktyvumo nustatymo programų įgyvendinimu) ir su:

trečiųjų šalių atliekamais tyrimais gyvulių genetinei kokybei ar produktyvumui nustatyti.

Netiesioginiai mokesčiai nebus laikomi reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis.

Ekonomikos sektorius (-iai): gyvulininkystės sektorius

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Interneto adresas: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2009/ControlLechero.pdf

Kita informacija: Ši parama derės su bet kokia kita parama, pagalba, lėšomis ar pajamomis, bet kurios valstybės ar Europos Sąjungos institucijos, viešosios ar privačiosios įstaigos arba tarptautinės organizacijos skirtomis subsidijuojamai veiklai, su sąlyga, kad nebus viršyti Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 16 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyti kiekybiniai apribojimai (iki 70 % atliktų tyrimų išlaidų).

Jei paraiškos teikėjui tuo pačiu tikslu buvo suteikta kita parama, kuri yra nesuderinama su Diputación teikiama parama, taikomas 2006 m. liepos 21 d. Karališkojo dekreto Nr. 887/2006 dėl Bendrojo subsidijų įstatymo įgyvendinimo taisyklių 33 straipsnis.

Tačiau Diputación suteiktų subsidijų suma nei atskirai, nei kartu su kita parama, pagalba, pajamomis ar kitomis lėšomis negali būti didesnė už subsidijuojamos veiklos sąnaudas.

Be to, ši parama bus nesuderinama su bet kokia kita parama, pagalba, lėšomis ar pajamomis tai pačiai veiklai subsidijuoti, kurias teikia Diputación de Salamanca tiesioginėmis išmokomis ar konkurso tvarka ir kuriomis padengiamos tos pačios reikalavimus atitinkančios išlaidos.

Subsidijos gavėjai turi atitikti visas Reglamento 16 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas sąlygas, o tai reiškia, kad nebeatliekama įprasta pieno kokybės kontrolė.

Pagalbos Nr.: XA 167/09

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: Northern Ireland

Pagalbos schemos arba individualią pagalbą gaunančios įmonės pavadinimas:

BSE testing of cattle over 48 Months of age slaughtered for human consumption (Northern Ireland)

Teisinis pagrindas: SR 2008 No 508 — Transmissible Spongiform Encephalopathies Regulations (Northern Ireland) 2008; Reglamentas (EB) Nr. 999/2001; Komisijos sprendimas 2008/908/EB

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 4,6 mln. GBP per 6 metus

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 %

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos taikymo arba individualios pagalbos teikimo trukmė:

Pagalbos tikslas: Gyvulininkystės sektorius (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 16 straipsnis)

Ekonomikos sektorius (-iai): A1 – Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų srities veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Department of Agriculture and Rural development

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

Northern Ireland

UNITED KINGDOM

Interneto svetainė: http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/bse/active-surveillance.htm

Kita informacija: Ši pagalba skiriama paslaugoms, teikiamoms siekiant Šiaurės Airijoje užtikrinti atitiktį privalomiems ES reikalavimams dėl GSE tyrimų vyresniems nei 48 mėnesių galvijams, kurie skerdžiami maistui. Pagalba netiesioginė – ūkininkai nesikreipia dėl pagalbos ir negauna išmokų. Išsamesnė informacija apie departamento atliekamą USE stebėseną pateikiama departamento interneto svetainėje. Interneto svetainės adresas nurodytas.

Ši schema taikoma skaidrioms pagalbos priemonėms mažoms ir vidutinėms Šiaurės Airijos žemės ūkio valdoms (ūkiams), kurios verčiasi pirmine žemės ūkio produktų gamyba.

Reikalavimus atitinkančios išlaidos yra USE tyrimų išlaidos, įskaitant tyrimų komplektų, mėginių ėmimo, vežimo, tyrimo, laikymo ir sunaikinimo išlaidas, būtinas tyrimams atlikti remiantis Reglamento (EB) Nr. 999/2001 X priedo C skyriumi. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 16 straipsniu, schema padengiama iki 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, bet ne daugiau kaip 40 EUR už tyrimą.


Top