EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D2064

Es ir JK specialiojo prekybos komiteto muitinių bendradarbiavimo ir prekių kilmės taisyklių klausimams sprendimas Nr. 1/2022 2022 m. spalio 17 d. dėl konsultacijų procedūros, taikytinos atsisakymo taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą atveju, pagal Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą [2022/2064]

PUB/2022/1323

OJ L 276, 26.10.2022, p. 147–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2064/oj

2022 10 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 276/147


ES IR JK SPECIALIOJO PREKYBOS KOMITETO MUITINIŲ BENDRADARBIAVIMO IR PREKIŲ KILMĖS TAISYKLIŲ KLAUSIMAMS SPRENDIMAS Nr. 1/2022

2022 m. spalio 17 d.

dėl konsultacijų procedūros, taikytinos atsisakymo taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą atveju, pagal Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą [2022/2064]

SPECIALUSIS PREKYBOS KOMITETAS MUITINIŲ BENDRADARBIAVIMO IR PREKIŲ KILMĖS TAISYKLIŲ KLAUSIMAMS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, ypač į jo 63 straipsnio 3 dalį, dėl konsultacijų procedūros, taikytinos atsisakymo taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą atveju, nustatymo,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas (1) (toliau – Susitarimas) buvo sudarytas Tarybos sprendimu (ES) 2021/689 (2) ir įsigaliojo 2021 m. gegužės 1 d.;

(2)

Susitarimo 121 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad Specialusis prekybos komitetas muitinių bendradarbiavimo ir prekių kilmės taisyklių klausimams (toliau – Komitetas) gali priimti sprendimus ar rekomendacijas dėl Susitarimo 63 straipsnio 3 dalyje nustatytų konsultacijų procedūros;

(3)

Susitarimo 63 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai importuojančios Šalies muitinė, gavusi eksportuojančios Šalies nuomonę, kuria buvo patvirtintas produkto kilmės statusas, eksportuojančios Šalies muitinei praneša apie savo ketinimą atsisakyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą, bet kurios iš Šalių prašymu per tris mėnesius nuo to pranešimo dienos turi būti surengtos konsultacijos ir jos gali vykti Komiteto nustatyta tvarka;

(4)

pagal Susitarimo 63 straipsnio 3 dalį, turi būti nustatyta konsultacijų procedūra, kad Šalims būtų lengviau susitarti tuo atveju, kai atsisakoma taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą nepaisant eksportuojančios Šalies nuomonės, patvirtinančios produkto kilmę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo 63 straipsnio 3 dalyje nurodytos konsultacijos vyksta pagal šio sprendimo priede nustatytą konsultacijų procedūrą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo tos pačios dienos.

Priimta Briuselyje 2022 m. spalio 17 d.

Specialiojo prekybos komiteto vardu

Bendrapirmininkiai

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Peter KOVACS

Oliver HAYDON


(1)  OL L 149, 2021 4 30, p. 10.

(2)  2021 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/689 dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo ir Europos Sąjungos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų sudarymo Sąjungos vardu (OL L 149, 2021 4 30, p. 2).


PRIEDAS

KONSULTACIJŲ PROCEDŪRA PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS BEI EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS IR JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS PREKYBOS IR BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO 63 STRAIPSNIO 3 DALIES ANTRĄ PASTRAIPĄ

1 taisyklė

1.   Importuojančios Šalies muitinei pranešus eksportuojančios Šalies muitinei apie savo ketinimą atsisakyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą, Šalis gali pagal Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo (toliau – Susitarimas) 63 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą pateikti kitai Šaliai prašymą surengti konsultacijas.

2.   Prašančiosios Šalies Specialiojo prekybos komiteto muitinių bendradarbiavimo ir prekių kilmės taisyklių klausimams (toliau – Komitetas) sekretoriato narys pateikia prašymą kitos Šalies sekretoriato nariui e. paštu arba, kai tinkama, bet kokiomis kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima užfiksuoti prašymo išsiuntimą. Jei neįrodyta kitaip, toks prašymas laikomas gautu jo išsiuntimo dieną.

2 taisyklė

1.   Konsultacijos surengiamos ir užbaigiamos per tris mėnesius nuo 1 taisyklėje nurodyto pranešimo apie ketinimą dienos, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria pratęsti konsultacijų laikotarpį. Per tą laikotarpį Šalys gali susitikti vieną ar kelis kartus.

2.   Konsultacijos rengiamos tiesiogiai arba bet kokiomis kitomis Šalių sutartomis ryšio priemonėmis. Jei konsultacijos rengiamos tiesiogiai, jos vyksta Šalies, kuriai pateiktas prašymas surengti konsultacijas, teritorijoje, nebent Šalys susitaria kitaip.

3 taisyklė

Likus 15 kalendorinių dienų iki kiekvienos konsultacijų sesijos, kiekviena Šalis per sekretoriatą informuoja kitą Šalį apie numatomą savo delegacijos sudėtį ir nurodo kiekvieno delegacijos nario vardą, pavardę ir pareigas.

4 taisyklė

1.   Konsultacijos vyksta anglų kalba.

2.   Sekretoriatas kitai Šaliai perduoda su konsultacijomis susijusius rašytinius dokumentus. Jie gali būti parengti bet kuria iš oficialiųjų Sąjungos kalbų.

5 taisyklė

1.   Kiekvienos konsultacijų sesijos protokolo projektą per 8 kalendorines dienas parengia posėdį rengiančios Šalies atsakovės sekretoriato narys. Protokolo projektas perduodamas kitos Šalies sekretoriato nariui, kad ta Šalis galėtų pateikti savo pastabas per 8 kalendorines dienas.

2.   Protokole apibendrinamos konsultacijų sesijos ir, kai taikytina, nurodomi:

a)

pateikti dokumentai,

b)

visi pareiškimai, kuriuos Šalis paprašė įtraukti į protokolą, ir

c)

pasiektas susitarimas, be kita ko, dėl konsultacijų trukmės pratęsimo.

3.   Protokolo priede pateikiamas kiekvienos delegacijos narių sąrašas, kuriame nurodomi visų posėdyje dalyvavusių asmenų vardas, pavardė ir pareigos.

4.   Sekretoriatas patikslina protokolo projektą remdamasis gautomis pastabomis. Patikslintą protokolo projektą Šalys patvirtina per 28 kalendorines dienas nuo sesijos dienos arba iki bet kurios kitos Šalių sutartos datos. Patvirtinus protokolą, bet koks pasiektas susitarimas Šalims įsigalioja nuo konsultacijų sesijos, kurioje tas susitarimas buvo pasiektas, dienos.

5.   Jei konsultacijos vyksta raštu, rašytinių konsultacijų rezultatai įrašomi į kito Komiteto posėdžio protokolą. Bet koks rašytinių konsultacijų metu pasiektas susitarimas Šalims įsigalioja nuo konsultacijų sesijos, kurioje tas susitarimas buvo pasiektas, dienos.

6 taisyklė

1.   Šalys visomis išgalėmis stengiasi pasiekti abi Šalis tenkinantį klausimo sprendimą per 2 taisyklėje nurodytą konsultacijų laikotarpį. Jei Šalys pasiekia susitarimą, jis Šalims yra privalomas.

2.   Taikant Susitarimo 63 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, 2 taisyklėje nurodytas konsultacijų laikotarpis laikomas pasibaigusiu, kai jis baigiasi ir Šalys nesusitaria jo pratęsti, išskyrus atvejus, kai konsultacijos neįvyksta dėl priežasčių, susijusių su importuojančiosios Šalies veiksmais.


Top