EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2117

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2117 2021 m. gruodžio 2 d. kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos ir (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams

PE/66/2021/REV/1

OJ L 435, 6.12.2021, p. 262–314 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj

2021 12 6   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 435/262


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/2117

2021 m. gruodžio 2 d.

kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos ir (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 118 straipsnio pirmą pastraipą ir 349 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę (3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (4),

kadangi:

(1)

2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ nustatyti būsimos bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. Tie tikslai apima kurti labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią paramos gavėjų administracinę naštą;

(2)

kadangi vykdant BŽŪP reikia geriau reaguoti į iššūkius ir galimybes, kurių atsiranda tarptautiniu, Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP valdymą, gerinti tai, kaip ja siekiama Sąjungos tikslų, ir gerokai sumažinti administracinę naštą. BŽŪP turėtų būti grindžiamas veiklos rezultatų pasiekimu. Todėl Sąjunga turėtų nustatyti pagrindinius politikos kriterijus, tokius kaip BŽŪP tikslai ir jos pagrindiniai reikalavimai, o valstybės narės turėtų prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip jos pasiekia tuos nustatytus tikslus ir siektinas reikšmes. Didesnis subsidiarumas leidžia geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir poreikius, taip pat į ypatingą žemės ūkio veiklos pobūdį, kurį lemia žemės ūkio socialinė struktūra ir struktūriniai bei gamtiniai įvairių žemės ūkio regionų skirtumai, pritaikant paramą taip, kad ji kuo labiau padėtų siekti Sąjungos tikslų;

(3)

šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Tos taisyklės nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 (5) (toliau – Finansinis reglamentas) ir jomis visų pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir vykdymo pasitelkiant dotacijas, viešuosius pirkimus, apdovanojimus ir netiesioginį vykdymą tvarka ir numatoma finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį priimtose taisyklėse taip pat nustatytas bendras Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimas;

(4)

siekiant užtikrinti BŽŪP nuoseklumą, visos būsimos BŽŪP intervencinės priemonės turėtų būti įtrauktos į strateginį planą, kuris apimtų intervencinių priemonių rūšis tam tikruose sektoriuose, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 (6);

(5)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II priede nustatytos tam tikrų konkrečiuose sektoriuose, kuriems taikomas tas reglamentas, vartojamų terminų apibrėžtys. To priedo II dalies B skirsnyje nustatytas cukraus sektoriaus terminų apibrėžtis reikėtų išbraukti, nes jos nebetaikytinos. Siekiant atnaujinti kitų tame priede nurodytų sektorių terminų apibrėžtis atsižvelgiant į naujas mokslo žinias arba rinkos pokyčius, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tų apibrėžčių dalinio pakeitimo, tačiau įgaliojimai pridėti naujų apibrėžčių nedeleguojami. Todėl to priedo II dalies A skirsnio 4 punkte nustatyti atskiri Komisijai deleguoti įgaliojimai iš dalies pakeisti inulino sirupo apibrėžtį turėtų būti išbraukti. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (7) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(6)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I dalis turėtų būti supaprastinta. Turėtų būti išbrauktos nereikalingos ir nebeaktualios terminų apibrėžtys ir nuostatos, kuriomis Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus;

(7)

atsižvelgiant į įgytą patirtį, tam tikri valstybės intervencijos laikotarpiai turėtų būti pratęsti. Jeigu valstybės intervencijos pradžia yra automatinė, valstybės intervencijos laikotarpis turėtų būti pratęstas vienam mėnesiui. Jeigu valstybės intervencijos pradžia priklauso nuo pokyčių rinkoje, valstybės intervencijos laikotarpis turėtų būti visus metus;

(8)

siekiant didesnio skaidrumo ir atsižvelgiant į Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus, tikslinga numatyti skelbti atitinkamą informaciją apie taikant valstybės intervenciją supirktų produktų supirkimo ir pardavimo kiekį ir kainas;

(9)

paramos privačiajam alyvuogių aliejaus sandėliavimui teikimas pasirodė esantis veiksminga rinkos stabilizavimo priemonė. Atsižvelgiant į įgytą patirtį ir siekiant užtikrinti deramą gyvenimo lygį ir stabilizuoti alyvuogių aliejaus rinką bei valgomųjų alyvuogių sektorių, tikslinga išplėsti produktų, kurių privačiajam sandėliavimui gali būti teikiama parama, sąrašą, kad į jį taip pat būtų įtrauktos valgomosios alyvuogės;

(10)

Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos, turėtų būti atnaujinti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnyje nustatyti Sąjungos pagalbos vaisių ir daržovių ir pieno bei pieno produktų tiekimui į švietimo įstaigas apribojimai. Siekiant teisinio tikrumo tikslinga numatyti galimybę taikyti mažesnes ribas atgaline data nuo 2021 m. sausio 1 d.;

(11)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 2–6 skirsnių nuostatos dėl pagalbos sistemų turėtų būti išbrauktos, nes visos intervencinių priemonių rūšys atitinkamuose sektoriuose turi būti nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/2115 (8);

(12)

Sąjungos vyno politika ir pagal ją veikianti leidimų išdavimo tvarka, pagal kurią nuo 2016 m. buvo sudarytos sąlygos tvarkingai auginti vynmedžius, prisidėjo prie Sąjungos vyno sektoriaus konkurencingumo padidinimo ir kokybiškos produkcijos gamybos skatinimo. Nors vyno sektorius pasiekė gamybos tiekimo, kokybės, vartotojų paklausos ir eksporto pusiausvyrą pasaulinėje rinkoje, ta pusiausvyra kol kas nėra pakankamai ilgalaikė ar stabili, visų pirma tais atvejais, kai vyno sektoriuje susiduriama su rimtais rinkos sutrikdymais. Be to, dėl vartotojų įpročių ir gyvenimo būdo pokyčių Sąjungoje nuolat mažėja vyno vartojimas. Todėl naujų vynmedžių sodinimo liberalizavimas ilguoju laikotarpiu gali sukelti grėsmę iki šiol pasiektai šio sektoriaus tiekimo pajėgumų, gamintojų deramo gyvenimo lygio ir priimtinų kainų vartotojams pusiausvyrai. Dėl to kyla pavojus pastaraisiais dešimtmečiais Sąjungos teisės aktais ir politika pasiektiems teigiamiems pokyčiams;

(13)

dabartinė leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka taip pat laikoma itin svarbia siekiant užtikrinti vyno įvairovę ir atsižvelgti į Sąjungos vyno sektoriaus ypatumus. Sąjungos vyno sektoriui būdingos specifinės savybės, įskaitant ilgą vynuogynų ciklą dėl to, kad gamyba vykdoma tik praėjus keliems metams po sodinimo, tačiau vėliau tęsiama keletą dešimtmečių, ir dėl to, kad galimi dideli gamybos apimčių svyravimai priklausomai nuo derliaus. Skirtingai nei daugelyje vyną gaminančių trečiųjų šalių, Sąjungos vyno sektoriui taip pat būdingas labai didelis mažų, šeimos ūkių, skaičius, todėl vynų asortimentas yra labai įvairus. Todėl, siekiant užtikrinti jų projektų ekonominį gyvybingumą ir padidinti Sąjungos vyno sektoriaus konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, ūkio subjektams šiame sektoriuje ir gamintojams reikalingas ilgalaikis nuspėjamumas, nes vynmedžių sodinimui reikalingos didelės investicijos;

(14)

siekiant įtvirtinti iki šiol pasiektus laimėjimus Sąjungos vyno sektoriuje ir užtikrinti ilgalaikę kiekybinę ir kokybinę pusiausvyrą sektoriuje nuolat tvarkingai auginant vynmedžius po 2030 m., leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos galiojimas turėtų būti pratęstas iki 2045 m., t. y. laikotarpiui, kuris lygiavertis pradiniam laikotarpiui, nustatytam nuo 2016 m., tačiau numatant atlikti dvi laikotarpio vidurio peržiūras 2028 m. ir 2040 m., siekiant įvertinti tvarką ir, prireikus, pateikti pasiūlymų remiantis tų laikotarpio vidurio peržiūrų rezultatais, siekiant padidinti vyno sektoriaus konkurencingumą;

(15)

leidimas gamintojams atidėti vynuogynų atsodinimą galėtų daryti teigiamą poveikį aplinkai, nes sumažinus cheminių medžiagų naudojimą būtų pagerintos dirvožemio sanitarinės sąlygos. Todėl, siekiant prisidėti prie geresnio dirvožemio valdymo vynuogininkystės srityje, tikslinga leisti pratęsti atsodinimo leidimų galiojimą nuo trejų iki šešerių metų tais atvejais, kai atsodinama tame pačiame žemės sklype;

(16)

atsižvelgiant į dėl COVID-19 pandemijos Sąjungos vyno sektoriuje kilusią krizę Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/2220 (9) numatyta pratęsti leidimų sodinti naujus vynmedžius arba atsodinti vynmedžius, kurie baigė galioti 2020 m., galiojimą iki 2021 m. gruodžio 31 d. Dėl užsitęsusio COVID-19 pandemijos sukeltos krizės poveikio gamintojams, turintiems leidimus sodinti naujus vynmedžius arba atsodinti vynmedžius, kurių galiojimas baigėsi 2020 m. arba 2021 m., ir toliau iš esmės užkertamas kelias pasinaudoti tais leidimais paskutiniaisiais jų galiojimo metais. Siekiant išvengti tų leidimo praradimo ir sumažinti riziką, kad pablogės sąlygos, kuriomis būtų vykdomas sodinimas, tikslinga leisti dar kartą pratęsti leidimų sodinti naujus vynmedžius arba atsodinti vynmedžius, kurie baigė galioti 2020 m., galiojimą ir pratęsti leidimų, kurie baigė galioti 2021 m., galiojimą. Todėl visi leidimai sodinti naujus vynmedžius arba atsodinti vynmedžius, kurių galiojimas baigėsi 2020 m. arba 2021 m., turėtų būti pratęsti iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

(17)

be to, atsižvelgiant į rinkos perspektyvų pokyčius, leidimų sodinti, kurie baigė galioti 2020 m. ir 2021 m., turėtojai turėtų turėti galimybę nepasinaudoti savo leidimais ir jiems neturėtų būti taikomos administracinės nuobaudos. Be to, siekiant užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai, gamintojams, kurie pagal Reglamentą (ES) 2020/2220 ne vėliau kaip 2021 m. vasario 28 d. kompetentingai institucijai deklaravo, kad jie neketina pasinaudoti savo leidimu nežinodami apie galimybę leidimo galiojimą pratęsti antriems metams, turėtų būti leidžiama atsiimti savo pareiškimus ne vėliau kaip 2022 m. vasario 28 d. kompetentingai institucijai raštu pateikus pranešimą ir pasinaudoti savo leidimu iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

(18)

dėl to, kad COVID-19 pandemija sukėlė rinkos sutrikimų ir ekonominį netikrumą, susijusius su tų leidimų naudojimu, Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl leidimų sodinti naujus vynmedžius ar juos atsodinti, kurių galiojimas baigiasi 2020 m. ir 2021 m., turėtų būti taikomos atgaline data nuo 2021 m. sausio 1 d.;

(19)

atsižvelgiant į tai, kad 2014–2017 m. keliose valstybėse narėse vynmedžiais apsodintas faktinis plotas sumažėjo, ir atsižvelgiant į galimą gamybos sumažėjimą dėl šios priežasties, nustatydamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 straipsnio 1 dalyje nurodytą plotą, dėl kurio išduodami leidimai sodinti naujus vynmedžius, valstybės narės turėtų turėti galimybę rinktis: remtis šiuo metu galiojančiu pagrindu arba procentine bendro ploto, faktiškai apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje 2015 m. liepos 31 d., dalimi, prie jos pridedant plotą, dėl kurio suteiktos sodinimo teisės pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 (10), kurias 2016 m. sausio 1 d. buvo galima pakeisti leidimais toje valstybėje narėje;

(20)

turėtų būti patikslinta, kad valstybės narės, kurios leidimus regioniniu lygmeniu išduoda tik konkrečioms vietovėms, kurioms leidžiama gaminti vynus su saugoma kilmės vietos nuoroda arba vietovėms, kurioms leidžiama gaminti vynus su saugoma geografine nuoroda, gali reikalauti, kad tokie leidimai būtų naudojami tuose regionuose;

(21)

turėtų būti patikslinta, kad valstybės narės gali leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tikslu taikyti objektyvius ir nediskriminacinius tinkamumo ir prioriteto kriterijus nacionaliniu ar regionų lygmeniu. Be to, valstybių narių patirtis rodo, kad reikia peržiūrėti kai kuriuos prioritetų kriterijus, siekiant pirmenybę teikti tiems vynuogynams, kurie prisideda prie vynmedžių genetinių išteklių išsaugojimo, ir ūkiams, kurių didesnis išlaidų veiksmingumas, konkurencingumas ar dalyvavimas rinkose yra įrodyti;

(22)

siekiant užtikrinti, kad nebūtų suteiktas joks pranašumas fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio atžvilgiu yra nustatyta, kad tokiam pranašumui įgyti būtinos sąlygos buvo sukurtos dirbtinai, tikslinga patikslinti, kad valstybėms narėms turėtų būti leidžiama priimti priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią galimybei apeiti taisykles dėl naujų vynmedžių sodinimo apsaugos mechanizmo ir leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimui taikomus tinkamumo ir prioriteto kriterijus;

(23)

vėliausias prašymų sodinimo teises pakeisti leidimais pateikimo terminas baigiasi 2022 m. gruodžio 31 d. Kai kuriais atvejais tokios aplinkybės kaip dėl COVID-19 pandemijos kilusi ekonomikos krizė galėjo apriboti sodinimo teisių pakeitimą leidimais sodinti. Dėl tos priežasties ir siekiant leisti valstybėms narėms išlaikyti tokias sodinimo teises atitinkančius jų gamybos pajėgumus, tikslinga nustatyti, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. sodinimo teisės, kurias galima pakeisti sodinimo leidimais iki 2022 m. gruodžio 31 d., tačiau kurios dar nepakeistos leidimais sodinti, išlieka atitinkamai valstybei narei, kuri gali ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. suteikti jas kaip leidimus sodinti naujus vynmedžius ir tų leidimų neįskaičiuoti į Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 straipsnyje nustatytus apribojimus;

(24)

kai kuriose valstybėse narėse yra tradicinių vynuogynų, apsodintų tokiomis vynuogių veislėmis, kurių neleidžiama naudoti vyno gamybos tikslais, ir kurių gamyba, įskaitant fermentuotų vynuogių gėrimų gamybai išskyrus vynus, nėra skirta vyno rinkai. Tikslinga patikslinti, kad tokiems vynuogynams netaikomi įpareigojimai išnaikinti ir kad šiame reglamente nustatyta leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka netaikoma tokių veislių vynmedžių sodinimui ir atsodinimui, kai jie naudojami kitais nei vyno gamybos tikslais;

(25)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 90 straipsnyje nustatyta, kad išskyrus atvejus, kai pagal SESV sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose numatyta kitaip, Sąjungos taisyklės dėl tam tikrų vyno sektoriaus produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų, ženklinimo, apibrėžčių, pavadinimų ir prekinių pavadinimų, taip pat dėl Sąjungoje leidžiamos vynininkystės praktikos turi būti taikomos į Sąjungą importuojamiems produktams. Todėl, siekiant nuoseklumo, tikslinga taip pat nustatyti, kad taisyklės dėl tų importuojamų produktų atitikties sertifikatų ir analizės ataskaitų taip pat turėtų būti taikomos atsižvelgiant į tarptautinius susitarimus, sudarytus pagal SESV;

(26)

BŽŪP reformos kontekste nuostatos, susijusios su produktų, kurie neatitinka ženklinimo taisyklių, pašalinimu iš rinkos, turėtų būti įtrauktos į Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013. Atsižvelgiant į augančią vartotojų paklausą vykdyti produktų kontrolę, valstybės narės turėtų imtis priemonių užtikrinti, kad produktai, kurie nėra paženklinti laikantis to reglamento reikalavimų, nebūtų pateikiami rinkai arba, jei tokie produktai jau buvo pateikti rinkai, jie būtų iš rinkos pašalinti. Pašalinimas apima galimybę ištaisyti produktų ženklinimą galutinai nepašalinant jų iš rinkos;

(27)

atsižvelgiant į tai, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (11) panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/2116 (12), į Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl patikrinimų ir nuobaudų, susijusių su prekybos taisyklėmis, saugomomis kilmės vietos nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais;

(28)

kad gamintojai galėtų naudoti geriau prie kintančių klimato sąlygų prisitaikiusias ir atsparesnes ligoms vynuogių veisles, reikėtų numatyti nuostatą, pagal kurią leidžiama naudoti kilmės vietos nuorodą produktams, pagamintiems tiek iš vynuogių veislių priklausančių Vitis vinifera, tiek iš vynuogių veislių, išvestų sukryžminus rūšies Vitis vinifera ir kitų genties Vitis rūšių vynmedžius;

(29)

kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos apibrėžtys Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 turėtų būti suderintos su apibrėžtimis, pateiktomis Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS sutartis), patvirtintoje Tarybos sprendimu 94/800/EB (13), ir ypač su TRIPS sutarties 22 straipsnio 1 dalimi, taigi, geografinėje nuorodoje turi būti nurodoma, kad produktas kilęs iš konkrečios vietos, regiono ar šalies. Siekiant aiškumo, tikslinga aiškiai nustatyti, kad tokia peržiūrėta kilmės vietos nuorodos apibrėžtis apima tradiciškai vartojamus pavadinimus. Dėl tos priežasties Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 išdėstytas reikalavimų tradiciškai vartojamiems pavadinimams, kad jie būtų laikomi kilmės vietos nuoroda vynų sektoriuje, sąrašas taps nebeaktualus ir turėtų būti išbrauktas. Nuoseklumo tikslais toks patikslinimas taip pat turėtų būti įtrauktas į Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 išdėstytą geografinės nuorodos vyno sektoriuje apibrėžtį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1151/2012 (14) išdėstytas kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos maisto sektoriuje apibrėžtis;

(30)

geografinė aplinka su savo gamtiniais ir žmogiškaisiais veiksniais yra itin svarbus elementas, turintis įtakos vynuogynų, žemės ūkio ir maisto produktų, kuriems taikoma saugomos kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos teikiama apsauga pagal reglamentus (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 1151/2012, kokybei ir savybėms. Visų pirma, kalbant apie šviežius produktus, kurie buvo mažai arba visai nebuvo perdirbti, gamtos veiksniai gali būti svarbiausi nustatant atitinkamo produkto kokybę ir savybes, o žmogaus veiklos veiksnių indėlis į produkto kokybę ir savybes gali būti mažiau konkretus. Todėl žmogiškieji veiksniai, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama rengiant produkto kokybės ar savybių ir konkrečios geografinės aplinkos ryšio aprašą, kuris turi būti įtrauktas į saugomos kilmės vietos nuorodos produkto specifikaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 94 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnį, neturėtų apsiriboti tik konkrečiais gamybos ar perdirbimo metodais, suteikiančiais konkrečią atitinkamo produkto kokybę, bet gali apimti veiksnius, kaip, pavyzdžiui, dirvožemio ir kraštovaizdžio valdymą, auginimo praktiką ir bet kokią kitą žmogaus veiklą, kuria prisidedama prie pagrindinių gamtinių veiksnių, kurie daugiausia lemia geografinę aplinką ir atitinkamo produkto kokybę ir savybes, išlaikymo;

(31)

siekiant užtikrinti, kad būtų nuosekliai priimami sprendimai dėl apsaugos paraiškų ir prieštaravimo, pateiktų per Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 96 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnyje nurodytą preliminarią nacionalinę procedūrą, Komisijai turėtų būti laiku ir reguliariai pranešama, kada nacionaliniuose teismuose ar kituose organuose pradedama procedūra dėl apsaugos paraiškos, valstybės narės persiųstos Komisijai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 96 straipsnio 5 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnio 4 dalyje. Dėl tos pačios priežasties, kai valstybė narė praneša Komisijai apie nacionalinį sprendimą, kai tikėtina, kad nacionalinis sprendimas, kuriuo grindžiama apsaugos paraiška, pasibaigus nacionaliniam teismo procesui bus paskelbtas negaliojančiu, Komisijai neturėtų būti taikoma pareiga per nustatytą terminą atlikti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 97 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnyje išdėstytą tikrinimo procedūrą, susijusią su apsaugos paraiška, ir pareiga informuoti pareiškėją apie vėlavimo priežastis. Siekiant apsaugoti pareiškėją nuo nepagrįstų teisinių veiksmų ir išsaugoti pareiškėjo pagrindinę teisę per pagrįstą laikotarpį gauti saugomą geografinę nuorodą, išimtis turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai apsaugos paraiška pripažinta negaliojančia nacionaliniu lygmeniu nedelsiant taikomu, bet ne galutiniu teismo sprendimu, arba kai valstybės narės mano, kad ieškinys, kuriuo ginčijamas paraiškos teisėtumas, yra pagrįstas;

(32)

geografinių nuorodų registravimas turėtų būti supaprastintas ir paspartintas atskiriant vertinimą, ar laikomasi intelektinės nuosavybės taisyklių, nuo vertinimo, ar produktų specifikacijos atitinka prekybos standartuose ir ženklinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus;

(33)

valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamas vertinimas yra labai svarbus šios registravimo procedūros etapas. Valstybės narės turi žinių, praktinės patirties ir galimybių gauti duomenų, todėl gali geriausiai patikrinti, ar paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad to vertinimo rezultatas, kuris turi būti tiksliai užrašytas bendrajame dokumente glaustai apibendrinant svarbius produkto specifikacijos elementus, būtų patikimas ir tikslus. Tada, atsižvelgdama į subsidiarumo principą, Komisija turėtų patikrinti paraiškas ir įsitikinti, kad jose nėra akivaizdžių klaidų, siekdama užtikrinti visų pirma, kad jose būtų pateikta reikalaujama informacija, jose nebūtų akivaizdžių esminių klaidų, kad pateikti motyvai pagrįstų paraišką, ir kad būtų vadovaujamasi Sąjungos teise bei atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų už valstybės narės, kurioje pateikta paraiška, ir už Sąjungos ribų interesus;

(34)

laikotarpis, per kurį galima pateikti prieštaravimą vyno sektoriuje, turėtų būti pratęstas iki trijų mėnesių siekiant užtikrinti, kad visoms suinteresuotosioms šalims pakaktų laiko išanalizuoti apsaugos paraišką ir jos galėtų pateikti prieštaravimo pareiškimą. Siekiant užtikrinti, kad pagal Reglamentus (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 1151/2012 būtų taikoma ta pati prieštaravimo procedūra ir valstybės narės galėtų suderintai ir efektyviai persiųsti Komisijai jų teritorijoje gyvenančių ar įsisteigusių fizinių arba juridinių asmenų gautus prieštaravimus, fizinių arba juridinių asmenų prieštaravimai turėtų būti teikiami per tos valstybės narės, kurioje jie gyvena arba yra įsisteigę, valdžios institucijas. Siekiant supaprastinti prieštaravimo procedūrą, Komisija turėtų būti įgaliota atmesti nepriimtinus prieštaravimo pareiškimus įgyvendinimo aktu, kuriuo suteikiama apsauga atitinkamai kilmės vietos nuorodai arba geografinei nuorodai;

(35)

siekiant padidinti procedūrų efektyvumą ir užtikrinti vienodas kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos suteikimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais tokia apsauga vyno sektoriuje suteikiama netaikant nagrinėjimo procedūros tais atvejais, kai nepateikta jokio priimtino prieštaravimo pareiškimo dėl apsaugos paraiškos. Tais atvejais, kai priimtinas prieštaravimo pareiškimas yra pateiktas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais apsauga būtų suteikta arba apsaugos paraiška atmesta laikantis nagrinėjimo procedūros;

(36)

turėtų būti paaiškintas vynuogių produktų prekių ženklų ir geografinių nuorodų ryšys atmetimo, panaikinimo ir sambūvio kriterijų atžvilgiu. Toks paaiškinimas neturėtų daryti poveikio geografinių nuorodų turėtojų įgytoms teisėms nacionaliniu lygmeniu arba turimoms teisėms pagal tarptautinius susitarimus, kuriuos valstybės narės sudarė laikotarpiu iki Sąjungos vynuogių produktų apsaugos sistemos sukūrimo;

(37)

taisyklės dėl nacionalinių procedūrų, prieštaravimo procedūros, pakeitimų skirstymo į Sąjungos lygmens pakeitimus ir standartinius pakeitimus, įskaitant pagrindines taisykles dėl tokių pakeitimų priėmimo, ir dėl laikino ženklinimo ir pateikimo, šiuo metu nustatytos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/33 (15), yra svarbus kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos vyno sektoriuje sistemos elementas. Suderinamumo su Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/787 (16) ir paprastesnio taikymo tikslais tos nuostatos turėtų būti įtrauktos į Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013;

(38)

kalbant apie geografinių nuorodų apsaugą, svarbu deramai atsižvelgti į Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos, įskaitant jo V straipsnį dėl tranzito laisvės, kuris buvo patvirtintas Sprendimu 94/800/EB. Pagal tą teisinę sistemą, siekiant sustiprinti geografinių nuorodų apsaugą ir veiksmingiau kovoti su klastojimu, tokios kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos nuostatos turėtų būti taikomos ir prekėms, kurios yra įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją, bet neišleidžiamoms į laisvą apyvartą, ir kurių atveju turėtų būti laikomasi specialių muitinės procedūrų, susijusių, pavyzdžiui, su tranzito, sandėliavimo, specifinio panaudojimo ar perdirbimo procedūromis. Todėl Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta apsauga turėtų būti taikoma plačiau ir apimti prekes, kurios tranzitu vežamos per Sąjungos muitų teritoriją, o Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 13 straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnyje nustatyta kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių apsauga turėtų būti taikoma ir prekėms, kurios parduodamos internetu arba kitais elektroninės prekybos būdais. Be to, kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos vyno sektoriuje taip pat turėtų būti saugomos nuo bet kokio tiesioginio ar netiesioginio naudojimo komerciniais tikslais, kai jos nurodo produktus, naudojamus kaip sudedamosios dalys. Kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos vyno sektoriuje ir garantuoti tradiciniai gaminiai taip pat turėtų būti apsaugoti nuo netinkamo naudojimo, imitavimo ir mėgdžiojimo, kai jie yra naudojami nurodyti produktus, naudojamus kaip sudedamosios dalys;

(39)

kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsaugą turėtų būti įmanoma panaikinti tokiomis aplinkybėmis, kai šiomis nuorodomis nebesinaudojama arba kai Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 95 straipsnyje nurodytas pareiškėjas nebenori, kad ta apsauga būtų taikoma;

(40)

atsižvelgiant į nuolat didėjančią naujoviškų vynuogių produktų, kurių faktinė alkoholio koncentracija yra mažesnė negu minimali faktinė alkoholio koncentracija, nustatyta vynuogių produktams Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje, paklausą tarp vartotojų, turėtų būti įmanoma tokius naujoviškus vynuogių produktus gaminti ir Sąjungoje. Tuo tikslu būtina nustatyti sąlygas, kuriomis tam tikri vynuogių produktai gali būti dealkoholizuoti ar iš dalies dealkoholizuoti, ir nustatyti leidžiami dealkoholizavimo procesai. Nustatant tas sąlygas turėtų būti atsižvelgta į Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (OIV) rezoliucijas OIV-ECO 432-2012 „Gėrimai, pagaminti iš dealkoholizuoto vyno“, OIV-ECO 433-2012 „Gėrimai, pagaminti iš dalies dealkoholizavus vyną“ ir OIV-ECO 523-2016 „Vynai, kurių alkoholio tūris pakeistas dealkoholizavimo procesu“ bei OIV-OENO 394A-2012 „Vynų dealkoholizavimas“;

(41)

tie naujoviški vynuogių produktai niekada nebuvo parduodami Sąjungoje kaip vynas. Dėl tos priežasties reikia vykdyti tolesnius mokslinius tyrimus ir eksperimentus, kad būtų pagerinta tų produktų kokybė ir visų pirma užtikrinta, kad visiškas alkoholio tūrio pašalinimas leistų išsaugoti išskirtines kokybiškų vynų, kurie saugomi geografine nuoroda arba kilmės vietos nuoroda, savybes. Todėl nors turėtų būti leidžiama iš dalies ir visiškai dealkoholizuoti vynus be geografinės nuorodos arba kilmės vietos nuorodos, tačiau vynus su saugoma geografine nuoroda arba saugoma kilmės vietos nuoroda turėtų būti leidžiama dealkoholizuoti tik iš dalies. Be to, siekiant užtikrinti aiškumą ir skaidrumą tiek vynų su geografine nuoroda ar kilmės vietos nuoroda gamintojams, tiek vartotojams, tikslinga nustatyti, kad tais atvejais, kai vynai su geografine nuoroda ar kilmės vietos nuoroda gali būti dealkoholizuoti iš dalies, to gaminio specifikacijoje turėtų būti pateiktas iš dalies dealkoholizuoto vyno aprašymas, kai taikytina, nurodant konkretų vynininkystės metodą, kuris turi būti naudojamas dealkoholizuotam vynui ar vynams gaminti, ir galimi jų gamybos apribojimai;

(42)

siekiant vartotojams suteikti daugiau informacijos, Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 119 straipsnyje nurodyti privalomi duomenys turėtų būti papildyti privaloma maistingumo deklaracija ir sudedamųjų dalių sąrašu. Tačiau gamintojai turėtų turėti galimybę ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje pateikiamos maistingumo deklaracijos turinį apriboti nurodant tik energetinę vertę, o visą maistingumo deklaraciją ir sudedamųjų dalių sąrašą pateikti elektroninėmis priemonėmis, kartu vengiant bet kokio naudotojų duomenų rinkimo ar sekimo bei informacijos rinkodaros tikslais teikimo. Tačiau visos ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje pateikiamos maistingumo deklaracijos nenurodymas neturėtų daryti poveikio esamam reikalavimui etiketėje išvardyti medžiagas, sukeliančias alergines reakcijas ar netoleravimą. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 122 straipsnyje numatyta, kad pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 papildymo nustatant taisykles, susijusias su sudedamųjų dalių nurodymu ir pavadinimu. Prekiauti esamomis vyno atsargomis turėtų būti toliau leidžiama ir pradėjus taikyti naujus ženklinimo reikalavimus, kol tos atsargos baigsis. Ūkio subjektams turėtų būti suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų ženklinimo reikalavimų prieš pradedant tuos reikalavimus taikyti;

(43)

siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų informuojami apie nealkoholinių vyno produktų pobūdį ir kad taisyklės, kuriomis reglamentuojamas produktų ženklinimas ir pateikimas vyno sektoriuje, taip pat būtų taikomos nealkoholiniams vynuogių produktams arba sumažinto alkoholio kiekio vynuogių produktams, turėtų būti iš dalies pakeistas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 119 straipsnis. Tačiau siekiant išlaikyti dabartinį informavimo apie minimalų tinkamumo vartoti terminą lygį, kurį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 (17) reikalaujama užtikrinti gėrimų, kurių tūrinė alkoholio koncentracija yra mažesnė nei 10 %, atžvilgiu, tikslinga reikalauti, kad produktų, kurie buvo dealkoholizuoti ir jų faktinė tūrinė alkoholio koncentracija yra mažesnė nei 10 %, atveju kaip privalomi duomenys būtų nurodomas minimalus tinkamumo vartoti terminas;

(44)

be to, į Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo XII dalį, kurioje išvardyti vyno sektoriui priklausantys produktai, šiuo metu įtraukti iš dalies dealkoholizuoti vynai, kurių tūrinė alkoholio koncentracija viršija 0,5 %. Siekiant užtikrinti, kad visi dealkoholizuoti vynai, įskaitant tuos, kurių tūrinė alkoholio koncentracija yra 0,5 % ar mažesnė, būtų įtraukti į vyno sektorių, tikslinga iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo XII dalį į ją įtraukiant naują įrašą;

(45)

kalbant apie taisykles, kuriomis reglamentuojamos butelių uždarymo priemonių naudojimo vyno sektoriuje sąlygos, taip siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų apsaugoti nuo klaidinančio su tam tikrais gėrimais siejamų uždarymo priemonių naudojimo ir nuo pavojingų uždarymo priemonių medžiagų, galinčių užteršti gėrimus, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(46)

taisyklės ir reikalavimai, susiję su cukraus kvotų sistema, nustojo galioti 2016–2017 prekybos metų pabaigoje. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 124 straipsnis ir 127–144 straipsniai yra nebeaktualūs ir turėtų būti išbraukti;

(47)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2019/633 (18) nustatyta vynuogių ir misos pardavimo vyno sektoriuje ilgiausio mokėjimo termino išimtis. Siekiant prisidėti prie vyno tiekimo grandinės stabilumo ir suteikti žemės ūkio produktų gamintojams ilgalaikių prekybos santykių saugumą, neišpilstyto vyno pardavimui turėtų būti taikomos tokios pačios sąlygos ir taisyklės. Todėl tikslinga nustatyti, kad, nukrypstant nuo Direktyvoje (ES) 2019/633 nustatytų ilgiausių mokėjimo terminų, valstybės narės, gavusios tarpšakinės organizacijos prašymą, gali nuspręsti, kad taikytini ilgiausi mokėjimo terminai netaikomi neišpilstyto vyno pardavimui, jeigu konkrečios mokėjimo termino sąlygos yra įtrauktos į standartines sutartis, kurių galiojimą valstybės narės pratęsė pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 straipsnį anksčiau nei 2021 m. spalio 31 d., ir jeigu tiekimo sutartys, kurias sudarė neišpilstyto vyno tiekėjai ir jų tiesioginiai pirkėjai, yra daugiametės arba tampa daugiametėmis;

(48)

jeigu žemės ūkio produktų pristatymui, kurį atlieka gamintojas perdirbėjui arba platintojui, taikoma rašytinė sutartis arba pasiūlymas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 148 ir 168 straipsnius ir už pristatymą mokėtina kaina apskaičiuojama derinant įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, tie veiksniai, kurie gali apimti objektyvius rodiklius, indeksus ir apskaičiavimo metodus, turėtų būti lengvai suprantami sutarties ar pasiūlymo šalims. Be to, valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti neprivalomus rodiklius, kuriuos galėtų naudoti sutarčių šalys, remdamosi turima objektyvia rinkos informacija ir tyrimais;

(49)

Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos, Sąjungos bendra žalio pieno gamybos apimtis sumažėjo. Siekiant nepažeisti gamintojų organizacijoms pieno ir pieno produktų sektoriuje suteiktų įgaliojimų vesti derybas dėl sutarčių, turėtų būti padidinta taikytina kiekybinė norma, išreikšta bendros Sąjungos gamybos apimties procentine dalimi, susijusi su žalio pieno kiekiu, kuriam taikomos tokios derybos. Siekiant teisinio tikrumo tikslinga numatyti galimybę taikyti padidintas kiekybines normas atgaline data nuo 2021 m. sausio 1 d.;

(50)

kad būtų pasiekti Sąjungos aplinkos tikslai, valstybės narės turėtų galėti pripažinti gamintojų organizacijas, kurios siekia specifinių tikslų, susijusių su šalutinių produktų, galutinių atliekų srautų ir atliekų tvarkymu ir valorizacija, visų pirma apsaugoti aplinką ir skatinti žiediškumą, taip pat gamintojų organizacijas, kurios siekia tikslų, susijusių su bet kurio sektoriaus savitarpio pagalbos fondų valdymu. Todėl tikslinga išplėsti galiojantį gamintojų organizacijų tikslų sąrašą, išdėstytą Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 152 straipsnyje. Siekiant padidinti gamintojų organizacijų skaidrumą, gamintojų organizacijų įstatuose taip pat turėtų būti numatyta galimybė gamintojams nariams demokratiškai tikrinti savo organizacijos apskaitą ir biudžetus. Be to, siekiant palengvinti gamintojų organizacijų sudaromus komercinius sandorius, tikslinga nustatyti, kad gamintojų organizacijos įstatuose gali būti leidžiama gamintojams nariams tiesiogiai kontaktuoti su pirkėjais, jei toks tiesioginis kontaktas nekelia pavojaus tos gamintojų organizacijos produktų pasiūlos ir pateikimo rinkai koncentravimo funkcijai ir su sąlyga, kad gamintojų organizacija ir toliau gali savo nuožiūra priimti sprendimus dėl esminių elementų, susijusių su gamintojų organizacijos atliekamu pardavimu;

(51)

atsižvelgiant į įgytą patirtį, taip pat pieno ir pieno produktų sektoriaus raidą nuo kvotų sistemos galiojimo pabaigos, nebetikslinga toliau taikyti specialiųjų taisyklių, susijusių su pieno ir pieno produktų sektoriaus tarpšakinių organizacijų tikslais ir pripažinimo tvarka;

(52)

patirtis įvairiuose sektoriuose rodo, kad valstybės narės gali pripažinti skirtingų geografinių lygmenų tarpšakines organizacijas, nepakenkdamos tokių organizacijų vaidmeniui ir tikslams. Todėl tikslinga paaiškinti, kad valstybės narės gali pasirinkti pripažinti tokias vieno ar daugiau geografinių lygmenų tarpšakines organizacijas. Tarpšakinės organizacijos turi siekti konkretaus tikslo, atsižvelgdamos į savo narių ir vartotojų interesus. Atsižvelgiant į Sąjungos aplinkos apsaugos tikslus, tikslinga išplėsti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 157 straipsnyje nustatytų tikslų sąrašą, į jį įtraukiant reikalingos informacijos teikimą ir būtinų mokslinių tyrimų vykdymą, plėtojant produktus, kurie yra labiau tinkami klimato srities veiksmams ir gyvūnų sveikatos bei gyvūnų gerovės apsaugai, prisidėjimą prie šalutinių produktų valorizacijos ir atliekų kiekio mažinimo bei tvarkymo, gyvūnų sveikatai, augalų apsaugai ir aplinkai kylančios rizikos prevencijos, kontrolės ir valdymo priemonių skatinimą ir įgyvendinimą, be kita ko, steigiant ir valdant fondus arba prisidedant prie tokių fondų finansavimo, siekiant ūkininkams išmokėti finansinę kompensaciją už sąnaudas ir ekonominius nuostolius, patirtus dėl tokių priemonių skatinimo ir įgyvendinimo. Siekiant išvengti rizikos, kad maisto grandinės tam tikro etapo organizacijos nesutelktų daugiau galios, valstybės narės turėtų pripažinti tik tarpšakines organizacijas, kurios siekia subalansuoto atstovavimo tą organizaciją sudarančioms tiekimo grandinės etapų tarpšakinėms organizacijoms;

(53)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 straipsnyje nustatyta ekonominės zonos apibrėžtis taisyklių taikymo išplėtimo ir privalomų įnašų tikslu turėtų būti papildyta, kad tas reglamentas būtų pritaikytas prie produktų su pagal Sąjungos teisę pripažįstama saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, gamybos ypatumų. Siekiant skatinti tvarią praktiką, turėtų būti galima nustatyti, kad tarpšakinių organizacijų susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, susiję su augalų sveikata, gyvūnų sveikata, maisto sauga ir rizika aplinkai, būtų privalomi ne nariams. Tačiau, atsižvelgiant į vykdant ekologinį ūkininkavimą naudojamos sėklinės medžiagos biologinės įvairovės svarbą, neturėtų būti galima nustatyti, kad taisyklės, susijusios su sertifikuotų sėklų naudojimu yra privalomos, taisyklių taikymą išplėtus ir ne nariams, užsiimantiems ekologiniu ūkininkavimu;

(54)

atsižvelgiant į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų svarbą Sąjungos žemės ūkio gamyboje ir į tai, kad pradėtos taikyti sūrių ir vytintų kumpių su geografinėmis nuorodomis pasiūlos valdymo taisyklės sėkmingai padeda užtikrinti pridėtinę vertę ir išsaugoti tų produktų reputaciją bei stabilizuoti jų kainas, turėtų būti numatyta galimybė pasiūlos valdymo taisykles taikyti ir žemės ūkio produktams su saugoma kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 arba Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012. Aiškumo ir nuoseklumo sumetimais esamas pasiūlos reguliavimo taisykles tikslinga įtraukti į vieną bendrą nuostatą, taikomą visiems žemės ūkio produktams. Todėl valstybėms narėms turėtų būti leidžiama taikyti tas taisykles žemės ūkio produktų, kuriems suteiktos geografinės nuorodos, pasiūlai reguliuoti tarpšakinės organizacijos, gamintojų organizacijos arba gamintojų ar ūkio subjektų grupės prašymu, jei buvo konsultuotasi su bent dviem trečdaliais to produkto gamintojų ar jų atstovų ir, kai taikoma, atitinkamos žaliavos žemės ūkio produktų gamintojų, o sūrio atveju (dėl tęstinumo priežasčių) – esant jų susitarimui. Tos taisyklės turėtų būti nustatomos pagal griežtas sąlygas, ypač siekiant išvengti pakenkti prekybai produktais kitose rinkose ir apsaugoti mažumų teises. Valstybės narės turėtų nedelsdamos paskelbti priimtas taisykles bei pranešti apie priimtas taisykles Komisijai, užtikrinti nuolatinius patikrinimus ir panaikinti taisykles reikalavimų nesilaikymo atvejais. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, pagal kuriuos valstybė narė privalo panaikinti tokias taisykles, jei Komisija nustato, kad tos taisyklės neatitinka tam tikrų sąlygų, jomis užkertamas kelias konkurencijai arba ji iškraipoma didelėje vidaus rinkos dalyje arba dėl jų kyla pavojus laisvajai prekybai ar kyla grėsmė, kad nebus pasiekti SESV 39 straipsnyje nustatyti tikslai. Atsižvelgdama į Komisijos įgaliojimus Sąjungos konkurencijos politikos srityje ir į ypatingą tų aktų pobūdį, Komisija turėtų tokius įgyvendinimo aktus priimti netaikydama Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

(55)

vertės pasidalijimo sąlygos maisto tiekimo grandinėje yra svarbios ne tik gamintojų ir pirmųjų pirkėjų susitarimuose, bet ir tada, kai ūkininkai gali dalyvauti kainų plėtojimo procese tolesniuose grandinės etapuose. Todėl ūkininkams ir jų asociacijoms turėtų būti sudaryta galimybė susitarti dėl tokių sąlygų su tolesnės grandies subjektais po pirmųjų pirkėjų etapo;

(56)

vynų, kuriems taikoma saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) arba saugoma geografinė nuoroda (SGN), ypatinga komercinė vertė atsiranda dėl jų priklausymo šios rinkos aukščiausios kokybės segmentui dėl jų patikimumo kokybės srityje, susijusio su jų produkto specifikacijomis. Tokių vynų kainos rinkoje turi tendenciją būti didesnės, nes vartotojai vertina savybes, kurias garantuoja kilmės vietos nuoroda ir geografinė nuoroda. Siekiant užkirsti kelią tam, kad dėl žalingų pardavimų už itin žemą kainą nebūtų pakenkta tiems kokybės patikinimams, nukrypstant nuo SESV 101 straipsnio 1 dalies tarpšakinės organizacijos, atstovaujančios į tuos patikinimus ir atitinkamų pavadinimų bei nuorodų rinkos vertę investavusiems ūkio subjektams, turėtų turėti galimybę paskelbti atitinkamų vynuogių pardavimo kainų gaires. Tačiau tokios gairės turėtų išlikti neprivalomos, kad būtų apskritai išvengta kainų konkurencijos tarp SKVN ir (arba) SGN;

(57)

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sutarties dėl žemės ūkio 5 straipsnyje nurodyti apskaičiavimo metodai, kurie gali būti taikomi nustatant ribinį kiekį, kurį pasiekus atitinkamuose sektoriuose taikoma speciali apsaugos sąlyga. Siekiant atsižvelgti į visus galimus apskaičiavimo metodus ribiniam kiekiui nustatyti, kad būtų galima taikyti papildomus importo muitus, įskaitant atvejus, kai neatsižvelgiama į vidaus suvartojimą, Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 182 straipsnio 1 dalis turėtų būti iš dalies pakeista, kad būtų atspindėtas PPO sutarties dėl žemės ūkio 5 straipsnio 4 dalyje numatytas apskaičiavimo metodas;

(58)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 192 ir 193 straipsniai turėtų būti išbraukti, nes tokios priemonės nebereikalingos atsižvelgiant į tai, kad nutrauktas gamybos reglamentavimas cukraus sektoriuje. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos rinka būtų tinkamai aprūpinama importuojant produktus iš trečiųjų valstybių, Komisijai turėtų būti suteikti deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai sustabdyti importo muitų taikymą cukranendrių ir cukrinių runkelių melasai;

(59)

Nairobyje įvykusioje 10-ojoje PPO ministrų konferencijoje priimtu 2015 m. gruodžio 19 d. ministrų sprendimu dėl eksporto konkurencijos nustatytos taisyklės dėl eksporto konkurencijos priemonių. Dėl eksporto subsidijų nustatyta, kad PPO narės privalo nuo to sprendimo priėmimo datos panaikinti savo suteiktas teises į eksporto subsidijas. Todėl Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 196–204 straipsniuose nustatytos Sąjungos nuostatos dėl eksporto grąžinamųjų išmokų turėtų būti išbrauktos. Kalbant apie eksporto kreditus, eksporto kredito garantijas ir draudimo programas, žemės ūkio produktus eksportuojančias valstybines prekybos įmones ir tarptautinę pagalbą maistu, valstybės narės gali, laikydamosi Sąjungos teisės, patvirtinti nacionalines priemones. Kadangi Sąjunga ir jos valstybės narės yra PPO narės, tokios nacionalinės priemonės, remiantis Sąjungos teise ir tarptautine teise, taip pat turėtų atitikti taisykles, kurios nustatytos tuo 2015 m. gruodžio 19 d. PPO ministrų sprendimu;

(60)

vidaus rinka priklauso nuo nuoseklaus konkurencijos taisyklių taikymo visose valstybėse narėse. Todėl reikia, kad nacionalinės konkurencijos institucijos ir Komisija toliau glaudžiai bendradarbiautų Europos konkurencijos institucijų tinkle, kuriame gali būti aptariami konkurencijos taisyklių aiškinimo ir taikymo klausimai ir, vadovaujantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2003 (19), koordinuojami konkurencijos taisyklių taikymo veiksmai;

(61)

siekiant užtikrinti, kad tarpšakinės organizacijos veiksmingai taikytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 210 straipsnį, taip pat siekiant supaprastinimo ir administracinės naštos mažinimo, neturėtų būti reikalaujama išankstinio Komisijos sprendimo, kad tarpšakinės organizacijos susitarimams, sprendimams ir veiksmams netaikoma SESV 101 straipsnio 1 dalis, su sąlyga, kad tie susitarimai, sprendimai ir veiksmai atitinka Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 210 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Tačiau, pareiškėjo prašymu, Komisija turėtų pateikti nuomonę dėl tokių susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų suderinamumo su Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 210 straipsniu. Nepaisant Komisijos nuomonės dėl tokių susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų suderinamumo su tuo straipsniu, Komisijai turėtų būti palikta galimybė bet kuriuo metu po tokios nuomonės pateikimo paskelbti, kad SESV 101 straipsnio 1 dalis bus taikoma ateityje atitinkamiems susitarimams, sprendimams ar suderintiems veiksmams, jei ji nustato, kad nebetenkinamos atitinkamos sąlygos dėl Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 210 straipsnio taikymo;

(62)

tam tikros vertikaliosios ir horizontaliosios iniciatyvos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktais, kuriomis siekiama taikyti griežtesnius nei privalomi reikalavimus, gali turėti teigiamą poveikį tvarumo tikslams. Tokių susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų tarp gamintojų ir ūkio subjektų įvairiais gamybos, perdirbimo ir prekybos lygmenimis sudarymas (priėmimas) taip pat galėtų sustiprinti gamintojų padėtį tiekimo grandinėje ir padidinti jų derybinę galią. Todėl esant tam tikroms aplinkybėms tokioms iniciatyvoms neturėtų būti taikoma SESV 101 straipsnio 1 dalis. Siekiant užtikrinti veiksmingą šios naujos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą ir siekiant sumažinti administracinę naštą, tokioms iniciatyvoms neturėtų būti reikalingas išankstinis Komisijos sprendimas, kad jiems netaikoma SESV 101 straipsnio 1 dalis. Kadangi tai yra nauja nukrypti leidžianti nuostata, tikslinga nustatyti, kad per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija ūkio subjektams turėtų parengti gaires dėl nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo. Pasibaigus šiam laikotarpiui gamintojai taip pat galėtų prašyti Komisijos pateikti nuomonę dėl nukrypti leidžiančios nuostatas taikymo jų susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams. Pagrįstais atvejais Komisija turėtų turėti galimybę vėliau peržiūrėti savo nuomonės turinį. Nacionalinės konkurencijos institucijos turėtų turėti galimybę nuspręsti, kad susitarimas, sprendimas arba suderinti veiksmai turi būti keičiami, nutraukiami arba nevykdomi, jei mano, kad tai būtina siekiant apsaugoti konkurenciją, ir tokiu atveju jos turėtų informuoti Komisiją apie savo veiksmus;

(63)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 214a straipsniu, esant tam tikroms sąlygoms, Suomijai leidžiama teikti nacionalinę paramą Pietų Suomijoje iki 2022 m., su sąlyga, kad gautas Komisijos leidimas. Nacionalinės paramos teikimas turėtų toliau būti leidžiamas 2023–2027 m. laikotarpiu. Siekiant užtikrinti, kad ši parama toliau galėtų būti teikiama pereinamuoju 2021–2022 m. laikotarpiu, su ja susijusi nauja tvarka turėtų būti taikoma tik nuo 2023 m. sausio 1 d.;

(64)

laisvo vaisių ir daržovių sektoriaus produktų judėjimo apribojimai, kurie atsiranda dėl kovos su augalų kenkėjų plitimu priemonių taikymo, gali sukelti sunkumų vienos ar daugiau valstybių narių rinkoje. Todėl, ypač atsižvelgiant į padidėjusį augalų kenkėjų skaičių, tikslinga leisti taikyti išskirtines paramos priemones siekiant atsižvelgti į prekybos apribojimus dėl augalų kenkėjų ir išplėsti produktų, dėl kurių gali būti patvirtintos išskirtinės paramos priemonės vaisių ir daržovių sektoriui, sąrašą;

(65)

žemės ūkio rinkoms skirti esami Sąjungos rinkos stebėjimo centrai ir Sąjungos darbo grupės pasirodė esantys vertingi suteikiant žinių, kuriomis ekonominės veiklos vykdytojai ir valdžios institucijos remiasi priimdami sprendimus, taip pat palengvinant rinkos pokyčių stebėseną. Tuo tikslu ir siekiant padidinti žemės ūkio ir maisto rinkų skaidrumą Sąjungos lygmeniu bei prisidėti prie žemės ūkio rinkų stabilumo, tos priemonės turėtų būti sustiprintos. Todėl tikslinga nustatyti bendrą oficialią teisinę sistemą, skirtą Sąjungos rinkos stebėjimo centrų steigimui ir veikimui bet kuriame žemės ūkio sektoriuje, ir nustatyti tiems stebėjimo centrams atitinkamas pranešimo ir ataskaitų teikimo pareigas;

(66)

remdamosi statistiniais duomenimis ir informacija, surinkta žemės ūkio rinkoms stebėti, Sąjungos rinkos stebėjimo centrai savo ataskaitose turėtų nustatyti rinkos sutrikdymo grėsmes. Komisija, reguliariai dalyvaudama Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir Specialiojo žemės ūkio komiteto posėdžiuose, turėtų reguliariai teikti informaciją Europos Parlamentui ir Tarybai apie žemės ūkio produktų rinkos padėtį, rinkos sutrikdymo grėsmes ir galimas priemones, kurių reikia imtis;

(67)

siekiant aiškumo, Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 223 straipsnyje turėtų būti aiškiai nustatytas Komisijos vaidmuo, susijęs su jos esamomis bendradarbiavimo ir keitimosi informacija su kompetentingomis institucijomis, paskirtomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 (20) 22 straipsnį, ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), pareigomis;

(68)

turėtų būti išbrauktos nuostatos dėl nebeaktualių Komisijos pareigų teikti ataskaitas dėl pieno ir pieno produktų rinkos ir mokykloms skirtos programos aprėpties išplėtimo. Pareigos teikti ataskaitas dėl bitininkystės sektoriaus turėtų būti įtrauktos į Reglamentą (ES) 2021/2115. Reikėtų nustatyti naujas pareigas teikti ataskaitas ir terminus, susijusius su konkurencijos taisyklių taikymu žemės ūkio sektoriui, su Sąjungos rinkos stebėjimo centrų įsteigimu ir su išskirtinių priemonių naudojimu. Komisija taip pat turėtų pranešti apie prekinių pavadinimų ir skerdenų klasifikavimo padėtį avienos ir ožkienos sektoriuje;

(69)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 V dalies III skyriaus nuostatos dėl žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo turėtų būti išbrauktos, nes atnaujintos nuostatos dėl žemės ūkio rezervo nustatomos Reglamentu (ES) 2021/2116;

(70)

atsižvelgiant į galiojančią nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo prekinių pavadinimų, naudotinų veršienai su saugoma kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, kuri buvo įregistruota prieš 2007 m. birželio 29 d., nuoseklumo sumetimais ir siekiant vartotojams suteikti nedviprasmišką informaciją, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė leisti grupėms, atsakingoms už saugomas kilmės vietos nuorodas ar geografines nuorodas, įregistruotas prieš tą pačią datą, nukrypti nuo privalomo veršienos skerdenų klasifikavimo;

(71)

siekiant užtikrinti teisingesnę interesų pusiausvyrą, turėtų būti nustatytos taisyklės dėl ginčo, susijusio su pavadinimu, kurį prašoma įregistruoti kaip kilmės vietos nuorodą arba geografinę nuorodą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012, ir Sąjungoje išaugintų augalų ar gyvūnų veislės pavadinimu, vertinimo;

(72)

siekiant didinti vartotojų informuotumą apie saugomas kilmės vietos nuorodas, saugomas geografines nuorodas ir garantuotus tradicinius gaminius pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012, privalomas susijusių Sąjungos simbolių naudojimas turėtų būti taikomas ir reklaminei medžiagai;

(73)

reikėtų nustatyti specialias nukrypti leidžiančias nuostatas, kuriomis kartu su registruotu garantuoto tradicinio gaminio pavadinimu būtų leidžiama naudoti ir kitus pavadinimus. Dėl nuorodų, kurios apima garantuotų tradicinių gaminių pavadinimus, naudojimo Komisija turėtų nustatyti pereinamuosius laikotarpius, atsižvelgdama į tokiems pereinamiesiems laikotarpiams dėl saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų jau nustatytas sąlygas;

(74)

Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 nustatytos saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių registravimo procedūros turėtų būti racionalizuotos ir supaprastintos siekiant užtikrinti, kad naujus pavadinimus būtų galima užregistruoti per trumpesnį laiką. Reikėtų supaprastinti prieštaravimo procedūrą. Pagrįstame prieštaravimo pareiškime turėtų būti nurodytos visos prieštaravimo priežastys ir išsami informacija apie tas priežastis. Tai neturėtų užkirsti kelio prieštaravimą pateikusiai institucijai ar asmeniui papildyti ir plėtoti išsamią informaciją vykdant Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnio 3 dalyje nurodytas konsultacijas;

(75)

Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 nustatyta produktų specifikacijų pakeitimų patvirtinimo procedūra turėtų būti supaprastinta, nustatant skirtumą tarp Sąjungos lygmens pakeitimų ir standartinių pakeitimų. Vadovaujantis subsidiarumo principu valstybės narės turėtų būti atsakingos už standartinių pakeitimų patvirtinimą, o Komisija turėtų likti atsakinga už produktų specifikacijų Sąjungos lygmens pakeitimų patvirtinimą. Reikėtų numatyti pakankamai laiko, kad būtų sudarytos palankios sąlygos sklandžiai pereiti nuo Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 nustatytų taisyklių dėl produktų specifikacijų pakeitimų prie šiame reglamente nustatytų taisyklių;

(76)

atsižvelgiant į didėjančią bičių vaško paklausą tarp Sąjungos vartotojų, augantį jo naudojimą maisto sektoriuje ir jo glaudų ryšį su žemės ūkio produktais ir kaimo ekonomika, Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 I priede pateiktas žemės ūkio ir maisto produktų sąrašas turėtų būti išplėstas, kad apimtų tą produktą;

(77)

atsižvelgiant į tai, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 251/2014 (21) užregistruojama nedaug aromatizuotų vyno produktų geografinių nuorodų, turėtų būti supaprastinta tų produktų geografinių nuorodų apsaugos teisinė sistema. Aromatizuotiems vyno produktams ir kitiems alkoholiniams gėrimams, išskyrus spiritinius gėrimus ir vynuogių produktus, kurie išvardyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje, turėtų būti taikoma ta pati teisinė tvarka ir procedūros kaip ir kitiems žemės ūkio produktams ir maisto produktams. Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 taikymo sritis turėtų būti išplėsta, į ją įtraukiant tuos produktus. Atsižvelgiant į šį pakeitimą, turėtų būti iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 251/2014 – jo pavadinimas, taikymo sritis bei terminų apibrėžtys ir aromatizuotų vyno produktų ženklinimo nuostatos. Turėtų būti užtikrintas sklandus pereinamasis procesas dėl pavadinimų, saugomų pagal Reglamentą (ES) Nr. 251/2014;

(78)

siekiant palengvinti prekybą su trečiosiomis šalimis, reikėtų nustatyti, kad valstybės narės gali leisti, jog ant eksportui pagamintų aromatizuotų vyno produktų pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje būtų nurodyti trečiųjų šalių reikalaujami prekiniai pavadinimai, įskaitant kitomis kalbomis nei Sąjungos oficialiosios kalbos, jei ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje taip pat nurodomi atitinkami II priede nurodyti prekiniai pavadinimai;

(79)

pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų papildyti aromatizuotų vyno produktų prekiniai pavadinimai ir aprašymai, nustatyti Reglamento (ES) Nr. 251/2014 II priede, siekiant juos pritaikyti atsižvelgiant į technikos pažangą, mokslo ir rinkos pokyčius, vartotojų sveikatą ar vartotojų poreikius gauti informaciją;

(80)

siekiant suteikti vartotojams daugiau informacijos, Reglamentas (ES) Nr. 251/2014 turėtų būti papildytas reikalavimu dėl privalomo aromatizuotų vyno produktų ženklinimo pateikiant maistingumo deklaraciją ir sudedamųjų dalių sąrašą. Tačiau gamintojai turėtų turėti galimybę ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje pateikiamos maistingumo deklaracijos turinį apriboti nurodant tik energetinę vertę, o visą maistingumo deklaraciją ir sudedamųjų dalių sąrašą pateikti elektroninėmis priemonėmis, kartu vengiant bet kokio naudotojų duomenų rinkimo ar sekimo bei informacijos rinkodaros tikslais teikimo. Tačiau visos ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje pateikiamos maistingumo deklaracijos nenurodymas neturėtų daryti poveikio esamam reikalavimui etiketėje išvardyti medžiagas, sukeliančias alergines reakcijas ar netoleravimą. Pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais papildomas Reglamentas (ES) Nr. 251/2014 nustatant išsamias taisykles dėl aromatizuotų vyno produktų sudedamųjų dalių nurodymo ir pavadinimo. Prekiauti esamomis aromatizuotų vyno produktų atsargomis turėtų būti toliau leidžiama ir pradėjus taikyti naujus ženklinimo reikalavimus, kol tos atsargos baigsis. Ekonominės veiklos vykdytojams turėtų būti suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų ženklinimo reikalavimų prieš pradedant tuos reikalavimus taikyti;

(81)

tikslinga leisti į aromatizuotus vyno produktus, priklausančius vienai iš Reglamento (ES) Nr. 251/2014 II priedo A punkte nustatytų kategorijų, jų aromatizavimui pridėti ribotą kiekį spiritinių gėrimų. Kadangi šiuo metu dėl technikos pažangos vermutas gali būti gaminamas nepridedant alkoholio, neturėtų būti reikalaujama į vermutą pridėti alkoholio. Atsižvelgiant į vartotojų paklausą, tikslinga leisti Glühwein gaminti naudojant kartu raudonąjį ir baltąjį vyną. Siekiant atsižvelgti į Lenkijos rinkoje esantį aromatizuotą vyno gėrimą, tikslinga sukurti naują kategoriją „wino ziołowe“ ir Sąjungos teisėje nustatyti įprastinius jo gamybos reikalavimus;

(82)

dėl savo mažo dydžio, atokumo ir ypatingos padėties, susijusios su aprūpinimu maistu, vietos rinkos Reunjone yra ypač pažeidžiamos dėl kainų svyravimo. Tarpšakinės organizacijos suburia įvairių maisto tiekimo grandinės etapų gamintojus ir kitus ūkio subjektus ir gali prisidėti remiant vietos gamybos palaikymą ir įvairinimą. Atsižvelgiant į konkretų Reunjono aprūpinimo maistu kontekstą, nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 165 straipsnio, tikslinga nustatyti, kad, išplėtus pripažintos tarpšakinės organizacijos taisyklių taikymą ūkinės veiklos vykdytojams, kurie nėra tarpšakinės organizacijos nariai, Prancūzija, pasikonsultavusi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, gali nuspręsti, kad ūkinės veiklos vykdytojai, kurie nėra tarpšakinės organizacijos nariai, turi mokėti finansinius įnašus už veiklą, kuriai taikomos išplėstos taisyklės ir kuri atitinka ekonominės veiklos vykdytojų, kurių su vietos rinkai skirtais produktais susijusi veikla yra vykdoma tik Reunjone, bendrą ekonominį interesą;

(83)

todėl reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 251/2014 ir (ES) Nr. 228/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(84)

turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, skirtos saugomų kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių apsaugos ir registravimo paraiškoms, pateiktoms iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, išlaidoms, patirtoms anksčiau nei 2023 m. sausio 1 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29–60 straipsniuose nustatytas alyvuogių aliejui ir valgomosioms alyvuogėms, vaisiams ir daržovėms, vynui, bitininkystės produktams ir apyniams skirtas pagalbos sistemas, pripažintų vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų ar jų asociacijų veiksmų programoms ir paramos programoms vyno sektoriuje;

(85)

siekiant užtikrinti, kad būtų sklandžiai pereita prie naujosios teisinės sistemos, nustatytos Reglamente (ES) 2021/2115, Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 daliniai pakeitimai, susiję su ta naująja teisine sistema turėtų būti taikomi nuo 2023 m. sausio 1 d.;

(86)

siekiant skubiai parengti sklandų numatytų priemonių įgyvendinimą skubos tvarka, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) bendrosios nuostatos

Šiame reglamente nustatytoms priemonėms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2021/2116 (*1) ir pagal jį priimtos nuostatos.

(*1)  2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (OL L 435, 2021 12 6, p. 187).“;"

2)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis išbraukiama;

b)

3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Šiame reglamente vartojamos terminų apibrėžtys, nustatytos Reglamente (ES) 2021/2116 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/2115 (*2), išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip.

4.   Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos II priede nustatytos su tam tikrais sektoriais susijusios apibrėžtys tiek, kiek būtina šioms apibrėžtims atnaujinti atsižvelgiant į rinkos pokyčius, neįvedant naujų apibrėžčių.“;

(*2)  2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2116, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 (OL L 435, 2021 12 6, p. 1).“;"

3)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Ryžiams nustatyti perskaičiavimo koeficientai

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi įvairiais perdirbimo etapais ryžiams taikomi perskaičiavimo koeficientai.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

4)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Prekybos metai

Nustatomi tokie prekybos metai:

a)

nuo atitinkamų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. – vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų sektoriuose;

b)

nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d. – sausųjų pašarų ir šilkaverpių sektoriuje;

c)

nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.:

i)

grūdų sektoriuje;

ii)

sėklų sektoriuje;

iii)

linų ir kanapių sektoriuje;

iv)

pieno ir pieno produktų sektoriuje;

d)

nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d. – vyno sektoriuje;

e)

nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. – ryžių sektoriuje ir valgomųjų alyvuogių atžvilgiu;

f)

nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 30 d. – cukraus sektoriuje ir alyvuogių aliejaus atžvilgiu.“;

5)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Valstybės intervencijos laikotarpiai

Valstybės intervencija taikoma:

a)

paprastiesiems kviečiams – nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d.;

b)

kietiesiems kviečiams, miežiams ir kukurūzams – visus metus;

c)

žaliaviniams ryžiams – visus metus;

d)

galvijienai – visus metus;

e)

sviestui ir nugriebto pieno milteliams – nuo vasario 1 d. iki rugsėjo 30 d.“;

6)

16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Valstybės narės pateikia Komisijai visą reikiamą informaciją, kad būtų galima stebėti, kaip laikomasi 1 dalyje nustatytų principų.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kiekvienais metais Komisija viešai skelbia išsamią informaciją apie sąlygas, kuriomis praėjusiais metais buvo įsigyti ar parduoti taikant valstybės intervenciją supirkti produktai. Ši išsami informacija apima atitinkamą kiekį ir pirkimo bei pardavimo kainas.“;

7)

17 straipsnio pirmos pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b)

alyvuogių aliejų ir valgomąsias alyvuoges,“;

8)

II dalies I antraštinės dalies II skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

II SKYRIUS

Pagalba tiekiant vaisius bei daržoves ir pieną bei pieno produktus švietimo įstaigose“;

b)

antraštė „1 skirsnis“ ir jos pavadinimas išbraukiami;

c)

23 straipsnio 11 dalis pakeičiama taip:

„11.   Valstybės narės atrenka produktus, kurie bus paskirstomi arba įtraukiami į papildomas švietimo priemones, taikydamos objektyvius kriterijus, tarp kurių, be kita ko, yra vienas ar daugiau šių kriterijų: sveikatos ir aplinkosaugos aspektai, sezoniškumas, įvairovė ir galimybė gauti vietinių ar regioninių produktų, pirmenybę, kiek įmanoma, teikdamos Sąjungos kilmės produktams. Valstybės narės gali visų pirma skatinti pirkti vietinius ar regioninius produktus, propaguoti ekologiškus produktus, trumpas tiekimo grandines arba naudą aplinkai, įskaitant tvarias pakuotes, ir, jei tinkama, produktus, pripažintus pagal kokybės sistemas, nustatytas Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012.

Valstybės narės gali nuspręsti savo strategijose pirmenybę teikti tvarumo ir sąžiningos prekybos aspektams.“;

d)

23a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nedarant poveikio šio straipsnio 4 daliai, pagal mokykloms skirtą programą skiriama pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam produktų paskirstymui, papildomoms švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų padengimui neviršija 220 804 135 EUR per mokslo metus. Laikantis tos bendros viršutinės ribos, pagalba neviršija:

a)

mokykloms skirtiems vaisiams ir daržovėms – 130 608 466 EUR per mokslo metus;

b)

mokykloms skirtam pienui – 90 195 669 EUR per mokslo metus.“;

ii)

2 dalies trečioje pastraipoje išbraukiamas paskutinis sakinys;

iii)

4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„4.   Neviršydama 1 dalyje nustatytos bendros viršutinės 220 804 135 EUR sumos ribos, bet kuri valstybė narė gali vieną kartą per mokslo metus perkelti iki 20 % iš vienos arba kitos savo orientacinių skiriamų sumų.“;

e)

2–6 skirsniai, apimantys 29–60 straipsnius, išbraukiami;

9)

61 straipsnis pakeičiamas taip:

„61 straipsnis

Trukmė

Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2045 m. gruodžio 31 d.; Komisija atlieka dvi laikotarpio vidurio peržiūras (2028 m. ir 2040 m.), kad įvertintų tvarkos veikimą, ir, jei tikslinga, pateikia pasiūlymus.“;

10)

62 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, valstybės narės gali nuspręsti, kad tais atvejais, kai atsodinama tame pačiame sklype ar sklypuose, kuriuose vynmedžių plotas buvo išnaikintas, 66 straipsnio 1 dalyje nurodyti leidimai galioja šešis metus nuo jų suteikimo dienos. Tokiuose leidimuose aiškiai nurodomas (-i) sklypas (-ai), kuriame (-iuose) bus išnaikinti ir atsodinti vynmedžiai.“;

ii)

antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, pagal 64 straipsnį ir 66 straipsnio 1 dalį suteiktų leidimų galiojimas, kuris baigiasi 2020 m. ir 2021 m., yra pratęsiamas iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Gamintojams, turintiems leidimus pagal šio reglamento 64 straipsnį ir 66 straipsnio 1 dalį, kurių galiojimas baigiasi 2020 m. ir 2021 m., nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, netaikoma Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 89 straipsnio 4 dalyje nurodyta administracinė nuobauda, jei jie ne vėliau kaip 2022 m. vasario 28 d. praneša kompetentingoms institucijoms, kad jie neketina pasinaudoti savo leidimais ir nenori pasinaudoti jų galiojimo pratęsimu, kaip nurodyta šios dalies trečioje pastraipoje. Gamintojams, kurie kompetentingai institucijai ne vėliau kaip 2021 m. vasario 28 d. deklaravo neketinantys pasinaudoti tais leidimais, kurių galiojimas buvo pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d., leidžiama atsiimti savo deklaracijas raštu pranešant kompetentingai institucijai ne vėliau kaip 2022 m. vasario 28 d. ir pasinaudoti savo leidimais per trečioje pastraipoje numatytą pratęstą galiojimo laikotarpį.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Šis skyrius netaikomas sodinimui plotuose ar plotų atsodinimui eksperimentiniais tikslais, siekiant sukurti vynuogių veislių kolekcijas, skirtas genetiniams ištekliams išsaugoti, ar skiepų daigynams arba plotams, kurių vynas arba vynuogių produktai, skirti vynmedžių augintojo namų ūkio reikmėms, arba plotams, kurie turi būti naujai užsodinti dėl privalomo pirkimo dėl viešųjų interesų pagal nacionalinę teisę.“;

11)

63 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės kiekvienais metais sudaro galimybes gauti tokį leidimų naujiems vynmedžiams sodinti skaičių, kuris atitinka arba

a)

1 % bendro ploto, faktiškai apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje, išmatuoto ankstesnių metų liepos 31 d., arba

b)

1 % ploto, kurį sudaro jų teritorijoje faktiškai apsodintas vynmedžiais plotas, išmatuotas 2015 m. liepos 31 d., ir plotas, kuriam taikomos sodinimo teisės, kurios suteiktos gamintojams jų teritorijoje remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i arba 85k straipsniu, kurios 2016 m. sausio 1 d. galėjo būti pakeistos leidimais, kaip nurodyta šio reglamento 68 straipsnyje.“;

b)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Valstybės narės, kurios pagal pirmos pastraipos b punktą riboja leidimų išdavimą regioniniu lygmeniu konkretiems plotams, kurie atitinka vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda gamybos reikalavimus arba plotams, kurie atitinka vynų su saugoma geografine nuoroda gamybos reikalavimus, gali reikalauti, kad tokie leidimai būtų naudojami tuose regionuose.“;

c)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

poreikiu išvengti akivaizdžios rizikos, kad bus nuvertinta kuri nors saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografinė nuoroda;“;

ii)

papildoma šiuo punktu:

„c)

noru prisidėti prie atitinkamų produktų vystymo, kartu išsaugant tų produktų kokybę.“;

d)

įterpiama ši dalis:

„3a.   Valstybės narės gali imtis visų būtinų reguliavimo priemonių, kad ūkio subjektams būtų užkirstas kelias apeiti ribojamąsias priemones, nustatytas remiantis 2 ir 3 dalimis.“;

12)

64 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„Šio straipsnio taikymo tikslais valstybės narės gali taikyti vieną ar daugiau šių objektyvių ir nediskriminacinio pobūdžio kriterijų nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu:“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„2.   Jei 1 dalyje nurodytas bendras reikalavimus atitinkančiose paraiškose nurodytas plotas atitinkamais metais viršija plotą, kuriuo naudotis sudarė galimybę valstybė narė, leidimai suteikiami hektarus pro rata principu paskirstant visiems pareiškėjams remiantis plotu, dėl kurio jie prašo leidimo. Suteikiant tokį leidimą gali būti nustatomas mažiausias ir (arba) didžiausias plotas pagal pareiškėją, ši procedūra taip pat gali būti atliekama iš dalies arba visiškai vadovaujantis vienu ar daugiau šių objektyvių ir nediskriminacinio pobūdžio prioriteto nustatymo kriterijų, kurie gali būti taikomi nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu:“;

ii)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

plotai, kuriuose vynuogynais prisidedama prie aplinkos arba vynmedžių genetinių išteklių išsaugojimo;“;

iii)

f punktas pakeičiamas taip:

„f)

plotai, kurie turi būti naujai apsodinti ir kurie padeda didinti vynuogių auginimo sektoriaus valdų, pasižyminčių didesniu išlaidų efektyvumu ar konkurencingumu arba dalyvavimą rinkose, gamybą;“;

iv)

h punktas pakeičiamas taip:

„h)

plotai, kurie turi būti naujai apsodinti, didinant mažų ir vidutinio dydžio vynmedžių valdų dydį;“;

c)

įterpiama ši dalis:

„2b.   Valstybės narės gali imtis visų būtinų reguliavimo priemonių, kad ūkio subjektams būtų užkirstas kelias apeiti ribojamuosius kriterijus, kuriuos jos taiko pagal 1, 2 ir 2a dalis.“;

13)

65 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Taikydama 63 straipsnio 2 dalį, valstybė narė atsižvelgia į 152, 156 ir 157 straipsniuose nurodytų pripažintų profesinių organizacijų, veikiančių vyno sektoriuje, 95 straipsnyje nurodytų suinteresuotų gamintojų grupių ar kitų rūšių profesinių organizacijų, pripažintų remiantis tos valstybės narės teisės aktais, rekomendacijas su sąlyga, kad tas rekomendacijas prieš tai savo susitarimu yra patvirtinusios atitinkamos atstovaujamos šalys referencinėje geografinėje vietovėje.“;

14)

68 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Nuo 2023 m. sausio 1 d. plotas, lygiavertis plotui, kuriam taikomos sodinimo teisės, kurias iki 2022 m. gruodžio 31 d. buvo galima pakeisti leidimais sodinti, tačiau dar nebuvo pakeistos leidimais pagal 1 dalį, lieka atitinkamų valstybių narių, galinčių suteikti leidimus pagal 64 straipsnį ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., žinioje.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Taikant 63 straipsnį į plotus, kuriems suteikti leidimai pagal šio straipsnio 1 ir 2a dalis, neatsižvelgiama.“;

15)

81 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6.   Plotams, kitais nei vyno gamybos tikslais apsodintiems vynmedžių veislėmis, kurios valstybių narių, išskyrus nurodytas 3 dalyje, atveju nėra įtrauktos į klasifikatorių arba kurios 3 dalyje nurodytų valstybių narių atveju neatitinka 2 dalies antros pastraipos reikalavimų, išnaikinimo pareiga netaikoma.

Pirmoje pastraipoje nurodytų vynmedžių veislių sodinimui ir atsodinimui kitais nei vyno gamybos tikslais netaikoma II dalies I antraštinės dalies III skyriuje nustatyta leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka.“;

16)

86 straipsnis pakeičiamas taip:

„86 straipsnis

Neprivalomų nustatytųjų apibūdinimų nustatymas, keitimas ir panaikinimas

Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius, be kita ko, kiek tai susiję su gamybos metodais ir tiekimo grandinės tvarumu, mokslo ir technikos žinių raidą, padėtį rinkoje ir prekybos standartų bei tarptautinių standartų pokyčius, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

a)

nustatomas papildomas neprivalomas nustatytasis apibūdinimas ir jo taikymo sąlygos;

b)

iš dalies keičiamos neprivalomo nustatytojo apibūdinimo vartojimo sąlygos arba

c)

panaikinamas neprivalomas nustatytasis apibūdinimas.“;

17)

90 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Išskyrus atvejus, kai pagal SESV sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose numatyta kitaip, nuostatos dėl kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir vyno ženklinimo, nustatytos šio skyriaus 2 skirsnyje, ir šio reglamento 78 straipsnyje nurodytos apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai taikomi į Sąjungą importuojamiems produktams, kurių KN kodai yra 2009 61, 2009 69, 2204 ir, kai taikytina, ex 2202 99 19 (kitas, nealkoholinis vynas, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 0,5 %).“;

b)

3 dalies įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„3.   Išskyrus atvejus, kai pagal SESV sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose numatyta kitaip, importuojant 1 dalyje nurodytus produktus turi būti pateikiamas:“;

18)

II dalies II antraštinės dalies I skyriaus 1 skirsnyje įterpiamas šis poskirsnis:

„4a poskirsnis

Patikros ir nuobaudos

90a straipsnis

Su prekybos taisyklėmis susijusios patikros ir nuobaudos

1.   Valstybės narės imasi priemonių užtikrinti, kad 119 straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai, kurie nėra paženklinti pagal šį reglamentą, nebūtų pateikiami rinkai arba, jei jie buvo pateikti rinkai, būtų iš rinkos pašalinti.

2.   Nedarant poveikio jokioms specialioms nuostatoms, kurias Komisija gali priimti, į Sąjungą importuojamiems 189 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytiems produktams taikomos patikros, siekiant nustatyti, ar laikomasi to straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų.

3.   Valstybės narės atlieka patikras, grindžiamas rizikos analize, siekdamos patikrinti, ar 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti produktai atitinka šiame skirsnyje nustatytas taisykles, ir atitinkamai taiko administracines nuobaudas.

4.   Nedarant poveikio su vyno sektoriumi susijusiems teisės aktams, kurie buvo priimti remiantis Reglamento (ES) 2021/2116 58 straipsniu, Sąjungos taisyklių vyno sektoriuje pažeidimo atveju valstybės narės taiko proporcingas, veiksmingas ir atgrasomas administracines nuobaudas pagal to reglamento IV antraštinės dalies I skyrių. Valstybės narės tokių nuobaudų netaiko, kai reikalavimų nesilaikymas yra mažareikšmis.

5.   Siekiant apsaugoti Sąjungos lėšas ir Sąjungos vyno tapatumą, kilmę ir kokybę, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas dėl:

a)

analitinio izotopinių duomenų, kurie padės aptikti sukčiavimo atvejus, banko, kurį sudarytų valstybių narių surinkti mėginiai, įsteigimo arba tvarkymo;

b)

taisyklių, reglamentuojančių kontrolės įstaigas ir jų savitarpio pagalbą;

c)

taisyklių, reglamentuojančių bendrą valstybių narių rezultatų naudojimą.

6.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos visos priemonės, būtinos:

a)

procedūroms, susijusioms su valstybių narių atitinkamais duomenų bankais ir su analitiniu izotopinių duomenų banku nurodytu 5 dalies a punkte;

b)

procedūroms, susijusioms su kontrolės institucijų ir įstaigų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;

c)

3 dalyje nurodytos pareigos atveju – atitikties prekybos standartams patikrų atlikimo taisyklėms, valdžios institucijas, atsakingas už patikrų vykdymą, reglamentuojančioms taisyklėms, taip pat taisyklėms dėl patikrų turinio bei jų dažnumo ir prekybos etapo, kuriuo tos patikros atliekamos.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

19)

92 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Tačiau šiame skirsnyje nustatytos taisyklės netaikomos VII priedo II dalies 1, 4, 5, 6, 8 ir 9 punktuose nurodytiems produktams, jei tokie produktai buvo visiškai dealkoholizuoti pagal VIII priedo I dalies E skirsnį.“;

20)

93 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

kilmės vietos nuoroda – pavadinimas, įskaitant tradiciškai vartojamą pavadinimą, kuriuo apibūdinamas 92 straipsnio 1 dalyje nurodytas produktas:

i)

kurio kokybę ar savybes iš esmės arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais;

ii)

kurio kilmės vieta yra konkreti vietovė, regionas arba, išimtiniais atvejais, šalis;

iii)

kuris pagamintas iš vynuogių, kurių kilmės vieta yra tik ta geografinė vietovė;

iv)

kuris gaminamas toje geografinėje vietovėje ir

v)

kuris pagamintas iš vynuogių veislių priklausančių Vitis vinifera arba vynuogių veislių, išvestų sukryžminus rūšies Vitis vinifera ir kitų genties Vitis rūšies vynmedžius;

b)

geografinė nuoroda – pavadinimas, įskaitant tradiciškai vartojamą pavadinimą, kuriuo apibūdinamas 92 straipsnio 1 dalyje nurodytas produktas:

i)

kurio specifinė kokybė, geras vardas ar kitos savybės yra susijusios su ta geografine kilme;

ii)

kuris kildinamas iš konkrečios vietovės, regiono arba, išimtiniais atvejais, šalies;

iii)

kurio ne mažiau kaip 85 % produktui gaminti naudojamų vynuogių yra užaugintos tik toje geografinėje vietovėje;

iv)

kuris gaminamas toje geografinėje vietovėje; ir

v)

kuris pagamintas iš vynuogių veislių priklausančių Vitis vinifera arba vynuogių veislių, išvestų sukryžminus rūšies Vitis vinifera ir kitų genties Vitis rūšies vynmedžius.“;

b)

2 dalis išbraukiama;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   1 dalies a punkto iv papunktyje ir b punkto iv papunktyje nurodyta gamyba apima visus veiksmus nuo vynuogių derliaus nuėmimo iki vyno gamybos procesų užbaigimo, išskyrus vynuogių, kurios užaugintos ne atitinkamoje geografinėje vietovėje, kaip nurodyta 1 dalies b punkto iii papunktyje, derliaus nuėmimą ir išskyrus visus procesus po pagaminimo.“;

21)

94 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„Į pavadinimų kaip kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos paraiškas įtraukiama:“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

g punktas pakeičiamas taip:

„g)

duomenys, kuriais patvirtinamas 93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje arba, atitinkamais atvejais, b punkto i papunktyje nurodytas ryšys:

i)

kalbant apie saugomą kilmės vietos nuorodą – produkto kokybės ar savybių ir geografinės aplinkos, nurodytos 93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje, ryšys; duomenys apie tos geografinės aplinkos žmogaus veiklos veiksnius gali, kai aktualu, apsiriboti dirvožemio, augalų medžiagos ir kraštovaizdžio valdymo, auginimo praktikos arba bet kokio kitos svarbaus žmogaus indėlio išlaikant tame punkte nurodytus geografinės aplinkos gamtinius veiksnius aprašymu;

ii)

kalbant apie saugomą geografinę nuorodą – produkto specifinės kokybės, gero vardo ar kitų savybių ir geografinės kilmės, kaip nurodyta 93 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje, ryšys;“;

ii)

papildoma šiomis pastraipomis:

„Produkto specifikacijoje gali būti pateikiamas kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos indėlio į darnų vystymąsi aprašymas.

Jei vynas ar vynai gali būti iš dalies dealkoholizuoti, produkto specifikacijoje taip pat pateikiamas iš dalies dealkoholizuoto vyno ar vynų aprašymas pagal antros pastraipos b punktą mutatis mutandis ir, kai taikytina, konkretūs vynininkystės metodai, taikomi gaminant sumažinto alkoholio kiekio vyną ar vynus, taip pat atitinkami jų gamybos apribojimai.“;

22)

96 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Jei valstybė narė, tikrinanti paraišką, mano, kad reikalavimai įvykdyti, ji taiko nacionalinę procedūrą, kuria užtikrinama, kad būtų tinkamai paskelbta produkto specifikacija bent internete ir perduoda paraišką Komisijai.

Prie Komisijai perduodamos apsaugos paraiškos pagal šios dalies pirmą pastraipą valstybė narė prideda deklaraciją, kurioje nurodo, kad, jos manymu, pareiškėjo pateikta paraiška atitinka šiame skirsnyje nustatytas apsaugos sąlygas ir pagal jį priimtas nuostatas, ir patvirtina, kad 94 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas bendrasis dokumentas yra tiksli produkto specifikacijos santrauka.

Valstybės narės praneša Komisijai apie priimtinus prieštaravimus, gautus vykdant nacionalinę procedūrą.“;

b)

papildomas šia dalimi:

„6.   Valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai, jei nacionaliniame teisme ar kitoje nacionalinėje įstaigoje pradedamas bet koks procesas, susijęs su apsaugos paraiška, kurią valstybė narė pagal 5 dalį perdavė Komisijai, ir jeigu ta paraiška buvo pripažinta negaliojančia nacionaliniu lygmeniu nedelsiant taikomu, bet ne galutiniu teismo sprendimu.“;

23)

97 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Komisija nagrinėja pagal 96 straipsnio 5 dalį gautas apsaugos paraiškas. Komisija tikrina, ar paraiškose yra pateikta reikalaujama informacija ir ar jose nėra akivaizdžių klaidų, atsižvelgdama į atitinkamos valstybės narės atliktos preliminarios nacionalinės procedūros rezultatus. Tuo tikrinimu daugiausia dėmesio skiriama 94 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytam bendrajam dokumentui.

Komisijos atliekamas tikrinimas turėtų trukti ne ilgiau nei šešis mėnesius nuo tos dienos, kurią buvo gauta valstybės narės paraiška. Tais atvejais, kai tas terminas viršijamas, Komisija pareiškėjams raštu praneša apie tokio vėlavimo priežastis.

3.   Komisija atleidžiama nuo pareigos laikytis termino, iki kurio turi būti atliktas 2 dalies antroje pastraipoje nurodytas tikrinimas, ir informuoti pareiškėją apie vėlavimo priežastis, jei ji iš valstybės narės gauna pranešimą dėl registravimo paraiškos, pateiktos Komisijai pagal 96 straipsnio 5 dalį, kuriuo arba:

a)

Komisija informuojama, kad paraiška buvo pripažinta negaliojančia nacionaliniu lygmeniu nedelsiant taikomu, bet ne galutiniu teismo sprendimu, arba

b)

Komisijos prašoma sustabdyti 2 dalyje nurodytą tikrinimą, nes pradėtas nacionalinis teismo procesas siekiant užginčyti paraiškos pagrįstumą, o valstybė narė mano, kad tas procesas yra pagrįstas teisėtu motyvu.

Išimtis galioja tol, kol valstybė narė praneša Komisijai, kad pirminė paraiška buvo atkurta arba kad valstybė narė atsiima savo prašymą dėl sustabdymo.

4.   Jei Komisija, remdamasi pagal šio straipsnio 2 dalį atliktu tikrinimu, mano, kad 93, 100 ir 101 straipsniuose nustatytos sąlygos yra įvykdytos, ji priima įgyvendinimo aktus dėl 94 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyto bendrojo dokumento ir nuorodos į taikant preliminarią nacionalinę procedūrą paskelbtą produkto specifikaciją paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant šio reglamento 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros.

Jei Komisija, remdamasi pagal šio straipsnio 2 dalį atliktu tikrinimu, mano, kad 93, 100 ir 101 straipsniuose nustatytos sąlygos nėra įvykdytos, ji priima įgyvendinimo aktus, kuriais paraiška atmetama.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

24)

98 ir 99 straipsniai pakeičiami taip:

„98 straipsnis

Prieštaravimo procedūra

1.   Per tris mėnesius nuo 94 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyto bendrojo dokumento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos valstybės narės arba trečiosios šalies valdžios institucijos arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, gyvenantis arba įsisteigęs trečiojoje šalyje ir turintis teisėtą interesą, gali Komisijai pateikti pagrįstą prieštaravimo pareiškimą, kuriuo prieštaraujama siūlomai apsaugai.

Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, gyvenantis arba įsisteigęs valstybėje narėje, kuri nėra apsaugos paraišką perdavusi valstybė narė, ir turintis teisėtą interesą, gali per tos valstybės narės, kurioje jis gyvena arba yra įsisteigęs, valdžios institucijas pateikti prieštaravimo pareiškimą per laikotarpį, kuris numatytas prieštaravimo pareiškimams teikti pagal pirmą pastraipą.

2.   Jei Komisija mano, kad prieštaravimas yra priimtinas, ji pakviečia valdžios instituciją arba fizinį ar juridinį asmenį, pateikusį prieštaravimą, ir valdžios instituciją arba fizinį ar juridinį asmenį, pateikusį apsaugos paraišką, pradėti atitinkamas protingos trukmės, bet ne ilgesnes nei trijų mėnesių, konsultacijas. Kvietimas pateikiamas per penkis mėnesius nuo apsaugos paraiškos, su kuria yra susijęs pagrįstas prieštaravimo pareiškimas, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Prie kvietimo pridedama pagrįsto prieštaravimo pareiškimo kopija. Per šį trijų mėnesių laikotarpį Komisija bet kuriuo metu gali paraišką pateikusios valdžios institucijos arba fizinio ar juridinio asmens prašymu ne daugiau kaip trimis mėnesiais pratęsti konsultacijų trukmę.

3.   Prieštaravimą pateikusi valdžios institucija arba asmuo ir apsaugos paraišką pateikusi valdžios institucija arba asmuo be nepagrįsto delsimo pradeda 2 dalyje nurodytas konsultacijas. Jie vienas kitam pateikia reikiamą informaciją, kad būtų galima įvertinti, ar apsaugos paraiška atitinka šį reglamentą ir pagal jį priimtas nuostatas.

4.   Jei prieštaravimą pateikusi valdžios institucija arba asmuo ir apsaugos paraišką pateikusi valdžios institucija arba asmuo susitaria, trečiojoje šalyje įsisteigęs pareiškėjas arba valstybės narės ar trečiosios šalies, iš kurios buvo pateikta apsaugos paraiška, valdžios institucijos praneša Komisijai apie konsultacijų rezultatus ir apie visus veiksnius, sudariusius galimybę susitarti, įskaitant šalių nuomones. Jei pagal 97 straipsnio 4 dalį paskelbti duomenys buvo iš esmės pakeisti, Komisija po nacionalinės procedūros, užtikrinančios tinkamą tų pakeistų duomenų paskelbimą, pakartoja 97 straipsnio 2 dalyje nurodytą tikrinimą. Jei susitarus produkto specifikacija nekeičiama arba jei produkto specifikacijos pakeitimai nėra esminiai, Komisija pagal 99 straipsnio 1 dalį priima sprendimą, kuriuo kilmės vietos nuorodai ar geografinei nuorodai suteikiama apsauga, nepaisant gauto priimtino prieštaravimo pareiškimo.

5.   Jeigu susitarti nepavyksta, trečiojoje šalyje įsisteigęs pareiškėjas arba valstybės narės ar trečiosios šalies, iš kurios buvo pateikta apsaugos paraiška, valdžios institucijos praneša Komisijai apie vykusių konsultacijų rezultatus ir apie visą susijusią informaciją ir dokumentus. Komisija pagal 99 straipsnio 2 dalį priima sprendimą, kuriuo apsauga suteikiama arba kuriuo paraiška atmetama.

99 straipsnis

Sprendimas dėl apsaugos

1.   Jeigu Komisija negavo priimtino prieštaravimo pareiškimo pagal 98 straipsnį, ji priima įgyvendinimo aktus, kuriais suteikiama apsauga. Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytos procedūros.

2.   Jeigu Komisija gavo priimtiną prieštaravimo pareiškimą, ji priima įgyvendinimo aktus, kuriais apsauga suteikiama arba kuriais paraiška atmetama. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   Pagal šį straipsnį suteikiama apsauga nedaro poveikio gamintojų pareigai laikytis kitų Sąjungos taisyklių, visų pirma susijusių su produktų pateikimu rinkai ir maisto produktų ženklinimu.“;

25)

102 straipsnis pakeičiamas taip:

„102 straipsnis

Santykis su prekių ženklais

1.   Jeigu kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda yra įregistruota pagal šį reglamentą, prekių ženklą, kurio naudojimas prieštarautų 103 straipsnio 2 daliai ir kuris yra susijęs su produktu, priskiriamu vienai iš VII priedo II dalyje išvardytų kategorijų, įregistruoti atsisakoma, jei to prekių ženklo registravimo paraiška pateikiama po kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos registravimo paraiškos pateikimo Komisijai dienos.

Prekių ženklai, įregistruoti pažeidžiant pirmą pastraipą, pripažįstami negaliojančiais.

2.   Nedarant poveikio šio reglamento 101 straipsnio 2 daliai, prekių ženklas, kurio naudojimas prieštarauja šio reglamento 103 straipsnio 2 daliai, dėl kurio buvo pateikta registracijos paraiška, kuris yra įregistruotas arba kurio sąžiningas naudojimas yra nusistovėjęs (jeigu ta galimybė numatyta atitinkamuose teisės aktuose) Sąjungos teritorijoje iki kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos apsaugos paraiškos pateikimo Komisijai dienos, gali būti naudojamas toliau ir jo registracijos galiojimas gali būti pratęsiamas, nepaisant kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos registracijos, su sąlyga, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2436 (*3) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1001 (*4) nėra jokių pagrindų tą prekių ženklą paskelbti negaliojančiu arba panaikinti jo registraciją.

Tokiais atvejais leidžiama naudoti kilmės vietos nuorodą arba geografinę nuorodą, taip pat atitinkamus prekių ženklus.

(*3)  2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 336, 2015 12 23, p. 1)."

(*4)  2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017 6 16, p. 1).“;"

26)

103 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

bet kokio tiesioginio ar netiesioginio to saugomo pavadinimo naudojimo komerciniais tikslais, įskaitant naudojimą produktų, naudojamų kaip sudedamosios dalys, kontekste:

i)

panašiems produktams, neatitinkantiems produkto su saugomu pavadinimu specifikacijos; arba

ii)

jeigu taip naudojant išnaudojamas, pabloginamas ar susilpninamas kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos geras vardas;

b)

bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei nurodoma tikroji produkto ar paslaugos kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas, transkribuotas ar transliteruotas arba prie jo rašomi tokie žodžiai kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas kaip“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar pan., įskaitant atvejus, jei tie produktai naudojami kaip sudedamosios dalys;“;

b)

papildomas šia dalimi:

„4.   2 dalyje nurodyta apsauga taip pat taikoma:

a)

prekių, įvežamų į Sąjungos muitų teritoriją neišleidžiant jų į laisvą apyvartą Sąjungos muitų teritorijoje, atžvilgiu ir

b)

prekių, parduodamų nuotolinės prekybos, pavyzdžiui, elektroninės prekybos, būdu, atžvilgiu.

Prekių, įvežamų į Sąjungos muitų teritoriją neišleidžiant jų į laisvą apyvartą toje teritorijoje, atveju gamintojų grupė ar bet kuris ūkio subjektas, turintis teisę naudoti saugomą kilmės vietos nuorodą arba saugomą geografinę nuorodą, turi teisę neleisti visiems tretiesiems asmenims vykdant prekybą įvežti prekes į Sąjungą neišleidžiant jų ten į laisvą apyvartą, kai tokios prekės, įskaitant pakuotę, yra trečiųjų šalių kilmės ir yra be leidimo pažymėtos saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda.“;

27)

105 straipsnis pakeičiamas taip:

„105 straipsnis

Produktų specifikacijų pakeitimai

1.   95 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantis pareiškėjas gali teikti paraišką, kad būtų patvirtinti produkto su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda specifikacijos pakeitimai, visų pirma siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos žinių raidą arba pakeisti 94 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punkte nurodytos geografinės vietovės ribų nustatymą. Paraiškose apibūdinami prašomi pakeitimai ir pateikiamas jų pagrindimas.

2.   Produkto specifikacijos pakeitimai pagal svarbą turi būti skirstomi į dvi kategorijas: Sąjungos lygmens pakeitimus, dėl kurių reikia taikyti prieštaravimo procedūrą Sąjungos lygmeniu, ir standartinius pakeitimus, dėl kurių sprendžiama valstybės narės arba trečiosios šalies lygmeniu.

Šio reglamento tikslais Sąjungos lygmens pakeitimas – produkto specifikacijos pakeitimas:

a)

kuriuo keičiamas saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas;

b)

kuriuo keičiama, panaikinama ar pridedama VII priedo II dalyje nurodyta vynuogių produktų kategorija;

c)

dėl kurio kyla pavojus panaikinti ryšį, kuris saugomų kilmės vietos nuorodų atveju nurodytas 93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje, o saugomų geografinių nuorodų atveju – 93 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje, arba

d)

dėl kurio atsiranda papildomų prekybos produktu apribojimų.

Standartinis pakeitimas – bet koks produkto specifikacijos pakeitimas, kuris nėra Sąjungos lygmens pakeitimas.

Laikinas pakeitimas – standartinis pakeitimas, susijęs su laikinu produkto specifikacijos pakeitimu, padarytu dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių ar susietu su kompetentingų institucijų oficialiai pripažintomis gaivalinėmis nelaimėmis ar nepalankiomis oro sąlygomis.

3.   Sąjungos lygmens pakeitimus tvirtina Komisija. Patvirtinimo procedūrai mutatis mutandis taikoma 94 straipsnyje ir 96–99 straipsniuose nustatyta procedūra.

Trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių gamintojų patvirtinti pateiktose paraiškose dėl Sąjungos lygmens pakeitimų turi būti įrodymų, kad prašomas pakeitimas atitinka toje trečiojoje šalyje galiojančius kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos įstatymus.

Paraiškos dėl Sąjungos lygmens pakeitimų patvirtinimo gali būti susijusios tik su Sąjungos lygmens pakeitimais. Jei paraiška dėl Sąjungos lygmens pakeitimo taip pat susijusi su standartiniais pakeitimais, laikoma, kad su standartiniais pakeitimais susijusios dalys nebuvo pateiktos, o Sąjungos lygmens pakeitimų procedūra taikoma tik toms dalims, kurios susijusios su tuo Sąjungos lygmens pakeitimu.

Tikrinant tokias paraiškas daugiausia dėmesio skiriama pasiūlytiems Sąjungos lygmens pakeitimams.

4.   Standartinius pakeitimus tvirtina ir viešai skelbia tos valstybės narės, kurių teritorijoje yra atitinkamo produkto geografinė vietovė, ir apie juos pranešama Komisijai.

Trečiųjų šalių atveju pakeitimai tvirtinami pagal atitinkamoje trečiojoje valstybėje taikytinus teisės aktus.“;

28)

106 straipsnis pakeičiamas taip:

„106 straipsnis

Panaikinimas

Komisija savo iniciatyva arba pagal tinkamai pagrįstą valstybės narės, trečiosios šalies ar teisėtą interesą turinčio fizinio ar juridinio asmens prašymą gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais panaikinama kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsauga esant vienai ar daugiau iš šių aplinkybių:

a)

jeigu nebeužtikrinamas atitinkamos produkto specifikacijos laikymasis;

b)

jeigu produktas, kuris pažymėtas kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, bent septynerius metus iš eilės nebuvo pateiktas rinkai;

c)

jeigu 95 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantis pareiškėjas pareiškia, kad jis nenori išlaikyti kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsaugos.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

29)

įterpiamas šis straipsnis:

„106a straipsnis

Laikinas ženklinimas ir pateikimas

Po to, kai paraiška dėl kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos apsaugos perduodama Komisijai, gamintojai gali produkto ženklinime ir pateikime nurodyti, kad buvo pateikta paraiška, ir naudoti nacionalinius logotipus bei nurodymus, laikydamiesi Sąjungos teisės, visų pirma, Reglamento (ES) Nr. 1169/2011.

Sąjungos simboliai, nurodantys saugomą kilmės vietos nuorodą arba saugomą geografinę nuorodą, ir Sąjungos nuorodos „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“ etiketėse gali būti pateikiami tik paskelbus sprendimą, kuriuo tai kilmės vietos nuorodai arba geografinei nuorodai suteikiama apsauga.

Jei paraiška atmetama, pagal pirmą pastraipą paženklinti vynuogių produktai gali būti parduodami tol, kol baigsis jų atsargos.“;

30)

111 straipsnis išbraukiamas;

31)

II dalies II antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnis papildomas šiuo poskirsniu:

„4 poskirsnis

Su kilmės vietos nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais susijusios patikros

116a straipsnis

Patikros

1.   Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, kad sustabdytų neteisėtą šiame reglamente nurodytų saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir saugomų tradicinių terminų naudojimą.

2.   Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją, atsakingą už šiame skirsnyje nustatytų pareigų vykdymo patikras. Tuo tikslu taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 (*5) 4 straipsnio 2 ir 4 dalys ir 5 straipsnio 1, 4 bei 5 dalys.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta kompetentinga institucija arba viena ar daugiau įgaliotųjų įstaigų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 5 punkte ir veikiančių kaip produktų sertifikavimo įstaigos pagal to reglamento II antraštinės dalies III skyriuje nustatytus kriterijus, Sąjungoje kasmet vyno gamybos etapu ir išpilstymo etapu arba po jo tikrina jo atitiktį produkto specifikacijai.

4.   Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl:

a)

pranešimų, kuriuos valstybės narės turi pateikti Komisijai;

b)

taisyklių, reglamentuojančių valdžios instituciją, kuri atsako už atitikties produkto specifikacijoms tikrinimą, įskaitant tuos atvejus, kai geografinė vietovė yra trečiojoje šalyje;

c)

veiksmų, kuriuos turi įgyvendinti valstybės narės, kad užkirstų kelią neteisėtam saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir saugomų tradicinių terminų naudojimui;

d)

patikrų ir tikrinimų, kuruos turi atlikti valstybės narės, įskaitant bandymus.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

(*5)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).“;"

32)

119 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

vynuogių produkto kategorijos pavadinimas pagal VII priedo II dalį. VII priedo II dalies 1 punkte ir 4–9 punktuose apibrėžtų vynuogių produktų kategorijų atveju, jei tokie produktai yra dealkoholizuoti pagal VIII priedo I dalies E skirsnį, prie kategorijos pavadinimo pridedama:

i)

terminas „nealkoholinis“, jei produkto faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 0,5 %, ir

ii)

terminas „sumažinto alkoholio kiekio“, jei produkto faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, viršija 0,5 % ir yra mažesnė už minimalią faktinę alkoholio koncentraciją, taikomą šiai kategorijai prieš dealkoholizavimą.“;

ii)

papildoma šiais punktais:

„h)

maistingumo deklaracija pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 9 straipsnio 1 dalies l punktą;

i)

sudedamųjų dalių sąrašas pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 9 straipsnio 1 dalies b punktą;

j)

vynuogių produktų, kurie buvo dealkoholizuoti pagal VIII priedo I dalies E skirsnį ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė nei 10 %, atveju – minimalus tinkamumo vartoti terminas pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 9 straipsnio 1 dalies f punktą.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, vynuogių produktų, išskyrus produktus, kurie buvo dealkoholizuoti pagal VIII priedo I dalies E skirsnį, atveju nuoroda į vynuogių produkto kategoriją gali būti nepateikta, jei tai vynas, kurio etiketėje nurodytas saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas.“;

c)

papildomas šiomis dalimis:

„4.   Nukrypstant nuo 1 dalies h punkto, ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje pateikiamoje maistingumo deklaracijoje gali būti nurodoma tik energinė vertė, kuri gali būti išreikšta simboliu „E“, energija. Tokiais atvejais visa maistingumo deklaracija pateikiama elektroninėmis priemonėmis, nurodytomis ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje. Kartu su ta maistingumo deklaracija nepateikiama kita pardavimo ar rinkodaros tikslais skirta informacija ir jokie naudotojų duomenys nėra renkami ar sekami.

5.   Nukrypstant nuo 1 dalies i punkto, sudedamųjų dalių sąrašas gali būti pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, nurodytomis ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje arba ant pakuotės. Tokiais atvejais taikomi šie reikalavimai:

a)

jokie naudotojų duomenys nėra renkami ar sekami;

b)

kartu su sudedamųjų dalių sąrašu nepateikiama kita pardavimo ar rinkodaros tikslais skirta informacija ir

c)

Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti duomenys pateikiami tiesiogiai ant pakuotės arba prie jos pritvirtintoje etiketėje.

Šios dalies pirmos pastraipos c punkte nurodytą nuorodą sudaro žodžiai „sudėtyje yra“, o po jų pateikiamas į Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede pateiktą sąrašą įtrauktos medžiagos ar produkto pavadinimas.“;

33)

122 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

ii papunktis išbraukiamas;

ii)

papildoma šiuo papunkčiu:

„vi)

taisyklėmis dėl sudedamųjų dalių nurodymo ir pavadinimo taikant 119 straipsnio 1 dalies i punktą.“;

b)

c punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„iii)

terminais, kuriais nurodoma valda, ir jų vartojimo sąlygomis.“;

c)

d punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

tam tikrų formų butelių ir jų uždarymo priemonių naudojimo sąlygomis ir tam tikrų specialiųjų butelių formų sąrašu;“;

34)

II dalies II antraštinės dalies II skyriaus 1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

124 straipsnis išbraukiamas;

b)

antraštė „1 poskirsnis“ ir jos pavadinimas išbraukiami;

c)

125 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Tarpšakiniai prekybos susitarimai turi atitikti X priede išdėstytas pirkimo sąlygas.“;

d)

2 ir 3 poskirsniai, kuriuos sudaro 127–144 straipsniai, išbraukiami;

35)

145 straipsnio 3 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Valstybės narės, kurios pagal Reglamento (ES) 2021/2115 58 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą savo BŽŪP strateginiuose planuose numato vynuogynų restruktūrizavimą ir konversiją, remdamosi vynuogynų registru ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 1 d. Komisijai pateikia atnaujintą savo gamybos pajėgumų sąrašą.“;

36)

įterpiamas šis straipsnis:

„147a straipsnis

Mokėjimų už neišpilstyto vyno pardavimą vėlavimas

Nukrypdamos nuo Direktyvos (ES) 2019/633 3 straipsnio 1 dalies, valstybės narės, gavusios vyno sektoriuje veikiančios tarpšakinės organizacijos, pripažintos pagal šio reglamento 157 straipsnį, prašymą, gali nustatyti, kad Direktyvos (ES) 2019/633 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytas draudimas netaikomas mokėjimams pagal vyno gamintojų ar perpardavėjų ir jų tiesioginių pirkėjų tiekimo sutartis dėl neišpilstyto vyno pardavimo sandorių, jeigu:

a)

konkrečios sąlygos, pagal kurias leidžiama atlikti mokėjimus po 60 dienų, įtraukiamos į su neišpilstyto vyno pardavimo sandoriais susijusias standartines sutartis, kurias valstybė narė pagal šio reglamento 164 straipsnį pripažino privalomomis anksčiau nei 2021 m. spalio 30 d., o šis standartinių sutarčių išplėtimas nuo tos dienos valstybės narės atnaujinamas neatliekant didelių mokėjimo sąlygų pakeitimų, kurie veiktų neišpilstyto vyno tiekėjų nenaudai; ir

b)

neišpilstyto vyno tiekėjų ir jų tiesioginių pirkėjų tiekimo sutartys yra daugiametės arba tampa daugiametėmis.“;

37)

148 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

už pristatymą mokėtina kaina, kuri:

turi būti pastovi ir nustatoma sutartyje arba

apskaičiuojama derinant įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali apimti objektyvius rodiklius, kurie gali būti pagrįsti atitinkamomis kainomis, gamybos ir rinkos sąnaudomis, taip pat indeksais ir galutinės kainos apskaičiavimo metodais, kurie būtų lengvai prieinami ir suprantami bei atspindėtų rinkos sąlygų pokyčius, pristatytais kiekiais ir pristatyto žalio pieno kokybe ar sudėtimi; tie rodikliai gali būti pagrįsti atitinkamomis kainomis, gamybos ir rinkos sąnaudomis; tuo tikslu valstybės narės gali nustatyti rodiklius, remdamosi objektyviais kriterijais, kurie būtų pagrįsti atliktais gamybos ir maisto tiekimo grandinės tyrimais; sutarčių šalys gali pasirinkti, ar remtis šiais rodikliais ar bet kuriais kitais rodikliais, kurie, jų nuomone, yra svarbūs.“;

38)

149 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

žalio pieno, dėl kurio deramasi, kiekis neviršija 4 % viso Sąjungoje pagaminamo kiekio,“;

39)

150 straipsnis išbraukiamas;

40)

151 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmieji žalio pieno pirkėjai pateikia kompetentingai nacionalinei institucijai deklaraciją apie jiems kas mėnesį pristatyto žalio pieno kiekį ir vidutinę sumokėtą kainą. Atskiriamas ekologiškas ir neekologiškas pienas.“;

b)

trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės praneša Komisijai apie pirmoje pastraipoje nurodyto žalio pieno kiekius ir vidutines kainas.“;

41)

152 straipsnio 1 dalies c punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

vii papunktis pakeičiamas taip:

„vii)

tvarkyti ir valorizuoti šalutinius produktus, galutinių atliekų srautus ir atliekas, visų pirma siekiant išsaugoti vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio kokybę, išsaugoti ar didinti biologinę įvairovę ir didinti žiediškumą;“;

b)

x papunktis pakeičiamas taip:

„x)

valdyti savitarpio pagalbos fondus;“;

42)

153 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

taisyklės, pagal kurias gamintojams nariams leidžiama demokratiškai tikrinti savo organizacijos veiklą ir sprendimus, taip pat apskaitą ir biudžetus;“;

b)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Gamintojų organizacijos įstatuose gali būti numatyta galimybė gamintojams nariams tiesiogiai kontaktuoti su pirkėjais, jei toks tiesioginis kontaktas nekelia pavojaus tos gamintojų organizacijos produktų pasiūlos ir pateikimo rinkai koncentravimui. Laikoma, kad tiekimo koncentravimas užtikrinamas, jei dėl esminių pardavimo elementų, pvz., kainos, kokybės ir kiekio derasi ir juos nustato gamintojų organizacija.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   1, 2 ir 2a dalys netaikomos pieno ir pieno produktų sektoriaus gamintojų organizacijoms.“;

43)

154 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

teritorijoje, kurioje ji vykdo veiklą, turi mažiausią būtiną narių skaičių ir (arba) pagamina mažiausią būtiną tinkamos parduoti produkcijos kiekį ar vertę, kuriuos nustato atitinkama valstybė narė; tomis nuostatomis neužkertamas kelias pripažinti į nedidelio masto gamybą orientuotas gamintojų organizacijas;“;

44)

157 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„1.   Gavusios prašymą, valstybės narės gali pripažinti konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiančias nacionalinio ir regioninio lygmens ir 164 straipsnio 2 dalyje nurodytų ekonominių zonų lygmens tarpšakines organizacijas:“;

b)

1 dalies c punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

vii papunktis pakeičiamas taip:

„vii)

teikti informaciją ir atlikti mokslinius tyrimus, būtinus siekiant atnaujinti, racionalizuoti, patobulinti ir pritaikyti gamybą ir, kai taikytina, perdirbimą bei prekybą, orientuojant juos į produktus, kurie geriau atitinka rinkos poreikius ir vartotojų skonį bei lūkesčius, visų pirma teikti informaciją ir atlikti mokslinius tyrimus, susijusius su produktų kokybe (įskaitant produktus su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, specifinius ypatumus) ir aplinkos apsauga, klimato politikos veiksmais, gyvūnų sveikata ir gyvūnų gerove;“;

ii)

xiv papunktis pakeičiamas taip:

„xiv)

prisidėti prie šalutinių produktų tvarkymo bei šalutinius produktus valorizuojančių iniciatyvų plėtojimo ir prie atliekų mažinimo bei tvarkymo;“;

iii)

xvi papunktis pakeičiamas taip:

„xvi)

skatinti ir įgyvendinti gyvūnų sveikatai, augalų apsaugai ir aplinkai kylančios rizikos prevencijos, kontrolės ir valdymo priemones, be kita ko, steigiant ir valdant savitarpio pagalbos fondus arba prisidedant prie tokių fondų finansavimo, siekiant ūkininkams išmokėti finansinę kompensaciją už sąnaudas ir ekonominius nuostolius, patirtus dėl tokių priemonių skatinimo ir įgyvendinimo.“;

c)

1a dalis pakeičiama taip:

„1a.   Gavusios prašymą valstybės narės gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną pripažinimą tarpšakinei organizacijai, vykdančiai veiklą keliuose 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose sektoriuose, su sąlyga, kad ta tarpšakinė organizacija kiekvieno sektoriaus, kuriame ji siekia pripažinimo, atveju atitinka 1 dalyje nurodytas sąlygas.“;

d)

3 dalis išbraukiama;

45)

158 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje įterpiamas šis punktas:

„ca)

jos siekia subalansuoto atstovavimo tarpšakinę organizaciją sudarančioms organizacijoms, veikiančioms 157 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytuose tiekimo grandinės etapuose;“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Valstybės narės gali pripažinti iki 2014 m. sausio 1 d. visuose sektoriuose egzistavusias tarpšakines organizacijas (tiek pripažintas gavus prašymą, tiek įsteigtas įstatymu), net jeigu jos neatitinka 157 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų sąlygų.“;

46)

163 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Valstybės narės gali pripažinti tarpšakines pieno ir pieno produktų sektoriaus organizacijas, jei jos:

a)

atitinka 157 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

b)

vykdo veiklą viename ar keliuose atitinkamos teritorijos regionuose;

c)

atstovauja didelei daliai 157 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos ekonominės veiklos;

d)

pačios nedalyvauja pieno ir pieno produktų sektoriaus produktų gamybos, jų perdirbimo ar prekybos jais veikloje.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad tarpšakinės organizacijos, pagal nacionalinę teisę pripažintos anksčiau nei 2012 m. balandžio 2 d. ir atitinkančios šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, būtų laikomos pripažintomis tarpšakinėmis organizacijomis pagal 157 straipsnio 1 dalį.“;

b)

3 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

panaikina pripažinimą, jeigu nebesilaikoma šiame straipsnyje nustatytų pripažinimo reikalavimų ir sąlygų;“;

47)

164 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šiame skirsnyje ekonominė zona – tai geografinė zona, kurią sudaro gretimi arba kaimyniniai gamybos regionai, kuriuose gamybos ir pardavimo sąlygos yra vienodos, arba, kalbant apie produktus su pagal Sąjungos teisę pripažįstama saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, geografinė zona, nurodyta produkto specifikacijoje.“;

b)

4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

l, m ir n punktai pakeičiami taip:

„l)

naudoti sertifikuotą sėklą, išskyrus atvejus, kai ji naudojama ekologinėje gamyboje, kaip tai suprantama Reglamente (ES) 2018/848, ir vykdyti produktų kokybės stebėseną;

m)

vykdyti fitosanitarinės rizikos, rizikos gyvūnų sveikatai, maisto saugai ar aplinkai prevenciją ir tokią riziką valdyti;

n)

tvarkyti ir valorizuoti šalutinius produktus.“;

ii)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tomis taisyklėmis neturi būti kenkiama kitiems ūkio subjektams bei neturi būti užkertamas kelias naujiems ūkio subjektams patekti į rinką atitinkamoje valstybėje narėje arba Sąjungoje, ir jos negali turėti 210 straipsnio 4 dalyje nurodyto poveikio arba būti kitaip nesuderinamos su Sąjungos teise arba galiojančiomis nacionalinėmis taisyklėmis.“;

48)

165 straipsnis pakeičiamas taip:

„165 straipsnis

Ne narių finansiniai įnašai

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, pripažintos gamintojų organizacijų asociacijos arba pripažintos tarpšakinės organizacijos taisyklių taikymas išplečiamas pagal 164 straipsnį, o veikla, kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su atitinkamais produktais, bendrą ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi valstybė narė, pasikonsultavusi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, gali nuspręsti, kad tai organizacijai nepriklausantys, bet iš tos veiklos naudos gaunantys atskiri ūkio subjektai ar grupės mokėtų organizacijai visus jos narių mokamus finansinius įnašus arba jų dalį tiek, kiek tokie įnašai yra skirti vykdant tą veiklą ar kelias veiklas tiesiogiai patirtoms išlaidoms padengti. Bet kuri organizacija, gaunanti įnašus iš ne narių pagal šį straipsnį, nariui arba ne nariui, kuris finansiškai prisideda prie organizacijos veiklos, paprašius suteikia galimybę susipažinti su tomis savo metinio biudžeto dalimis, kurios yra susijusios su 164 straipsnio 4 dalyje išvardytos veiklos vykdymu.“;

49)

įterpiamas šis straipsnis:

„166a straipsnis

Žemės ūkio produktų su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda pasiūlos reguliavimas

1.   Nedarant poveikio šio reglamento 167 ir 167a straipsniams, valstybės narės gali pagal šio reglamento 152 straipsnio 1 dalį arba 161 straipsnio 1 dalį pripažintos gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos, pagal šio reglamento 157 straipsnio 1 dalį pripažintos tarpšakinės organizacijos, Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos ūkio subjektų grupės arba šio reglamento 95 straipsnio 1 dalyje nurodytos gamintojų grupės prašymu ribotam laikotarpiui nustatyti privalomas taisykles, skirtas šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų žemės ūkio produktų, pažymėtų saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 ir 2 dalis arba šio reglamento 93 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, pasiūlai reguliuoti.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos taisyklės taikomos su sąlyga, kad esama išankstinio susitarimo, kurį yra sudarę ne mažiau kaip du trečdaliai produkto, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, gamintojų arba jų atstovų, kurie pagamina ne mažiau kaip du trečdalius to produkto geografinėje vietovėje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte arba, vyno atveju, šio reglamento 93 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje ir b punkto iv papunktyje. Kai šio straipsnio 1 dalyje nurodyto produkto gamyba apima perdirbimą ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalyje arba šio reglamento 94 straipsnio 2 dalyje nurodytą produkto specifikaciją žaliava gali būti tiekiama tik iš konkrečios geografinės vietovės, valstybės narės taisyklių, kurios turi būti nustatytos pagal šio straipsnio 1 dalį, tikslais reikalauja:

a)

kad prieš sudarant šioje dalyje nurodytą susitarimą būtų konsultuojamasi su konkrečios geografinės vietovės žaliavos gamintojais; arba

b)

kad ne mažiau kaip du trečdaliai žaliavos gamintojų arba jų atstovų, kurie pagamina ne mažiau kaip du trečdalius perdirbimui naudojamos žaliavos konkrečioje geografinėje vietovėje, taip pat būtų šioje dalyje nurodyto susitarimo šalys.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda pažymėto sūrio gamybos atveju šio straipsnio 1 dalyje nurodytos taisyklės taikomos su sąlyga, kad esama išankstinio susitarimo, kurį yra sudarę ne mažiau kaip du trečdaliai pieno gamintojų arba jų atstovų, kurie pagamina ne mažiau kaip du trečdalius to sūrio gamybai naudojamo žalio pieno, ir, kai aktualu, ne mažiau kaip du trečdaliai to sūrio gamintojų arba jų atstovų, kurie pagamina ne mažiau kaip du trečdalius to sūrio geografinėje vietoje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte.

Šios dalies pirmos pastraipos tikslais, sūrio, pažymėto saugoma geografine nuoroda, atveju to sūrio produkto specifikacijoje nurodoma žalio pieno geografinė kilmės vietovė turi būti tokia pati, kaip su tuo sūriu siejama Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodoma geografinė vietovė.

4.   1 dalyje nurodytos taisyklės:

a)

turi apimti tik atitinkamo produkto ir, kai taikytina, jo žaliavos pasiūlos reguliavimą, ir jomis turi būti siekiama to produkto pasiūlą pritaikyti prie paklausos;

b)

turi turėti poveikį tik atitinkamam produktui ir, kai taikytina, jo žaliavai;

c)

gali būti privalomos ilgiausiai trejus metus, tačiau po to laikotarpio jų galiojimas gali būti atnaujintas pateikus naują prašymą, kaip nurodyta 1 dalyje;

d)

neturi daryti neigiamo poveikio prekybai produktais, kuriems netaikomos tos taisyklės;

e)

neturi būti susijusios su jokiu sandoriu po atitinkamo produkto pateikimo rinkai pirmą kartą;

f)

pagal jas neturi būti leidžiama nustatyti kainų, įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos orientaciniais ar rekomendaciniais tikslais;

g)

neturi atimti galimybės naudoti perteklinę produkcijos prekybos metais dalį, kurią įprastai būtų galima naudoti;

h)

neturi diskriminuoti, sudaryti kliūčių naujiems rinkos dalyviams ar daryti neigiamą poveikį mažiems gamintojams;

i)

turi padėti išlaikyti atitinkamo produkto kokybę arba jį plėtoti;

j)

neturi daryti poveikio 149 straipsniui ir 152 straipsnio 1a daliai.

5.   1 dalyje nurodytos taisyklės skelbiamos atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.

6.   Valstybės narės atlieka patikrinimus siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 4 dalyje nustatytų sąlygų. Jei kompetentingos nacionalinės institucijos nustato, kad tokių sąlygų nesilaikoma, valstybės narės 1 dalyje nurodytas taisykles panaikina.

7.   Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie jų priimtas 1 dalyje nurodytas taisykles. Komisija informuoja kitas valstybes nares apie kiekvieną pranešimą dėl tokių taisyklių.

8.   Komisija gali bet kuriuo metu priimti įgyvendinimo aktus, pagal kuriuos valstybė narė privalo panaikinti pagal šio straipsnio 1 dalį nustatytas taisykles, jeigu Komisija nustato, kad tos taisyklės neatitinka šio straipsnio 4 dalies sąlygų, sudaro kliūčių konkurencijai ar iškreipia konkurenciją didelėje vidaus rinkos dalyje, sudaro kliūčių laisvai prekiauti arba įgyvendinti SESV 39 straipsnyje nustatytus tikslus. Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant šio reglamento 229 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų procedūrų.“;

50)

168 straipsnio 4 dalies c punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

už pristatymą mokėtina kaina, kuri:

turi būti pastovi ir nustatoma sutartyje ir (arba)

apskaičiuojama derinant įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali apimti objektyvius rodiklius, kurie gali būti pagrįsti atitinkamomis kainomis, gamybos ir rinkos sąnaudomis, taip pat indeksais ir galutinės kainos apskaičiavimo metodais, kurie būtų lengvai prieinami ir suprantami bei atspindėtų rinkos sąlygų pokyčius, pristatytais kiekiais ir pristatytų žemės ūkio produktų kokybe ar sudėtimi; tuo tikslu valstybės narės gali nustatyti rodiklius, remdamosi objektyviais kriterijais, kurie būtų pagrįsti atliktais gamybos ir maisto tiekimo grandinės tyrimais; sutarčių šalys gali pasirinkti, ar remtis šiais rodikliais ar bet kuriais kitais rodikliais, kurie, jų nuomone, yra svarbūs.“;

51)

172 straipsnis išbraukiamas;

52)

172a straipsnis pakeičiamas taip:

„172a straipsnis

Vertės pasidalijimas

Nedarant poveikio konkrečioms vertės pasidalijimo cukraus sektoriuje sąlygoms, ūkininkai, įskaitant ūkininkų asociacijas, ir vartotojų grandies veiklos vykdytojai gali susitarti dėl vertės pasidalijimo sąlygų, įskaitant rinkos pelną ir nuostolius, nustatydami, kaip tarp jų turi būti paskirstomi su atitinkamais produktais susijusių rinkos kainų ar kitų prekių rinkų pokyčiai.

172b straipsnis

Tarpšakinių organizacijų teikiamos gairės dėl vynams su saugoma kilmės vietos nuoroda ar su saugoma geografine nuoroda gaminti skirtų vynuogių pardavimo

Nukrypstant nuo SESV 101 straipsnio 1 dalies, vyno sektoriuje veikiančios tarpšakinės organizacijos, pripažintos pagal šio reglamento 157 straipsnį, gali pateikti neprivalomus vynams su saugoma kilmės vietos nuoroda ar su saugoma geografine nuoroda gaminti skirtų vynuogių pardavimo kainų orientacinius rodiklius, jei tokios gairės nepanaikina konkurencijos didelės atitinkamų produktų dalies atžvilgiu.“;

53)

182 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Ribinis kiekis turi būti 125 %, 110 % arba 105 %, priklausomai nuo to, ar patekimo į rinką galimybės, kurios apibrėžiamos kaip importas, išreikštas atitinkamo vidaus suvartojimo per trejus ankstesnius metus procentine dalimi, yra atitinkamai mažesnės nei arba lygios 10 %, didesnės nei 10 %, bet mažesnės nei arba lygios 30 %, arba didesnės nei 30 %.

Jei neatsižvelgiama į vidaus suvartojimą, ribinis kiekis turi būti lygus 125 %.“;

54)

192 ir 193 straipsniai išbraukiami;

55)

IV skyrius papildomas šiuo straipsniu:

„193a straipsnis

Importo muitų taikymo melasai sustabdymas

1.   Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant taisykles dėl visiško arba dalinio importo muitų taikymo melasai, kurios KN kodas yra 1703, sustabdymo.

2.   Taikant šio straipsnio 1 dalyje nurodytas taisykles, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais visiškai arba iš dalies sustabdomas importo muitų melasai, kurios KN kodas yra 1703, taikymas, netaikant 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytos procedūros.“;

56)

III dalies VI skyrius, apimantis 196–204 straipsnius, išbraukiamas;

57)

206 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip ir pagal SESV 42 straipsnį visiems SESV 101 straipsnio 1 dalyje ir 102 straipsnyje nurodytiems susitarimams, sprendimams ir veiksmams, susijusiems su žemės ūkio produktų gamyba arba prekyba jais, taikomi SESV 101–106 straipsniai ir jų įgyvendinimo nuostatos, laikantis šio reglamento 207–210a straipsnių.“;

58)

208 straipsnis pakeičiamas taip:

„208 straipsnis

Dominuojanti padėtis

Šiame skyriuje dominuojančia padėtimi vadinama įmonės padėtis, kai dėl turimos ekonominės galios ji gali trukdyti palaikyti tikrą konkurenciją atitinkamoje rinkoje ir turi galimybę elgtis kone savarankiškai savo konkurentų, savo tiekėjų ar klientų ir, galiausiai, vartotojų atžvilgiu.“;

59)

210 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma pagal šio reglamento 157 straipsnį pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, reikalingiems įgyvendinti šio reglamento 157 straipsnio 1 dalies c punkte, arba alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių ir tabako sektorių atveju – šio reglamento 162 straipsnyje – nustatytus tikslus, kurie nėra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis pagal šio straipsnio 4 dalį.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytas sąlygas atitinkantys susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai nėra draudžiami ir dėl jų nereikalaujama išankstinio sprendimo.

2.   Pripažintos tarpšakinės organizacijos gali prašyti Komisijos pateikti nuomonę dėl 1 dalyje nurodytų susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų suderinamumo su šiuo straipsniu. Komisija savo nuomonę prašymą pateikusiai tarpšakinei organizacijai išsiunčia per keturis mėnesius nuo išsamaus prašymo gavimo dienos.

Jei Komisija bet kuriuo metu po nuomonės priėmimo nustato, kad nebetenkinamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos, ji paskelbia, kad SESV 101 straipsnio 1 dalis taikoma ateityje atitinkamam susitarimui, sprendimui ar suderintiems veiksmams, ir atitinkamai informuoja tarpšakinę organizaciją.

Komisija savo iniciatyva arba valstybei narei paprašius gali pakeisti nuomonės turinį, ypač tuo atveju, jeigu prašymą pateikusi tarpšakinė organizacija pateikė netikslią informaciją arba nuomone piktnaudžiavo.“;

b)

3, 5 ir 6 dalys išbraukiamos;

60)

įterpiamas šis straipsnis:

„210a straipsnis

Vertikaliosios ir horizontalios tvarumo iniciatyvos

1.   SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma žemės ūkio produktų gamintojų susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, kurie yra susiję su žemės ūkio produktų gamyba ar prekyba jais ir kuriais siekiama taikyti aukštesnį tvarumo standartą, nei nustatyta Sąjungos ar nacionalinėje teisėje, jeigu tais susitarimais, sprendimais ir suderintais veiksmais nustatomi tik tokie konkurencijos apribojimai, kurie yra būtini tam standartui pasiekti.

2.   1 dalis taikoma žemės ūkio produktų gamintojų susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, kurių šalimi yra keli gamintojai arba kurių šalimi yra vienas ar daugiau gamintojų ir vienas ar daugiau ūkio subjektų, priklausančių įvairiems gamybos, perdirbimo ir prekybos lygmenims maisto produktų tiekimo grandinėje (įskaitant platinimą).

3.   1 dalies tikslais tvarumo standartas – standartas, kuriuo siekiama prisidėti siekiant vieno ar daugiau iš šių tikslų:

a)

aplinkosaugos tikslai, įskaitant klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos, tausus kraštovaizdžio, vandens ir dirvožemio naudojimas ir apsauga, perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant maisto atliekų mažinimą, taršos prevencija ir kontrolė, biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas;

b)

žemės ūkio produktų gamyba tokiais metodais, kuriuos taikant mažinamas pesticidų naudojimas ir valdoma dėl jų naudojimo kylanti rizika arba mažinamas atsparumo antimikrobinėms medžiagoms žemės ūkio gamyboje pavojus, ir

c)

gyvūnų sveikata ir gyvūnų gerovė.

4.   Šiame straipsnyje nurodytas sąlygas atitinkantys susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai nėra draudžiami ir dėl jų nereikalaujama išankstinio sprendimo.

5.   Komisija ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 8 d. paskelbia gaires dėl šio straipsnio taikymo ūkio subjektams sąlygų.

6.   Nuo 2023 m. gruodžio 8 d. 1 dalyje nurodyti gamintojai gali prašyti Komisijos pateikti nuomonę dėl 1 dalyje nurodytų susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų suderinamumo su šiuo straipsniu. Komisija savo nuomonę pareiškėjui išsiunčia per keturis mėnesius nuo išsamaus prašymo gavimo dienos.

Jei Komisija bet kuriuo metu po nuomonės pateikimo nustato, kad nebetenkinamos šio straipsnio 1, 3 ir 7 dalyse nurodytos sąlygos, ji paskelbia, kad SESV 101 straipsnio 1 dalis taikoma ateityje atitinkamam susitarimui, sprendimui ar suderintiems veiksmams, ir atitinkamai informuoja gamintojus.

Komisija savo iniciatyva arba valstybei narei paprašius gali pakeisti nuomonės turinį, visų pirma tuo atveju, jeigu pareiškėjas pateikė netikslią informaciją arba nuomone piktnaudžiavo.

7.   Reglamento (EB) Nr. 1/2003 5 straipsnyje nurodyta nacionalinė konkurencijos institucija gali atskirais atvejais nuspręsti, kad ateityje vienas ar daugiau 1 dalyje nurodytų susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų turi būti pakeisti, nutraukti arba visai nevykdomi, jei ji mano, kad toks sprendimas yra būtinas norint išsaugoti konkurenciją, arba jei ji mano, kad kilo pavojus SESV 39 straipsnyje nustatytiems tikslams.

Kai susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai apima daugiau nei vieną valstybę narę, šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą priima Komisija, netaikydama 229 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų procedūrų.

Veikdama pagal šios dalies pirmą pastraipą, nacionalinė konkurencijos institucija, inicijavusi pirmąją oficialią tyrimo priemonę, raštu apie tai informuoja Komisiją, taip pat praneša Komisijai apie visus dėl jos priimtus sprendimus nedelsiant po to, kai jie priimami.

Šioje dalyje nurodyti sprendimai pradedami taikyti ne anksčiau nei apie juos pranešama atitinkamoms įmonėms.“;

61)

212 straipsnis išbraukiamas;

62)

214a straipsnis pakeičiamas taip:

„214a straipsnis

Nacionalinės išmokos tam tikriems Suomijos sektoriams

Su sąlyga, kad Komisija suteiks leidimą, 2023–2027 m. laikotarpiu, Suomija gali ir toliau teikti nacionalinę paramą gamintojams, kurią ji skyrė 2022 m., remdamasi šiuo straipsniu, su sąlyga, kad:

a)

bendra paramos pajamoms suma per visą laikotarpį laipsniškai mažinama ir 2027 m. nebus didesnė nei 67 % 2022 m. suteiktos paramos sumos ir

b)

prieš pasinaudojant šia galimybe, buvo visapusiškai pasinaudota atitinkamiems sektoriams skirtomis paramos schemomis pagal BŽŪP.

Komisija patvirtina savo leidimą, netaikydama šio reglamento 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros.“;

63)

218 straipsnio 2 dalyje Jungtinei Karalystei skirta eilutė išbraukiama;

64)

219 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Siekiant efektyviai ir veiksmingai reaguoti į rinkos sutrikdymo pavojų, kurį sukėlė didelis kainų kilimas arba kritimas vidaus ar išorės rinkose arba kiti įvykiai ir aplinkybės, smarkiai sutrikdantys ar galintys sutrikdyti atitinkamą rinką, jeigu tikėtina, kad tokia padėtis arba jos pasekmės rinkai tęsis toliau arba sunkės, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais patvirtinti priemones, būtinas tokiai padėčiai rinkoje ištaisyti, laikantis pagal SESV sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose nustatytų pareigų ir su sąlyga, kad visos kitos pagal šį reglamentą galimos priemonės pasirodo esančios nepakankamos arba netinkamos.“;

b)

ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba pašalintas jos pavojus, gali būti išplėsta arba pakeista kitų šiame reglamente numatytų priemonių taikymo sritis, trukmė ar kiti aspektai, visiškai ar iš dalies pakoreguotas arba sustabdytas importo muitų taikymas, be kita ko, tam tikriems kiekiams ar laikotarpiams, jei tai būtina, arba tokios priemonės gali būti laikina savanoriška gamybos mažinimo schema, ypač pernelyg didelės pasiūlos atvejais.“;

65)

V dalies I skyriaus 2 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Su gyvūnų ligomis bei augalų kenkėjais ir vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai susijusios rinkos rėmimo priemonės“;

b)

220 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Su gyvūnų ligomis bei augalų kenkėjais ir vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai susijusios priemonės“;

ii)

1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Sąjungos vidaus prekybos ir prekybos su trečiosiomis šalimis apribojimus, kurie gali atsirasti dėl kovos su gyvūnų ligų ar augalų kenkėjų plitimu priemonių taikymo, ir“;

iii)

2 dalyje įterpiamas šis punktas:

„-a)

vaisių ir daržovių;“;

iv)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   1 dalies pirmos pastraipos a punkte numatytų priemonių galima imtis tik tuo atveju, jei atitinkama valstybė narė greitai ėmėsi sveikatos apsaugos, veterinarijos ar fitosanitarijos priemonių, kad likviduotų ligą ar stebėtų, valdytų ir pašalintų kenkėją ar sustabdytų jo plitimą, ir tik tiek, kiek tikrai būtina ir tokiam laikui, kuris tikrai būtinas atitinkamai rinkai remti.“;

66)

V dalyje įterpiamas šis skyrius ir straipsniai:

„Ia skyrius

Rinkos skaidrumas

222a straipsnis

Sąjungos rinkos stebėjimo centrai

1.   Siekdama padidinti skaidrumą maisto produktų tiekimo grandinėje, informuoti ūkio subjektus ir viešosios valdžios institucijas apie pasirinkimo galimybes, palengvinti rinkos pokyčių ir rinkos sutrikdymo pavojaus stebėseną, Komisija įsteigia Sąjungos rinkos stebėjimo centrus.

2.   Komisija gali nuspręsti, kuriems iš 1 straipsnio 2 dalyje išvardytų žemės ūkio sektorių įsteigiami Sąjungos rinkos stebėjimo centrai.

3.   Sąjungos rinkos stebėjimo centrai teikia rinkos pokyčių ir rinkos sutrikdymo pavojaus stebėjimui būtinus statistinius duomenis ir informaciją, visų pirma apie:

a)

gamybą, tiekimą ir atsargas;

b)

kainas, sąnaudas ir, kiek įmanoma, pelno maržas visuose maisto tiekimo grandinės lygmenyse;

c)

trumpalaikes ir vidutinio laikotarpio rinkos prognozes;

d)

žemės ūkio produktų importą ir eksportą, ypač tarifinių kvotų žemės ūkio produktų importui į Sąjungą įvykdymą.

Sąjungos rinkos stebėjimo centrai parengia ataskaitas, kuriose pateikiami pirmoje pastraipoje nurodyti elementai.

4.   Valstybės narės surenka 3 dalyje nurodytą informaciją ir pateikia ją Komisijai.

222b straipsnis

Komisijos ataskaitos apie rinkos pokyčius

1.   Pagal 222a straipsnį įsteigti Sąjungos rinkos stebėjimo centrai savo pranešimuose nustato rinkos sutrikdymo grėsmes, susijusias su dideliu kainų didėjimu ar mažėjimu vidaus ar išorės rinkose arba su kitais panašų poveikį turinčiais įvykiais ar aplinkybėmis.

2.   Komisija reguliariai teikia informaciją Europos Parlamentui ir Tarybai apie žemės ūkio produktų rinkos padėtį, rinkos sutrikdymo priežastis ir galimas priemones, kurių reikia imtis kaip atsako į tuos rinkos sutrikdymus, visų pirma priemones, kurios numatytos II dalies I antraštinės dalies I skyriuje ir 219, 220, 221 ir 222 straipsniuose, ir tų priemonių pagrindimą.“;

67)

223 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Gauta informacija gali būti perduota tarptautinėms organizacijoms, Sąjungos ir nacionalinėms finansų rinkų institucijoms ir trečiųjų šalių kompetentingoms institucijoms arba joms gali būti suteiktos galimybės su ta informacija susipažinti, taip pat informacija gali būti viešai skelbiama su sąlyga, kad bus užtikrinta asmens duomenų apsauga ir teisėtas įmonių interesas apsaugoti savo verslo paslaptis, įskaitant informaciją apie kainas.

Komisija bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kompetentingomis institucijomis, paskirtomis pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 22 straipsnį, ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), kad padėtų joms vykdyti užduotis pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014.“;

68)

225 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punktas išbraukiamas;

b)

b ir c punktai išbraukiami;

c)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d., o vėliau – kas septynerius metus – apie šiame reglamente nustatytų konkurencijos taisyklių taikymą žemės ūkio sektoriui visose valstybėse narėse;“;

d)

įterpiami šie punktai:

„da)

ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. – apie Sąjungos rinkos stebėjimo centrus, įsteigtus pagal 222a straipsnį;

db)

ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d., o vėliau – kas trejus metus – apie krizių valdymo priemonių, kurių visų pirma imamasi pagal 219–222 straipsnius, naudojimą;

dc)

ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. – apie naujų informacinių ir ryšių technologijų naudojimą siekiant užtikrinti didesnį rinkos skaidrumą, kaip nurodyta 223 straipsnyje;

dd)

ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. – apie avienos ir ožkienos sektoriaus prekinius pavadinimus ir skerdenų klasifikavimą;“;

69)

V dalies III skyrius, apimantis 226 straipsnį, išbraukiamas;

70)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I dalies a punkto pirma ir antra eilutės (KN kodai 0709 99 60 ir 0712 90 19) išbraukiamos;

b)

I dalies d punkto pirmoje eilutėje įrašas (KN kodas 0714) pakeičiamas taip:

„ex 0714 – Maniokai, marantos, salepai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti, išskyrus batatus, klasifikuojamus 0714 20 subpozicijoje, ir topinambus, klasifikuojamus ex 0714 90 90 subpozicijoje; sago palmės šerdys;“;

c)

IX dalis iš dalies keičiama taip:

i)

penktoje eilutėje aprašymas (KN kodas 0706) pakeičiamas taip:

„Morkos, ropės, burokėliai, puteliai, gumbiniai salierai, ridikai ir panašūs valgomieji šakniavaisiai (22), švieži arba atšaldyti

(22)  Tai apima griežčius.“;"

ii)

aštuntoje eilutėje aprašymas (KN kodas ex 0709) pakeičiamas taip:

„Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos, išskyrus daržoves, klasifikuojamas 0709 60 91, 0709 60 95, ex 0709 60 99 (Pimenta genties), 0709 92 10 ir 0709 92 90 subpozicijose“;

iii)

įterpiamos šios eilutės:

„0714 20 batatai

ex 0714 90 90 topinambai“;

d)

X dalyje cukriniams kukurūzams taikomos išimtys išbraukiamos;

e)

XII dalis papildoma šiuo įrašu:

„e)

ex 2202 99 19: - - - kitas, nealkoholinis vynas, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 0,5 % tūrio.“;

f)

XXIV dalyje, 1 skirsnyje įrašas „0709 60 99“ pakeičiamas taip:

„ex 0709 60 99: - - - kiti, Pimenta genties“;

71)

II priede II dalis iš dalies keičiama taip:

a)

A skirsnio 4 punkto antras sakinys išbraukiamas;

b)

B skirsnis išbraukiamas;

72)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„REGLAMENTO (ES) Nr. 1370/2013 (*6) 1a STRAIPSNYJE NURODYTA RYŽIŲ IR CUKRAUS STANDARTINĖ KOKYBĖ

(*6)  2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (OL L 346, 2013 12 20, p. 12).“;"

b)

B dalies I skirsnis išbraukiamas;

73)

VI priedas išbraukiamas;

74)

VII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I dalis iš dalies keičiama taip:

i)

II skirsnis papildomas šia pastraipa:

„Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos grupės prašymu atitinkama valstybė narė gali nuspręsti, kad šiame punkte nurodytos sąlygos netaikomos galvijų mėsai su saugomos kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, saugomų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 ir užregistruotos anksčiau nei 2007 m. birželio 29 d.“;

ii)

III skirsnio 1 dalies A punkte Jungtinei Karalystei skirta eilutė išbraukiama;

iii)

III skirsnio 1 dalies B punkte Jungtinei Karalystei skirta eilutė išbraukiama;

b)

II dalis iš dalies keičiama taip:

i)

papildoma šia įžangine formuluote:

„Vynuogių produktų kategorijos nurodytos 1–17 punktuose. 1 ir 4–9 punktuose nurodytų kategorijų vynuogių produktai gali būti visiškai arba iš dalies dealkoholizuojami pagal VIII priedo I dalies E skirsnį po to, kai visiškai pasiekiamos atitinkamos tuose punktuose aprašytos jų savybės.“;

ii)

3 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

kurio faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ne mažesnė kaip 15 tūrio proc. ir ne didesnė kaip 22 tūrio proc. Išimtiniais atvejais ir ilgiau brandinamo vyno atveju tam tikriems likeriniams vynams, kurių kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda yra įtraukta į Komisijos pagal 75 straipsnio 2 dalį priimtais deleguotaisiais aktais sudarytą sąrašą, gali būti taikomos kitokios ribos, jeigu:

brandinami vynai atitinka likerinių vynų apibrėžtį; ir

brandinto vyno faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ne mažesnė kaip 14 tūrio proc.;“;

c)

I priedėlis iš dalies keičiamas taip:

i)

1 punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

Airijoje, Belgijoje, Danijoje, Estijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose ir Švedijoje: šių valstybių narių vynuogių auginimo plotai;“;

ii)

2 punkto g papunktyje žodis „vietovėje“ pakeičiamas žodžiais „vynuogių auginimo regione“;

iii)

4 punkto f papunktis pakeičiamas taip:

„f)

„Rumunijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiuose vynuogių auginimo regionuose: Dealurile Munteniei și Olteniei (Muntenijos ir Oltenijos aukštumos) su Dealurile Buzăului (Buzeu aukštumos), Dealu Mare, Severinului ir Plaiurile Drâncei (Dealu Marės, Severino ir Drinčios plokščiakalniai) vynuogynais, Colinele Dobrogei (Dobrudžos kalvos), Terasele Dunării (Dunojaus terasos), Pietų vyno regionas, įskaitant smėlynus ir kitus regionus, kuriuose yra palankios sąlygos;“;

iv)

4 punkto g papunktis pakeičiamas taip:

„g)

Kroatijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiuose paregioniuose: Hrvatska Istra (Kroatijos Istra), Hrvatsko primorje (Kroatijos Primorjė) ir Dalmatinska zagora (Dalmatijos Zagora);“;

v)

6 punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„h)

Kroatijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiuose paregioniuose: Sjeverna Dalmacija (Šiaurės Dalmatija) ir Srednja i Južna Dalmacija (Vidurio ir Pietų Dalmatija).“;

75)

VIII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Sodrinimas, rūgštinimas, rūgštingumo mažinimas tam tikrose vynuogių auginimo zonose ir dealkoholizavimas“;

ii)

B skirsnio 7 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

gaminant vynus su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, 6 punkte nurodytų produktų visuminę alkoholio koncentraciją tūrio procentais padidinti iki ribos, kurią turi nustatyti valstybės narės.“;

iii)

C skirsnis pakeičiamas taip:

„C.   Rūgštinimas ir rūgštingumo mažinimas

1.

Šviežioms vynuogėms, vynuogių misai, iš dalies raugintai vynuogių misai, jaunam rauginamam vynui ir vynui galima taikyti rūgštinimą ir rūgštingumo mažinimą.

2.

1 punkte nurodytus produktus rūgštinti galima tik iki 4 g/l, išreiškiant vyno rūgštimi, arba iki 53,3 mekv/l.

3.

Vynų rūgštingumą galima sumažinti tik iki 1 g/l, išreiškiant vyno rūgštimi, arba iki 13,3 mekv/l.

4.

Koncentruoti skirtos vynuogių misos rūgštingumas gali būti iš dalies sumažintas.

5.

To paties produkto rūgštinimas ir sodrinimas, išskyrus tuos atvejus, kai taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, kurias Komisija turi nustatyti priimdama deleguotuosius aktus pagal 75 straipsnio 2 dalį, ir jo rūgštinimas bei rūgštingumo mažinimas negali būti atliekami kartu.“;

iv)

D skirsnio 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Vynai rūgštinami ir jų rūgštingumas mažinamas tik vynuogių auginimo zonoje, kurioje buvo nuimtas atitinkamo vyno gamybai panaudotų vynuogių derlius.“;

v)

papildoma šiuo skirsniu:

„E.   Dealkoholizavimo procesai

Siekiant sumažinti dalį etanolio kiekio arba beveik visą etanolio kiekį VII priedo II dalies 1 punkte ir 4–9 punktuose nurodytų vynuogių produktų sudėtyje, kiekvienas iš išvardintų dealkoholizavimo procesų leidžiamas taikyti atskirai ar kartu su kitais išvardintais dealkoholizavimo procesais:

a)

dalinį vakuuminį garinimą,

b)

membraninio filtravimo metodus,

c)

distiliavimą.

Naudojami dealkoholizavimo procesai neturi leisti susidaryti organoleptiniams vynuogių produkto defektams. Etanolis iš vynuogių produkto negali būti šalinamas kartu didinant cukraus kiekį vynuogių misoje.“;

b)

II dalies B skirsnio 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

1 ir 2 punktai netaikomi produktams, skirtiems Airijoje ir Lenkijoje gaminti produktus, kurių KN kodas yra 2206 00 ir kuriems pavadinti valstybės narės gali leisti vartoti sudėtinį pavadinimą, į kurį įtrauktas prekinis pavadinimas „vynas“.“;

76)

X priedo II punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

1 dalyje nurodyta kaina taikoma geros, tinkamos ir prekinės kokybės cukriniams runkeliams, kuriuose cukraus kiekis, matuojamas priėmimo punkte, yra 16 proc.

Šalims iš anksto susitarus, kaina koreguojama ją didinant arba mažinant, kad būtų atsižvelgta į nukrypimą nuo pirmoje pastraipoje nurodytos kokybės.“;

77)

X priedo XI punkto 1 dalis pakeičiama taip:

„1.

Į tarpšakinius prekybos susitarimus, nurodytus II priedo II dalies A skirsnio 6 punkte, įtraukiami taikinimo arba tarpininkavimo mechanizmai ir arbitražo sąlygos.“;

78)

XI, XII ir XIII priedai išbraukiami.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

pridėtinės vertės suteikiančiais ypatumais, atsirandančiais dėl jų gamybai naudojamų ūkininkavimo ar perdirbimo būdų arba jų gamybos ar prekybos vietos, arba dėl jų galimo indėlio į darnų vystymąsi.“;

2)

2 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Šis reglamentas netaikomas spiritiniams gėrimams ar vynuogių produktams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje, išskyrus vyno actą.

3.   Registravimas, atliktas pagal 52 straipsnį, nedaro poveikio gamintojų pareigai laikytis kitų Sąjungos taisyklių, visų pirma susijusių su produktų pateikimu rinkai ir maisto produktų ženklinimu.“;

3)

5 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Šiame reglamente kilmės vietos nuoroda – pavadinimas, kuris gali būti tradiciškai naudojamas pavadinimas, kuriuo apibūdinamas produktas:

a)

kurio kilmės vieta yra konkreti vietovė, regionas arba, išimtiniais atvejais – šalis;

b)

kurio kokybę ar savybes iš esmės arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais ir

c)

kurio visi gamybos etapai vykdomi apibrėžtoje geografinėje vietovėje.

2.   Šiame reglamente geografinė nuoroda – pavadinimas, įskaitant tradiciškai naudojamą pavadinimą, kuriuo apibūdinamas produktas:

a)

kurio kilmės vieta yra konkreti vietovė, regionas arba šalis;

b)

kurio tam tikra kokybė, reputacija ar kita savybė iš esmės priskiriama jo geografinei kilmei, ir

c)

kurio bent vienas iš gamybos etapų vykdomas apibrėžtoje geografinėje vietovėje.“;

4)

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Pavadinimo negalima registruoti kaip kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos, jei jis panašus į augalo ar gyvūno veislės pavadinimą arba su juo sutampa ir gali suklaidinti vartotoją dėl tikrosios produkto kilmės arba jei dėl jo gali būti painiojami produktai, kuriems suteikta įregistruota nuoroda, ir atitinkama augalų ar gyvūnų veislė.

Pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos vertinamos atsižvelgiant į faktinį konkuruojančių pavadinimų naudojimą, įskaitant augalų ar gyvūnų veislės pavadinimo naudojimą už jų kilmės teritorijos ribų ir augalų veislės pavadinimo, saugomo pagal kitą intelektinės nuosavybės teisę, naudojimą.“;

5)

7 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

f punktas pakeičiamas taip:

„f)

išsamūs duomenys, kuriais nustatomas:

i)

kalbant apie saugomą kilmės vietos nuorodą – produkto kokybės ar savybių ir geografinės aplinkos ryšys, nurodytas 5 straipsnio 1 dalyje; duomenys apie tos geografinės aplinkos žmogaus veiklos veiksnius gali, kai aktualu, apsiriboti dirvožemio ir kraštovaizdžio valdymo, auginimo praktikos arba bet kokio kito svarbaus žmogaus indėlio išlaikant toje dalyje nurodytus geografinės aplinkos gamtos veiksnius aprašymu;

ii)

kalbant apie saugomą geografinę nuorodą – produkto tam tikros kokybės, reputacijos ar kitų savybių ir geografinės kilmės ryšys, nurodytas 5 straipsnio 2 dalyje;“;

b)

papildoma šia pastraipa:

„Produkto specifikacijoje gali būti pateikiamas kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos indėlio į darnų vystymąsi aprašymas.“;

6)

10 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„51 straipsnio 1 dalyje nurodytas pagrįstas prieštaravimo pareiškimas yra priimtinas tik tuo atveju, jei Komisija jį gauna per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jei:“;

7)

12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Tuo atveju, kai prekiaujama Sąjungos kilmės produktais, kurių pavadinimai šiame reglamente nustatyta tvarka įregistruoti kaip saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos, su jomis susiję Sąjungos simboliai pateikiami etiketėje ir reklaminėje medžiagoje. Įregistruotam produkto pavadinimui taikomi Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 13 straipsnio 1 dalyje nustatyti privalomų duomenų pateikimo reikalavimai. Etiketėje gali būti pateikiamos nuorodos „saugoma kilmės vietos nuoroda“, „saugoma geografinė nuoroda“ arba atitinkamos santrumpos – SKVN arba SGN.“;

8)

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

bet kokio tiesioginio ar netiesioginio įregistruoto pavadinimo naudojimo komerciniais tikslais neregistruotiems produktams, jeigu tie produktai yra panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus produktus arba jeigu naudojant tą pavadinimą naudojamasi saugomo pavadinimo reputacija, ji pabloginama ar susilpninama, įskaitant atvejus, kai tie produktai naudojami kaip sudedamosios dalys;“;

b)

papildomas šia dalimi:

„4.   1 dalyje nurodyta apsauga taip pat taikoma:

a)

prekių, įvežamų į Sąjungos muitų teritoriją neišleidžiant jų į laisvą apyvartą Sąjungos muitų teritorijoje, atžvilgiu ir

b)

prekių, parduodamų nuotolinės prekybos, pavyzdžiui, elektroninės prekybos, būdu, atžvilgiu.

Prekių, įvežamų į Sąjungos muitų teritoriją neišleidžiant jų į laisvą apyvartą toje teritorijoje, atveju gamintojų grupė ar bet kuris veiklos vykdytojas, turintis teisę naudoti saugomą kilmės vietos nuorodą arba saugomą geografinę nuorodą, turi teisę neleisti visiems tretiesiems asmenims vykdant prekybą įvežti prekes į Sąjungą neišleidžiant jų ten į laisvą apyvartą, kai tokios prekės, įskaitant pakuotę, yra trečiųjų šalių kilmės ir yra be leidimo pažymėtos saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda.“;

9)

15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, išskyrus įgyvendinimo aktus, dėl kurių pagal 49 straipsnio 3 dalį pateiktas priimtinas prieštaravimo pareiškimas.“;

b)

2 dalies įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„Nedarydama poveikio 14 straipsniui, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais deramai pagrįstais atvejais pratęsiamas šio straipsnio 1 dalyje minėtas pereinamasis laikotarpis iki 15 metų, kai įrodoma, kad:“;

10)

įterpiamas šis straipsnis:

„16a straipsnis

Esamos aromatizuotų vyno produktų geografinės nuorodos

Pavadinimai, įrašyti į registrą, sudarytą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 251/2014 (*7) 21 straipsnį, automatiškai įrašomi į šio reglamento 11 straipsnyje nurodytą registrą kaip saugomos geografinės nuorodos. Atitinkamos specifikacijos yra laikomos specifikacijomis šio reglamento 7 straipsnio tikslais.

(*7)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 (OL L 84, 2014 3 20, p. 14).“;"

11)

21 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„1.   51 straipsnio 1 dalyje nurodytas pagrįstas prieštaravimo pareiškimas priimtinas tik tuo atveju, jei Komisija jį gauna iki termino pabaigos ir jei:“;

12)

23 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Tuo atveju, kai prekiaujama Sąjungos kilmės produktais, kurių pavadinimai pagal šį reglamentą įregistruoti kaip garantuoti tradiciniai gaminiai, etiketėje ir reklaminėje medžiagoje pateikiamas šio straipsnio 2 dalyje nurodytas simbolis, nedarant poveikio šio straipsnio 4 daliai. Įregistruotam produkto pavadinimui taikomi Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 13 straipsnio 1 dalyje nustatyti privalomų duomenų pateikimo reikalavimai. Etiketėje gali būti pateikta nuoroda „garantuotas tradicinis gaminys“ arba atitinkama santrumpa – GTG.

Jei garantuotas tradicinis gaminys pagamintas ne Sąjungoje, to gaminio ženklinti minėtu simboliu neprivaloma.“;

13)

24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Įregistruoti pavadinimai saugomi nuo bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, be kita ko, kiek tai susiję su produktais, naudojamais kaip sudedamosios dalys, arba nuo bet kokios kitos praktikos, kuri galėtų klaidinti vartotoją.“;

b)

papildomas šia dalimi:

„4.   1 dalyje nurodyta apsauga taip pat taikoma prekių, parduodamų nuotolinės prekybos, pavyzdžiui, elektroninės prekybos, būdu, atžvilgiu.“;

14)

įterpiamas šis straipsnis:

„24a straipsnis

Garantuotų tradicinių gaminių naudojimui skirti pereinamieji laikotarpiai

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais suteikiamas ne ilgesnis nei penkerių metų pereinamasis laikotarpis, kad produktams, kurių nuorodą sudaro arba kurių nuorodoje yra pavadinimas, prieštaraujantis 24 straipsnio 1 daliai, būtų galima toliau taikyti nuorodą, kurią naudojant jais buvo prekiaujama, su sąlyga, kad priimtinu prieštaravimo pareiškimu pagal 49 straipsnio 3 dalį arba 51 straipsnį įrodoma, kad toks pavadinimas buvo teisėtai naudojamas Sąjungos rinkoje bent penkerius metus iki 50 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos paskelbimo datos.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, išskyrus įgyvendinimo aktus, dėl kurių pagal 49 straipsnio 3 dalį pateiktas priimtinas prieštaravimo pareiškimas.“;

15)

49 straipsnis papildomas šia dalimi:

„8.   Valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai, jei nacionaliniame teisme ar kitoje nacionalinėje įstaigoje pradedamas bet koks procesas, susijęs su paraiška, pateikta Komisijai pagal 4 dalį, ir jei paraiška buvo pripažinta negaliojančia nacionaliniu lygmeniu nedelsiant taikomu, bet ne galutiniu teismo sprendimu.“;

16)

50 straipsnis pakeičiamas taip:

„50 straipsnis

Komisijos atliekamas tikrinimas ir skelbimas dėl galimybės pareikšti prieštaravimą

1.   Komisija nagrinėja pagal 49 straipsnio 4 ir 5 dalis gautas registravimo paraiškas. Komisija tikrina, ar paraiškose yra pateikta reikalaujama informacija ir ar jose nėra akivaizdžių klaidų, atsižvelgdama į atitinkamos valstybės narės atliktos tikrinimo ir prieštaravimo procedūros rezultatus.

Komisijos atliekamas tikrinimas turėtų trukti ne ilgiau nei šešis mėnesius nuo tos dienos, kurią buvo gauta valstybės narės paraiška. Tais atvejais, kai tas terminas viršijamas, Komisija pareiškėjui raštu praneša apie tokio vėlavimo priežastis.

Komisija ne rečiau kaip kas mėnesį skelbia pavadinimų, dėl kurių pateiktos registravimo paraiškos, sąrašą ir jų pateikimo datą.

2.   Jei, remdamasi pagal šio straipsnio 1 dalį atliktu tikrinimu, Komisija mano, kad registravimo paraiškos, pateiktos pagal II antraštinėje dalyje nustatytą sistemą, tenkina 5 ir 6 straipsniuose nustatytas sąlygas arba kad paraiškos, pateiktos pagal III antraštinėje dalyje nustatytą sistemą, tenkina 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas, ji Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia:

a)

paraiškų pagal II antraštinėje dalyje nustatytą sistemą atveju – bendrąjį dokumentą ir nuorodą į paskelbtą produkto specifikaciją;

b)

paraiškų pagal III antraštinėje dalyje nustatytą sistemą atveju – specifikaciją.

3.   Komisija atleidžiama nuo pareigos laikytis termino, iki kurio turi būti atliktas 1 dalyje nurodytas patikrinimas, ir informuoti pareiškėją apie vėlavimo priežastis, gavusi valstybės narės pranešimą dėl registravimo paraiškos, pateiktos Komisijai pagal 49 straipsnio 4 dalį, kuriuo:

a)

Komisija informuojama, kad paraiška buvo pripažinta negaliojančia nacionaliniu lygmeniu nedelsiant taikomu, bet ne galutiniu teismo sprendimu, arba

b)

Komisijos prašoma sustabdyti 1 dalyje nurodytą tikrinimą, nes pradėtas nacionalinis teismo procesas siekiant užginčyti paraiškos pagrįstumą, o valstybė narė mano, kad tas procesas yra pagrįstas teisėtu motyvu.

Išimtis galioja tol, kol valstybė narė praneša Komisijai, kad pirminė paraiška buvo atkurta arba kad valstybė narė atsiima savo prašymą dėl sustabdymo.“;

17)

51 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Per tris mėnesius nuo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos valstybės narės arba trečiosios šalies valdžios institucijos arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, gyvenantis ar įsisteigęs trečiojoje šalyje ir turintis teisėtą interesą, gali Komisijai pateikti pagrįstą prieštaravimo pareiškimą.

Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, gyvenantis ar įsisteigęs valstybėje narėje, kuri nėra paraiškos valstybė narė, ir turintis teisėtą interesą, gali tai valstybei narei, kurioje jis gyvena ar yra įsisteigęs, pateikti pagrįstą prieštaravimo pareiškimą per laikotarpį, kuris numatytas prieštaravimams teikti pagal pirmą pastraipą.

2.   Komisija pagrįsto prieštaravimo pareiškimo dėl saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų priimtinumą nagrinėja remdamasi 10 straipsnyje nustatytais pagrindais prieštarauti, o dėl garantuotų tradicinių gaminių – remdamasi 21 straipsnyje nustatytais pagrindais prieštarauti.

3.   Jeigu Komisija mano, kad pagrįstas prieštaravimo pareiškimas yra priimtinas, ji per penkis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos pakviečia Komisijai pagrįstą prieštaravimo pareiškimą pateikusią valdžios instituciją arba asmenį ir paraišką pateikusią valdžios instituciją arba įstaigą atitinkamai konsultuotis pagrįstą laikotarpį, kuris neviršija trijų mėnesių.

Pagrįstą prieštaravimo pareiškimą pateikusi valdžios institucija arba asmuo ir paraišką pateikusi valdžios institucija arba įstaiga be nepagrįsto delsimo pradeda tokias atitinkamas konsultacijas. Jie vienas kitam pateikia atitinkamą informaciją, kad būtų galima įvertinti, ar registravimo paraiška atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas. Jeigu susitarti nepavyksta, ši informacija pateikiama Komisijai.

Per konsultacijų laikotarpį Komisija gali bet kuriuo metu pareiškėjo prašymu ne daugiau kaip trimis mėnesiais pratęsti konsultacijų trukmę.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Pagal 1, 2 ir 3 dalis Komisijai siunčiamas pagrįstas prieštaravimo pareiškimas ir kiti dokumentai pateikiami viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų.“;

18)

52 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Tais atvejais, kai Komisija, remdamasi jai prieinama informacija, gauta atlikus tikrinimą pagal 50 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, mano, kad sąlygos, nustatytos 5 ir 6 straipsniuose, kiek tai susiję su II antraštinėje dalyje nurodytomis kokybės sistemomis, arba sąlygos, nustatytos 18 straipsnyje, kiek tai susiję su III antraštinėje dalyje nurodytomis kokybės sistemomis, yra neįvykdytos, ji priima įgyvendinimo aktus, kuriais paraiška atmetama. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Jeigu Komisija priimtino pagrįsto prieštaravimo pareiškimo pagal 51 straipsnį negauna, ji, netaikydama 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima įgyvendinimo aktus, kuriais įregistruojamas pavadinimas.“;

19)

53 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„53 straipsnis

Produktų specifikacijų pakeitimai“

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Produkto specifikacijos pakeitimai pagal svarbą turi būti skirstomi į dvi kategorijas: Sąjungos lygmens pakeitimus, dėl kurių reikia taikyti prieštaravimo procedūrą Sąjungos lygmeniu, ir standartinius pakeitimus, dėl kurių sprendžiama valstybės narės arba trečiosios valstybės lygmeniu.

Šio reglamento tikslais Sąjungos lygmens pakeitimas – produkto specifikacijos pakeitimas:

a)

kuriuo keičiamas saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos pavadinimas arba to pavadinimo naudojimas;

b)

dėl kurio kyla pavojus panaikinti ryšį, kuris saugomų kilmės vietos nuorodų atveju nurodytas 5 straipsnio 1 dalies b punkte, o saugomų geografinių nuorodų atveju – 5 straipsnio 2 dalies b punkte;

c)

kuris yra susijęs su garantuotu tradiciniu gaminiu arba

d)

dėl kurio atsiranda naujų prekybos produktu apribojimų.

Standartinis pakeitimas – bet koks produkto specifikacijos pakeitimas, kuris nėra Sąjungos lygmens pakeitimas.

Laikinas pakeitimas – standartinis pakeitimas, susijęs su laikinu produkto specifikacijos pakeitimu, padarytu dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių, arba laikinas pakeitimas, būtinas dėl gaivalinės nelaimės arba nepalankių oro sąlygų, kurias oficialiai pripažino kompetentingos institucijos.

Sąjungos lygmens pakeitimus tvirtina Komisija. Patvirtinimo procedūra mutatis mutandis atliekama pagal 49–52 straipsniuose nustatytą procedūrą.

Tikrinant paraišką daugiausia dėmesio skiriama pasiūlytam pakeitimui. Kai tinkama, Komisija arba atitinkama valstybė narė gali paprašyti pareiškėjo iš dalies pakeisti kitus produktų specifikacijų elementus.

Standartinius pakeitimus tvirtina ir viešai skelbia ta valstybė narė, kurios teritorijoje yra atitinkamo produkto geografinė vietovė, ir apie juos pranešama Komisijai. Trečiosios šalys standartinius pakeitimus tvirtina pagal atitinkamoje trečiojoje šalyje taikytiną teisę ir apie juos praneša Komisijai.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Siekiant palengvinti administracinę procedūrą dėl Sąjungos lygmens ir standartinių produkto specifikacijų pakeitimų, įskaitant tuos atvejus, kai dėl pakeitimo nekeičiamas bendrasis dokumentas, Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomos su pakeitimo paraiškomis susijusios procedūros taisyklės.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl su Sąjungos lygmens pakeitimais susijusiomis procedūromis, pakeitimo paraiškos formomis ir pakeitimo paraiškos pateikimu, bei dėl su standartiniais pakeitimais susijusiomis pranešimų procedūromis ir jų pranešimu Komisijai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

20)

I priedo I punktas papildomas šiomis įtraukomis:

„–

aromatizuoti vynai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 251/2014 3 straipsnio 2 punkte,

kiti alkoholiniai gėrimai, išskyrus spiritinius gėrimus ir vynuogių produktus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje,

bičių vaškas.“

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 251/2014 pakeitimai

1)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo ir ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91“;

2)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.

Šiame reglamente nustatomos aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo ir ženklinimo taisyklės.“;

3)

2 straipsnio 3 punktas išbraukiamas;

4)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Prekinius pavadinimus galima papildyti arba pakeisti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 saugoma aromatizuoto vyno produktų geografine nuoroda.“;

b)

papildomas šiomis dalimis:

„6.   Sąjungoje pagamintų aromatizuotų vyno produktų, skirtų eksportui į trečiąsias šalis, pagal kurių teisės aktus reikalaujama kitokių prekinių pavadinimų, atveju valstybės narės gali leisti tiems prekiniams pavadinimams būti pateikiamiems kartu su II priede nustatytais prekiniais pavadinimais. Tokie papildomi prekiniai pavadinimai gali būti pateikti ne oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.

7.   Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti II priedą, kad būtų atsižvelgta į technikos pažangą, mokslinę raidą ir pokyčius rinkoje, vartotojų sveikatą ar vartotojų poreikius gauti informaciją.“;

5)

įterpiamas šis straipsnis:

„6a straipsnis

Maistingumo deklaracija ir sudedamųjų dalių sąrašas

1.   Ženklinant Sąjungoje parduodamus aromatizuotus vyno produktus nurodomi šie privalomi duomenys:

a)

maistingumo deklaracija pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 9 straipsnio 1 dalies l punktą ir

b)

sudedamųjų dalių sąrašas pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 9 straipsnio 1 dalies b punktą.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje pateikiamoje maistingumo deklaracijoje gali būti nurodoma tik energinė vertė, kuri gali būti išreikšta simboliu „E“, energija. Tokiais atvejais visa maistingumo deklaracija pateikiama elektroninėmis priemonėmis, nurodytomis ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje. Kartu su ta maistingumo deklaracija nepateikiama kita pardavimo ar rinkodaros tikslais skirta informacija ir jokie naudotojų duomenys nėra renkami ar sekami.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, sudedamųjų dalių sąrašas gali būti pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, nurodytomis ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje. Tokiais atvejais taikomi šie reikalavimai:

a)

jokie naudotojų duomenys nėra renkami ar sekami;

b)

kartu su sudedamųjų dalių sąrašu nepateikiama kita pardavimo ar rinkodaros tikslais skirta informacija ir

c)

Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti duomenys pateikiami tiesiogiai ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje.

Šios dalies pirmos pastraipos c punkte nurodytą nuorodą sudaro žodžiai „sudėtyje yra“, o po jų pateikiamas į Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede pateiktą sąrašą įtrauktos medžiagos ar produkto pavadinimas.

4.   Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant išsamias taisykles dėl sudedamųjų dalių nurodymo ir pavadinimo taikant šio straipsnio 1 dalies b punktą.“;

6)

8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 saugomos aromatizuotų vyno produktų geografinės nuorodos pavadinimas etiketėje pateikiamas ta kalba ar kalbomis, kuria (-iomis) jis yra užregistruotas, net jei geografinė nuoroda pagal šio reglamento 5 straipsnio 4 dalį pakeičia prekinį pavadinimą.

Kai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 saugomos aromatizuotų vyno produktų geografinės nuorodos pavadinimas pateikiamas ne lotyniška abėcėle, jis taip pat gali būti rašomas viena ar daugiau Sąjungos oficialiųjų kalbų.“;

7)

9 straipsnis išbraukiamas;

8)

III skyrius, kurį sudaro 10–30 straipsniai, išbraukiamas;

9)

33 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„2a.   5 straipsnio 7 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2021 m. gruodžio 7 d. 6a straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2023 m. gruodžio 8 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 7 dalyje, 6a straipsnio 4 dalyje, 28 straipsnyje, 32 straipsnio 2 dalyje ir 36 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;

c)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Pagal 4 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 7 dalį, 6a straipsnio 4 dalį, 28 straipsnį, 32 straipsnio 2 dalį ir 36 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“;

10)

I priedo 1 dalies a punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„iv)

spiritinius gėrimus; jų kiekis negali viršyti 1 % bendro tūrio.“;

11)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies 3 punkto pirma įtrauka pakeičiama taip:

„–

į kurį gali būti įpilta alkoholio ir“

b)

B dalis iš dalies keičiama taip:

i)

8 punkto pirma įtrauka pakeičiama taip:

„–

gaminamas tik iš raudonojo arba baltojo vyno, arba iš abiejų vynų,“;

ii)

papildoma šiuo punktu:

„14.

Wino ziołowe

aromatizuotas vyno gėrimas:

a)

gaminamas iš vyno ir bent 85 proc. jo bendro tūrio sudaro vynuogių produktai,

b)

aromatizuotas tik kvapiųjų medžiagų preparatais, gautais iš žolelių ar prieskonių arba ir iš žolelių, ir iš prieskonių,

c)

nėra dažomas,

d)

jo faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 7 tūrio proc.“

4 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 228/2013 pakeitimas

Įterpiamas šis straipsnis:

„22a straipsnis

Tarpšakiniai susitarimai Reunjone

1.   Pagal Sutarties 349 straipsnį, nukrypstant nuo Sutarties 101 straipsnio 1 dalies ir nepaisant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a-n punktų, jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 157 straipsnį pripažinta tarpšakinė organizacija veikia tik Reunjone ir laikoma, kad ji atstovauja tam tikro produkto gamybai, prekybai juo ar jo perdirbimui, Prancūzija tos organizacijos prašymu gali ir kitiems ūkinės veiklos vykdytojams, kurie nėra tos tarpšakinės organizacijos nariai, taikyti taisykles, kuriomis siekiama padėti remti vietos gamybą ir ją įvairinti siekiant stiprinti aprūpinimą maistu Reunjone, jei tos taisyklės yra taikomos tik tiems ūkinės veiklos vykdytojams, kurių su vietos rinkai skirtais produktais susijusi veikla yra vykdoma tik Reunjone. Nepaisant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 straipsnio 3 dalies, tarpšakinė organizacija turi būti laikoma atstovaujamąja pagal šį straipsnį, jeigu jai tenka ne mažiau kaip 70 % atitinkamo (-ų) produkto (-ų) gamybos, prekybos juo (jais) ar jo (jų) perdirbimo dalies.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 165 straipsnio, jei pripažintos tarpšakinės organizacijos, veikiančios tik Reunjone, taisyklių taikymas išplečiamas pagal šio straipsnio 1 dalį, o veikla, kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka ekonominės veiklos vykdytojų, kurių su produktais susijusi veikla vykdoma tik Reunjone teritorijoje ir tie produktai skirti vietos rinkai, bendrą ekonominį interesą, Prancūzija, pasikonsultavusi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, gali nuspręsti, kad tai organizacijai nepriklausantys, bet toje vietos rinkoje veikiantys atskiri ekonominės veiklos vykdytojai ar jų grupės mokėtų tai organizacijai visus jos narių mokamus finansinius įnašus arba jų dalį tiek, kiek tokie įnašai yra skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai patirtoms išlaidoms padengti.

3.   Prancūzija informuoja Komisiją apie visus susitarimus, kurių taikymo sritis buvo išplėsta, kaip numatyta pagal šį straipsnį.“

5 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Taisyklės, taikytinos iki 2021 m. gruodžio 7 d., ir toliau taikomos paraiškoms dėl kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos, paraiškoms dėl pakeitimų patvirtinimo ir prašymams dėl panaikinimo, Komisijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 pateiktiems anksčiau nei 2021 m. gruodžio 7 d., taip pat paraiškoms dėl saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų arba garantuotų tradicinių gaminių registravimo, ir prašymams dėl panaikinimo, Komisijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 pateiktiems anksčiau nei 2021 m. gruodžio 7 d.

2.   Taisyklės, taikytos anksčiau nei 2021 m. gruodžio 7 d. ir toliau taikomos paraiškoms dėl kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos arba garantuotų tradicinių gaminių pakeitimų tvirtinimo, kurias Komisija pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 gavo anksčiau nei 2022 m. birželio 8 d.

3.   Taisyklės, taikytos anksčiau nei 2021 m. gruodžio 7 d., ir toliau taikomos paraiškoms dėl aromatizuotų vynų pavadinimų kaip geografinių nuorodų apsaugos, paraiškoms dėl pakeitimų patvirtinimo ir prašymams dėl panaikinimo, Komisijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 251/2014 pateiktiems anksčiau nei 2021 m. gruodžio 7 d. Tačiau sprendimas dėl įregistravimo priimamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 52 straipsniu su pakeitimais, padarytais šio reglamento 2 straipsnio 18 punktu.

4.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29–38 straipsniai ir 55–57 straipsniai po 2022 m. gruodžio 31 d. ir toliau taikomi patirtoms išlaidoms ir išmokėtoms išmokoms vykdant veiksmus, įgyvendintus anksčiau nei 2023 m. sausio 1 d., pagal tuose straipsniuose nurodytas pagalbos sistemas.

5.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 58–60 straipsniai po 2022 m. gruodžio 31 d. ir toliau taikomi anksčiau nei 2023 m. sausio 1 d. patirtoms išlaidoms ir išmokėtoms išmokoms pagal tuose straipsniuose nurodytas pagalbos sistemas.

6.   Pripažintos vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos arba jų asociacijos, kurių Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnyje nurodytas veiksmų programas valstybė narė patvirtino laikotarpiui po 2022 m. gruodžio 31 d., ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 15 d. pateikia prašymą tai valstybei narei, kad:

a)

ši veiksmų programa būtų pakoreguota taip, kad atitiktų Reglamento (ES) 2021/2115 reikalavimus, arba

b)

šią veiksmų programą pakeistų nauja veiksmų programa, patvirtinta pagal Reglamentą (ES) 2021/2115, arba

c)

ši veiksmų programa būtų tęsiama iki jos pabaigos pagal Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytas sąlygas.

Jeigu tokios pripažintos gamintojų organizacijos arba jų asociacijos tokių prašymų iki 2022 m. rugsėjo 15 d. nepateikia, jų veiksmų programa, patvirtinta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, pasibaigia 2022 m. gruodžio 31 d.

7.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 40 straipsnyje nurodytos paramos programos vyno sektoriuje toliau taikomos iki 2023 m. spalio 15 d. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 39–54 straipsniai po 2022 m. gruodžio 31 d. toliau taikomi:

a)

patirtoms išlaidoms ir išmokėtoms išmokoms vykdant veiksmus, įgyvendintus anksčiau nei 2023 m. spalio 16 d., pagal to reglamento 39–52 straipsniuose nurodytą pagalbos sistemą;

b)

patirtoms išlaidoms ir išmokėtoms išmokoms vykdant veiksmus, įgyvendintus anksčiau nei 2025 m. spalio 16 d., pagal to reglamento 46 ir 50 straipsnius su sąlyga, kad ne vėliau kaip 2023 m. spalio 15 d. tokie veiksmai buvo iš dalies įgyvendinti, o patirtos išlaidos sudarė bent 30 % visų suplanuotų išlaidų ir kad tokie veiksmai yra visiškai įgyvendinami ne vėliau kaip 2025 m. spalio 15 d.

8.   Vynas, kuris atitinka Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 119 straipsnyje nustatytus ženklinimo reikalavimus, ir aromatizuoti vyno produktai, kurie atitinka Reglamente (ES) Nr. 251/2014 nustatytas ženklinimo taisykles, abiem atvejais taikomus iki 2023 m. gruodžio 8 d., ir kurie buvo pagaminti ir paženklinti anksčiau nei tą datą, gali būti toliau teikiami rinkai, kol baigsis jų atsargos.

6 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 8 punkto d papunkčio i punktas, 8 punkto d papunkčio iii punktas, 10 punkto a papunkčio ii punktas ir 38 punktas taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.

2 straipsnio 19 punkto b papunktis taikomas nuo 2022 m. birželio 8 d.

1 straipsnio 1 punktas, 2 punkto b papunktis, 8 punkto a papunktis, 8 punkto b papunktis, 8 punkto e papunktis, 18, 31, 35 ir 62 punktai, 68 punkto a papunktis, 69 ir 73 punktai taikomi nuo 2023 m. sausio 1 d.

1 straipsnio 32 punkto a papunkčio ii punktas bei 32 punkto c papunktis ir 3 straipsnio 5 punktas taikomi nuo 2023 m. gruodžio 8 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 2 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. VRTOVEC


(1)  OL C 62, 2019 2 15, p. 214.

(2)  OL C 86, 2019 3 7, p. 173.

(3)  OL C 41, 2019 2 1, p. 1.

(4)  2021 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2021 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas.

(5)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(6)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(7)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(8)  2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(9)  2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu (OL L 437, 2020 12 28, p. 1).

(10)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(11)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

(12)  2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 187).

(13)  1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1).

(14)  2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1).

(15)  2018 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/33, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl vyno sektoriaus kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir tradicinių terminų apsaugos paraiškų, prieštaravimo procedūros, vartojimo apribojimų, produkto specifikacijų keitimo, apsaugos panaikinimo, ženklinimo ir pateikimo (OL L 9, 2019 1 11, p. 2).

(16)  2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, aprašymo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (OL L 130, 2019 5 17, p. 1).

(17)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).

(18)  2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/633 dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje (OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

(19)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

(20)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

(21)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 (OL L 84, 2014 3 20, p. 14).


Top