EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1755

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1755 2021 m. spalio 6 d. kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

PE/59/2021/REV/1

OL L 357, 2021 10 8, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj

2021 10 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 357/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1755

2021 m. spalio 6 d.

kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 175 straipsnio trečią pastraipą ir 322 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę (3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (4),

kadangi:

(1)

Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos atominės energijos bendrijos (5) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo) įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d. Susitarimo dėl išstojimo 126 straipsnyje nurodytas pereinamasis laikotarpis baigėsi 2020 m. gruodžio 31 d. Pereinamuoju laikotarpiu Sąjunga ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinė Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė) pradėjo oficialias derybas dėl būsimų santykių;

(2)

pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos, tarpvalstybinių mainų ir laisvo asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimo kliūtys tapo realybe, turinčia plataus masto ir didelių padarinių įmonėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) ir jų darbuotojams, taip pat vietos bendruomenėms, viešojo administravimo institucijoms ir piliečiams. Kadangi tie padariniai yra neišvengiami, juos reikia kuo labiau sušvelninti, ir suinteresuotosioms šalims reikia imtis priemonių, kad jiems pasirengtų;

(3)

Sąjunga yra įsipareigojusi švelninti neigiamą Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ekonominį, socialinį, teritorinį ir, kai aktualu, aplinkosauginį poveikį ir išreikšti solidarumą su visomis valstybėmis narėmis, įskaitant jų regionus ir vietos bendruomenes, taip pat su ekonomikos sektoriais, ypač tais, kurie tokiomis išskirtinėmis aplinkybėmis jaučia didžiausią neigiamą poveikį;

(4)

Sąjunga taip pat yra įsipareigojusi užtikrinti tausų žuvininkystės valdymą, atitinkantį Bendros žuvininkystės politikos tikslus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 (6), įskaitant principą užtikrinti didžiausią galimą visų išteklių tausios žvejybos laimikį remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, taip pat nutraukti peržvejojimą, atkurti žvejojamų rūšių populiacijas ir apsaugoti jūrų aplinką, kaip taip pat numatyta pagal tarptautinius įsipareigojimus;

(5)

turėtų būti sukurtas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas (toliau – Rezervas), iš kurio valstybėms narėms, regionams ir sektoriams, pirmiausia labiausiai nukentėjusiems nuo neigiamų Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinių būtų teikiama parama, o tai sušvelnintų neigiamus jo padarinius ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai. Iš jo turėtų būti visiškai ar iš dalies padengiamos papildomos išlaidos, kurias valstybių narių valdžios institucijos patiria ir apmoka taikydamos specialiai toms pasekmėms švelninti skirtas priemones. Šiame reglamente apibrėžtas atskaitos laikotarpis, pagal kurį nustatomas išlaidų tinkamumas finansuoti, turėtų būti taikomas valstybių narių valdžios institucijų nacionaliniu, regionų ar vietos lygmeniu atliekamiems mokėjimams už vykdomas priemones, įskaitant mokėjimus viešiesiems ar privatiesiems subjektams. Atsižvelgiant į žuvininkystės sektoriaus svarbą tam tikrose valstybėse narėse, yra tikslinga dalį Rezervo išteklių skirti specialiai paramai vietos ir regionų pakrančių bendruomenėms teikti;

(6)

jei valstybės narės nusprendžia remti priemones, kuriomis siekiama išlaikyti ir kurti darbo vietas, jos turėtų siekti kokybiško užimtumo;

(7)

Rezervo tikslų turėtų būti siekiama laikantis tikslo skatinti tvarią plėtrą, kaip išdėstyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 11 straipsnyje, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, (7) (toliau – Paryžiaus susitarimas), kurį Sąjunga patvirtino 2016 m. spalio 5 d. (8), principą „nedaryti reikšmingos žalos“, kaip tai suprantama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 (9) 17 straipsnyje, Europos žaliąjį kursą, Europos skaitmeninę darbotvarkę, taip pat partnerystės principą ir principus, išdėstytus Europos socialinių teisių ramstyje, įskaitant Rezervo svarbų indėlį šalinant nelygybę ir skatinant lyčių lygybę bei lyčių aspekto integravimą, užtikrinant pagarbą pagrindinėms teisėms;

(8)

siekdamos kovoti su neigiamais Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padariniais, valstybės narės, rengdamos paramos priemones ir skirdamos finansinę išmoką iš Rezervo, turėtų remti privačiuosius ir viešuosius subjektus, kuriuos neigiamai paveikė išstojimas, įskaitant MVĮ ir jų darbuotojus, taip pat savarankiškai dirbančius asmenis, nes jie šiuo metu susiduria su kliūtimis prekybos srautams, administracinių ir muitinių procedūrų padaugėjimu ir didesne reglamentavimo ir finansine našta, įskaitant nutrūkusį bendradarbiavimą ir mainus. Todėl tikslinga pateikti negalutinį priemonių, kurios, tikėtina, labiausiai padėtų siekti to tikslo, rūšių sąrašą;

(9)

atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą laikantis Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Sąjungos fondais ir programomis siekiama prisidėti prie klimato politikos veiksmų integravimo ir bendro tikslo – 30 % Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams remti. Taip pat tikimasi, kad Rezervas padės siekti klimato srities tikslų atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos valstybės narės poreikius ir prioritetus. Komisija turėtų įvertinti indėlį įgyvendinant klimato srities veiksmus remdamasi informacija, pateikta galutinėje Rezervo įgyvendinimo ataskaitoje;

(10)

svarbu aiškiai nustatyti visas išimtis, kai parama iš Rezervo neteikiama. Be subjektų, kuriems Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos yra naudingas, įskaitant finansų sektoriaus subjektus, išbraukimo iš Rezervo neturėtų būti teikiama parama pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM), nes tai yra valstybės narės pajamos, kuriomis kompensuojamos susijusios valstybės narės biudžeto išlaidos. Laikantis bendro požiūrio į sanglaudos politiką, iš Rezervo taip pat neturėtų būti remiamos išlaidos, kurios yra susijusios su perkėlimu arba kurios prieštarauja taikytinai Sąjungos ar nacionalinei teisei;

(11)

siekiant sumažinti administracinę naštą, techninė pagalba, susijusi su Rezervo valdymu, stebėsena, informavimu bei komunikacija, kontrole ir auditu, galėtų būti teikiama taikant fiksuotąją normą, pagrįsta Komisijos patvirtinta tinkamų finansuoti išlaidų suma. Techninė pagalba galėtų būti panaudota siekiant vietos, regionų ir nacionalinėms valdžios institucijoms padėti įgyvendinti Rezervą, visų pirma padedant MVĮ, kurios dėl savo dydžio neturi pakankamai išteklių ir žinių, kad galėtų įveikti dėl padidėjusių administracinės naštos ir išlaidų kylančius iššūkius, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos;

(12)

siekiant atsižvelgti į Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos pasekmių neigiamą ekonominį, socialinį, teritorinį ir, kai aktualu, aplinkosauginį poveikį valstybėms narėms bei jų ekonomikai ir, kai tinkama, į priemones, kurių valstybės narės ėmėsi siekdamos sušvelninti numatomą neigiamą išstojimo poveikį prieš pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui, atskaitos laikotarpis turėtų prasidėti 2020 m. sausio 1 d. ir turėtų trukti ribotą 4 metų laikotarpį;

(13)

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti vertinimą, kuriame analizuojamas Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos poveikis Sąjungos įmonėms ir ekonomikos sektoriams, kartu atsižvelgiant į valiutos kurso svyravimų poveikį prekybai;

(14)

būtina nustatyti, kad Rezervui skirtas biudžetas Komisijos turėtų būti vykdomas taikant pasidalijamąjį valdymą su valstybėmis narėmis, kaip tai suprantama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 (10) (toliau – Finansinis reglamentas). Todėl tikslinga nustatyti principus ir konkrečias pareigas, kurių turėtų laikytis valstybės narės, visų pirma patikimo finansų valdymo, skaidrumo, nediskriminavimo ir interesų konflikto nebuvimo principus;

(15)

valstybės narės, be kita ko, konsultuodamosi su atitinkamomis vietos ir regionų valdžios institucijomis, turėtų užtikrinti, kad Rezervas būtų naudojamas koordinuojant veiksmus su kitais Sąjungos fondais ir programomis;

(16)

šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal SESV 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Tos taisyklės išdėstytos Finansiniame reglamente – visų pirma jomis nustatoma Sąjungos biudžeto sudarymo ir įgyvendinimo tvarka ir numatoma finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį priimtos taisyklės taip pat apima bendrąją Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų sistemą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2020/2092 (11);

(17)

siekiant patikimo finansų valdymo, reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, perkėlimo ir Rezervo lėšų susigrąžinimo. Laikantis principo, kad Sąjungos biudžetas sudaromas kasmet, dėl Rezervo išskirtinio ir konkretaus pobūdžio šiame reglamente turėtų būti numatyta galimybė perkelti nepanaudotas lėšas viršijant Finansiniame reglamente nustatytas ribas, taip maksimaliai padidinant Rezervo pajėgumą reaguoti į neigiamus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinius valstybėms narėms, be kita ko, regionų ir vietos lygmenimis, ir jų ekonomikai;

(18)

siekiant sudaryti sąlygas valstybėms narėms panaudoti papildomus išteklius ir suteikti pakankamai lėšų, kad jos galėtų greitai įgyvendinti priemones pagal Rezervą, didžioji tų lėšų dalis turėtų būti išmokėta kaip išankstinis finansavimas trimis dalimis – 2021 m., 2022 m. ir 2023 m. Rezervo išteklių skyrimo metodika turėtų būti parengta atsižvelgiant į žvejybos Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje svarbą, prekybos su Jungtine Karalyste svarbą ir kaimyninių grandžių svarbą jūrų sienas su Jungtine Karalyste turintiems pasienio regionams bei jų bendruomenėms, remiantis patikimais ir oficialiais statistiniais duomenimis. Kadangi Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos yra unikalus reiškinys ir kyla daug netikrumo dėl pagrindinių Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių pasibaigus pereinamajam laikotarpiui aspektų, sunku numatyti, kokių tinkamų priemonių nedelsdamos turės imtis valstybės narės išstojimo padariniams šalinti. Todėl valstybėms narėms būtina suteikti lankstumo ir, visų pirma, Komisijai leisti priimti finansavimo sprendimą dėl išankstinio finansavimo netaikant Finansinio reglamento 110 straipsnio 2 dalies reikalavimo pateikti finansuotinų veiksmų aprašymą;

(19)

per 2 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo ir prieš pirmosios išankstinio finansavimo dalies išmokėjimą, valstybės narės Komisijai turėtų pranešti, kokios įstaigos paskirtos ir kuriai įstaigai mokamas išankstinis finansavimas, ir patvirtinti, kad Rezervo valdymo ir kontrolės sistemų aprašymai yra parengti;

(20)

siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į visas valstybes nares, visoms valstybėms narėms turėtų būti nustatytas vienas paraiškų dėl finansinės išmokos iš Rezervo pateikimo terminas. Dėl konkretaus Rezervo pobūdžio ir palyginti trumpo įgyvendinimo laikotarpio tikslinga nustatyti pritaikytą atskaitos laikotarpį, dėl to būtų neproporcinga reikalauti, kad valstybės narės kasmet teiktų dokumentus, kurių reikalaujama Finansinio reglamento 63 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse. Kadangi reikalavimas valstybėms narėms naudoti valstybėse narėse jau esamą arba, kai tikslinga, sukurti patikimą Rezervo valdymo ir kontrolės sistemą švelnina riziką Sąjungos biudžetui, yra pagrįsta nukrypti nuo valstybių narių įpareigojimo ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario ar kovo mėn. pateikti reikalaujamus dokumentus. Kad Komisija galėtų patikrinti, ar finansinė išmoka iš Rezervo panaudota teisingai, taip pat turėtų būti reikalaujama, kad kartu su paraiška finansinėms išmokoms iš Rezervo gauti valstybės narės pateiktų įgyvendinimo ataskaitas, kuriose būtų pateikta išsamesnė informacija apie finansuotus veiksmus, aprašant neigiamas Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos pasekmes įmonėms ir ekonomikos sektoriams, sąskaitų elementus, galutinių audito ataskaitų ir vykdytos kontrolės santrauką, valdymo pareiškimą ir nepriklausomos audito įstaigos nuomonę, parengtą pagal tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus;

(21)

remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (12) 22 ir 23 dalimis, Rezervas turėtų būti įvertintas remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu vengiant pernelyg didelės administracinės naštos nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms ir reglamentavimo. Tam tikrais atvejais tiems reikalavimams turėtų būti nustatyti išmatuojami rodikliai, kurių pagrindu atliekamas Rezervo poveikio vertinimas vietoje;

(22)

siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į visas valstybes nares ir nuoseklų paraiškų finansinėms išmokoms iš Rezervo gauti vertinimą, paraiškas Komisija turėtų vertinti kartu. Ji turėtų ypač atidžiai išnagrinėti deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti ir tikslumą, neigiamų Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinių tiesioginį ryšį su taikytomis priemonėmis ir tvarką, kurią valstybė narė taikė siekdama išvengti dvigubo finansavimo. Komisija turėtų proporcingai įvertinti įgyvendinimo ataskaitos turinį, atsižvelgdama į paraiškoje dėl finansinės išmokos iš Rezervo nurodytas visas išlaidas. Įvertinusi paraiškas dėl finansinės išmokos iš Rezervo Komisija turėtų patvirtinti išmokėtą išankstinio finansavimo sumą, susigrąžinti nepanaudotą sumą ir nuspręsti dėl mokėjimų, neviršijant preliminaraus asignavimo sumos. Atsižvelgiant į tikėtiną ekonominio sukrėtimo mastą nepanaudotos preliminaraus asignavimo sumos turėtų būti skiriamos valstybėms narėms, kurių bendra patvirtinta suma viršija jų atitinkamą preliminarų asignavimą;

(23)

atsižvelgdama į išskirtinį ir konkretų Rezervo pobūdį ir jo tikslus Komisija valstybėms narėms turėtų padėti nustatyti priemones, kuriomis siekiama reaguoti į neigiamus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinius, be kita ko, konsultuodama, kaip įvertinti tiesioginį išlaidų ryšį su išstojimu;

(24)

tam, kad būtų užtikrintas tinkamas pasidalijamojo valdymo veikimas, valstybės narės turėtų nustatyti Rezervo valdymo ir kontrolės sistemą. Kiekviena valstybė narė turėtų paskirti įstaigą arba, jei to reikalaujama valstybės narės konstitucine sistema, įstaigas, atsakingas už Rezervo valdymą, bei atskirą nepriklausomą audito įstaigą ir pranešti apie paskirtą įstaigą arba įstaigas Komisijai. Valstybės narės turėtų galėti pasinaudoti esamomis paskirtomis įstaigomis atitinkamu teritoriniu lygmeniu ir valdymo bei kontrolės sistemomis, kurios jau yra sukurtos sanglaudos politikos finansavimo arba Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2012/2002 (13) įsteigto Europos Sąjungos solidarumo fondo įgyvendinimo tikslais. Būtina nustatyti valstybių narių atsakomybę ir konkrečius reikalavimus, keliamus paskirtoms įstaigoms;

(25)

siekiant stiprinti Sąjungos biudžeto apsaugą, Komisija turėtų sukurti integruotą ir sąveikią informacijos ir stebėsenos sistemą, apimančią bendrąją duomenų gavybos ir rizikos įvertinimo priemonę, skirtą prieigai prie atitinkamų duomenų ir jų analizei, ir Komisija turėtų skatinti ja naudotis, kad ją taikytų visos valstybės narės;

(26)

kad būtų sumažinta administracinė našta, valstybės narės galėtų kompensuoti išlaidas tiems, kurie gauna finansinę išmoką iš Rezervo, taikydamos supaprastintą išlaidų apmokėjimą, pavyzdžiui, fiksuotąsias normas, fiksuotąsias sumas ar fiksuotuosius vieneto įkainius, kai jie yra patikimi tarpinių realiųjų išlaidų rodikliai;

(27)

pagal Finansinį reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (14) ir Tarybos reglamentus (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (15), (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (16) ir (ES) 2017/1939 (17) Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant priemones, susijusias su pažeidimų prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, įskaitant sukčiavimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių baudų skyrimą. Visų pirma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) turi įgaliojimus atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspekcijas vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939, kai aktualu, Europos prokuratūra turi įgaliojimus tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/1371 (18), ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi visapusiškai bendradarbiaudamas siekti apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Audito Rūmams ir, kiek tai susiję su tvirtesniame bendradarbiavime pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis, Europos prokuratūrai, kai aktualu, ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises;

(28)

siekiant sumažinti neigiamą poveikį įmonėms ir ekonomikos sektoriams ir išvengti administracinių kliūčių, valstybės narės ir regionai turėtų rengti informavimo kampanijas, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie Sąjungos išmokas iš Rezervo ir atitinkamai informuoti visuomenę, kadangi skaidrumo, komunikacijos ir matomumo užtikrinimo veikla yra esminis veiksnys siekiant, kad Sąjungos veiksmai būtų matomi vietoje. Ta veikla turėtų būti grindžiama tikslia ir atnaujinta informacija;

(29)

tam, kad gerėtų Sąjungos išmokų iš Rezervo panaudojimo skaidrumas, Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui turėtų pateikti galutinę Rezervo įgyvendinimo ataskaitą;

(30)

siekiant užtikrinti vienodas sąlygas nustatant kiekvienai valstybei narei skiriamus išteklius, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai;

(31)

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (19) 42 straipsniu buvo pasikonsultuota su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, ir jis pateikė savo nuomonę 2021 m. balandžio 14 d.;

(32)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. išlaikyti ekonominę, socialinę bei teritorinę sanglaudą ir sukurti solidarumo priemonę, valstybėms narėms padėsiančią švelninti Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinius, darančius poveikį visai Sąjungai, skirtingai atliepiant įvairiems regionams ir sektoriams, valstybės narės negali deramai pasiekti vienos, o dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti;

(33)

atsižvelgiant į tai, kad būtina nedelsiant kovoti su neigiamais Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ekonominiais, socialiniais, teritoriniais ir, kai tinkama, aplinkosauginiais padariniais valstybėse narėse, įskaitant jų regionus bei vietos bendruomenes ir sektorius, visų pirma tuos, kuriems dėl išstojimo daromas didžiausias neigiamas poveikis, ir siekiant sušvelninti susijusį neigiamą poveikį ekonominei, socialinei bei teritorinei sanglaudai, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiuo reglamentu sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas (toliau – Rezervas).

2.   Juo nustatomi Rezervo tikslai, jo ištekliai, Sąjungos finansavimo formos ir Rezervo įgyvendinimo taisyklės, įskaitant išlaidų tinkamumo finansuoti, valdymo bei kontrolės ir finansų valdymo taisykles.

2 straipsnis

Tikslai

1.   Teikiant paramą iš Rezervo siekiama reaguoti į neigiamus ekonominius, socialinius, teritorinius ir, kai tinkama, aplinkosauginius Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinius valstybėse narėse, įskaitant jų regionus bei vietos bendruomenes, ir sektoriuose, visų pirma tuose, kurie dėl išstojimo nukenčia labiausiai, ir švelninti atitinkamą neigiamą poveikį ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai.

2.   Rezervo tikslų siekiama laikantis tikslo skatinti tvarią plėtrą, kaip išdėstyta SESV 11 straipsnyje, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Paryžiaus susitarimą ir principą „nedaryti reikšmingos žalos“.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.

atskaitos laikotarpis – Finansinio reglamento 63 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytas ataskaitinis laikotarpis, kuris trunka nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

2.

taikytina teisė – Sąjungos teisė ir su jos taikymu susijusi nacionalinė teisė;

3.

pažeidimas –taikytinos teisės pažeidimas dėl dalyvaujančio viešojo ar privataus subjekto, įskaitant valstybių narių institucijas, veikimo ar neveikimo įgyvendinant finansinę išmoką iš Rezervo, kai netinkamas finansuoti išlaidas įtraukus į Sąjungos biudžetą Sąjungos biudžetui padaroma ar būtų padaryta neigiama įtaka;

4.

sisteminis pažeidimas – bet koks pažeidimas, kuris gali būti pasikartojančio pobūdžio ir kurio atveju ypač tikėtina, kad jis kartosis taikant panašių rūšių priemones;

5.

visos klaidos – prognozuojamų atsitiktinių klaidų ir, jeigu taikytina, apibrėžtų sisteminių klaidų bei neištaisytų anomalių klaidų suma;

6.

bendras klaidų lygis – visos klaidos padalytos iš audito tiriamosios visumos;

7.

likutinis klaidų lygis – visos klaidos, atėmus valstybės narės pritaikytas finansines pataisas, kad būtų sumažinta nepriklausomos audito įstaigos nustatyta rizika, padalytos iš paraiškoje dėl finansinės išmokos iš Rezervo deklaruotinų išlaidų;

8.

perkėlimas – tapačios ar panašios veiklos arba jos dalies perkėlimas, kaip tai suprantama Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 (20) 2 straipsnio 61a punkte;

9.

specialų statusą turinčios teritorijos – šio reglamento kontekste, kai tikslinga, Britanijos užjūrio teritorijos ir Karūnos priklausiniai.

4 straipsnis

Rezervo geografinė aprėptis ir ištekliai

1.   Teisę gauti paramą iš Rezervo turi visos valstybės narės.

2.   Maksimalūs Rezervo ištekliai yra 5 470 435 000 EUR einamosiomis kainomis.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti ištekliai tiek kaip įsipareigojimų asignavimai, tiek kaip mokėjimų asignavimai preliminariai paskirstomi pagal I priede pateiktą metodiką. Jie skiriami taip:

a)

4 321 749 000 EUR einamosiomis kainomis, kaip išankstinio finansavimo suma, skiriama ir išmokama trimis dalimis pagal 9 straipsnį: 2021 m. – 1 697 933 000 EUR; 2022 m. – 1 298 919 000 EUR ir 2023 m. – 1 324 897 000 EUR;

b)

2025 m. pagal 12 straipsnį skiriama likusi preliminariai skirta suma – 1 148 686 000 EUR einamosiomis kainomis.

Šios dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytos sumos laikomos išankstiniu finansavimu, kaip tai suprantama Finansinio reglamento 115 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje.

4.   Valstybės narės, kurių preliminarų asignavimą iš Rezervo išteklių sudaro suma, viršijanti 10 mln. EUR, nustatyta pagal veiksnį, susijusį su žuvų kiekiu, sužvejotu Jungtinės Karalystės išskirtinės ekonominės zonos vandenyse, bent 50 % tos sumos arba 7 % joms preliminariai skirtos sumos, priklausomai nuo to, kuri suma yra mažesnė, panaudoja priemonėms, kuriomis siekiama remti nuo žvejybos veiklos priklausančias vietos ir regionų pakrančių bendruomenes, įskaitant žvejybos sektorių, visų pirma mažos apimties priekrantės žvejybos sektorių.

Jei preliminarus asignavimas panaudojamas ne visas, sumos, kurios turi būti naudojamos pirmoje pastraipoje nurodytam tikslui, proporcingai sumažinamos.

Jei suma, kuri turi būti naudojama vietos ir regionų pakrančių bendruomenėms remti, tuo tikslu panaudojama ne visa, apskaičiuojant visą patvirtintą sumą atimama 50 % nepanaudotos sumos.

Nustatant patvirtintą tinkamų finansuoti išlaidų sumą, kaip nurodyta 12 straipsnio 2 dalies a punkte, kai taikytina, patikslinama patvirtinta išlaidų suma, skirta vietos ir regionų pakrančių bendruomenėms remti.

Paraiškoje dėl finansinės išmokos iš Rezervo pateikiamas patirtų ir apmokėtų išlaidų už priemones, kuriomis remiamos vietos ir regionų pakrančių bendruomenės, paskirstymas pagal II priedą.

5.   Komisija įgyvendinimo aktu nustato preliminarias sumas, skiriamas kiekvienai valstybei narei pagal I priede nustatytus kriterijus. Tame įgyvendinimo akte taip pat nustatoma mažiausia išteklių suma, kuri turi būti panaudota pagal 4 dalį.

II SKYRIUS

Tinkamumas finansuoti, techninė pagalba ir sritys, kurioms parama neteikiama

5 straipsnis

Tinkamumas finansuoti

1.   Finansine išmoka iš Rezervo remiamos tik priemonės, kurių valstybės narės, be kita ko, regionų ir vietos lygmenimis, imasi konkrečiai tam, kad prisidėtų prie 2 straipsnyje nustatytų tikslų, ir kurios, visų pirma, gali būti:

a)

priemonės, pagal kurias teikiama parama privačiosioms ir viešosioms įmonėms, visų pirma MVĮ, savarankiškai dirbantiems asmenims, vietos bendruomenėms ir organizacijoms, kurias neigiamai paveikė Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos;

b)

priemonės, kuriomis remiami dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos labiausiai neigiamai paveikti ekonomikos sektoriai;

c)

priemonės, kurios yra skirtos nuo žvejybos veiklos Jungtinės Karalystės vandenyse ir specialų statusą turinčių teritorijų vandenyse ar vandenyse, kuriuose taikomi žvejybos susitarimai su pakrančių valstybėmis, jei dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos buvo sumažintos Sąjungos laivynų žvejybos galimybės, priklausomoms įmonėms, regionų ir vietos bendruomenėms bei organizacijoms, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos sektorių, remti;

d)

priemonės, kurios yra skirtos darbo vietų kūrimui ir apsaugai remti, be kita ko žaliosios darbo vietos, sutrumpinto darbo laiko sistemos, perkvalifikavimas ir mokymas labiausiai neigiamai paveiktuose dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos sektoriuose;

e)

priemonės, skirtos užtikrinti sienų, muitinės, sanitarijos ir fitosanitarijos, saugumo ir žuvininkystės kontrolės veikimą, taip pat netiesioginių mokesčių rinkimą, įskaitant papildomą personalą bei jo mokymą ir infrastruktūrą;

f)

priemonės, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos produktų sertifikavimo ir leidimų išdavimo tvarkai, padedama laikytis įsisteigimo reikalavimų, sudaromos palankesnės sąlygos ženklinimui ir žymėjimui, pavyzdžiui, saugos, sveikatos ir aplinkos standartų srityje, taip pat padedama užtikrinti tarpusavio pripažinimą;

g)

priemonės, kurios yra skirtos komunikacijos, informavimo ir informuotumo didinimui ir kuriomis piliečiai ir įmonės informuojami apie tai, kaip dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos keičiasi jų teisės ir pareigos;

h)

priemonės, kuriomis siekiama reintegruoti Sąjungos piliečius bei asmenis, turinčius teisę gyventi Sąjungos teritorijoje ir išvykusius iš Jungtinės Karalystės dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos.

2.   Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš Rezervo finansinio įnašo, jeigu jos buvo patirtos ir apmokėtos valstybių narių valdžios institucijų nacionaliniu, regionų ar vietos lygmenimis, įskaitant mokėjimus viešiesiems ar privatiesiems subjektams, per atskaitos laikotarpį ir skirtos priemonėms, vykdomoms atitinkamoje valstybėje narėje arba atitinkamos valstybės narės naudai.

3.   Rengdamos paramos priemones, valstybės narės atsižvelgia į skirtingą Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos poveikį įvairiems regionams bei vietos bendruomenėms ir finansinę išmoką iš Rezervo pirmiausia skiria labiausiai neigiamai dėl išstojimo paveiktiems subjektams, kartu atsižvelgdamos į partnerystės principą ir, kai aktualu, skatindamos daugiapakopį dialogą su vietos bei regionų valdžios institucijomis ir labiausiai neigiamai paveiktų dėl išstojimo regionų bei sektorių bendruomenėmis, socialiniais partneriais ir pilietine visuomene, laikydamosi savo institucinės, teisinės ir finansinės sistemos.

4.   Rengdamos paramos priemones žvejybos srityje, valstybės narės atsižvelgia į bendros žuvininkystės politikos tikslus, užtikrindamos, kad tomis priemonėmis bus prisidedama prie tausaus žuvų išteklių valdymo, ir stengiasi remti labiausiai dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos neigiamai paveiktus žvejus, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos sektorių.

5.   1 dalyje nurodytos priemonės turi atitikti taikytiną teisę.

6.   Priemonėms, kurios yra tinkamos finansuoti pagal 1 dalį, gali būti skiriama parama pagal kitus Sąjungos fondus bei programas su sąlyga, kad tokia parama neskiriama toms pačioms išlaidoms padengti.

7.   Valstybė narė grąžina išmoką iš Rezervo, skirtą veiksmui, kurį sudaro investicijos į infrastruktūrą ar gamybinės investicijos, jeigu per 5 metus nuo galutinio finansinės išmokos iš Rezervo sumokėjimo gavėjams arba per valstybės pagalbos taisyklėse, jei jos taikomos, nustatytą laikotarpį, įvyksta kuris nors iš šių su tuo veiksmu susijusių pokyčių:

a)

gamybinė veikla nutraukiama arba perkeliama už valstybės narės, kurioje jai buvo suteikta finansinė išmoka iš Rezervo, ribų;

b)

pasikeičia infrastruktūros objekto nuosavybės teisės ir dėl to įmonė ar viešojo sektoriaus subjektas įgyja nepagrįstą pranašumą;

c)

iš esmės pasikeičia veiksmo pobūdis, tikslai ar įgyvendinimo sąlygos ir dėl to nukentėtų jo pradiniai tikslai.

Valstybės narės gali sutrumpinti pirmoje pastraipoje nustatytą terminą iki 3 metų tais atvejais, kurie yra susiję su MVĮ padarytų investicijų tęstinumo ar sukurtų darbo vietų išlaikymu.

Ši dalis netaikoma veiksmui, jeigu su tuo veiksmu susijusi gamybinė veikla nutraukiama dėl netyčinio bankroto.

6 straipsnis

Techninė pagalba

1.   2,5 % kiekvienai valstybei narei skirtos finansinės išmokos iš Rezervo išmokama kaip techninė pagalba, susijusi su Rezervo valdymu, stebėsena, informavimu bei komunikacija, kontrole ir auditu, be kita ko, atitinkamai regionų ir vietos lygmenimis.

2.   Techninė pagalba apskaičiuojama kaip fiksuotoji norma, Komisijos pagal 12 straipsnio 2 dalies a punktą patvirtintai tinkamų finansuoti išlaidų sumai taikant koeficientą 25/975.

7 straipsnis

Sritys, kurioms parama neteikiama

Parama iš Rezervo neteikiama PVM ir perkėlimo, kaip apibrėžta 3 straipsnio 8 punkte, išlaidoms.

III SKYRIUS

Finansų valdymas

8 straipsnis

Sąjungos finansavimo įgyvendinimas ir jo formos

1.   Finansinės išmokos iš Rezervo skyrimas valstybei narei įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą, laikantis Finansinio reglamento 63 straipsnio.

2.   Finansinę išmoką iš Rezervo valstybės narės naudoja 5 straipsnyje nurodytoms priemonėms įgyvendinti, suteikdamos negrąžintiną paramą. Sąjungos išmoka teikiama kaip tinkamų finansuoti išlaidų, kurias faktiškai patyrė ir apmokėjo valstybių narių valdžios institucijos įgyvendindamos priemones, įskaitant mokėjimus viešiesiems ar privatiesiems subjektams, kompensacija ir kaip techninės pagalbos finansavimas taikant fiksuotąją normą.

3.   Įsipareigojimai ir mokėjimai pagal šį reglamentą atliekami atsižvelgiant į turimas lėšas.

4.   Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 63 straipsnio 5, 6 ir 7 dalių, tose nuostatose nurodyti dokumentai pagal šio reglamento 10 straipsnį pateikiami vieną kartą.

5.   Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio, nepanaudoti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai pagal šį reglamentą automatiškai perkeliami ir gali būti panaudoti iki 2026 m. gruodžio 31 d. Kitais finansiniais metais pirmiausia panaudojami perkelti asignavimai.

9 straipsnis

Išankstinis finansavimas

1.   Gavusi informaciją, kurios reikalaujama pagal šio reglamento 14 straipsnio 1 dalies d punktą, Komisija įgyvendinimo aktu kiekvienai valstybei narei nustato šio reglamento 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų išteklių paskirstymo tvarką. Tas įgyvendinimo aktas yra finansavimo sprendimas, kaip tai suprantama Finansinio reglamento 110 straipsnio 1 dalyje, ir teisinis įsipareigojimas, kaip tai suprantama tame reglamente. Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 110 straipsnio 2 dalies, tame finansavimo sprendime nepateikiamas finansuotinų veiksmų aprašymas.

2.   Sąjungos biudžetinius įsipareigojimus kiekvienos valstybės narės atžvilgiu Komisija vykdo metinėmis dalimis laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 111 straipsnio 2 dalies, biudžetiniai įsipareigojimai pirmajai daliai prisiimami po to, kai Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo prisiimamas teisinis įsipareigojimas.

3.   2021 m. išankstinio finansavimo dalį Komisija sumoka per 30 dienų nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto įgyvendinimo akto priėmimo dienos. 2022 m. ir 2023 m. išankstinio finansavimo dalis Komisija sumoka atitinkamai iki 2022 m. balandžio 30 d. ir 2023 m. balandžio 30 d. Išankstinis finansavimas patvirtinamas pagal 12 straipsnį.

4.   Sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau nebuvo išmokėtos kaip išankstinis finansavimas, perkeliamos ir naudojamos papildomiems mokėjimams pagal 12 straipsnio 6 dalį.

10 straipsnis

Paraiškų dėl finansinės išmokos iš Rezervo teikimas

1.   Kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia paraišką dėl finansinės išmokos iš Rezervo ne vėliau kaip 2024 m. rugsėjo 30 d. Komisija įvertina tas paraiškas ir nustato, ar valstybės narės turi teisę gauti likusią preliminaraus asignavimo sumą bei papildomas sumas ir ar tam tikros sumos turi būti susigrąžintos iš valstybių narių pagal 12 straipsnį.

2.   Jei valstybė narė nepateikia paraiškos dėl finansinės išmokos iš Rezervo ne vėliau kaip 2024 m. rugsėjo 30 d., Komisija susigrąžina visą tai valstybei narei išmokėtą išankstinio finansavimo sumą.

11 straipsnis

Paraiškos dėl finansinės išmokos iš Rezervo turinys

1.   Paraiška dėl finansinės išmokos iš Rezervo rengiama naudojantis II priede pateiktu šablonu. Paraiškoje pateikiama informacija apie visas valstybių narių valdžios institucijų nacionaliniu, regionų ar vietos lygmenimis patirtas ir apmokėtas išlaidas, įskaitant, kai aktualu, teritorinį išlaidų paskirstymą NUTS 2 lygio regionuose, ir nurodomos įgyvendintų priemonių produkto rodiklių vertės. Prie jos pridedami Finansinio reglamento 63 straipsnio 5, 6 bei 7 dalyse nurodyti dokumentai ir įgyvendinimo ataskaita.

2.   Rezervo įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama:

a)

Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos neigiamo ekonominio, socialinio, teritorinio ir, kai tinkama, aplinkosauginio poveikio aprašymas, kuriame įvardijami labiausiai išstojimo neigiamai paveikti sektoriai, regionai, vietovės ir, kai aktualu, vietos bendruomenės;

b)

aprašymas, kokios priemonės buvo įgyvendintos neigiamiems Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padariniams šalinti, kiek tomis priemonėmis sumažintas a punkte nurodytas poveikis regionams bei sektoriams ir kaip jos buvo įgyvendintos;

c)

patirtų ir apmokėtų išlaidų tinkamumo finansuoti ir tiesioginio jų ryšio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos pagrindimas;

d)

tvarkos, kuri buvo taikoma siekiant išvengti dvigubo finansavimo ir užtikrinti papildomumą su kitomis Sąjungos priemonėmis ir nacionaliniu finansavimu, aprašymas;

e)

priemonių indėlio į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos aprašymas.

3.   Finansinio reglamento 63 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytoje santraukoje pateikiamas bendras klaidų lygis ir likutinis klaidų lygis, susijęs su išlaidomis, įtrauktomis į Komisijai pateiktą paraišką dėl finansinės išmokos iš Rezervo, atsižvelgiant į taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi.

12 straipsnis

Likusio preliminaraus asignavimo išankstinio finansavimo patvirtinimas ir valstybėms narėms mokėtinų papildomų sumų apskaičiavimas

1.   Komisija įvertina 11 straipsnyje nurodytą paraišką ir patikrina, ar paraiška yra išsami, tiksli ir teisinga. Apskaičiuodama valstybei narei iš Rezervo mokėtiną finansinę išmoką, Komisija Sąjungos lėšomis nefinansuoja priemonių, kurios buvo įgyvendintos arba kurių sumos buvo išmokėtos pažeidžiant taikytiną teisę.

2.   Remdamasi savo vertinimu Komisija įgyvendinimo aktu nustato:

a)

patvirtintą tinkamų finansuoti išlaidų sumą;

b)

techninės paramos sumą, apskaičiuotą pagal 6 straipsnio 2 dalį;

c)

a ir b punktuose nurodytų sumų sumą (toliau – bendra patvirtinta suma);

d)

ar valstybei narei mokėtina vadovaujantis įgyvendinimo aktu pagal 4 straipsnio 5 dalį preliminariai skirta suma (toliau – preliminarus asignavimas) pagal šio straipsnio 3 dalį arba ar sumas reikia susigrąžinti pagal šio straipsnio 6 dalį.

3.   Jei bendra patvirtinta suma viršija išmokėtą išankstinio finansavimo sumą, tai valstybei narei mokama suma iš 4 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto asignavimo, kol pasiekiama tai valstybei narei skirta preliminaraus asignavimo suma.

4.   Pagal šio straipsnio 3 dalį mokėtinų sumų atžvilgiu šio straipsnio 2 dalyje nurodytas įgyvendinimo aktas laikomas finansavimo sprendimu, kaip tai suprantama Finansinio reglamento 110 straipsnio 1 dalyje, ir teisiniu įsipareigojimu, kaip tai suprantama tame reglamente.

5.   Komisija patvirtina išankstinį finansavimą ir sumoka visas valstybėms narėms mokėtinas sumas per 30 dienų nuo 2 dalyje nurodyto įgyvendinimo akto priėmimo dienos.

6.   Komisija visus nepanaudotus preliminarių asignavimų išteklius, kaip papildomus mokėjimus, skiria proporcingai padidindama finansinę išmoką iš Rezervo valstybėms narėms, kurių bendra patvirtinta suma viršija jų preliminarų asignavimą. Nepanaudotus išteklius sudaro pagal 9 straipsnio 4 dalį perkeltos sumos, valstybės narės, kurios bendra patvirtinta suma yra mažesnė už jos preliminarų asignavimą, likusi preliminaraus asignavimo dalis ir sumos, gautos susigrąžinus lėšas pagal šios dalies antrą pastraipą.

Jei bendra patvirtinta suma yra mažesnė už atitinkamai valstybei narei išmokėtą išankstinį finansavimą, skirtumas susigrąžinamas pagal Finansinį reglamentą. Susigrąžintos sumos laikomos vidaus asignuotosiomis pajamomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies b punktą.

Jei visoms valstybėms narėms, kurių bendra patvirtinta suma viršija jų preliminarų asignavimą, apskaičiuotos papildomos sumos viršija pagal pirmą pastraipą turimus išteklius, sumų, viršijančių preliminarius asignavimus, finansinės išmokos iš Rezervo proporcingai sumažinamos.

Jei valstybėms narėms, kurių patvirtinta suma viršija jų preliminarų asignavimą, išmokamos 100 % dydžio sumos, bet kokia likusi suma grąžinama į Sąjungos biudžetą.

7.   Papildomas sumas, mokėtinas pagal šio straipsnio 6 dalies pirmą pastraipą, Komisija nustato įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas yra finansavimo sprendimas, kaip tai suprantama Finansinio reglamento 110 straipsnio 1 dalyje, ir teisinis įsipareigojimas, kaip tai suprantama tame reglamente. Visas mokėtinas papildomas sumas Komisija sumoka per 30 dienų nuo to įgyvendinimo akto priėmimo dienos.

8.   Prieš priimdama 2 ir 7 dalyse nurodytus įgyvendinimo aktus, Komisija atitinkamą valstybę narę informuoja apie savo įvertinimą ir paragina tą valstybę narę per 2 mėnesius nuo pranešimo valstybei narei apie savo įvertinimą pateikti pastabas.

13 straipsnis

euro naudojimas

Visos valstybių narių Komisijai teikiamose paraiškose dėl finansinės išmokos iš Rezervo deklaruojamos sumos nurodomos eurais. Valstybės narės, kurių valiuta nėra euras, paraiškoje dėl finansinės išmokos iš Rezervo nurodytas sumas konvertuoja į eurus pagal Komisijos nustatytą mėnesio apskaitinį kursą tą mėnesį, per kurį išlaidos įrašomos į už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą atsakingos įstaigos ar įstaigų apskaitos sistemas.

IV SKYRIUS

Rezervo valdymo ir kontrolės sistemos

14 straipsnis

Valdymas ir kontrolė

1.   Vykdydamos su Rezervo įgyvendinimu susijusias užduotis valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, įskaitant teisėkūros, reguliavimo ir administracines priemones, siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus:

a)

paskiria įstaigą arba, jei to reikalaujama pagal valstybės narės konstitucinę tvarką, įstaigas, atsakingą (-as) už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą, ir nepriklausomą audito įstaigą pagal Finansinio reglamento 63 straipsnio 3 dalį ir tokias įstaigas prižiūri;

b)

laikydamosi patikimo finansų valdymo principų sukuria Rezervo valdymo ir kontrolės sistemas ir užtikrina, kad tos sistemos veiksmingai veiktų;

c)

pagal III priede pateiktą šabloną parengia Rezervo valdymo ir kontrolės sistemų aprašymą, tą aprašymą nuolat atnaujina ir paprašius jį pateikia Komisijai;

d)

ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 10 d. valstybės narės praneša Komisijai, kuri (-ios) įstaiga ar įstaigos paskirta (-os) ir kuriai įstaigai bus mokamas išankstinis finansavimas, ir patvirtina, kad Rezervo valdymo ir kontrolės sistemų aprašymai yra parengti;

e)

užtikrina, kad dėl išlaidų, kurios remiamos pagal kitus Sąjungos fondus ir programas, nebūtų prašoma paramos iš Rezervo;

f)

vykdo pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, juos nustato ir ištaiso, taip pat vengia interesų konflikto; tie veiksmai apima informacijos apie finansavimo gavėjų tikruosius savininkus rinkimą pagal III priedo 4 punkto a papunktį; su tokių duomenų rinkimu ir tvarkymu susijusios taisyklės turi atitikti taikytinas duomenų apsaugos taisykles;

g)

bendradarbiauja su Komisija, OLAF, Audito Rūmais, o valstybės narių, pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 dalyvaujančių tvirtesniame bendradarbiavime, atveju – su Europos prokuratūra.

Gauti prieigą prie f punkte nurodytų duomenų ir juos naudoti gali tik a punkte nurodytos įstaigos, Komisija, OLAF, Audito Rūmai ir – valstybių narių, pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 dalyvaujančių tvirtesniame bendradarbiavime, atveju – Europos prokuratūra.

Tvarkyti asmens duomenis valstybėms narėms ir Komisijai leidžiama tik tais atvejais, kai tai yra būtina joms vykdant atitinkamas pareigas pagal šį reglamentą – asmens duomenis valstybės narės ir Komisija tvarko pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 (21) arba Reglamentą (ES) 2018/1725, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų taikytinas.

2.   1 dalies a ir b punktų tikslais valstybės narės gali naudotis įstaigomis atitinkamu teritoriniu lygmeniu ir Rezervo valdymo bei kontrolės sistemomis, kurios jau naudojamos įgyvendinant finansavimą sanglaudos politikos srityje arba Europos Sąjungos solidarumo fondo atveju.

3.   Už finansinių išmokų iš Rezervo valdymą atsakinga įstaiga ar įstaigos:

a)

užtikrina efektyvią ir veiksmingą vidaus kontrolės sistemą;

b)

nustato finansuotinų priemonių atrankos kriterijus bei tvarką ir finansinės išmokos iš Rezervo teikimo sąlygas;

c)

patikrina, ar iš Rezervo finansuojamos priemonės įgyvendinamos laikantis taikytinos teisės bei finansinės išmokos iš Rezervo teikimo sąlygų ir ar išlaidos pagrįstos patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuos galima patikrinti;

d)

nustato veiksmingas priemones, kuriomis siekiama išvengti tų pačių išlaidų dvigubo finansavimo iš Rezervo ir kitų Sąjungos finansavimo šaltinių;

e)

užtikrina ex post paskelbimą pagal Finansinio reglamento 38 straipsnio 2–6 dalis;

f)

naudojasi apskaitos sistema elektroniniu būdu registruodama ir saugodama duomenis apie patirtas išlaidas, prašomas padengti iš Rezervo finansinės išmokos, kurie leistų laiku gauti tikslią, išsamią ir patikimą informaciją;

g)

5 metus nuo paraiškos dėl finansinės išmokos iš Rezervo pateikimo termino saugo visus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su išlaidomis, kurias prašoma padengti iš Rezervo finansinės išmokos, ir įtvirtina tą pareigą tvarkose su kitais subjektais, dalyvaujančiais įgyvendinant Rezervą;

h)

1 dalies f punkto tikslais renka standartizuoto elektroninio formato informaciją, iš kurios laikantis III priedo būtų galima nustatyti finansinės išmokos iš Rezervo gavėjus ir jų tikruosius savininkus.

4.   Nepriklausoma audito įstaiga atlieka Rezervo valdymo ir kontrolės sistemos auditą ir finansuotų priemonių auditą, kad Komisijai galėtų pateikti nepriklausomą išvadą dėl tos sistemos veikimo veiksmingumo ir dėl į Komisijai pateiktas finansines ataskaitas įtrauktų išlaidų teisėtumo bei tvarkingumo.

Auditas atliekamas laikantis tarptautiniu mastu pripažintų audito standartų.

Atliekant finansuotų priemonių auditą tikrinamos imtį atitinkančios išlaidos. Ta imtis turi būti reprezentatyvi ir pagrįsta statistinės atrankos metodais.

Jei tiriamąją visumą sudaro mažiau kaip 300 imties vienetų, audito įstaiga gali priimti profesinį sprendimą naudoti nestatistinį imties sudarymo metodą. Tokiais atvejais imties dydis turi būti pakankamas, kad nepriklausoma audito įstaiga galėtų parengti pagrįstą audito nuomonę. Nestatistinis imties sudarymo metodas apima bent 10 % atsitiktinai atrinktų atskaitos laikotarpio tiriamosios visumos imties vienetų.

5.   Komisija gali atlikti iš Rezervo finansuojamų priemonių auditą bet kurio Rezervo įgyvendinime dalyvaujančio subjekto patalpose ir susipažinti su patvirtinamaisiais dokumentais, susijusiais su išlaidomis, kurias prašoma padengti iš Rezervo finansinės išmokos.

6.   Komisija ypatingą dėmesį skiria Rezervo valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimui, kai valstybės narės nesinaudoja esamomis įstaigomis, paskirtomis sanglaudos politikos finansavimo arba Europos Sąjungos solidarumo fondo įgyvendinimui. Jeigu nustatoma rizika, Komisija atlieka vertinimą, kad užtikrintų veiksmingą Rezervo valdymo ir kontrolės sistemos veikimą užtikrinant Sąjungos finansinių interesų apsaugą. Komisija informuoja atitinkamą valstybę narę apie savo preliminarias išvadas ir tai valstybei narei suteikia galimybę per 2 mėnesius nuo valstybės narės informavimo apie savo preliminarias išvadas pateikti pastabas.

15 straipsnis

Finansinės pataisos

1.   Valstybių narių pagal 14 straipsnio 1 dalies f punktą daromomis finansinėmis pataisomis finansinė išmoka iš Rezervo visiškai ar iš dalies panaikinama. Valstybės narės susigrąžina visas sumas, kurios buvo prarastos dėl nustatyto pažeidimo.

2.   Komisija imasi reikiamų veiksmų siekdama užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą – neskiria Sąjungos finansavimo netinkamoms finansuoti sumoms, kurios Komisijai buvo pateiktos šio reglamento 11 straipsnyje nurodytoje paraiškoje, ir, jeigu vėliau nustatoma pažeidimų, pagal Finansinio reglamento 101 straipsnį nepagrįstai išmokėtas sumas susigrąžina.

3.   Savo finansines pataisas Komisija grindžia konkrečiais nustatytų pažeidimų atvejais ir atsižvelgia į tai, ar pažeidimas yra sisteminis. Jei netinkamų finansuoti išlaidų sumos skaičiais tiksliai įvertinti neįmanoma arba jei Komisija nusprendžia, kad Rezervo valdymo ir kontrolės sistema veikia nepakankamai veiksmingai, kad būtų užtikrintas išlaidų teisėtumas ir tvarkingumas, ji taiko fiksuoto dydžio ar ekstrapoliuotą finansinę pataisą. Komisija laikosi proporcingumo principo atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį bei sunkumą ir jo finansinį poveikį Sąjungos biudžetui.

4.   Prieš taikydama finansines pataisas susigrąžindama nepagrįstai išmokėtas sumas, Komisija informuoja atitinkamą valstybę narę apie savo įvertinimą ir paragina tą valstybę narę per 2 mėnesius nuo valstybės narės informavimo apie savo įvertinimą pateikti pastabas.

V SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

16 straipsnis

Informavimas ir komunikacija

Valstybės narės ir, kai tinkama, jų regioninės ir vietos valdžios institucijos yra atsakingos už informavimo ir komunikacijos veiksmus, kuriais Sąjungos piliečiai, įskaitant tuos, kurie potencialiai galėtų gauti išmoką iš Rezervo, informuojami apie Sąjungos išmokos iš Rezervo reikšmę, rezultatus bei poveikį, ir tame kontekste informuoja apie pokyčius, nulemtus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos.

17 straipsnis

Vertinimas ir ataskaitų teikimas

1.   Ne vėliau kaip 2024 m. birželio mėn. Komisija, remdamasi turima informacija, informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie šio reglamento įgyvendinimo proceso padėtį.

2.   Ne vėliau kaip 2027 m. birželio 30 d. Komisija atlieka vertinimą, kuriuo įvertina Rezervo efektyvumą, veiksmingumą, aktualumą, derėjimą ir Sąjungos pridėtinę vertę. Komisija gali naudotis visa aktualia jau prieinama informacija pagal Finansinio reglamento 128 straipsnį.

3.   Ne vėliau kaip 2028 m. birželio 30 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui pateikia Rezervo įgyvendinimo ataskaitą.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2021 m. spalio 6 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. LOGAR


(1)  OL C 155, 2021 4 30, p. 52.

(2)  OL C 175, 2021 5 7, p. 69.

(3)  OL C 101, 2021 3 23, p. 1.

(4)  2021 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2021 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas.

(5)  Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (OL L 29, 2020 1 31, p. 7).

(6)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(7)  OL L 282, 2016 10 19, p. 4.

(8)  2016 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1841 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 282, 2016 10 19, p. 1).

(9)  2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 13).

(10)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(11)  2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo (OL L 433 I, 2020 12 22, p. 1).

(12)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(13)  2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą (OL L 311, 2002 11 14, p. 3).

(14)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(15)  1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

(16)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

(17)  2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

(18)  2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

(19)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

(20)  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1).

(21)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).


I PRIEDAS

4 STRAIPSNIO 3 DALYJE NUSTATYTA REZERVO IŠTEKLIŲ PASKIRSTYMO METODIKA

Rezervo ištekliai paskirstomi valstybėms narėms pagal toliau aprašytą metodiką.

1.

Kiekvienos valstybės narės Rezervo išteklių dalis nustatoma kaip koeficiento, susijusio su Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotomis žuvimis, su prekyba su Jungtine Karalyste susijusio koeficiento ir koeficiento, susijusio su jūrų sienas su Jungtine Karalyste turinčių pasienio regionų gyventojų skaičiumi, suma.

2.

Koeficientas, susijęs su Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotomis žuvimis, naudojamas 656 452 200 EUR sumai paskirstyti. Su prekyba su Jungtine Karalyste susijęs koeficientas naudojamas 4 540 461 050 EUR sumai paskirstyti. Su jūrų sienas su Jungtine Karalyste turinčiais pasienio regionais susijęs koeficientas naudojamas 273 521 750 EUR sumai paskirstyti. Kiekviena iš tų sumų nurodoma einamosiomis kainomis.

3.

Koeficientas, susijęs su Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotomis žuvimis, nustatomas remiantis toliau nurodytais kriterijais tokiais etapais:

a)

kiekvienos valstybės narės bendros Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotų žuvų vertės dalis;

b)

tos dalys padidinamos valstybėms narėms, kurių žvejybos sektoriaus priklausomybė nuo Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotų žuvų yra didesnė nei vidutinė, ir sumažinamos valstybėms narėms, kurių priklausomybė mažesnė nei vidutinė:

i)

kiekvienos valstybės narės atveju Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotų žuvų vertė, išreikšta tos valstybės narės sugautų žuvų bendros vertės procentine dalimi, išreiškiama Sąjungos vidurkio indeksu (toliau – priklausomybės indeksas);

ii)

pradinė Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotų žuvų vertės dalis koreguojama ją dauginant iš valstybės narės priklausomybės indekso, pakelto 0,75 laipsniu;

iii)

tų pakoreguotų dalių skalė keičiama siekiant užtikrinti, kad visų valstybių narių dalių suma būtų lygi 100 %.

4.

Koeficientas, susijęs su prekyba su Jungtine Karalyste, nustatomas tokiais etapais:

a)

kiekvienos valstybės narės prekyba su Jungtine Karalyste išreiškiama kaip Sąjungos prekybos su Jungtine Karalyste dalis (prekyba yra prekių ir paslaugų importo ir eksporto suma);

b)

siekiant įvertinti santykinę prekybos srautų su Jungtine Karalyste svarbą kiekvienai valstybei narei, tų prekybos srautų su Jungtine Karalyste suma išreiškiama valstybės narės bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) procentine dalimi, o vėliau – Sąjungos vidurkio indeksu (toliau – priklausomybės indeksas);

c)

pradinė prekybos su Jungtine Karalyste vertės dalis koreguojama ją dauginant iš valstybės narės priklausomybės indekso, pakelto 0,75 laipsniu;

d)

tų pakoreguotų dalių skalė keičiama siekiant užtikrinti, kad visų valstybių narių dalių suma būtų lygi 100 %;

e)

taip gautos dalys koreguojamos padalijant jas iš valstybės narės bendrųjų nacionalinių pajamų (toliau – BNP) vienam gyventojui (perkamosios galios paritetais), išreikštų Sąjungos vidutinių BNP vienam gyventojui procentine dalimi (vidurkis išreikštas 100 %);

f)

gautų dalių skalė keičiama siekiant užtikrinti, kad dalių suma būtų lygi 100 %, taip užtikrinant, kad nė viena valstybė narė negalėtų turėti didesnės nei 25 % visos Sąjungos dalies; dėl to apribojimo atskaičiuoti ištekliai perskirstomi kitoms valstybėms narėms proporcingai jų neapribotoms dalims;

g)

jeigu atlikus tą skaičiavimą asignavimai viršija 0,36 % valstybės narės BNP (apskaičiuotų eurais), tos valstybės narės asignavimas apribojamas iki 0,36 % jos BNP; dėl to apribojimo atskaičiuoti ištekliai perskirstomi kitoms valstybėms narėms proporcingai jų neapribotoms dalims;

h)

jeigu atlikus g punkte nurodytą skaičiavimą pagalbos intensyvumas yra didesnis nei 195 EUR vienam gyventojui, tai valstybei narei skiriamas asignavimas turi neviršyti 195 EUR vienam gyventojui pagalbos intensyvumo; dėl to apribojimo atskaičiuoti ištekliai paskirstomi valstybėms narėms, kurioms netaikoma g ar h punkte nustatyta viršutinė riba, proporcingai jų dalims, kaip jos apskaičiuotos g punkte.

5.

Su jūrų sienas su Jungtine Karalyste turinčiais pasienio regionais susijęs koeficientas gaunamas apskaičiuojant kiekvienai valstybei narei tenkančią bendro jūrų sienas su Jungtine Karalyste turinčių pasienio regionų gyventojų skaičiaus dalį. Jūrų sienas su Jungtine Karalyste turintys regionai yra NUTS 3 lygio pakrančių regionai ir kiti NUTS 3 lygio regionai, kurių bent pusė gyventojų gyvena 25 km atstumu nuo tų sienų pakrantės. Pasienio pakrantės apibrėžiamos kaip pakrantės, esančios ne toliau kaip 150 km atstumu nuo Jungtinės Karalystės pakrantės.

6.

Siekiant apskaičiuoti Rezervo išteklių paskirstymą:

a)

Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotų žuvų vertės atskaitos laikotarpis yra 2015 m. – 2018 m.;

b)

Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotų žuvų vertės, išreikštos valstybės narės sugautų žuvų bendros vertės dalimi, atskaitos laikotarpis yra 2015 m. – 2018 m.;

c)

prekybos atskaitos laikotarpis yra 2017 m. – 2019 m.;

d)

BNP atskaitos laikotarpis yra 2017 m. – 2019 m.;

e)

BNP vienam gyventojui (perkamosios galios paritetais) atskaitos laikotarpis yra 2016 m. – 2018 m.;

f)

valstybių narių BVP ir bendro gyventojų skaičiaus atskaitos laikotarpis yra 2017 m. – 2019 m.;

g)

NUTS 3 lygio regionų gyventojų skaičiaus atskaitos laikotarpis yra 2017 m.


II PRIEDAS

Paraiškos dėl finansinės išmokos iš Rezervo šablonas, įskaitant su sąskaitomis susijusius elementus

1.

Valstybė narė

 

2.

Paraiškos data

 

3.

Pirmųjų išlaidų data

Data, kurią patirtos išlaidos

Apmokėjimo data

4.

Paskutinių išlaidų data

Data, kurią patirtos išlaidos

Apmokėjimo data

5.

Gauto išankstinio finansavimo suma (EUR)

 

6.

Įstaiga  (1) ar įstaigos, atsakinga (-os) už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą

Atsakingas asmuo ir funkcija

Kontaktiniai duomenys

 

7.

Nepriklausoma audito įstaiga

Atsakingas asmuo ir funkcija

Kontaktiniai duomenys

 

8.

Jei taikytina, įstaiga ar įstaigos, kuriai (-oms) buvo deleguotos užduotys

 

9.

Trumpas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos paveiktų sričių bei sektorių ir taikomų atsakomųjų priemonių aprašymas

 

10.

Trumpas daugiapakopio dialogo aprašymas, jei toks dialogas buvo vykdomas

 

11.

Visos patirtos ir apmokėtos išlaidos prieš atskaitymus

 

12.

Valstybės narės atskaičiuotos sumos ir atskaitymo priežastys

 

13.

Iš atskaičiuotų sumų pagal 12 punktą, visų pirma sumos, pakoreguotos atlikus finansuojamų priemonių auditą

 

14.

Visos išlaidos, pateiktos siekiant gauti finansinę išmoką iš Rezervo (EUR) (14 = 11–12)

 

15.

Nacionaline valiuta

(jei taikoma)

euro neįsivedusių valstybių narių atveju: visas sumas konvertuokite į eurus pagal Komisijos nustatytą mėnesinį apskaitinį valiutos kursą, paskelbtą adresu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_lt

16.

Komisijos nustatytas mėnesinis apskaitinis valiutos kursas

 

17.

Teritorinis išlaidų paskirstymas NUTS 2 lygio regionuose, jei tinkama

 

18.

Išlaidų, pateiktų siekiant gauti finansinę išmoką iš Rezervo, pasiskirstymas, įskaitant pagal 4 straipsnio 4 dalį išleistų išteklių sumą (pateikite atskirų veiksmų, finansuojamų pagal kiekvieną priemonę, ir su kiekvienu veiksmu susijusių išlaidų sąrašą)

Kiekvienas išlaidų punktas turėtų būti įrašomas tik vieną kartą.

EUR

Nacionalinė valiuta (jeigu taikoma)

Produkto rodikliai (nurodykite skaičių)

18.1.

Priemonės, pagal kurias teikiama parama privačiosioms ir viešosioms įmonėms, visų pirma MVĮ, savarankiškai dirbantiems asmenims, vietos bendruomenėms ir organizacijoms, kurias neigiamai paveikė Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos

 

 

Įmonės, kurioms suteikta finansinė parama

Įmonės, kurioms suteikta konsultacinė parama

Paramos naudą patiriančių gyventojų skaičius

18.2.

Priemonės labiausiai neigiamai dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos paveiktiems ekonomikos sektoriams remti

 

 

Įmonės, kurioms suteikta finansinė parama

Įmonės, kurioms suteikta konsultacinė parama

18.3.

Priemonės, skirtos nuo žvejybos veiklos Jungtinės Karalystės vandenyse, specialų statusą turinčių teritorijų vandenyse arba vandenyse, kuriuose taikomi žvejybos susitarimai su pakrančių valstybėmis ir kuriuose dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos buvo sumažintos Sąjungos laivynų žvejybos galimybės, priklausomoms įmonėms, regionų bei vietos bendruomenėms ir organizacijoms, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos sektorių, remti

 

 

Įmonės, kurioms suteikta finansinė parama

Įmonės, kurioms suteikta konsultacinė parama

Paramos naudą patiriančių gyventojų skaičius

18.4.

Priemonės, skirtos remti darbo vietų kūrimą ir apsaugą, įskaitant žaliąsias darbo vietas, sutrumpinto darbo laiko sistemas, perkvalifikavimą ir mokymą labiausiai neigiamai dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos paveiktuose sektoriuose

 

 

Dalyviai

18.5.

Priemonės, kuriomis užtikrinamas sienų ir saugumo kontrolės veikimas, įskaitant papildomus darbuotojus bei jų mokymą ir infrastruktūrą

 

 

Papildomi darbuotojai (etato ekvivalentais)

Pritaikyta fizinė infrastruktūra (m2)

18.6.

Priemonės, kuriomis užtikrinamas muitinės veikimas ir netiesioginių mokesčių surinkimas, įskaitant papildomus darbuotojus bei jų mokymą ir infrastruktūrą

 

 

Papildomi darbuotojai (etato ekvivalentais)

Pritaikyta fizinė infrastruktūra (m2)

18.7.

Priemonės, kuriomis užtikrinamas sanitarinės, fitosanitarinės ir žuvininkystės kontrolės, įskaitant papildomą personalą bei jų mokymą ir infrastruktūrą, veikimas

 

 

Papildomi darbuotojai (etato ekvivalentais)

Pritaikyta fizinė infrastruktūra (m2)

18.8.

Priemonės, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos produktų sertifikavimo ir leidimų išdavimo tvarkai, padedama laikytis įsisteigimo reikalavimų, sudaromos palankesnės sąlygos ženklinimui ir žymėjimui, pavyzdžiui, saugos, sveikatos ir aplinkos standartų, taip pat padedama užtikrinti tarpusavio pripažinimą

 

 

Įmonės, kurioms suteikta finansinė parama

Įmonės, kurioms suteikta konsultacinė parama

18.9.

Komunikacijos, informavimo ir informuotumo didinimo priemonės, kuriomis piliečiai ir įmonės informuojami apie jų teisių ir pareigų pasikeitimus, Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos

 

 

Įmonės, kurioms suteikta konsultacinė parama

Gyventojų, kuriems taikomos priemonės, skaičius

18.10.

Priemonės, kuriomis siekiama reintegruoti Sąjungos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Sąjungos teritorijoje ir išvykusius iš Jungtinės Karalystės dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos

 

 

Asmenys

18.11.

Kita (nurodykite)

 

 

 

19.

Bet koks papildomas Sąjungos finansavimas, gautas ar prašomas siekiant padengti į šią paraišką neįtrauktas išlaidas

Trumpas aprašymas/suma (pvz., sanglaudos politikos finansavimo/REACT-EU/TPF/EGADP/kitų priemonių (nurodykite) naudojimas)

 

20.

Nurodykite teisinį subjektą, visą banko sąskaitos numerį ir turėtoją, jei atliekamas tolesnis mokėjimas

☐ Anksčiau naudota sąskaita ES mokėjimams gauti

☐ Nauja sąskaita

Prie paraiškos dėl finansinės išmokos iš Rezervo pridedamo valdymo pareiškimo šablonas

Aš (mes), toliau pasirašęs (-ę) [vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigos ar funkcija (-os)], už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą atsakingos įstaigos vadovas (-ai), įvertinęs (-ę) Rezervo įgyvendinimą atskaitos laikotarpiu, remdamasis (-iesi) savo nuomone ir visa paraiškos pateikimo Komisijai dieną turima informacija, įskaitant atliktų patikrinimų rezultatus ir Komisijai pateiktoje paraiškoje nurodytų išlaidų atskaitos laikotarpiu audito rezultatus, ir atsižvelgdamas (-i) į savo pareigas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/1755 (2), patvirtinu (-ame), kad:

a)

paraiškoje pagal Finansinio reglamento 63 straipsnį tinkamai pateikta išsami ir tiksli informacija;

b)

paraiškoje nurodytos išlaidos atitinka taikytiną teisę ir buvo panaudotos numatytiems tikslams;

c)

įdiegtomis kontrolės sistemomis užtikrinamas atliekamų operacijų teisėtumas ir tvarkingumas.

Patvirtinu (-ame), kad paraiškoje tinkamai pašalinti galutinėse audito ir kontrolės ataskaitose nustatyti su atskaitos laikotarpiu susiję pažeidimai. Be to, aš (mes) patvirtinu (-ame), kad su Rezervo įgyvendinimu susiję duomenys yra patikimi. Aš (mes) taip pat patvirtinu (-ame), kad yra nustatytos veiksmingos ir proporcingos kovos su sukčiavimu priemonės ir kad tomis priemonėmis atsižvelgiama į susijusią nustatytą riziką.

Galiausiai, aš (mes) patvirtinu (-ame), kad man (mums) nežinomi jokie su Rezervo įgyvendinimu susiję neatskleisti faktai, kurie galėtų pakenkti Rezervo įvaizdžiui.

Prie paraiškos dėl finansinės išmokos iš Rezervo pridedamos audito nuomonės šablonas

Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generaliniam direktoratui

1.   ĮVADAS

Aš, toliau pasirašęs, atstovaujantis [nepriklausomos audito įstaigos pavadinimas], atlikau:

i)

paraiškoje pateiktų atskaitos laikotarpio su sąskaitomis susijusių elementų auditą;

ii)

išlaidų, kurias Komisijos prašoma atlyginti, teisėtumo ir tvarkingumo auditą ir

iii)

Rezervo valdymo ir kontrolės sistemos veikimo auditą ir patikrinau valdymo pareiškimą,

kad pateikčiau audito nuomonę.

2.   ĮSTAIGOS (3), ATSAKINGOS UŽ FINANSINĖS IŠMOKOS IŠ REZERVO VALDYMĄ, ATSAKOMYBĖ

[Įstaigos pavadinimas] yra nustatyta kaip įstaiga, atsakinga už tinkamą Rezervo valdymo bei kontrolės sistemos veikimo 14 straipsnyje nustatytų funkcijų ir užduočių atžvilgiu užtikrinimą.

Be to, [įstaigos pavadinimas] yra atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas ir deklaruotas paraiškos išsamumas, tikslumas ir teisingumas.

Be to, įstaiga, atsakinga už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą, yra atsakinga už patvirtinimą, kad į paraišką įtrauktos išlaidos yra teisėtos ir tvarkingos ir atitinka taikytiną teisę.

3.   NEPRIKLAUSOMOS AUDITO ĮSTAIGOS ATSAKOMYBĖ

Kaip nustatyta Finansinio reglamento 63 straipsnyje, man patikėta atsakomybė pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl paraiškoje pateiktų su sąskaitomis susijusių elementų išsamumo, tikslumo ir teisingumo, dėl išlaidų, kurias atlyginti prašoma Komisijos, teisėtumo bei tvarkingumo ir dėl tinkamo įdiegtos Rezervo valdymo bei kontrolės sistemos veikimo.

Nuomonėje taip pat turiu nurodyti, ar atlikus audito darbą yra pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo pareiškime.

Rezervo auditas atliekamas laikantis tarptautiniu mastu pripažintų audito standartų. Pagal tuos standartus nepriklausoma audito įstaiga turi laikytis etikos reikalavimų, planuoti ir atlikti audito darbą taip, kad gautų pakankamą patikinimą, reikalingą audito nuomonei pareikšti.

Audito metu atliekamos procedūros, kurių metu surenkama pakankamai ir tinkamų įrodymų, kad būtų galima pagrįsti toliau pateikiamą nuomonę. Atliekamos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant reikšmingo iškraipymo dėl sukčiavimo ar klaidos rizikos vertinimą. Atliekamos audito procedūros yra tokios, kokios mano nuomone yra tinkamos esamomis sąlygomis ir atitinka Finansiniame reglamente nustatytus reikalavimus.

Manau, kad surinkta pakankamai tinkamų audito įrodymų mano nuomonei pagrįsti [[tuo atveju, jeigu audito apimtis yra apribota:], išskyrus nurodytuosius 4 punkte „Audito apimties ribojimas“].

Rezervo audito metu nustatytų faktų santrauka pateikiama pridedamoje ataskaitoje pagal Finansinio reglamento 63 straipsnio 5 dalies b punktą.

4.   AUDITO APIMTIES RIBOJIMAS

Arba

Audito apimtis nebuvo ribojama.

Arba

Audito apimtis buvo apribota dėl toliau nurodytų aplinkybių:

a)

…;

b)

…;

c)

….

[Nurodykite audito apimties apribojimą, pavyzdžiui, dėl patvirtinamųjų dokumentų trūkumo, teismo procesuose nagrinėjamų bylų, ir skirsnyje „Sąlyginė nuomonė“ įvertinkite susijusių išlaidų ir poveikio išmokai iš Rezervo dydį, taip pat audito apimties apribojimo pasekmes audito nuomonei. Išsamesnis paaiškinimas šiuo atžvilgiu pateikiamas ataskaitoje, kai tinkama.]

5.   NUOMONĖ

Arba (Besąlyginė nuomonė)

Mano nuomone ir remiantis atliktu audito darbu:

i)

su paraiškoje pateiktomis sąskaitomis susiję elementai parodo tikrą ir teisingą padėties vaizdą;

ii)

į paraišką įtrauktos išlaidos yra teisėtos bei tvarkingos ir

iii)

Rezervo valdymo ir kontrolės sistema veikia tinkamai.

Atlikus audito darbą nėra pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo pareiškime.

Arba (Sąlyginė nuomonė)

Mano nuomone ir remiantis atliktu audito darbu:

1.

su paraiškoje pateiktomis sąskaitomis susiję elementai:

su paraiškoje pateiktomis sąskaitomis susiję elementai pateikiami teisingai ir sąžiningai [jei paraiškai taikoma išlyga, pridedamas šis tekstas:], išskyrus dėl šių reikšmingų aspektų: …;

2.

į paraišką įtrauktų išlaidų teisėtumas ir tvarkingumas:

į paraišką įtrauktos išlaidos yra teisėtos ir tvarkingos [jei paraiškai taikoma išlyga, pridedamas šis tekstas:], išskyrus dėl šių aspektų: ….

Išlygos poveikis yra ribotas [arba reikšmingas] ir atitinka … (visos išlaidų sumos dalis EUR);

3.

šios audito nuomonės teikimo dieną veikianti Rezervo valdymo ir kontrolės sistema

įdiegta Rezervo valdymo ir kontrolės sistema veikia tinkamai [jei Rezervo valdymo ir kontrolės sistemai taikoma išlyga, pridedamas šis tekstas:], išskyrus dėl šių aspektų: …;

Išlygos poveikis yra ribotas [arba reikšmingas] ir atitinka … (visos išlaidų sumos dalis EUR).

Atlikus audito darbą nėra/yra [netinkamą išbraukite] pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo pareiškime.

[Jei atlikus audito darbą yra pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo pareiškime, šioje pastraipoje nepriklausoma audito įstaiga nurodo, kas jai leidžia daryti tokią išvadą.]

Arba (Neigiama nuomonė)

Mano nuomone ir remiantis atliktu audito darbu:

i)

su paraiškoje pateiktomis sąskaitomis susiję elementai parodo tikrą ir teisingą padėties vaizdą/neparodo tikro ir teisingo padėties vaizdo [netinkamą išbraukite]; ir (arba)

ii)

paraiškoje pateikiamos išlaidos, kurias atlyginti prašoma Komisijos, yra/nėra [netinkamą išbraukite] teisėtos ir tvarkingos; ir (arba)

iii)

Rezervo valdymo ir kontrolės sistema veikia/neveikia [netinkamą išbraukite] tinkamai.

Ši neigiama nuomonė grindžiama šiais aspektais:

su paraiška susijusiais reikšmingais dalykais: [nurodykite]

ir (arba) [netinkamą išbraukite]

su paraiškoje pateikiamų išlaidų, kurias atlyginti prašoma Komisijos, teisėtumu ir tvarkingumu susijusiais reikšmingais dalykais: [nurodykite]

ir (arba) [nereikalingą išbraukite]

su Rezervo valdymo ir kontrolės sistemos veikimu susijusiais reikšmingais dalykais: [nurodykite]

Atlikus audito darbą yra pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo pareiškime, kiek tai susiję su šiais aspektais:

[Nepriklausoma audito įstaiga taip pat gali įtraukti „dalyko pabrėžimo“ pastraipą, kuri nedaro poveikio jos nuomonei, kaip nustatyta tarptautiniu mastu pripažintuose audito standartuose. Išimtiniais atvejais galima suteikti galimybę atsisakyti pareikšti nuomonę.]

Data:

Parašas:


(1)  Jei taikytina pagal 14 straipsnio 1 dalies a punktą, informacija teikiama visoms įstaigoms, atsakingoms už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą.

(2)  2021 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1755, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas (OL L 357, 2021 10 8, p. 1).

(3)  Jei taikytina, laikantis 14 straipsnio 1 dalies a punkto informacija teikiama visoms įstaigoms, atsakingoms už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą.


III PRIEDAS

Rezervo valdymo ir kontrolės sistemos aprašymo šablonas

1.   BENDROJI INFORMACIJA

1.1.

Informaciją pateikė:

a)

valstybė narė:

b)

pagrindinio kontaktinio punkto (už aprašymą atsakingos įstaigos) pavadinimas ir e. paštas:

1.2.

Pateiktoje informacijoje aprašoma padėtis šią dieną: (metai, mėnuo, diena)

1.3.

Sistemos struktūra (bendroji informacija ir struktūros schema, parodanti organizacinius įstaigų, susijusių su Rezervo valdymo ir kontrolės sistema, ryšius)

a)

už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą atsakinga įstaiga (1) (pavadinimas, adresas ir kontaktinis asmuo):

b)

įstaiga ar įstaigos, kuriai (-oms) buvo deleguotos užduotys (pavadinimas, adresas ir kontaktinis asmuo įstaigoje), kai taikytina:

c)

nepriklausoma audito įstaiga (pavadinimas, adresas ir kontaktiniai asmenys):

d)

nurodykite, kaip laikomasi a ir c punktuose nurodytų įstaigų funkcijų atskyrimo principo:

2.   UŽ FINANSINĖS IŠMOKOS IŠ REZERVO VALDYMĄ ATSAKINGA ĮSTAIGA

2.1.

Už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą atsakinga įstaiga ir jos pagrindinės funkcijos

a)

už išmokos iš Rezervo valdymą atsakingos įstaigos statusas (nacionalinė ar regioninė įstaiga) ir įstaiga, kuriai ji priklauso:

b)

sistema, kuria užtikrinama, kad prireikus ir ypač svarbių valdymo ir kontrolės sistemos pokyčių atveju būtų vykdomas tinkamas rizikos valdymas:

2.2.

Organizacijos ir procedūrų, susijusių su įstaigos, atsakingos už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą, funkcijomis ir užduotimis aprašymas

a)

už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą atsakingos įstaigos funkcijų ir atliekamų užduočių aprašymas:

b)

aprašymas, kaip organizuojamas darbas ir kokios procedūros bus taikomos, visų pirma atliekant patikrinimus (administracinius ir vietoje) ir siekiant užtikrinti tinkamą visų su išlaidomis susijusių dokumentų audito seką:

c)

planuojamų išteklių, kurie turėtų būti skiriami skirtingoms už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą atsakingos įstaigos funkcijoms, nurodymas (be kita ko, kai taikoma, informacija apie visas planuojamas užsakomąsias paslaugas ir jų apimtį):

3.   NEPRIKLAUSOMA AUDITO ĮSTAIGA

Organizacijos ir procedūrų, susijusių su nepriklausomos audito įstaigos funkcijomis, statusas ir aprašymas:

a)

nepriklausomos audito įstaigos statusas (nacionalinė ar regioninė įstaiga) ir įstaiga, kuriai ji priklauso, jei tinkama:

b)

nepriklausomos audito įstaigos funkcijų ir atliekamų užduočių aprašymas:

c)

aprašymas, kaip organizuojamas darbas (darbo srautai, procesai, vidaus padaliniai), kokios procedūros taikomos ir kada jos taikomos, kaip jos prižiūrimos, išteklių, kuriuos planuojama skirti įvairioms audito užduotims, nurodymas:

4.   ELEKTRONINĖ SISTEMA

Aprašoma (-os) elektroninė (-ės) sistema ar sistemos, įskaitant struktūrinę schemą (centrinė ar bendra tinklo sistema arba decentralizuota sistema su sąsajomis tarp sistemų), kuria (-omis):

a)

registruojami ir saugomi elektronine forma kiekvienos iš Rezervo finansuojamos priemonės duomenys:

gavėjo pavadinimas ir finansinės išmokos iš Rezervo suma;

rangovo (2) ir subrangovo (3) pavadinimas, jei gavėjas yra perkančioji organizacija pagal Sąjungos ar nacionalines viešųjų pirkimų nuostatas, ir sutarties vertė;

šio punkto pirmoje ir antroje įtraukose nurodyto gavėjo ar rangovo tikrojo savininko (4), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 (5) 3 straipsnio 6 punkte, vardas, pavardė ir gimimo data;

kai tinkama, duomenys apie atskirus dalyvius;

b)

užtikrinama, kad kiekvienos iš Rezervo finansuojamos priemonės apskaitos duomenys būtų registruojami ir saugomi bei kad tais įrašais būtų grindžiami duomenys, reikalingi rengiant paraiškas dėl išmokos;

c)

tvarkomi patirtų ir apmokėtų išlaidų apskaitos duomenys;

d)

nurodoma, ar elektroninės sistemos veikia veiksmingai ir gali patikimai registruoti duomenis 1.2 punkte nustatytą dieną;

e)

aprašomos procedūros, kuriomis užtikrinamas elektroninių sistemų saugumas, vientisumas ir konfidencialumas.


(1)  Jei taikytina, laikantis 14 straipsnio 1 dalies a punkto informacija teikiama visoms įstaigoms, atsakingoms už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą.

(2)  Informacijos reikalaujama tik tais atvejais, kai tai susiję su viešųjų pirkimų procedūromis, kurių vertė viršija Sąjungos nustatytas ribas.

(3)  Informacijos reikalaujama tik pirmame subrangos lygmenyje, tik tais atvejais, kai registruojama informacija apie atitinkamą rangovą, ir tik apie subrangos sutartis, kurių visa vertė viršija 50 000 EUR.

(4)  Valstybės narės gali laikytis šio reikalavimo naudodamos registruose, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 30 straipsnyje, saugomus duomenis.

(5)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).


Top