EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0461

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/461 2021 m. kovo 16 d. kuriuo dėl prašymų kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas pripažinti galinčiomis nustatyti lygiavertiškumą taikant Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 grindžiamą ekologiškų produktų importo tvarką gavimo datos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008 (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/1636

OJ L 91, 17.3.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/461/oj

2021 3 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/461

2021 m. kovo 16 d.

kuriuo dėl prašymų kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas pripažinti galinčiomis nustatyti lygiavertiškumą taikant Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 grindžiamą ekologiškų produktų importo tvarką gavimo datos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 33 straipsnio 3 dalį ir 38 straipsnio d punktą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/848 (2) nustatyta, kad sistema, pagal kurią produktų, kuriems suteikiamos lygiavertės garantijos, importo tikslais Komisija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalimi, kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas pripažįsta kompetentingomis vykdyti kontrolę ir išduoti sertifikatus trečiosiose šalyse, bus pakeista sistema, pagal kurią Komisija kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas pripažįsta reikalavimus atitinkančių produktų importo tikslais;

(2)

dėl COVID-19 pandemijos protrūkio ir susijusios visuomenės sveikatos krizės Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1693 (3) Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios data ir tam tikros kitos tame reglamente nurodytos datos buvo atidėtos vieniems metams. Todėl Reglamentas (ES) 2018/848 bus taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.;

(3)

siekiant užtikrinti reikiamus administracinius gebėjimus, kad kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos pagal naująją sistemą būtų pripažįstamos laiku, Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 (4) 11 straipsnio 1 dalis buvo iš dalies pakeista Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/25 (5), nustatant galutinę naujų prašymų kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas pripažinti lygiavertiškumo nustatymo tikslais pagal ankstesnę sistemą gavimo datą. Galutinė data yra 2020 m. birželio 30 d.;

(4)

todėl būtina dar kartą iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 11 straipsnio 1 dalį, kad naujų prašymų kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas pripažinti lygiavertiškumo nustatymo tikslais pagal senąją importo sistemą gavimo data būtų suderinta su Reglamente (ES) 2018/848 nustatyta naujosios importo sistemos sukūrimo data;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

siekiant atitinkamoms kontrolės institucijoms ir kontrolės įstaigoms suteikti galimybę visapusiškai išnaudoti laikotarpį, likusį iki 2021 m. birželio 30 d. po atitinkamos IT priemonės atnaujinimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 11 straipsnio 1 dalyje data „2020 m. birželio 30 d.“ pakeičiama data „2021 m. birželio 30 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(2)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).

(3)  2020 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1693, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo nuostatos dėl taikymo pradžios datos ir tam tikrų kitų tame reglamente nurodytų datų (OL L 381, 2020 11 13, p. 1).

(4)  2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 334, 2008 12 12, p. 25).

(5)  2020 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/25, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 8, 2020 1 14, p. 18).


Top