EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0460

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/460 2021 m. kovo 16 d. kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su šia liga susijusio Ukrainos įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/1633

OJ L 91, 17.3.2021, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/460/oj

2021 3 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/460

2021 m. kovo 16 d.

kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su šia liga susijusio Ukrainos įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, 8 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (2), ypač į jos 23 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 2 dalį ir 25 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008 (3) nustatyti veterinarijos sertifikatų reikalavimai, taikomi importuojant naminius paukščius ir naminių paukščių produktus (toliau – prekės) į Sąjungą ir vežant juos tranzitu per Sąjungą, įskaitant sandėliavimą tranzito metu. Tame reglamente nustatyta, kad prekes importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu galima tik iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, kurie išvardyti jo I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1 ir 3 skiltyse;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 798/2008 taip pat nustatytos sąlygos, kuriomis vadovaujantis trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius laikomi neužkrėstais labai patogenišku paukščių gripu (toliau – LPPG);

(3)

į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies lentelėje pateiktą sąrašą Ukraina įtraukta kaip trečioji šalis, iš kurios tam tikrų teritorijos dalių, atsižvelgiant į LPPG protrūkius, leidžiama tam tikras naminių paukščių prekes importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu. Šis skirstymas į regionus nustatytas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/352 (4), I priedo 1 dalyje po to, kai 2020 m. sausio 19 d. patvirtintas H5N8 potipio LPPG protrūkis;

(4)

po LPPG protrūkio Ukraina įgyvendino likvidavimo strategiją, kuria siekė kontroliuoti ir apriboti šios ligos plitimą. Be to, įgyvendinusi likvidavimo strategiją naminių paukščių ūkyje, kuriame 2020 m. sausio mėn. buvo patvirtintas LPPG protrūkis, Ukraina baigė taikyti būtinąsias valymo ir dezinfekavimo priemones. Ukraina pateikė atnaujintą informaciją apie jos teritorijoje susiklosčiusią epizootinę situaciją ir apie priemones, kurių ji ėmėsi, siekdama užkirsti kelią tolesniam LPPG plitimui, ir Komisija atliko jų vertinimą;

(5)

remiantis šiuo vertinimu, padaryta išvada, kad minėtas protrūkis suvaldytas ir kad nėra jokios rizikos, susijusios su naminių paukščių prekių įvežimu į Sąjungą iš Reglamento (EB) Nr. 798/2008 (su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/352) I priedo 1 dalyje nurodytų Ukrainos teritorijų, iš kurių importas tuo reglamentu buvo sustabdytas;

(6)

tačiau 2020 m. gruodžio 4 d. Ukraina patvirtino H5 potipio LPPG atvejį naminių paukščių ūkyje savo teritorijoje. Dėl to patvirtinto LPPG protrūkio visa Ukrainos teritorija nebegali būti laikoma neužkrėsta šia liga, o Ukrainos veterinarijos tarnybos nebegali sertifikuoti naminių paukščių prekių siuntų siekiant jas importuoti į Sąjungą ar vežti per ją tranzitu iš teritorijų, kuriose nustatytas tas protrūkis. Po šio protrūkio Ukraina patvirtino kitus H5 potipio LPPG protrūkius naminių paukščių ūkiuose savo teritorijoje;

(7)

Ukrainos veterinarijos tarnybos patvirtino, kad po 2020 m. gruodžio mėn. protrūkio jos sustabdė sertifikatų išdavimą siuntoms, skirtoms importuoti į Sąjungą arba vežti per ją tranzitu, ir įgyvendino likvidavimo strategiją, kuria siekiama kontroliuoti LPPG ir riboti šios ligos plitimą;

(8)

be to, Ukraina pateikė Komisijai informaciją apie jos teritorijoje susiklosčiusią epizootinę situaciją ir nurodė teritorijas, kurioms nustatyti apribojimai, bei priemones, kurių ji ėmėsi siekdama užkirsti kelią tolesniam LPPG plitimui už tų teritorijų ribų. Komisija jau įvertino šią informaciją ir, remiantis šiuo vertinimu, taip pat Ukrainos suteiktomis garantijomis, darytina išvada, kad taikyti apribojimus tik iš LPPG užkrėstų teritorijų, kurioms Ukrainos veterinarijos tarnybos dėl dabartinių protrūkių nustatė apribojimus, į Sąjungą įvežamoms naminių paukščių prekių siuntoms turėtų pakakti, kad būtų pašalinta su naminių paukščių prekių įvežimu į Sąjungą susijusi rizika;

(9)

todėl, siekiant atsižvelgti į esamą epizootinę situaciją šioje trečiojoje šalyje, reikėtų iš dalies pakeisti Ukrainai skirtą įrašą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąraše;

(10)

todėl Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 74.

(3)  2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1).

(4)  2020 m. kovo 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/352, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su šia liga susijusio Ukrainos įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas (OL L 65, 2020 3 4, p. 4).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje Ukrainos įrašas pakeičiamas taip:

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas(6)

Pavyzdys (-iai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos diena

Galiojimo pradžios diena

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„UA – Ukraina

UA-0

Visa šalies teritorija

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Visa Ukrainos šalies teritorija, išskyrus teritoriją UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Ukrainos teritorija, atitinkanti:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Chersono sritį (regioną)

WGM

 

P2

2016 11 30

2020 3 7

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2016 11 30

2020 3 7

 

 

 

UA-2.2

Odesos sritį (regioną)

WGM

 

P2

2017 1 4

2020 3 7

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2017 1 4

2020 3 7

 

 

 

UA-2.3

Černivcių sritį (regioną)

WGM

 

P2

2017 1 4

2020 3 7

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2017 1 4

2020 3 7

 

 

 

UA-2.4

Vinycios srities (regiono) Nemyrivo rajono savivaldybes:

Berezivkos kaimą

Braclavo kaimą

Budkų kaimą

Bugakivo kaimą

Červonės kaimą

Čukivo kaimą

Danylkų kaimą

Dovžoko kaimą

Horodnycios kaimą

Hrabovecio kaimą

Hranitnės kaimą

Karolinos kaimą

Korovainos kaimą

Korživo kaimą

Korživkos kaimą

Kryklivcių kaimą

Marjanivkos kaimą

Melnykivcių kaimą

Monastyroko kaimą

Monastyrskės kaimą

Nemyrivo miestą

Naujųjų Obyhodų kaimą

Ostapkivcių kaimą

Ozero kaimą

Perepelyčios kaimą

Račkų kaimą

Salyncių kaimą

Samčyncių kaimą

Sažkų kaimą

Selevincių kaimą

Šoludkų kaimą

Slobidkos kaimą

Sorokodubų kaimą

Sorokotiažyncių kaimą

Didžiosios Bušynkos kaimą

Vovčoko kaimą

Vyhnankos kaimą

Josypenkų kaimą

Zarudyncių kaimą

Zeleniankos kaimą

WGM

 

P2

2020 1 19

2021 3 20

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2020 1 19

2021 3 20“

 

 

 

UA-2.5

Mykolajivo sritį (regioną)

Chersono srities (regiono) Chersono (Bilozerkos) rajono savivaldybes:

Tavrijskės kaimą

Naujosios Zorios kaimą

WGM

 

P2

2020 12 4

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2020 12 4

 

 

 

 

UA-2.6

Kijevo srityje (regione):

Ivankivo rajono

savivaldybes:

Leonivkos kaimą

Blidčos kaimą

Kolencių kaimą

Zymovyščės kaimą

Talės Rudnios kaimą

Sosnivkos kaimą

Borodiankos rajono savivaldybes:

Koblycios kaimą

Talskės kaimą

Myrčos kaimą

Stara Budos kaimą

Didžiojo Liso kaimą

Krasnyj Riho kaimą

Michailivskio kaimelį

WGM

 

P2

2020 12 24

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2020 12 24

 

 

 

 

UA-2.7

Kijevo srityje (regione):

Borodiankos rajono savivaldybes:

Borodiankos miestelį

Kačalų kaimą

Šybenės kaimą

Nebrato kaimą

Naujosios Zalisios kaimą

Berestiankos kaimą

Zdvyživkos kaimą

Babyncių kaimą

Babyncių Budos kaimą

Klavdijevo-Tarasovės miestelį

Poroskotenio kaimą

Pylypovyčių kaimą

Naujosios Hreblios kaimą

Vablios kaimą

Družnios kaimą

Halynkos kaimą

Zahalcių kaimą

Michailivskio (Michailenkivo) kaimą

sodininkų bendriją „Blyžni sady“

Borodiankos rajono savivaldybes: Nemišajevės miestelį

Mykulyčių kaimą

Dibrovos kaimą

Kozyncių kaimą

Červona Hirkos kaimą

Plachtiankos kaimą

Myrockės kaimą

Vorzelio miestelio dalį, kurią riboja Bilostockių ir Puškino gatvės

WGM

 

P2

2020 12 27

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2020 12 27

 

 

 

 

UA-2.8

Chersono srityje (regione):

Kachovskos rajono savivaldybes:

Zaozernės kaimą

Skvorcivkos kaimą

Marjanivkos kaimą

Slynenkos kaimą

Olhivkos kaimą

Novotrojickės rajono savivaldybes:

Volodymyro Ilinkos kaimą

Sofijivkos kaimą

Katerynivkos kaimą

WGM

 

P2

2020 12 29

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2020 12 29

 

 

 

 

UA-2.9

Kijevo srities (regiono) Kijevo miestą:

teritoriją 10 km spinduliu nuo Bučos rajono Hostomelio kaimo, laikrodžio rodyklės kryptimi einančią taip:

a)

šiaurėje, šiaurės vakaruose, vakaruose ir pietvakariuose: Kijevo srities (regiono) Bučos rajono savivaldybes: Moščuno kaimą, Hostomelio miestelį, Kociubynskės miestelį, Irpinės miestą, Bučos miestą, Horenkos kaimą;

b)

šiaurės rytuose, rytuose, pietryčiuose ir pietuose: Kijevo srities (regiono) ribą su Kijevo miesto Obolonės, Podilo, Ševčenkos rajonais nuo Poliarnos, Avtozavodskos ir Semeno Skliarenkos gatvių sankirtos iki Olenos Telihos ir Oleksandro Dovženkos gatvių sankirtos ir iki sankirtos su Pergalės prospektu (Peremohy prospekt)

WGM

 

P2

2021 1 18

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2021 1 18

 

 

 

 

UA-2.10

Donecko srityje (regione):

Volnovachos (buvusio Didžiosios Novosilkos) rajono savivaldybes:

Veselės kaimą

Fedorivkos kaimą

Skudnės kaimą

Dniproenerhijos kaimą

Didžiosios Novosilkos gyvenvietę

Rozdolnės kaimą

Naujojo Komaro kaimą

Perebudovos kaimą

Novoočeretuvatės kaimą

Myrnės kaimą

Odradnės kaimą

Komaro kaimą

Vremivkos kaimą

Voskresenkos kaimą

Vilne Polės kaimą

Ševčenkos kaimą

Burlackės kaimą

Pryvilnės kaimą

Dniepropetrovsko srityje (regione):

Pokrovsko rajono savivaldybes:

Malijivkos kaimą

WGM

 

P2

2021 2 3

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2021 2 3“

 

 

 

 


Top