EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1478

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1478 2020 m. spalio 14 d. kuriuo dėl mėginių ėmimo, aptikimo pamatinio metodo ir importo reikalavimų, susijusių su trichinelių kontrole, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1375 (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/6922

OJ L 338, 15.10.2020, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1478/oj

15.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1478

2020 m. spalio 14 d.

kuriuo dėl mėginių ėmimo, aptikimo pamatinio metodo ir importo reikalavimų, susijusių su trichinelių kontrole, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1375

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 18 straipsnio 8 dalies a punktą,

pasikonsultavusi su Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniu komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2017/625 nustatytos taisyklės dėl oficialios kontrolės vykdymo ir veiksmų, kurių turi imtis kompetentingos institucijos dėl žmonėms vartoti skirtų gyvūninių produktų gamybos;

(2)

Trichinella yra parazitas, kurio gali būti imlių rūšių gyvūnų, pvz., kiaulių, mėsoje ir kuris, vartojant užkrėstą mėsą, sukelia per maistą plintančią žmonių ligą. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1375 (2) nustatytos konkrečios oficialios Trichinella kontrolės mėsoje, įskaitant laboratorinius visų skerstinų kiaulių mėsos mėginių tyrimus, taisyklės;

(3)

kol laukiama Trichinella tyrimo rezultatų, tam tikromis sąlygomis skerdenos gali būti supjaustomos į ne daugiau kaip šešias dalis. Kad būtų galima gaminti tam tikrus specifinius naminių kiaulių produktus, prieš gaunant Trichinella tyrimo rezultatus šiltą mėsą reikia supjaustyti į daugiau dalių. Todėl tokiems specifiniams produktams gaminti turėtų būti leidžiama supjaustyti skerdeną į daugiau dalių, jei užtikrinama mėsos sauga;

(4)

Į Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1375 įtraukta nuostata, leidžianti nukrypti nuo Trichinella tyrimo įvežant kiaules į Sąjungą reikalavimų, kai kiaulės atvežamos iš ūkių, kuriuose oficialiai nenustatyta Trichinella, taikant kontroliuojamas laikymo sąlygas. Trečioji šalis gali taikyti šią leidžiančią nukrypti nuostatą tik tuo atveju, jei ji pranešė Komisijai apie tokios leidžiančios nukrypti nuostatos taikymą ir jei Komisija ją tuo tikslu įtraukė į sąrašą;

(5)

šiuo atžvilgiu Reglamento (ES) 2015/1375 13 straipsnyje daroma nuoroda į trečiąsias šalis, išvardytas Komisijos reglamente (ES) Nr. 206/2010 (3) ir Komisijos sprendime 2007/777/EB (4). Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/692 (5) nuo 2021 m. balandžio 21 d. panaikinami Reglamentas (ES) Nr. 206/2010 ir Sprendimas 2007/777/EB. Todėl, siekiant supaprastinimo, tame įgyvendinimo reglamente turėtų būti tiesiogiai numatyta galimybė sudaryti trečiųjų šalių, taikančių nukrypti leidžiančias nuostatas dėl Trichinella, sąrašus;

(6)

Reglamento (ES) 2017/625 126 straipsnio 2 dalies c punkte ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/625 (6) 13 straipsnyje reikalaujama, kad prie tam tikrų gyvūnų ir prekių siuntų būtų pridedamas oficialus sertifikatas, kuriuo užtikrinama, kad gyvūnai ir prekės atitiktų atitinkamus reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1375 14 straipsnis, kuriuo reikalaujama, kad į oficialius Sąjungos vidaus prekybos gyvomis naminėmis kiaulėmis ir tokių kiaulių bei jų mėsos įvežimo į Sąjungą sertifikatus būtų įtrauktas Trichinella tyrimo arba ūkio Trichinella statuso patvirtinimas, tapo nereikalingas ir turėtų būti išbrauktas;

(7)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1375 I priedo I skyriuje yra nustatytas pamatinis Trichinella aptikimo naminių kiaulių skerdenų mėginiuose metodas. 2015 m. Tarptautinė standartizacijos organizacija priėmė visuotinį standartą ISO 18743:2015, kuriame nustatytas Trichinella spp. raumenų stadijos lervų aptikimo žmonėms vartoti skirtoje atskirų gyvūnų skerdenų mėsoje metodas. Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1375 nustatytas pamatinis Trichinella aptikimo metodas atitinka standarto ISO 18743:2015 reikalavimus;

(8)

todėl Reglamente (ES) 2015/1375 nustatytą pamatinį metodą tikslinga pakeisti standartu ISO 18743:2015, kad Sąjungos pamatinis metodas būtų suderintas su šiuo visuotiniu standartu. Tai palengvins kiaulienos eksportą iš Sąjungos, nesukuriant jokių papildomų reikalavimų ar naštos Europos laboratorijoms, naudojančioms oficialiosios kontrolės pamatinius metodus;

(9)

kadangi Reglamentas (ES) Nr. 206/2010 ir Sprendimas 2007/777/EB panaikinami tik nuo 2021 m. balandžio 20 d., trečiųjų šalių sąrašo ir sertifikatų pavyzdžių pakeitimas turėtų būti taikomas tik nuo tos dienos;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1375 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 3 dalies antra pastraipa išbraukiama.

2)

3 straipsnyje įterpiama ši 5 dalis:

„5.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio 3 dalies ir kompetentingai institucijai patvirtinus:

a)

skerdenos gali būti pjaustomos mėsos išpjaustymo įmonėje, priskirtoje prie skerdyklos arba atskirtoje nuo jos, jeigu:

i)

procedūrą patvirtina kompetentinga institucija;

ii)

skerdenos arba jų dalys pristatomos tik į vieną išpjaustymo įmonę kaip į jų paskirties vietą;

iii)

išpjaustymo įmonė yra valstybės narės teritorijoje; ir

iv)

jeigu tyrimo rezultatai teigiami, visos skerdenos dalys laikomos netinkamomis žmonėms vartoti;

b)

naminių kiaulių skerdenos gali būti supjaustytos į daugiau dalių tose pačiose patalpose esančioje arba priskirtoje prie skerdyklos išpjaustymo įmonėje, jeigu:

i)

procedūrą patvirtina kompetentinga institucija;

ii)

tam tikrų produktų gamybai būtinas šiltos mėsos pjaustymas;

iii)

jeigu tyrimo rezultatai teigiami, visos skerdenos dalys laikomos netinkamomis žmonėms vartoti.“

3)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2 straipsnyje nurodytos skerdenos arba jų dalys, išskyrus nurodytas 3 straipsnio 5 dalyje, negali būti išgabenamos iš patalpų, kol nebus gautas neigiamas Trichinella tyrimo rezultatas.“

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kai skerdykloje laikomasi tvarkos, užtikrinančios, kad nė viena iš tiriamų skerdenų dalių nebūtų išgabenama iš patalpų, kol nėra gautas neigiamas Trichinella tyrimo rezultatas, ir kompetentinga institucija oficialiai patvirtino šią tvarką, arba kai taikoma 3 straipsnio 5 dalyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata, galima taikyti Reglamento (ES) 2017/625 18 straipsnio 4 dalyje nustatytą sveikumo ženklą, kol bus gauti Trichinella tyrimo rezultatai.“

4)

13 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tik VII priede išvardytos trečiosios šalys gali taikyti 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas leidžiančias nukrypti nuostatas, prieš tai informavusios Komisiją apie šių leidžiančių nukrypti nuostatų taikymą.“

5)

14 straipsnis išbraukiamas.

6)

I priedo I skyrius pakeičiamas taip:

„I SKYRIUS

PAMATINIS APTIKIMO METODAS

Trichinella mėginių tyrimo pamatinis aptikimo metodas yra standartas ISO 18743:2015.“

7)

Įterpiamas VII priedas:

„„VII PRIEDAS

Trečiosios šalys, taikančios 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą nukrypti leidžiančią nuostatą

 

““

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 4, 5 ir 7 dalys taikomos nuo 2021 m. balandžio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  2015 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1375, nustatantis specialiąsias oficialios Trichinella kontrolės mėsoje taisykles (OL L 212, 2015 8 11, p. 7).

(3)  2010 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 73, 2010 3 20, p. 1).

(4)  2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2007/777/EB, nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžius ir panaikinantis Sprendimą 2005/432/EB (OL L 312, 2007 11 30, p. 49).

(5)  2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus (OL L 174, 2020 6 3, p. 379).

(6)  2019 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/625, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas reikalavimais dėl tam tikrų žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių siuntų įvežimo į Sąjungą (OL L 131, 2019 5 17, p. 18).


Top