EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1477

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1477 2020 m. spalio 14 d. kuriuo dėl laikino išimtinių priemonių taikymo pratęsimo siekiant pašalinti COVID-19 pandemijos padarinius iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93 (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/6916

OJ L 338, 15.10.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1477/oj

15.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/4


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1477

2020 m. spalio 14 d.

kuriuo dėl laikino išimtinių priemonių taikymo pratęsimo siekiant pašalinti COVID-19 pandemijos padarinius iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (1), ypač į jo 10a straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

dėl COVID-19 pandemijos smarkiai sumažėjo oro eismas, nes labai sumažėjo paklausa, o valstybės narės ir trečiosios valstybės ėmėsi tiesioginių priemonių pandemijai suvaldyti;

(2)

šių aplinkybių oro vežėjai negali kontroliuoti, todėl savanoriškas arba privalomas oro vežėjų teikiamų oro susisiekimo paslaugų atšaukimas yra būtina arba teisėta reakcija į tas aplinkybes;

(3)

siekiant išsaugoti oro vežėjų finansinį patikimumą ir išvengti neigiamo poveikio aplinkai, daromo vykdant skrydžius tuščiais arba beveik tuščiais orlaiviais vien tam, kad būtų išlaikyti su skrydžiais susiję oro uostų laiko tarpsniai, Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/459 (2). Tuo pakeitimu nustatyta, kad laiko tarpsnių koordinatoriai turi laikyti, kad laikotarpiui nuo 2020 m. kovo 1 d. iki spalio 24 d. paskirtus laiko tarpsnius oro vežėjas, kuriam jie iš pradžių buvo paskirti, panaudojo;

(4)

be to, Reglamentu (ES) 2020/459 Komisijai suteikti deleguotieji įgaliojimai keisti Reglamento (EEB) Nr. 95/93 10a straipsnyje nurodytą laikotarpį, jei Komisija, remdamasi Eurokontrolės, kuri yra Bendro Europos dangaus oro eismo tinklo funkcijų tinklo valdytoja, paskelbtais duomenimis, nustato, kad oro eismo lygis, palyginti su lygiu atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu, toliau išlieka žemas ir greičiausiai toks išliks, ir, remdamasi geriausiais turimais moksliniais duomenimis, taip pat nustato, kad ta padėtis susiklostė dėl COVID-19 protrūkio poveikio;

(5)

pagal Reglamento (EEB) Nr. 95/93 10a straipsnio 5 dalį Komisija iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamentui ir Tarybai šiuo klausimu pateikė apibendrinamąją ataskaitą, kurioje nustatyta, kad 10a straipsnio 4 dalyje išvardytos sąlygos, kurias taikant to straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis gali būti keičiamas, yra tenkinamos;

(6)

nepaisant to, kad oro eismo lygis palaipsniui auga, jis tebėra žemas, palyginti su to paties laikotarpio 2019 m. lygiu – Eurokontrolės duomenimis, 2020 m. rugpjūčio mėn. oro eismas tebebuvo 47 % mažesnis nei 2019 m. rugpjūčio mėn. Nors tiksliai numatyti oro eismo lygio atkūrimo eigą sunku, galima pagrįstai tikėtis, kad artimiausiu metu padėtis nesikeis. Remiantis Eurokontrolės koordinuoto požiūrio scenarijumi (pagal kurį nustatant veiklos procedūras ir panaikinant nacionalinius apribojimus būtų laikomasi bendro požiūrio), tikėtina, kad 2021 m. vasario mėn. oro eismas bus 15 % mažesnis nei 2020 m. vasario mėn. Pagal nekoordinuoto požiūrio scenarijų (pagal kurį bendro požiūrio nustatant veiklos procedūras ir panaikinant nacionalinius apribojimus nebūtų laikomasi) tikėtina, kad oro eismas tuo pačiu atitinkamu laikotarpiu bus mažesnis 25 %;

(7)

ilgą laiką išliekantis žemas oro eismo lygis yra COVID-19 pandemijos poveikio pasekmė. Iš duomenų apie vartotojų pasitikėjimą po COVID-19 matyti, kad 2020 m. balandžio mėn. respondentų, nurodžiusių, jog nuslūgus pandemijos bangai per kelis mėnesius jie greičiausiai vėl pradėtų keliauti oro transportu, procentinė dalis sudarė apie 60 %, tačiau 2020 m. birželio mėn. ši dalis sumažėjo iki 45 % Turimi duomenys rodo COVID-19 pandemijos ir vartotojų poreikio naudotis oro eismo paslaugomis ryšį;

(8)

iš Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų matyti, kad Europoje didžiausias naujų atvejų skaičius per dieną užregistruotas 2020 m. balandžio 1 d. – 43 326. Laikotarpiu nuo 2020 m. gegužės mėn. iki liepos mėn. vidurio šis skaičius sumažėjo – daugumą dienų užregistruota mažiau nei 20 000 naujų atvejų. Tačiau 2020 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje skaičius vėl padidėjo – nemažai dienų užregistruota daugiau nei 30 000 naujų atvejų;

(9)

iš Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) savaitinės priežiūros ataskaitos matyti, kad nuo 2020 m. rugpjūčio 26 d. ES/EEE ir JK 14 dienų praneštų atvejų rodiklis buvo 46 (skirtingose šalyse jis svyravo nuo 2 iki 176) atvejai 100 000 gyventojų. Pastarąsias 38 dienas rodiklis vis didėja. Pastaruoju metu dėl COVID-19 ligoninėse ir (arba) intensyviosios terapijos skyriuose gydomų ir (arba) hospitalizuojamų asmenų skaičius išaugo Bulgarijoje, Čekijoje, Graikijoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje;

(10)

2020 m. rugsėjo mėn. ECDC įvertino, kad tolesnio COVID-19 plitimo visose ES arba EEE šalyse ir Jungtinėje Karalystėje rizika yra vidutinė (šalyse, kurios tebetaiko įvairias priemones, įskaitant reikalavimą laikytis fizinio atstumo, bei užtikrina jų taikymą ir turi pakankamus sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo bei testavimo pajėgumus) ir labai didelė (šalyse, kurios įvairių priemonių, įskaitant reikalavimą laikytis fizinio atstumo, netaiko arba jų taikymo neužtikrina ir neturi pakankamų sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo bei testavimo pajėgumų);

(11)

poveikį vartotojų pasitikėjimui ir nuo jo priklausančiai oro eismo paslaugų paklausai daro kai kurių valstybių narių, įgyvendinant su COVID-19 susijusias sanitarijos ir sveikatos apsaugos priemones, nustatyti skrydžių apribojimai. 2020 m. vasaros pradžioje tokių skrydžių apribojimų sumažėjo, tačiau nuo 2020 m. rugsėjo mėn. kai kurios valstybės narės nustatė naujus skrydžių apribojimus tuo pat metu, kai keliose valstybėse narėse COVID-19 atvejų vėl padaugėjo;

(12)

atsižvelgiant į dabartinius rezervacijų duomenis ir epidemiologines prognozes galima pagrįstai tikėtis, kad dėl COVID-19 pandemijos ateinančiu žiemos skrydžių sezonu, trunkančiu nuo 2020 m. spalio 25 d. iki 2021 m. kovo 27 d., bus atšauktas didelis skaičius skrydžių. Oro vežėjai, nepanaudoję jiems tam laikotarpiui skirtų laiko tarpsnių, neturėtų prarasti galimybių, kuriomis jie kitu atveju pasinaudotų pagal Reglamento (EEB) Nr. 95/93 8 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 2 dalį;

(13)

todėl būtina pratęsti laikotarpį, kurį leidžiama netaikyti tose nuostatose nustatyto reikalavimo panaudoti tam tikrą aptariamų laiko tarpsnių serijos dalį, po 2020 m. vasaros skrydžių sezono laikotarpio ir apimti visą 2020–2021 m. žiemos sezono laikotarpį, trunkantį nuo 2020 m. spalio 25 d. iki 2021 m. kovo 27 d.;

(14)

numatoma, kad šis deleguotasis reglamentas įsigalios pasibaigus šiuo metu Reglamento (EEB) Nr. 95/93 10a straipsnio 1 dalyje nustatytam laikotarpiui. Siekiant išvengti teisinio netikrumo, visų pirma laiko tarpsnių koordinatoriams ir oro vežėjams, šis reglamentas turėtų būti priimtas taikant Laiko tarpsnių reglamento 12b straipsnyje išdėstytą skubos procedūrą ir turėtų skubos tvarka įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 95/93 10a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.

8 straipsnio 2 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies tikslais koordinatoriai laiko, kad laikotarpiui nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2021 m. kovo 27 d. paskirtus laiko tarpsnius oro vežėjas, kuriam jie iš pradžių buvo paskirti, panaudojo.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 14, 1993 1 22, p. 1.

(2)  2020 m. kovo 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/459, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 99, 2020 3 31, p. 1).


Top