EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020D0040

Bendrijos Ir Šveicarijos Jungtinio Sausumos Transporto Komiteto Sprendimas Nr. 2/2019 2019 m. gruodžio 13 d. dėl pereinamojo laikotarpio priemonių sklandžiam geležinkelių eismui tarp Šveicarijos ir Europos Sąjungos palaikyti [2020/40]

C/2019/8862

OJ L 13, 17.1.2020, p. 43–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/40/oj

17.1.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 13/43


BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS JUNGTINIO SAUSUMOS TRANSPORTO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2019

2019 m. gruodžio 13 d.

dėl pereinamojo laikotarpio priemonių sklandžiam geležinkelių eismui tarp Šveicarijos ir Europos Sąjungos palaikyti [2020/40]

KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 21 d. Susitarimą tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais (toliau – Susitarimas), ypač į jo 52 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Susitarimo 51 straipsnio 2 dalį Bendrijos ir Šveicarijos sausumos transporto komitetas (toliau – Jungtinis komitetas) užtikrina Susitarimo nuostatų kontrolę bei vykdymą ir įgyvendina jo 52 ir 55 straipsniuose nurodytas pritaikymo ir taisymo nuostatas;

(2)

pagal Susitarimo 52 straipsnio 4 dalį Jungtinis komitetas, be kita ko, priima sprendimus, kuriais persvarstomas 1 priedas, siekiant į jį įtraukti, kai to reikia remiantis abipusiškumo pagrindu, atitinkamų teisės aktų pakeitimus, arba priima sprendimus dėl kitų priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti tinkamą Susitarimo funkcionavimą;

(3)

Jungtinio komiteto sprendime Nr. 1/2013 (1) numatyta, kad, remiantis abipusiškumo principu, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/49/EB (2) pripažįstami geležinkelio įmonėms valstybių narių arba Šveicarijos nacionalinių saugos institucijų išduoti saugos sertifikatai. Jame taip pat numatyta pagal abipusiškumo principą pripažinti EB atitikties, tinkamumo naudoti ir patikros deklaracijas, EB patikros sertifikatus, leidimus pradėti eksploatuoti posistemius, transporto priemones ir transporto priemonių tipus, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/57/EB (3) numatytas notifikuotąsias įstaigas;

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/797 (4) nustatyti nauji sąveikos sudedamųjų dalių, posistemių ir geležinkelių transporto priemonių pateikimo rinkai reikalavimai. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/798 (5) nustatyti nauji bendrų saugos sertifikatų išdavimo geležinkelio įmonėms reikalavimai. Be to, šiomis direktyvomis Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai (toliau – Agentūra) pavedamos naujos funkcijos. Visų pirma, pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 ir 24 straipsnius Agentūrai pavedama išduoti leidimus pateikti transporto priemones rinkai ir patvirtinti transporto priemonių tipus (toliau – ES transporto priemonių leidimai), o pagal Direktyvos (ES) 2016/798 10 straipsnį – išduoti bendrus saugos sertifikatus (toliau – bendri saugos sertifikatai). Valstybės narės turi perkelti šias direktyvas į nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2019 m. birželio 16 d. arba, jei jos pateikusios Komisijai ir Agentūrai atitinkamą pranešimą, – ne vėliau kaip 2020 m. birželio 16 d. Nuo 2020 m. birželio 16 d. direktyvos 2004/49/EB ir 2008/57/EB panaikinamos ir pakeičiamos direktyvomis (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798;

(5)

Be to, Šveicarija planuoja taikyti direktyvų (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798 nuostatoms lygiavertes teisines nuostatas. Todėl persvarstant Susitarimo 1 priedą į jį būtina įtraukti naujas esmines direktyvų (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798 nuostatas;

(6)

dabartinėje Susitarimo redakcijoje nenumatoma, kad Europos Sąjungos institucijos ar organai galėtų naudotis įgaliojimais Šveicarijoje, o Jungtiniam komitetui nesuteikiama teisės atitinkamai keisti Susitarimą. Kol Susitarimas nebus pakeistas pagal taikytinas procedūras, būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio nuostatas, skirtas sklandžiam geležinkelių eismui tarp Šveicarijos ir Europos Sąjungos palaikyti. Šiuo tikslu reikėtų patikslinti, kad atitiktis Šveicarijoje taikomiems saugos ir sąveikos reikalavimams gali būti nustatoma remiantis Agentūros išduotu bendru saugos sertifikatu arba ES transporto priemonės leidimu ir kartu Šveicarijos atlikta jos nacionalinių taisyklių laikymosi patikra. Išduodama bendrus saugos sertifikatus arba ES transporto priemonių leidimus, Agentūra, kaip į įrodymą, turėtų atsižvelgti į Šveicarijos atliktą jos teisės aktų, atitinkančių atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus, reikalavimų, susijusių su Šveicarijos geležinkelių tinklo saugos sertifikatų arba transporto priemonių leidimų išdavimu, laikymosi vertinimą;

(7)

turėtų būti abipusiai pripažįstami pagal Direktyvą (ES) 2016/797 parengti EB sertifikatai ir EB deklaracijos;

(8)

siekiant sumažinti administracinę naštą, reikėtų sudaryti sąlygas, kad pareiškėjai vienu metu galėtų prašyti Agentūros išduoti bendrą saugos sertifikatą arba ES transporto priemonės leidimą, o Šveicarija galėtų patikrinti, ar laikomasi jos nacionalinių taisyklių. Siekiant to paties tikslo, reikėtų sudaryti sąlygas, kad pareiškėjai tam galėtų naudotis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/796 (6) 12 straipsnyje nurodyta vieno langelio sistema. Šveicarijai turėtų būti suteikta prieiga prie vieno langelio sistemos, o Agentūra ir Šveicarija turėtų bendradarbiauti tiek, kiek to reikia šiam sprendimui įgyvendinti;

(9)

apie Direktyvos (ES) 2016/797 13 straipsnio 2 dalyje ir Direktyvos (ES) 2016/798 8 straipsnio 2 dalyje nurodytas paskelbti skirtas nacionalines taisykles, taikomas išduodant Šveicarijos teritorijoje saugos sertifikatus ir transporto priemonių leidimus (toliau – nacionalinės taisyklės), turėtų būti pranešama naudojantis Reglamento (ES) 2016/796 27 straipsnyje nurodyta IT sistema. Sritys, kurioms taikomos Šveicarijos nacionalinės taisyklės, turėtų būti išvardytos Susitarimo 1 priede;

(10)

Šveicarija ir Europos Sąjunga įsipareigojo panaikinti nebūtinas nacionalines taisykles, kurios trukdo sąveikai ir sklandžiam geležinkelių eismui tarp Šveicarijos ir Europos Sąjungos. Kai kurios Susitarimo 1 priede išvardytos Šveicarijos nacionalinės taisyklės gali būti nesuderinamos su techninėmis sąveikos specifikacijomis ir turėtų būti peržiūrėtos iki 2020 m. gruodžio 31 d., o po to panaikintos, iš dalies pakeistos arba paliktos galioti;

(11)

Jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2013 turėtų būti panaikintas. Tačiau kai kurios valstybės narės direktyvas (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798 į nacionalinę teisę bus perkėlusios tik atėjus tose direktyvose nustatytam 2020 m. birželio 16 d. terminui, todėl minėto Jungtinio komiteto sprendimo 2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 1 dalis turėtų būti ir toliau taikomos toms valstybėms narėms iki tos dienos;

(12)

pagal Sprendimą Nr. 1/2013 pripažintos EB atitikties, tinkamumo naudoti ir patikros deklaracijos, EB patikros sertifikatai, leidimai pradėti eksploatuoti posistemius, transporto priemones ir transporto priemonių tipus ir saugos sertifikatai turėtų būti toliau pripažįstami tokiomis sąlygomis, kokiomis jie buvo išduoti;

(13)

šio sprendimo pereinamojo laikotarpio nuostatos turėtų būti taikomos iki 2020 m. gruodžio 31 d., kol nebus pakeistas Susitarimas, Agentūrai suteikiant su saugos sertifikatais ir transporto priemonių leidimais susijusius įgaliojimus veikti Šveicarijos geležinkelių tinkle. Jungtinis komitetas turėtų apsvarstyti galimybę pratęsti pereinamojo laikotarpio priemones po 2020 m. gruodžio 31 d., jei būtų tikėtina, kad 2020 m. gruodžio 31 d. dar nebus taikomos teisinės nuostatos, lygiavertės Reglamento (ES) 2016/796 ir direktyvų (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798 nuostatoms,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 1 priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

1.   Tai, ar geležinkelio įmonė laikosi taikytinų naudojimosi Šveicarijos geležinkelių tinklu reikalavimų, gali būti nustatoma remiantis abiem iš kriterijų:

pagal Direktyvos (ES) 2016/798 10 straipsnį Agentūros išduotu bendru saugos sertifikatu ir

Šveicarijos sprendimu patikrinti, ar laikomasi 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų jos nacionalinių taisyklių.

Pirmos pastraipos taikymo tikslais Šveicarija pripažįsta pagal Direktyvos (ES) 2016/798 10 straipsnį Agentūros išduotus bendrus saugos sertifikatus.

Šveicarijos nacionalinės valdžios institucijos šalies nacionalinių taisyklių laikymosi patikrą atlieka laikydamosi Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/763 (7) 6 straipsnyje numatytų terminų.

2.   Išduodama bendrus saugos sertifikatus, skirtus naudojimuisi Europos Sąjungos geležinkelių tinklu, Agentūra, kaip į įrodymą, atsižvelgia į Šveicarijos atliktą jos teisės aktų, atitinkančių atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus, reikalavimų, susijusių su Šveicarijos geležinkelių tinklo saugos sertifikatų išdavimu, laikymosi vertinimą.

3.   Pareiškėjas gali vienu metu prašyti išduoti bendrą saugos sertifikatą ir priimti sprendimą patikrinti, ar laikomasi Šveicarijos nacionalinių taisyklių. Tokiu atveju Agentūra ir Šveicarija bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad sprendimai dėl paraiškos išduoti bendrą saugos sertifikatą ir dėl Šveicarijos nacionalinių taisyklių laikymosi kontrolės būtų priimami laikantis Reglamento (ES) 2018/763 6 straipsnyje numatytų terminų ir 1 dalies trečios pastraipos nuostatų.

3 straipsnis

1.   Tai, ar laikomasi taikytinų leidimų naudoti transporto priemonę Šveicarijos geležinkelių tinkle išdavimo reikalavimų, gali būti nustatoma remiantis abiem iš kriterijų:

pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 ir 24 straipsnį Agentūros išduotu ES transporto priemonės leidimu ir

Šveicarijos sprendimu patikrinti, ar laikomasi 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų jos nacionalinių taisyklių.

Pirmos pastraipos taikymo tikslais Šveicarija pripažįsta pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 ir 24 straipsnius Agentūros išduotus ES transporto priemonių leidimus.

Šveicarijos nacionalinių taisyklių laikymosi patikra atliekama laikantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 (8) 34 straipsnyje nustatytų terminų.

2.   Išduodama ES transporto priemonių leidimus, su kuriais transporto priemones galima naudoti Europos Sąjungos geležinkelių tinkle, Agentūra, kaip į įrodymą, atsižvelgia į Šveicarijos atliktą jos teisės aktų, atitinkančių atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus, reikalavimų, susijusių su Šveicarijos geležinkelių tinklo transporto priemonių leidimų išdavimu, laikymosi vertinimą.

3.   Pareiškėjas gali vienu metu prašyti išduoti ES transporto priemonės leidimą ir priimti sprendimą patikrinti, ar laikomasi Šveicarijos nacionalinių taisyklių. Tokiu atveju Agentūra ir Šveicarija bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad sprendimai dėl paraiškos išduoti ES transporto priemonės leidimą ir dėl Šveicarijos nacionalinių taisyklių laikymosi kontrolės būtų priimami laikantis Reglamento (ES) 2018/545 34 straipsnyje nustatytų terminų ir 1 dalies trečios pastraipos nuostatų.

4 straipsnis

1.   Remiantis abipusiškumo principu pripažįstami:

a)

Direktyvos (ES) 2016/797 9 straipsnio 2 dalyje nurodyti notifikuotosios įstaigos išduoti EB atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatai;

b)

Direktyvos (ES) 2016/797 9 straipsnyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytos gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo parengtos EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijos;

c)

Direktyvos (ES) 2016/797 IV priede nurodyti notifikuotosios įstaigos išduoti EB patikros sertifikatai;

d)

Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos pareiškėjo parengtos EB atitikties deklaracijos;

e)

Direktyvos (ES) 2016/797 38 straipsnyje numatytas Šveicarijos ir Europos Sąjungos atitikties vertinimo įstaigų sąrašas.

2.   Pagal Direktyvos (ES) 2016/797 37 straipsnį Šveicarija praneša Europos Komisijai ir Europos Sąjungos valstybėms narėms apie Šveicarijoje įsteigtas atitikties vertinimo įstaigas.

Šveicarijos notifikuotosios įstaigos gali vykdyti veiklą Direktyvoje (ES) 2016/797 nustatytomis sąlygomis tol, kol tenkina Direktyvos (ES) 2016/797 reikalavimus.

Komisija viešai paskelbia Šveicarijos notifikuotųjų įstaigų sąrašą.

5 straipsnis

1.   2 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos paraiškos priimti sprendimą patikrinti, ar laikomasi Šveicarijos nacionalinių taisyklių, teikiamos naudojantis Reglamento (ES) 2016/796 12 straipsnyje nurodyta vieno langelio sistema.

2.   2 straipsnio 3 dalyje ir 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos paraiškos teikiamos naudojantis vieno langelio sistema.

3.   Sprendimo patikrinti, ar laikomasi nacionalinių taisyklių, kopiją Šveicarija užregistruoja naudodamasi vieno langelio sistema.

4.   Šio sprendimo taikymo tikslais Šveicarijai suteikiama prieiga prie vieno langelio sistemos.

6 straipsnis

1.   Šveicarijos nacionalinės taisyklės gali papildyti Europos Sąjungos reikalavimus arba nuo jų nukrypti, jeigu tos taisyklės yra susijusios su posistemių techniniais parametrais, eksploatavimo aspektais ir saugos užduotis atliekančių darbuotojų aspektais, išvardytais Susitarimo 1 priede.

2.   Šveicarija praneša Agentūrai apie 1 dalyje nurodytas paskelbti skirtas nacionalines taisykles, naudodamasi Reglamento (ES) 2016/796 27 straipsnyje nurodyta IT sistema.

7 straipsnis

1.   Jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2013 panaikinamas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

2.   Jungtinio komiteto sprendimo Nr. 1/2013 2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 1 dalis ir toliau taikomos iki 2020 m. birželio 16 d. toms valstybėms narėms, kurios pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalį arba Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2 dalį.

3.   Pagal Jungtinio komiteto sprendimą Nr. 1/2013 pripažintos EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijos, EB patikros sertifikatai ir EB patikros deklaracijos ir toliau pripažįstami tokiomis sąlygomis, kokiomis jie buvo išduoti.

4.   Pagal Jungtinio komiteto sprendimą Nr. 1/2013 pripažinti saugos sertifikatai ir leidimai pradėti eksploatuoti posistemius, transporto priemones ir transporto priemonių tipus ir toliau pripažįstami tokiomis sąlygomis, kokiomis jie buvo išduoti.

8 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2, 3, 4 ir 5 straipsniai taikomi iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 13 d.

Europos Sąjungos vardu

Pirmininkė

Elisabeth WERNER

Šveicarijos Konfederacijos vardu

Šveicarijos delegacijos vadovas

Peter FÜGLISTALER


(1)  2013 m. gruodžio 6 d. Bendrijos ir Šveicarijos sausumos transporto komiteto sprendimas Nr. 1/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais 1 priedas (OL L 352, 2013 12 24, p. 79).

(2)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (Saugos geležinkeliuose direktyva) (OL L 164, 2004 4 30, p. 44).

(3)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (OL L 191, 2008 7 18, p. 1).

(4)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (OL L 138, 2016 5 26, p. 44).

(5)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos (OL L 138, 2016 5 26, p. 102).

(6)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (OL L 138, 2016 5 26, p. 1).

(7)  2018 m. balandžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/763, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomos bendrų saugos sertifikatų išdavimo geležinkelio įmonėms praktinės taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007 (OL L 129, 2018 5 25, p. 49).

(8)  2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės (OL L 90, 2018 4 6, p. 66).


PRIEDAS

1 PRIEDAS

Taikomos nuostatos

Pagal šio Susitarimo 52 straipsnio 6 dalį Šveicarija taiko toliau pateiktoms teisinėms nuostatoms lygiavertes teisines nuostatas:

Atitinkamos Sąjungos teisės aktų nuostatos

1 skyrius. Leidimas verstis verslu

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais (kodifikuota redakcija) (OL L 33, 2006 2 4, p. 82).

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 14, p. 51), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL L 158, 2013 6 10, p. 1).

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009 11 14, p. 72) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL L 158, 2013 6 10, p. 1).

Įgyvendinant šį susitarimą:

a)

Europos Sąjunga ir Šveicarijos Konfederacija visus Šveicarijos Konfederacijos, Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių piliečius atleidžia nuo prievolės turėti vairuotojo liudijimą;

b)

Šveicarijos Konfederacija kitų valstybių, išskyrus tų, kurios išvardytos a punkte, piliečius nuo prievolės turėti vairuotojo liudijimą gali atleisti tik iš anksto pasitarusi su Europos Sąjunga ir gavusi jos sutikimą;

c)

Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 III skyriaus nuostatos (dėl kabotažo) netaikomos.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, p. 88), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL L 158, 2013 6 10, p. 1).

Šiame susitarime Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 V skyriaus nuostatos (dėl kabotažo) netaikomos.

2009 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas 2009/992/ES dėl minimalių reikalavimų, taikomų duomenims, kurie turi būti įvedami į nacionalinį elektroninį kelių transporto įmonių registrą (OL L 339, 2009 12 22, p. 36).

2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1213/2010, kuriuo nustatomos bendrosios nacionalinių elektroninių kelių transporto įmonių registrų sujungimo taisyklės (OL L 335, 2010 12 18, p. 21).

2014 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 361/2014, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurių reikia keleiviams vežti tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarptautiniais maršrutais, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/98 (OL L 107, 2014 4 10, p. 39).

2016 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/403, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas (OL L 74, 2016 3 19, p. 8).

2 skyrius. Socialiniai standartai

2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).

2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 76/914/EEB (OL L 226, 2003 9 10, p. 4).

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 165/2014 (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Direktyvą 88/599/EEB (OL L 102, 2006 4 11, p. 35) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/403 (OL L 74, 2016 3 19, p. 8).

2010 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 581/2010 dėl ilgiausių leistinų laikotarpių, per kuriuos turi būti perkelti susiję duomenys iš transporto priemonių ir vairuotojų kortelių (OL L 168, 2010 7 2, p. 16).

2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).

2016 m. sausio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/68 dėl elektroniniams vairuotojų kortelių registrams sujungti reikalingų bendrų procedūrų ir specifikacijų (OL L 15, 2016 1 22, p. 51) su pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1503 (OL L 221, 2017 8 26, p. 10).

2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/799, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir nustatomi tachografų ir jų komponentų konstrukcijos, bandymo, įrengimo, naudojimo ir remonto reikalavimai (OL L 139, 2016 5 26, p. 1), su pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/502 (OL L 85, 2018 3 28, p. 1).

2017 m. kovo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/548, kuriuo nustatoma standartinė rašytinio pareiškimo dėl tachografo plombos nuėmimo arba sulaužymo forma (OL L 79, 2017 3 24, p. 1).

2017 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1013, kuriuo nustatoma standartinė informacijos teikimo forma, nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnyje (OL L 153, 2017 6 16, p. 28).

3 skyrius. Techninės normos

Variklinės transporto priemonės

1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių leistiną motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas, suderinimo (OL L 42, 1970 2 23, p. 16) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. birželio 14 d. Komisijos direktyva 2007/34/EB (OL L 155, 2007 6 15, p. 49).

1987 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 88/77/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, degalams kaip kurą naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo (OL L 36, 1988 2 9, p. 33) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. balandžio 10 d. Komisijos direktyva 2001/27/EB (OL L 107, 2001 4 18, p. 10).

1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/671/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių privalomą saugos diržų naudojimą mažiau nei 3,5 t sveriančiose transporto priemonėse, suderinimo (OL L 373, 1991 12 31, p. 26) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. vasario 27 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/37/ES (OL L 59, 2014 2 28, p. 32).

1992 m. vasario 10 d. Tarybos direktyva 92/6/EEB dėl greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių kategorijų transporto priemonėse Bendrijoje (OL L 57, 1992 3 2, p. 27) su pakeitimais, padarytais 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/85/EB (OL L 327, 2002 12 4, p. 8).

1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59) su pakeitimais, padarytais 2002 m. vasario 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/7/EB (OL L 67, 2002 3 9, p. 47).

1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2411/98 dėl valstybių narių, kuriose yra registruotos transporto priemonės ir jų priekabos, skiriamųjų ženklų pripažinimo vykstant Bendrijos vidaus eismui (OL L 299, 1998 11 10, p. 1).

2000 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/30/EB dėl Bendrijoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo keliuose (OL L 203, 2000 8 10, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. liepos 5 d. Komisijos direktyva 2010/47/ES (OL L 173, 2010 7 8, p. 33).

2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo (OL L 275, 2005 10 20, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. liepos 18 d. Komisijos direktyva 2008/74/EB (OL L 192, 2008 7 19, p. 51).

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB (OL L 188, 2009 7 18, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. sausio 31 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 133/2014 (OL L 47, 2014 2 18, p. 1).

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/1004 (OL L 165, 2016 6 23, p. 1).

2011 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011, kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos, susijusios su sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekiu (euro VI), bei iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB I ir III priedai (OL L 167, 2011 6 25, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 627/2014 (OL L 174, 2014 6 13, p. 28).

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 51).

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 540/2014 dėl variklinių transporto priemonių ir keičiamųjų triukšmo slopinimo sistemų garso lygio, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB bei panaikinama Direktyva 70/157/EEB (OL L 158, 2014 5 27, p. 131), su pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1576 (OL L 239, 2017 9 19, p. 3).

Pavojingųjų krovinių vežimas

1995 m. spalio 6 d. Tarybos direktyva 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų (OL L 249, 1995 10 17, p. 35) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/54/EB (OL L 162, 2008 6 21, p. 11).

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL L 260, 2008 9 30, p. 13) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 23 d. Komisijos direktyva (ES) 2018/1846 (OL L 299, 2018 11 26, p. 58).

Įgyvendinant šį Susitarimą Šveicarijai taikomos šios nuo Direktyvos 2008/68/EB nukrypti leidžiančios nuostatos:

1.   Kelių transportas

Pagal 2008 m. rugsėjo 24 d. Direktyvos 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais 6 straipsnio 2 dalies a punktą Šveicarijai taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos.

RO - a - CH - 1

Objektas – dyzelinių degalų ir krosnių kuro (UN Nr. 1202) vežimas cisternose.

Nuoroda į tos direktyvos I priedo I.1 skirsnį – 1.1.3.6 ir 6.8 punktai.

Direktyvos priedo turinys – išimtys, susijusios su kiekiu, vežamu vienu transporto vienetu, ir talpyklų konstrukcijos taisyklėmis.

Nacionalinės teisės akto turinys – dyzeliniams degalams ir krosnių kurui (UN Nr. 1202) vežti naudojamoms ne didesnėms kaip 1 210 l talpos cisternoms, kurių konstrukcija neatitinka 6.8 punkto reikalavimų, tačiau atitinka nacionalinės teisės aktus, gali būti taikoma ADR 1.1.3.6 punkto išimtis.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – 2002 m. lapkričio 29 d. Įsako dėl pavojingų krovinių vežimo keliais 1 priedėlio 1.1.3.6.3 punkto b papunktis ir 6.14 punktas (SDR; RS 741.621).

Galioja iki 2023 m. sausio 1 d.

RO - a - CH - 2

Objektas – leidimas netaikyti reikalavimo turėti vežimo dokumentą, kai vežamas 1.1.3.6 punkte nustatytas tam tikras pavojingų medžiagų kiekis.

Nuoroda į tos direktyvos I priedo I.1 skirsnį – 1.1.3.6 ir 5.4.1 punktai.

Direktyvos priedo turinys – įpareigojimas turėti vežimo dokumentą.

Nacionalinės teisės akto turinys – 5.4.1 punkte numatytas įpareigojimas turėti vežimo dokumentą netaikomas, jei vežamas neišvalytų tuščių 4 transporto kategorijos talpyklų arba tuščių dujų balionų, naudojamų su gelbėjimo tarnybų kvėpavimo aparatais arba nardymo įranga, skaičius ne didesnis, nei nurodyta 1.1.3.6 punkte.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – 2002 m. lapkričio 29 d. Įsako dėl pavojingų krovinių vežimo keliais 1 priedėlio 1.1.3.6.3 punkto c papunktis (SDR; RS 741.621).

Galioja iki 2023 m. sausio 1 d.

RO - a - CH - 3

Objektas – vandeniui pavojingų skysčių saugyklas prižiūrinčių bendrovių vežamos neišvalytos tuščios talpyklos.

Nuoroda į tos direktyvos I priedo I.1 skirsnį – 6.5, 6.8, 8.2 ir 9 punktai.

Direktyvos priedo turinys – talpyklų ir transporto priemonių konstrukcija, įranga ir tikrinimas, vairuotojų mokymas.

Nacionalinės teisės akto turinys – neišvalytoms tuščioms talpykloms (konteineriams), kurias vandeniui pavojingų skysčių saugyklas prižiūrinčios bendrovės naudoja skysčiui laikyti, kol atliekamas stacionarių talpyklų priežiūros darbas, netaikomos konstrukcijos, įrangos ir tikrinimo taisyklės arba ADR numatytos žymėjimo ir ženklinimo oranžinės spalvos plokštele taisyklės. Joms taikomos specialios žymėjimo ir ženklinimo taisyklės, o transporto priemonės vairuotojas neprivalo išeiti 8.2 punkte aprašytų mokymų.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – 2002 m. lapkričio 29 d. Įsako dėl pavojingų krovinių vežimo keliais 1 priedėlio 1.1.3.6.3.10 punktas (SDR; RS 741.621).

Galioja iki 2023 m. sausio 1 d.

Pagal 2008 m. rugsėjo 24 d. Direktyvos 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais 6 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktį Šveicarijai taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos.

RO - bi - CH - 1

Objektas – buitinių atliekų, kuriose yra pavojingų daiktų, vežimas į atliekų šalinimo įrenginius.

Nuoroda į tos direktyvos I priedo I.1 skirsnį – 2, 4.1.10, 5.2 ir 5.4 punktai.

Direktyvos priedo turinys – klasifikavimas, bendras pakavimas, žymėjimas ir ženklinimas, dokumentai.

Nacionalinės teisės akto turinys – taisyklėse yra nuostatų, susijusių su paprastesne buitinių atliekų, kuriose yra (buitinių) pavojingų daiktų, klasifikacija, kurią atlieka kompetentingos institucijos pripažintas specialistas, taip pat su tinkamų talpyklų naudojimu ir vairuotojų mokymu. Jei specialistas negali suklasifikuoti buitinių atliekų, nedideli jų kiekiai, kurie identifikuojami pagal pakuotes ir transporto vienetą, gali būti vežami į apdorojimo centrus.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – 2002 m. lapkričio 29 d. Įsako dėl pavojingų krovinių vežimo keliais 1 priedėlio 1.1.3.7 punktas (SDR; RS 741.621).

Pastabos. Šios taisyklės gali būti taikomos tik kai buitinės atliekos, kuriose yra pavojingų daiktų, vežamos iš viešųjų apdorojimo objektų į atliekų šalinimo įrenginius.

Galioja iki 2023 m. sausio 1 d.

RO - bi - CH - 2

Objektas – fejerverkų grąžinimo transportas.

Nuoroda į tos direktyvos I priedo I.1 skirsnį – 2.1.2, 5.4 punktai.

Direktyvos priedo turinys – klasifikavimas ir dokumentai.

Nacionalinės teisės akto turinys – siekiant nustatyti paprastesnę fejerverkų (UN Nr. 0335, 0336 ir 0337) grąžinimo iš mažmeninių pardavėjų tiekėjams tvarką, numatomas reikalavimų transporto dokumentuose nurodyti grynąją masę ir gaminio klasę išimties taikymas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – 2002 m. lapkričio 29 d. Įsako dėl pavojingų krovinių vežimo keliais 1 priedėlio 1.1.3.8 punktas (SDR; RS 741.621).

Pastabos. Jei gaminiai skirti mažmeninei prekybai, praktiškai neįmanoma nuodugniai patikrinti, koks tiksliai kiekvienos neparduotų gaminių pakuotės turinys.

Galioja iki 2023 m. sausio 1 d.

RO - bi - CH - 3

Objektas – ADR mokymo pažymėjimas būtinas, jei reiso tikslas – pervežti sugedusias transporto priemones, atlikti remontą, atlikti autocisternų (talpyklų) patikrą, taip pat reisų, kuriuos autocisternomis atlieka už tokių transporto priemonių patikrą atsakingi specialistai, atveju.

Nuoroda į tos direktyvos I priedo I.1 skirsnį – 8.2.1 punktas.

Direktyvos priedo turinys – transporto priemonių vairuotojai privalo išklausyti mokymo kursus.

Nacionalinės teisės akto turinys – ADR mokymas ir mokymo pažymėjimas nebūtini, jei reiso tikslas – pervežti sugedusias transporto priemones arba atlikti su remontu susijusį bandomąjį važiavimą, atlikti autocisternų (talpyklų) patikrą, taip pat reisų, kuriuos autocisternomis atlieka už tokių transporto priemonių patikrą atsakingi specialistai, atveju.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – 2008 m. rugsėjo 30 d. Federalinio aplinkos, transporto, energetikos ir susisiekimo departamento (DETEC) pavojingų krovinių vežimo keliais taisyklės.

Pastabos. Sugedusiose arba remontuojamose transporto priemonėse arba techninei patikrai rengiamose arba tikrinamose autocisternose patikros metu kartais gali būti pavojingo krovinio.

1.3 ir 8.2.3 punktuose nustatyti reikalavimai toliau taikomi.

Galioja iki 2023 m. sausio 1 d.

2.   Geležinkelių transportas

Pagal 2008 m. rugsėjo 24 d. Direktyvos 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais 6 straipsnio 2 dalies a punktą Šveicarijai taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos.

RA - a - CH - 1

Objektas – dyzelinių degalų ir krosnių kuro (UN Nr. 1202) vežimas cisternose.

Nuoroda į tos direktyvos II priedo II.1 skirsnį – 6.8 punktas.

Direktyvos priedo turinys – cisternų konstrukcijos reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys – dyzeliniams degalams ir krosnių kurui (UN Nr. 1202) vežti galima naudoti ne didesnės kaip 1 210 l talpos cisternas, kurių konstrukcija neatitinka 6.8 punkto reikalavimų, tačiau atitinka nacionalinės teisės aktus.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – 1996 m. gruodžio 3 d. DETEC įsako dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais ir lynų kelio įrenginiais (RSD; RS 742.401.6) priedas ir 2002 m. lapkričio 29 d. Įsako dėl pavojingų krovinių vežimo keliais 1 priedėlio 6.14 skirsnis (SDR; RS 741.621).

Galioja iki 2023 m. sausio 1 d.

RA - a - CH - 2

Objektas – vežimo dokumentas.

Nuoroda į tos direktyvos II priedo II.1 skirsnį – 5.4.1.1.1 punktas.

Direktyvos priedo turinys – bendroji informacija, kurią privaloma pateikti vežimo dokumente.

Nacionalinės teisės akto turinys – vežimo dokumente galima vartoti bendrąjį terminą, jei prie to vežimo dokumento pridėtas sąrašas, kuriame pateikta pirmiau nustatyta privaloma informacija.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – 1996 m. gruodžio 3 d. DETEC įsako dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais ir lynų kelio įrenginiais priedas (RSD; RS 742.401.6).

Galioja iki 2023 m. sausio 1 d.

2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/35/ES dėl gabenamųjų slėginių įrenginių ir panaikinanti Tarybos direktyvas 76/767/EEB, 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB ir 1999/36/EB (OL L 165, 2010 6 30, p. 1).

4 skyrius. Prieigos ir geležinkelio tranzito teisės

1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros (OL L 237, 1991 8 24, p. 25).

1995 m. birželio 19 d. Tarybos direktyva 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo (OL L 143, 1995 6 27, p. 70).

1995 m. birželio 19 d. Tarybos direktyva 95/19/EB dėl geležinkelio infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už naudojimąsi infrastruktūra surinkimo (OL L 143, 1995 6 27, p. 75).

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (Saugos geležinkeliuose direktyva) (OL L 164, 2004 4 30, p. 44), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. liepos 9 d. Komisijos direktyva 2014/88/ES (OL L 201, 2014 7 10, p. 9).

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (OL L 315, 2007 12 3, p. 51) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. birželio 1 d. Komisijos direktyva (ES) 2016/882 (OL L 146, 2016 6 3, p. 22).

2007 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007 dėl Europos bendros saugos sertifikatų ir paraiškų dokumentų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnį formos naudojimo ir dėl saugos sertifikatų, išduodamų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB (OL L 153, 2007 6 14, p. 9), su pakeitimais, padarytais 2011 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 445/2011 (OL L 122, 2011 5 11, p. 22).

2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse (OL L 305, 2007 11 23, p. 30), su pakeitimais, padarytais 2011 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimu 2011/107/ES (OL L 43, 2011 2 17, p. 33).

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (OL L 191, 2008 7 18, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 10 d. Komisijos direktyva 2014/38/ES (OL L 70, 2014 3 11, p. 20).

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas 2009/965/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje 27 straipsnio 4 dalyje nurodyto informacinio dokumento (OL L 341, 2009 12 22, p. 1) su pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/2299 (OL L 324, 2015 12 10, p. 15).

2009 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 36/2010 dėl traukinio mašinisto pažymėjimų, papildomų sertifikatų, patvirtintų papildomų sertifikatų nuorašų ir prašymo išduoti traukinio mašinisto pažymėjimą formų Bendrijos modelių pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB (OL L 13, 2010 1 19, p. 1).

2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas 2010/713/ES dėl atitikties ir tinkamumo naudoti vertinimo ir EB patikros procedūrų modulių, skirtų naudoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB priimtose techninėse sąveikos specifikacijose (OL L 319, 2010 12 4, p. 1).

2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1158/2010 dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų geležinkelių saugos sertifikatui gauti (OL L 326, 2010 12 10, p. 11).

2010 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1169/2010 dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų įgaliojimams geležinkelių saugos srityje gauti (OL L 327, 2010 12 11, p. 13).

2011 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 201/2011 dėl atitikties patvirtintam geležinkelių transporto priemonės tipui deklaracijos pavyzdžio (OL L 57, 2011 3 2, p. 8).

2011 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimas 2011/275/ES dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL L 126, 2011 5 14, p. 53) su pakeitimais, padarytais 2012 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimu 2012/464/ES (OL L 217, 2012 8 14, p. 20).

2011 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 445/2011 dėl subjektų, atsakingų už prekinių vagonų priežiūrą, sertifikavimo sistemos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 653/2007 (OL L 122, 2011 5 11, p. 22).

2011 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL L 123, 2011 5 12, p. 11) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/775 (OL L 139 I, 2019 5 27, p. 103)

2011 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/665/ES dėl Europos patvirtintų geležinkelio transporto priemonių tipų registro (OL L 264, 2011 10 8, p. 32).

2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos sprendimas 2011/765/ES dėl kriterijų, kuriais remiantis pripažįstami traukinių mašinistų mokymo centrai bei traukinių mašinistų egzaminuotojai ir organizuojami egzaminai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB (OL L 314, 2011 11 29, p. 36).

2012 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimas 2012/88/ES dėl transeuropinės geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninių sąveikos specifikacijų (OL L 51, 2012 2 23, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. sausio 5 d. Komisijos sprendimu (ES) 2015/14 (OL L 3, 2015 1 7, p. 44).

2012 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas 2012/757/ES dėl Europos Sąjungos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/756/EB (OL L 345, 2012 12 15, p. 1), su pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 2 d. Komisijos sprendimu 2013/710/ES (OL L 323, 2013 12 4, p. 35).

Šveicarijoje taikomos šios nacionalinės taisyklės, nurodytos Jungtinio komiteto sprendimo Nr. 2/2019 6 straipsnyje:

CH-TSI OPE-001. Geležinkelių eksploatavimo procedūros: pranešimų žodžiu registravimas (geležinkelio įmonė – infrastruktūros valdytojas) (taisyklė gali būti nesuderinama su Sprendimu 2012/757/ES ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI OPE-002. Geležinkelių eksploatavimo procedūros: pranešimų perdavimo būdas (taisyklė gali būti nesuderinama su Sprendimu 2012/757/ES ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI OPE-003. Geležinkelių eksploatavimo procedūros: vartojama kalba (taisyklė gali būti nesuderinama su Sprendimu 2012/757/ES ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI OPE-004. Geležinkelių eksploatavimo procedūros: avarinė iškvieta (taisyklė gali būti nesuderinama su Sprendimu 2012/757/ES ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

2012 m. lapkričio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1078/2012 dėl bendrojo stebėsenos saugos būdo, kurį, gavę saugos sertifikatą arba saugos įgaliojimus, taiko geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai, taip pat už techninę priežiūrą atsakingi subjektai (OL L 320, 2012 11 17, p. 8).

2013 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 321/2013 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Riedmenys. Prekiniai vagonai“ techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2006/861/EB (OL L 104, 2013 4 12, p. 1), su pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/924 (OL L 150, 2015 6 17, p. 10).

2013 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 (OL L 121, 2013 5 3, p. 8), su pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1136 (OL L 185, 2015 7 14, p. 6).

2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/880/ES dėl geležinkelio infrastruktūros registro bendrųjų specifikacijų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/633/ES (OL L 356, 2014 12 12, p. 489).

2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų (OL L 356, 2014 12 12, p. 1) su pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/772 (OL L 139 I, 2019 5 27, p. 1)

2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1301/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos energijos posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL L 356, 2014 12 12, p. 179) su pakeitimais, padarytais 2018 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/868 (OL L 149I, 2018 6 14, p. 16)

2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1302/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys“ techninės sąveikos specifikacijos (OL L 356, 2014 12 12, p. 228) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/868 (OL L 149, 2018 6 14, p. 16).

Šveicarijoje taikomos šios nacionalinės taisyklės, nurodytos Jungtinio komiteto sprendimo Nr. 2/2019 6 straipsnyje:

CH-TSI LOC&PAS-001. Pantografo vežimėlio plotis;

CH-TSI LOC&PAS-002. Siauri iešmai/Važiavimo per iešmus patvirtinimai;

CH-TSI LOC&PAS-003. Trumpi r spinduliai < 250 m;

CH-TSI LOC&PAS-004. Postūmio jėga;

CH-TSI LOC&PAS005. Dviejų kelio bėgių aukščių skirtumo horizontalia kryptimi stygius;

CH-TSI LOC&PAS-006. Riedmenų su N serijos kėbulo pakreipimo sistema patvirtinimas;

CH-TSI LOC&PAS-007. Antbriaunio tepimas;

CH-TSI LOC&PAS-009. Transporto priemonių su šiluminiais varikliais išmetamieji teršalai (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) Nr. 1302/2014 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI LOC&PAS-010. Traukinio priekyje matomas optinis įspėjamasis signalas – 3 x raudonas;

CH-TSI LOC&PAS-011. Traukos jėgos apribojimas;

CH-TSI LOC&PAS-012. Pilnutinis laidis;

CH-TSI LOC&PAS 013. Pantografo ir kontaktinės linijos sąveika;

CH-TSI LOC&PAS-014. Suderinamumas su laisvo kelio kontrolės įranga;

CH-TSI LOC&PAS-017. Gabaritas;

CH-TSI LOC&PAS-018. Mažiausias kreivės spindulys;

CH-TSI LOC&PAS-019. Traukinio pirmojo riedmens signalas „Non leading input“(taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) Nr. 1302/2014 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI LOC&PAS-020. „Sleeping input“ signalas naudojant sudėtinį riedmenų vienetą (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) Nr. 1302/2014 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI LOC&PAS-022. Avarinio stabdymo atstatymas (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) Nr. 1302/2014 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI LOC&PAS-025. Saugus įmontuotos ETCS įrangos atjungimo įtaisas (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) Nr. 1302/2014 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI LOC&PAS-026. Draudimas naudoti SIGNUM/ZUB transporto priemonėse, kuriose įdiegta „Baseline 3“ ERTMS/ETCS;

CH-TSI LOC&PAS-027. Rankinis radijo valdymas manevruojant (veikimo režimas „Shunting“) (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) Nr. 1302/2014 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI LOC&PAS-028. Durų gabaritas;

CH-TSI LOC&PAS-029. Sauga nuo nuriedėjimo nuo bėgių Y/Q;

CH-TSI LOC&PAS-030. Nuo sukibimo nepriklausančių stabdymo sistemų naudojimas;

CH-TSI LOC&PAS-031. Saugus traukos nutraukimas (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) Nr. 1302/2014 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI LOC&PAS-035. Pakankama avarinio stabdymo apkrova (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) Nr. 1302/2014 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI LOC&PAS-037. ETCS paprastasis stabdys (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) Nr. 1302/2014 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.).

2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1303/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos geležinkelių tunelių saugos techninės sąveikos specifikacijos (OL L 356, 2014 12 12, p. 394).

2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1304/2014 dėl posistemio „Geležinkelių riedmenys. Triukšmas“ techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/232/EB ir panaikinamas Sprendimas 2011/229/ES (OL L 356, 2014 12 12, p. 421).

2014 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1305/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos telematikos priemonių, skirtų krovinių vežimo paslaugoms teikti, posistemio techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 62/2006 (OL L 356, 2014 12 12, p. 438), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/778 (OL L 139 I, 2019 5 27, p. 356)

2015 m. vasario 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/171 dėl tam tikrų geležinkelio įmonių licencijavimo procedūros aspektų (OL L 29, 2015 2 5, p. 3).

2015 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/909 dėl išlaidų, kurios tiesiogiai patiriamos dėl traukinių eksploatavimo, apskaičiavimo tvarkos (OL L 148, 2015 6 13, p. 17).

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (OL L 138, 2016 5 26, p. 44); Šveicarijoje taikomos tik šios nuostatos: 7 straipsnis (1–3 dalys), 8–10, 12, 15 ir 17 straipsniai, 21 straipsnis (išskyrus 7 dalį), 22–25, 27–42, 44, 45 ir 49 straipsniai ir II, III bei IV priedai

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos (OL L 138, 2016 5 26, p. 102–149); Šveicarijoje taikomos tik šios nuostatos: 9, 10 (išskyrus 7 dalį), 13, 14 ir 17 straipsniai ir III priedas

2016 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/919 dėl geležinkelių sistemos Europos Sąjungoje kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninės sąveikos specifikacijos (OL L 158, 2016 6 15, p. 1).

Šveicarijoje taikomos šios nacionalinės taisyklės, nurodytos Jungtinio komiteto sprendimo Nr. 2/2019 6 straipsnyje:

CH-TSI CCS-003. Aktyvuotas/deaktyvuotas 44-o paketo perdavimas sistemoms ZUB/SIGNUM;

CH-TSI CCS-005. GSM-R duomenų perdavimo paslaugos kokybės sertifikatas (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) 2016/919 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI CCS-006. Veikiant režimu „Non Leading“ prarastas signalas „Non leading permitted“(taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) 2016/919 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI CCS-007. „Baseline 2“ ERTMS/ETCS stabdymo kreivių taisyklė;

CH-TSI CCS-008. Minimalus pakeitimų prašymų įgyvendinimas (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) 2016/919 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI CCS-011. Sistemos „Euroloop“ funkcija;

CH-TSI CCS-015. Vienalaikis dviejų GSM-R duomenų perdavimo kanalų valdymas;

CH-TSI CCS-016. Konkrečiai šaliai būdingo projekto planavimo ir funkcijų naudojimas (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) 2016/919 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI CCS-018. STM/NTC lygio draudimas ZUB/SIGNUM;

CH-TSI CCS-019. Automatinis traukinio duomenų gavimas ir rodymas (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) 2016/919 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI CCS-022. Atbulinė eiga veikiant režimu „Unfitted“;

CH-TSI CCS-023. Tekstinių pranešimų rodymas;

CH-TSI CCS-024. Traukinio duomenys: NC_TRAIN, M_AXLELOAD, V_MAXTRAIN (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) 2016/919 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI CCS-026. Geležinkelio linijos įrangos stebėsena internetu iš transporto priemonės;

CH-TSI CCS-032. Pradinis traukinio numerio įvedimas įmontuotos ETCS įrangos ir GSM-R „CabRadio“ atveju (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) 2016/919 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI CCS-033. „GSM-R Voice“ funkcijos (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) 2016/919 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI CCS-034. Veikimo režimas „Non Leading“;

CH-TSI CCS-035. Tekstai, pateiktini DMI (mašinisto ir įrangos sąsaja) (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) 2016/919 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-TSI CCS-038. Pranešimas apie didelį nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo pasikliautinojo intervalo padidėjimą (taisyklė gali būti nesuderinama su Reglamentu (ES) 2016/919 ir turi būti peržiūrėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

CH-CSM-RA-001. Saugumo įrodymų sąvoka siekiant ETCS patvirtinimo Šveicarijoje;

CH-CSM-RA-002. Reikalavimai, kai greitis viršija 200 km/h;

CH-CSM-RA-003. Traukinio duomenų kokybė.

2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės (OL L 90, 2018 4 6, p. 66).

2018 m. vasario 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/761, kuriuo nustatomi nacionalinių saugos institucijų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 išdavusių bendrą saugos sertifikatą arba saugos leidimą, vykdomos priežiūros bendrieji saugos būdai ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1077/2012 (OL L 129, 2018 5 25, p. 16).

2018 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/762, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomi su saugos valdymo sistemų reikalavimais susiję bendrieji saugos būdai ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1158/2010 ir (ES) Nr. 1169/2010 (OL L 129, 2018 5 25, p. 26).

2018 m. balandžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/763, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomos bendrų saugos sertifikatų išdavimo geležinkelio įmonėms praktinės taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007 (OL L 129, 2018 5 25, p. 49).

2019 m. vasario 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/250 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/797 nurodytų geležinkelių sąveikos sudedamųjų dalių ir posistemių EB deklaracijų ir sertifikatų šablonų, atitikties patvirtintam geležinkelių transporto priemonių tipui deklaracijos pavyzdžio ir posistemių EB patikros procedūrų, kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 201/2011 (OL L 42, 2019 2 13, p. 9).

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2019/780 dėl saugos leidimų išdavimo infrastruktūros valdytojams praktinių taisyklių (OL L 139 I, 2019 5 27, p. 390)

5 skyrius. Kitos sritys

1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/82/EEB dėl mineralinėms alyvoms taikomų akcizo tarifų suderinimo (OL L 316, 1992 10 31, p. 19).

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/54/EB dėl transeuropinio kelių tinklo tunelių būtiniausių saugos reikalavimų (OL L 167, 2004 4 30, p. 39).

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (OL L 319, 2008 11 29, p. 59).


Top