EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019B1809

Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2 Galutinis priėmimas (ES, Euratomas) 2019/1809

OJ L 284, 5.11.2019, p. 21–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2019/2/oj

5.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/21


Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2

GALUTINIS PRIĖMIMAS (ES, Euratomas) 2019/1809

EUROPOS PARLAMENTO PIRMININKAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnio 4 dalies a punktą ir 9 dalį,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (1),

atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (2),

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (3),

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (4),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą, kuris buvo galutinai priimtas 2018 m. gruodžio 12 d. (5),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 2 projektą, kurį Komisija priėmė 2019 m. gegužės 15 d.,

atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 3 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto,

atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. rugsėjo 18 d. Parlamentas patvirtino Tarybos poziciją,

atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

PASKELBIA, KAD:

Articolo unico

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnyje nustatyta procedūra baigta ir Europos Sąjungos 2019 finansinių metų taisomasis biudžetas Nr. 2 galutinai priimtas.

Priimta Strasbūre, 2019 m. rugsėjo 18 d.

Pirmininkas

D. M.SASSOLI


(1)  OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

(2)  OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(3)  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(4)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(5)  OL L 67, 2019 3 7.


2 FINANSINIŲ METŲ TAISOMASIS BIUDŽETAS Nr. 2019

TURINYS

ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS

III skirsnis. Komisija

— Išlaidos 24

— 08 antraštinė dalis:

Moksliniai tyrimai ir inovacijos 27

— 15 antraštinė dalis:

ŠVIETIMAS IR KULTŪRA 37

SECTION III

COMMISSION

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

01

EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

336 080 338

1 203 618 938

 

 

336 080 338

1 203 618 938

02

VIDAUS RINKA, PRAMONĖ, VERSLUMAS IR MVĮ

2 796 047 759

2 473 254 542

 

 

2 796 047 759

2 473 254 542

03

KONKURENCIJA

111 419 935

111 419 935

 

 

111 419 935

111 419 935

04

UŽIMTUMAS, SOCIALINIAI REIKALAI IR ĮTRAUKTIS

14 753 357 684

11 910 403 179

 

 

14 753 357 684

11 910 403 179

Rezervai (400 241 )

2 124 650

2 124 650

 

 

2 124 650

2 124 650

 

14 755 482 334

11 912 527 829

 

 

14 755 482 334

11 912 527 829

05

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

58 407 290 788

56 640 808 555

 

 

58 407 290 788

56 640 808 555

06

MOBILUMAS IR TRANSPORTAS

4 808 120 781

2 509 542 057

 

 

4 808 120 781

2 509 542 057

07

APLINKA

524 637 568

370 305 068

 

 

524 637 568

370 305 068

08

MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

09

RYŠIŲ TINKLAI, TURINYS IR TECHNOLOGIJOS

2 429 876 987

2 133 586 653

 

 

2 429 876 987

2 133 586 653

10

TIESIOGINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI

439 836 973

428 260 154

 

 

439 836 973

428 260 154

11

JŪRŲ REIKALAI IR ŽUVININKYSTĖ

1 027 770 112

660 534 435

 

 

1 027 770 112

660 534 435

Rezervai (400 241 )

117 158 000

108 850 000

 

 

117 158 000

108 850 000

 

1 144 928 112

769 384 435

 

 

1 144 928 112

769 384 435

12

FINANSINIS STABILUMAS, FINANSINĖS PASLAUGOS IR KAPITALO RINKŲ SĄJUNGA

118 629 491

120 397 491

 

 

118 629 491

120 397 491

13

REGIONINĖ IR MIESTŲ POLITIKA

41 290 035 252

34 798 506 413

 

 

41 290 035 252

34 798 506 413

14

MOKESČIAI IR MUITŲ SĄJUNGA

177 189 872

176 043 872

 

 

177 189 872

176 043 872

15

ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

16

KOMUNIKACIJA

216 190 642

213 072 642

 

 

216 190 642

213 072 642

17

SVEIKATA IR MAISTO SAUGA

616 863 058

561 494 331

 

 

616 863 058

561 494 331

18

MIGRACIJA IR VIDAUS REIKALAI

2 271 495 179

2 575 769 156

 

 

2 271 495 179

2 575 769 156

Rezervai (400 241 )

520 082 000

159 985 000

 

 

520 082 000

159 985 000

 

2 791 577 179

2 735 754 156

 

 

2 791 577 179

2 735 754 156

19

UŽSIENIO POLITIKOS PRIEMONĖS

869 399 248

721 583 145

 

 

869 399 248

721 583 145

20

PREKYBA

115 720 915

114 996 915

 

 

115 720 915

114 996 915

21

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR VYSTYMASIS

3 716 766 158

3 301 481 774

 

 

3 716 766 158

3 301 481 774

22

KAIMYNYSTĖS POLITIKA IR PLĖTROS DERYBOS

5 072 397 502

3 769 644 975

 

 

5 072 397 502

3 769 644 975

23

HUMANITARINĖ PAGALBA IR CIVILINĖ SAUGA

1 764 263 810

1 704 662 100

 

 

1 764 263 810

1 704 662 100

Rezervai (400 241 )

117 200 000

54 760 000

 

 

117 200 000

54 760 000

 

1 881 463 810

1 759 422 100

 

 

1 881 463 810

1 759 422 100

24

KOVA SU SUKČIAVIMU

82 812 100

82 945 264

 

 

82 812 100

82 945 264

25

KOMISIJOS POLITIKOS KOORDINAVIMAS IR TEISINĖS KONSULTACIJOS

260 051 836

260 126 836

 

 

260 051 836

260 126 836

26

KOMISIJOS VYKDOMAS ADMINISTRAVIMAS

1 143 259 951

1 142 431 971

 

 

1 143 259 951

1 142 431 971

Rezervai (400 241 )

620 000

310 000

 

 

620 000

310 000

 

1 143 879 951

1 142 741 971

 

 

1 143 879 951

1 142 741 971

27

BIUDŽETAS

73 674 246

73 674 246

 

 

73 674 246

73 674 246

28

AUDITAS

19 730 856

19 730 856

 

 

19 730 856

19 730 856

29

STATISTIKA

159 791 212

143 606 212

 

 

159 791 212

143 606 212

30

PENSIJOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 008 091 000

2 008 091 000

 

 

2 008 091 000

2 008 091 000

31

KALBOS TARNYBOS

403 346 735

403 346 735

 

 

403 346 735

403 346 735

32

ENERGETIKA

2 006 200 068

1 627 907 277

 

 

2 006 200 068

1 627 907 277

33

TEISINGUMAS IR VARTOTOJŲ REIKALAI

264 795 838

247 037 892

 

 

264 795 838

247 037 892

Rezervai (400 241 )

345 000

259 000

 

 

345 000

259 000

 

265 140 838

247 296 892

 

 

265 140 838

247 296 892

34

KLIMATO POLITIKA

165 102 178

108 439 678

 

 

165 102 178

108 439 678

40

REZERVAI

1 284 777 650

677 788 650

 

 

1 284 777 650

677 788 650

 

Iš viso

161 680 190 965

144 083 485 387

100 000 000

 

161 780 190 965

144 083 485 387

Iš jų rezervai (400 241 )

757 529 650

326 288 650

 

 

757 529 650

326 288 650

08 ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

0 801

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

349 779 197

349 779 197

 

 

349 779 197

349 779 197

0 802

„HORIZONTAS 2020“ — MOKSLINIAI TYRIMAI

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

0 803

EURATOMO PROGRAMA — NETIESIOGINIAI VEIKSMAI

228 728 410

226 253 253

 

 

228 728 410

226 253 253

0 805

ANGLIŲ IR PLIENO MOKSLINIŲ TYRIMŲ FONDO MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMA

1 275 000

637 500

 

 

1 275 000

637 500

 

08 antraštinė dalis - Iš viso

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

Paaiškinimai

Šios pastabos taikomos visoms šios antraštinės dalies biudžeto eilutėms.

Pagal šią antraštinę dalį vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla prisidės prie dviejų pagrindinių mokslinių tyrimų programų – Horizonto 2020 ir Euratomo programos. Taip pat bus finansuojamos Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos.

Ji bus vykdoma siekiant bendrųjų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 179 straipsnyje nustatytų tikslų, kad būtų padedama kurti žinių visuomenę, pagrįstą Europos mokslinių tyrimų erdve, t. y. skatinti visų lygių tarptautinį bendradarbiavimą Sąjungoje, kuo labiau didinti Europos mokslinių tyrimų dinamiškumą, kūrybingumą ir kompetenciją, stiprinti Europos mokslinių tyrimų ir technologijų srities žmogiškuosius išteklius kiekybine ir kokybine prasme bei visos Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų gebėjimų lygį ir užtikrinti optimalų jų panaudojimą.

Programoje Horizontas 2020 lyčių lygybės aspektas sprendžiamas kaip kompleksinis klausimas siekiant ištaisyti moterų ir vyrų disbalansą bei integruoti lyčių aspektą į mokslinių tyrimų ir inovacijų turinį. Ypatingas dėmesys bus skiriamas poreikiui aktyviau remti moterų dalyvavimą visais lygmenimis mokslinių tyrimų veikloje, įskaitant sprendimų priėmimo procesą.

Į šiuos straipsnius ir punktus taip pat įrašomos Europai svarbių Komisijos organizuotų aukšto lygio mokslinių ir technologinių susirinkimų, konferencijų, pratybų ir seminarų išlaidos, aukšto lygio mokslinių ir technologinių analizių ir vertinimų, atliktų Sąjungos vardu, kurių tikslas – išžvalgyti naujas tyrimų sritis, kuriose Sąjunga galėtų vykdyti savo veiklą, inter alia, Europos tyrimų erdvės kontekste, ir priemonių, kuriomis siekiama stebėti programas ir skleisti jų rezultatus, įskaitant priemones pagal ankstesnes bendrąsias programas, finansavimas.

Šiais asignavimais taip pat dengiamos administracinės išlaidos, įskaitant personalo išlaidas, nepriklausomai nuo to, ar jam taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, informavimo, leidinių, administracinės ir techninės veiklos išlaidos, tam tikri kitų išlaidų, susijusių su vidaus infrastruktūra, punktai, susiję su priemonės tikslo, kurio neatskiriamą dalį jie sudaro, įgyvendinimu, įskaitant veiksmus ir iniciatyvas, reikalingus Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo strategijai parengti ir stebėti.

Pajamos iš Europos atominės energijos bendrijos ir Šveicarijos bendradarbiavimo susitarimo bus įrašytos į pajamų suvestinės 6 011 punktą ir gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį.

Visos pajamos iš išorės įstaigų įnašų į Sąjungos veiklą bus įrašytos į pajamų suvestinės 6 033 punktą ir gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį.

Papildomi asignavimai bus teikiami pagal 08 025 001, 08 035 001 ir 08 045 001 punktus.

Šios antraštinės dalies administraciniai asignavimai bus teikiami pagal 080 105 straipsnį.

0 802 SKYRIUS —   „HORIZONTAS 2020“ — MOKSLINIAI TYRIMAI

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

0 802

„HORIZONTAS 2020“ — MOKSLINIAI TYRIMAI

080 201

Pažangus mokslas

08 020 101

Mažai tirtų mokslinių tyrimų stiprinimas pasitelkiant Europos mokslinių tyrimų tarybą

1,1

1 969 672 172

1 624 989 887

 

 

1 969 672 172

1 624 989 887

08 020 102

Mokslinių tyrimų stiprinimas ateities ir besiformuojančių technologijų srityje

1,1

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

08 020 103

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros, įskaitant e. infrastruktūrą, stiprinimas

1,1

235 362 607

187 233 718

 

 

235 362 607

187 233 718

 

080 201 straipsnis - Tarpinė suma

 

2 205 034 779

1 812 223 605

45 400 000

 

2 250 434 779

1 812 223 605

080 202

Pirmavimas pramonės srityje

08 020 201

Pirmavimas nanotechnologijų, pažangiųjų medžiagų, lazerių technologijos, biotechnologijos, pažangiosios gamybos ir apdirbimo srityse

1,1

535 119 776

498 152 158

 

 

535 119 776

498 152 158

08 020 202

Galimybių gauti rizikos kapitalą siekiant investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas gerinimas

1,1

435 388 299

324 237 047

 

 

435 388 299

324 237 047

08 020 203

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) inovacijų didinimas

1,1

46 085 771

30 811 397

 

 

46 085 771

30 811 397

 

080 202 straipsnis - Tarpinė suma

 

1 016 593 846

853 200 602

 

 

1 016 593 846

853 200 602

080 203

Visuomenės uždaviniai

08 020 301

Viso gyvenimo sveikatos gerinimas ir gerovės didinimas

1,1

673 524 898

458 962 266

 

 

673 524 898

458 962 266

08 020 302

Saugių, sveikų ir kokybiškų maisto produktų bei kitų biologinių produktų pakankamo tiekimo užtikrinimas

1,1

177 650 893

162 170 942

 

 

177 650 893

162 170 942

08 020 303

Perėjimo prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energijos sistemos užtikrinimas

1,1

337 583 939

292 185 559

 

 

337 583 939

292 185 559

08 020 304

Efektyviai išteklius naudojančios, aplinkai nekenkiančios, saugios ir vientisos Europos transporto sistemos sukūrimas

1,1

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

08 020 305

Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos sukūrimas ir tvaraus žaliavų tiekimo užtikrinimas

1,1

312 327 206

290 605 621

 

 

312 327 206

290 605 621

08 020 306

Integracinių, naujoviškų ir mąstančių Europos visuomenių kūrimo skatinimas

1,1

130 000 611

126 186 096

 

 

130 000 611

126 186 096

 

080 203 straipsnis - Tarpinė suma

 

1 892 034 452

1 569 955 600

34 600 000

 

1 926 634 452

1 569 955 600

080 204

Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas

1,1

129 149 390

148 909 913

 

 

129 149 390

148 909 913

080 205

Pagal programą „Horizontas 2020“ vykdoma horizontalioji veikla

1,1

111 617 998

100 150 249

 

 

111 617 998

100 150 249

080 206

Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas

1,1

68 387 298

63 859 544

 

 

68 387 298

63 859 544

080 207

Bendrosios įmonės

08 020 731

II naujoviškų vaistų iniciatyvos (II NVI) bendroji įmonė — Rėmimo išlaidos

1,1

5 384 615

5 384 615

 

 

5 384 615

5 384 615

08 020 732

II naujoviškų vaistų iniciatyvos (II NVI) bendroji įmonė

1,1

256 117 000

131 530 049

 

 

256 117 000

131 530 049

08 020 733

Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė — Rėmimo išlaidos

1,1

1 184 579

1 184 579

 

 

1 184 579

1 184 579

08 020 734

Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė

1,1

132 424 316

162 648 921

 

 

132 424 316

162 648 921

08 020 735

Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ — Rėmimo išlaidos

1,1

4 649 515

4 649 515

 

 

4 649 515

4 649 515

08 020 736

Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“

1,1

278 720 388

310 846 929

 

 

278 720 388

310 846 929

08 020 737

II kuro elementų ir vandenilio (II KEV) bendroji įmonė — Rėmimo išlaidos

1,1

2 622 363

2 622 363

 

 

2 622 363

2 622 363

08 020 738

II kuro elementų ir vandenilio (II KEV) bendroji įmonė

1,1

79 823 275

103 162 807

 

 

79 823 275

103 162 807

 

080 207 straipsnis - Tarpinė suma

 

760 926 051

722 029 778

 

 

760 926 051

722 029 778

080 208

MVĮ priemonė

1,1

641 589 527

512 502 033

 

 

641 589 527

512 502 033

080 250

Asignavimai iš trečiųjų valstybių (nepriklausančių Europos ekonominei erdvei) įmokų, skirtų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai

08 025 001

Asignavimai iš trečiųjų valstybių (nepriklausančių Europos ekonominei erdvei) įmokų, skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai (2014–2020 m.)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 025 002

Asignavimai iš trečiųjų valstybių (nepriklausančių Europos ekonominei erdvei) įmokų, skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai (iki 2014 m.)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

080 250 straipsnis - Tarpinė suma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 251

Ankstesnės mokslinių tyrimų bendrosios programos užbaigimas — Septintoji bendroji programa – EB netiesioginė veikla (2007–2013 m.)

1,1

p.m.

377 104 525

 

 

p.m.

377 104 525

080 252

Mokslinių tyrimų bendrųjų programų užbaigimas — Netiesioginė veikla (iki 2007 m.)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 277

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

08 027 701

Bandomasis projektas — Koordinuoti moksliniai tyrimai homeopatijos ir fitoterapijos naudojimo gyvulininkystėje klausimais

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 703

Bandomais projektas — Dėl skurdo plintančių ir apleistų ligų moksliniai tyrimai ir šios srities technologinė plėtra siekiant užtikrinti visuotinę sveikatos apsaugą laikotarpiu po 2015 m.

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 705

Bandomasis projektas – Motinų imunizavimas: žinių spragų užpildymas siekiant padidinti motinų imunizavimą mažų išteklių sąlygomis

1,1

p.m.

179 967

 

 

p.m.

179 967

08 027 706

Parengiamieji veiksmai — Jaunesniosios ir vyresniosios kartos aktyvus politinis bendrų sprendimų priėmimas ir bendrais sprendimais pagrįstas dalyvavimas Europos politikoje

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 710

Bandomasis projektas — Lyginamojo pobūdžio tyrimas siekiant apibrėžti „teisingą“ grąžą visuomenės sveikatos požiūriu ir padėti užtikrinti teisingą Sąjungos investicijų į medicininius mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą grąžą

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

 

080 277 straipsnis - Tarpinė suma

 

350 000

354 967

 

 

350 000

354 967

 

0 802 skyrius - Iš viso

 

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

Paaiškinimai

Šios biudžeto pastabos taikomos visoms šio skyriaus biudžeto eilutėms.

Šis asignavimas bus naudojamas bendrajai mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Horizontas 2020“, kuri vykdoma 2014–2020 m. laikotarpiu ir aprėpia visą Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą, įskaitant Mokslinių tyrimų bendrąją programą, su inovacijomis susijusią Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos ir Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) veiklą. Programa bus svarbiausia priemonė įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“ ir kitas pavyzdines iniciatyvas, visų pirma „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ ir „Globalizacijos eros pramonės politika“, be to, ši programa svarbi plėtojant Europos mokslinių tyrimų erdvę ir jai veikiant. Programa „Horizontas 2020“ visoje Sąjungoje padeda kurti žiniomis ir inovacijomis grindžiamą ekonomiką, pritraukdama pakankamai papildomų lėšų moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms. Šis asignavimas taip pat bus skirtas ankstesnėms mokslinių tyrimų programoms (Septintosios bendrosios programos ir ankstesnėms bendrosioms programoms) užbaigti.

Šis asignavimas bus naudojamas pagal 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2003 (OL L 347, 2013 12 30, p. 81).

Prie šiame punkte įrašytų asignavimų turi būti pridėti ELPA valstybių įnašai pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą. Informacija: šios sumos yra ELPA valstybių narių įnašai, įrašyti į pajamų suvestinės 630 straipsnį, ir sudaro asignuotąsias pajamas pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus. Jos naudojamos atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis, išlaidų suvestinės priedą „Europos ekonominė erdvė“.

Visos pajamos iš šalių kandidačių ir, jeigu taikoma, potencialių Vakarų Balkanų kandidačių įnašų už dalyvavimą Sąjungos programose, įrašytos pajamų suvestinės 6 031 punkte, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus.

08 02 01
Pažangus mokslas

Paaiškinimai

Šio programos „Horizontas 2020“ prioriteto tikslas – stiprinti ir plėsti Sąjungos mokslo bazės laimėjimus ir užtikrinti nenutrūkstamus pasaulinio lygio mokslinius tyrimus ilgalaikiam Sąjungos konkurencingumui pagrįsti. Bus remiamos geriausios idėjos, ugdomi talentai Sąjungoje, mokslo darbuotojams bus suteikta prieigos prie geriausios tyrimų infrastruktūros galimybė ir Sąjungoje sudarytos patraukliausios sąlygos geriausiems pasaulio mokslo darbuotojams. Mokslinių tyrimų veikla bus finansuojama atsižvelgiant į mokslo poreikius ir galimybes, iš anksto nenustatant teminių prioritetų. Mokslinių tyrimų darbotvarkė bus nustatyta glaudžiai bendradarbiaujant su mokslininkų bendruomene, o moksliniai tyrimai bus finansuojami pagal jų pažangumą.

08 020 102
Mokslinių tyrimų stiprinimas ateities ir besiformuojančių technologijų srityje

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

Paaiškinimai

Ateities ir besiformuojančių technologijų (ABT) srities veiklos konkretūs tikslai turi remti fundamentalius mokslo ir technologijų tyrimus, per kuriuos, metant iššūkį dabartinėms prielaidoms ir rizikuojant žengti į nežinomas sritis, tiriamos naujos ateities technologijos. Be to, ABT veikla turi padėti vykdyti perspektyvius bandomuosius tyrimus tam tikrose srityse, galinčiose sudaryti kritinę tarpusavyje susijusių projektų, kurie kartu sudaro plačią, įvairialypę temų tyrimo bazę ir kuria Europos žinių fondą, masę. ABT veikla taip pat turi remti plataus užmojo ir masto mokslinius tyrimus, kuriais siekiama mokslo atradimų. Tokia veikla bus vykdoma derinant Europos ir nacionalines darbotvarkes.

Teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 2013/743/ES dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 965), ir visų pirma jo 3 straipsnio 1 dalies b punktas.

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104).

08 02 03
Visuomenės uždaviniai

Paaiškinimai

Ši programos „Horizontas 2020“ prioritetinė veikla yra tiesioginis atsakas į politikos prioritetus ir visuomenės uždavinius, nustatytus strategijoje „Europa 2020“. Ši veikla bus įgyvendinama taikant į uždavinius orientuotą požiūrį, pagal kurį sutelkiami įvairių sričių, technologijų ir disciplinų ištekliai ir žinios. Veikla aprėps visą mokslinių tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, perorientuojant dėmesį į su inovacija susijusią veiklą, pvz., bandymus, demonstravimą, bandymo įrenginius, paramą viešiesiems pirkimams, kūrimą, į galutinį vartotoją orientuotas inovacijas, socialines inovacijas ir jų pateikimą rinkai. Ta veikla Sąjungos lygmeniu bus tiesiogiai remiama atitinkamos sektorinės politikos kompetencija ir ją vykdant bus vadovaujamasi požiūriu, pagal kurį būtų paisoma lyties aspekto, bei siekiama proporcingo atstovavimo vyrams ir moterims.

08 020 304
Efektyviai išteklius naudojančios, aplinkai nekenkiančios, saugios ir vientisos Europos transporto sistemos sukūrimas

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

Paaiškinimai

Vykdant šią veiklą, daug dėmesio bus skiriama efektyviai išteklius naudojančiam transportui (pvz., naujos kartos elektra varomų ir kitų mažai ar visiškai aplinkos neteršiančių orlaivių, transporto priemonių ir laivų kūrimui ir naudojimui), taip pat geresniam judumui, mažesnėms grūstims ir didesnei saugai bei saugumui (pvz., remiant kompleksinį vežimą ir logistiką „nuo durų iki durų“). Taip pat bus siekiama didinti Europos transporto gamybos pramonės bei susijusių paslaugų konkurencingumą ir gerinti rezultatus, pavyzdžiui, kuriant kitos kartos novatoriškas transporto priemones ir ruošiant dirvą ateities transportui. Be to, bus remiama veikla, kurios tikslas – gerinti su transportu susijusių socialinių ir ekonominių tendencijų bei perspektyvų suvokimą ir teikti politikos formuotojams įrodymais pagrįstus duomenis bei analizes.

Teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 2013/743/ES dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 965), ir visų pirma jo 3 straipsnio 3 dalies d punktas.

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104).

2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

15 ANTRAŠTINĖ DALIS

ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 501

ŠVIETIMO IR KULTŪROS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

128 158 832

128 158 832

 

 

128 158 832

128 158 832

1 502

PROGRAMA „ERASMUS+“

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

1 503

PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“

1 401 735 695

1 182 518 932

 

 

1 401 735 695

1 182 518 932

1 504

PROGRAMA „KŪRYBIŠKA EUROPA“

119 593 000

83 573 370

 

 

119 593 000

83 573 370

1 505

EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSAS

138 774 568

115 000 000

 

 

138 774 568

115 000 000

 

15 antraštinė dalis - Iš viso

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

1 502 SKYRIUS —   PROGRAMA „ERASMUS+“

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 502

PROGRAMA „ERASMUS+“

150 201

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityje, jų svarbos darbo rinkos atžvilgiu ir jaunimo dalyvavimo demokratiniame Europos gyvenime skatinimas

15 020 101

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai

1,1

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

15 020 102

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos jaunimo reikalų srityje bei jaunimo dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime skatinimas

1,1

185 870 000

175 950 000

 

 

185 870 000

175 950 000

 

150 201 straipsnis - Tarpinė suma

 

2 626 906 200

2 436 950 000

20 000 000

 

2 646 906 200

2 436 950 000

150 202

Meistriškumo Europos integracijos studijų ir mokslinių tyrimų veikloje skatinimas visame pasaulyje įgyvendinant programos „Jean Monnet“ veiksmus

1,1

45 000 000

43 858 000

 

 

45 000 000

43 858 000

150 203

Europos lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas

1,1

55 200 000

43 000 000

 

 

55 200 000

43 000 000

150 251

Mokymasis visą gyvenimą, įskaitant daugiakalbystę, užbaigimas

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 253

Jaunimo ir sporto srities veiksmų užbaigimas

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 277

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

15 027 709

Parengiamieji veiksmai – Kaimynystės politikos e. platforma

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 710

Bandomasis projektas — Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimas visoje Europoje

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 711

Bandomasis projektas — Mokymosi rezultatų gerinimas remiant naujus mokytojus jiems organizuojant mokymus, konsultavimą ir kuravimą internetu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 716

Parengiamieji veiksmai — Aukštojo mokslo verslininkystės programų vertinimas

1,1

p.m.

242 024

 

 

p.m.

242 024

15 027 717

Bandomasis projektas – Altiero Spinelli premija už sklaidą

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

15 027 718

Bandomasis projektas — Sportas kaip pabėgėlių integracijos ir socialinės įtraukties priemonė

3

p.m.

197 463

 

 

p.m.

197 463

15 027 719

Bandomasis projektas — Jaunuolių, kuriems gresia radikalizacija, stebėsena ir ugdomasis vadovavimas jiems per sportą

3

p.m.

146 553

 

 

p.m.

146 553

15 027 720

Parengiamieji veiksmai — „DiscoverEU“: nemokamas kelionės bilietas europiečiams, kuriems sukanka 18 metų

1,1

16 000 000

14 000 000

 

 

16 000 000

14 000 000

15 027 721

Parengiamieji veiksmai — Mainai ir judumas sporto srityje

1,1

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

15 027 722

Parengiamieji veiksmai — SPORTUE — Europos vertybių propagavimas vykdant savivaldybių lygmens sporto iniciatyvas

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 723

Parengiamieji veiksmai — Jaunuolių, kuriems gresia radikalizacija, stebėsena ir ugdomasis vadovavimas jiems per sportą

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

15 027 724

Bandomasis projektas — Pirmas žingsnis siekiant sukurti Europos judumo sistemą rinkos formuotojams

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 725

Parengiamieji veiksmai – Altiero Spinelli premija už sklaidą

1,1

800 000

400 000

 

 

800 000

400 000

15 027 726

Bandomasis projektas – Jano Amoso apdovanojimas geriausiam Sąjungos mokytojui, mokančiam apie ES

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 727

Parengiamieji veiksmai – Moksleivių mokymosi užsienyje laikotarpių pripažinimas

1,1

333 000

166 500

 

 

333 000

166 500

15 027 728

Parengiamieji veiksmai — Sportas kaip pabėgėlių integracijos ir socialinės įtraukties priemonė

1,1

3 000 000

1 500 000

 

 

3 000 000

1 500 000

 

150 277 straipsnis - Tarpinė suma

 

24 333 000

18 952 540

 

 

24 333 000

18 952 540

 

1 502 skyrius - Iš viso

 

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

15 02 01
Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityje, jų svarbos darbo rinkos atžvilgiu ir jaunimo dalyvavimo demokratiniame Europos gyvenime skatinimas

15 020 101
Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

Paaiškinimai

Vadovaujantis bendraisiais programos „Erasmus+“ tikslais, visų pirma Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) tikslais, bei siekiant paremti tvarią trečiųjų šalių plėtrą aukštojo mokslo srityje, šis asignavimas skirtas siekti šių konkrečių tikslų švietimo ir mokymo srityje:

tobulini bendrąsias kompetencijas ir įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant tam, kad jie būtų tiesiogiai susiję su darbo rinka ir padėtų kuriant įtraukią visuomenę, visų pirma dėl didesnių judumo mokymosi tikslais galimybių ir glaudesnio švietimo ir mokymosi sektoriaus bendradarbiavimo su darbo sektoriumi,

skatinti kokybės gerinimą, inovacijas, meistriškumą ir internacionalizavimą švietimo ir mokymo įstaigų lygiu, visų pirma plėtojant tarptautinį švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų ir kitų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą,

skatinti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvės atsiradimą ir informuotumo apie ją didinimą, siekiant papildyti politikos reformas nacionaliniu lygmeniu ir remti švietimo ir mokymo sistemų modernizavimą visų pirma glaudžiau bendradarbiaujant politikos srityje ir geriau naudojantis Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo priemonėmis bei gerosios praktikos sklaida,

didinti švietimo ir mokymo tarptautinį matmenį tokiomis priemonėmis kaip Sąjungos ir trečiųjų šalių profesinio rengimo ir mokymo bei aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimas, didinant Europos aukštojo mokslo institucijų patrauklumą ir remiant Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant jos vystymosi tikslus, pasitelkus judumo ir bendradarbiavimo tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijų skatinimą ir tikslingą trečiųjų šalių pajėgumų didinimą,

gerinti kalbų mokymą bei mokymąsi ir skatinti didelę Sąjungos kalbų įvairovę ir įvairių kultūrų supratimą, įskaitant mažumų kalbas ir kalbas, kurioms gresia pavojus išnykti,

remti nemokamą kokybišką valstybinį švietimą tokiu būdu, kad būtų užtikrinama, jog nė vienam mokiniui nebūtų atsisakoma suteikti bet kokio lygmens lavinimo ir jis nebūtų verčiamas laikinai jo nutraukti ekonominiais pagrindais, ypač didelį dėmesį skiriant pirmiesiems mokyklinio lavinimo metams, siekiant užkirsti kelią mokyklos nebaigimui ir užtikrinti, jog vaikai iš nepalankiausioje padėtyje esančių visuomenės sluoksnių galėtų visiškai integruotis.

Prie šiame punkte įrašytų asignavimų turi būti pridėti ELPA valstybių įnašai pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą. Šios sumos yra ELPA valstybių narių įnašai, įrašyti į pajamų suvestinės 630 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus sudaro asignuotąsias pajamas; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės šios dalies priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis.

Visos pajamų suvestinės 6 031 punkte įrašytos pajamos iš valstybių kandidačių įnašų ir, jei taikytina, potencialių Vakarų Balkanų kandidačių įnašų už dalyvavimą Sąjungos programose gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus taikant tokį patį nustatytą leistinos administracinio valdymo išlaidų sumos ir visų programai skirtų asignavimų santykį.

Visos pajamų suvestinės 6 033 punkte įrašytos pajamos iš Europos kaimynystės politikos šalių įnašų pagal su tomis šalimis sutartas procedūras remiantis bendraisiais susitarimais, kuriuose numatomas jų dalyvavimas Sąjungos programose, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus taikant tokį patį nustatytą leistinos administracinio valdymo išlaidų sumos ir visų programai skirtų asignavimų santykį.

Visos pajamų suvestinės 6 033 punkte įrašytos pajamos iš Šveicarijos Konfederacijos įnašo už dalyvavimą Sąjungos programose gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus.

Bet koks finansinių priemonių lėšų grąžinimas Komisijai pagal Finansinio reglamento 209 straipsnio 3 dalį, įskaitant kapitalo grąžinimą, suteiktas garantijas ir pagrindinės paskolų sumos grąžinimą, įrašytas į pajamų suvestinės 6 411 punktą, gali būti panaudotas papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies f punktą.

Šie asignavimai taip pat turėtų būti naudojami pagal programą „Erasmus+“ vykdomoms iniciatyvoms, kuriomis toliau skatinama pabėgėlių integracija, įgyvendinti, kad būtų prisidėta prie tinkamos Sąjungos lygmens strategijos.

Teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).


Top