EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1790

Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/1790 2019 m. spalio 24 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai

ST/12724/2019/INIT

OJ L 272, 25.10.2019, p. 152–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1790/oj

25.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 272/152


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/1790

2019 m. spalio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 25 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/638/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai;

(2)

peržiūrėjus Sprendimą 2010/638/BUSP, tos ribojamosios priemonės turėtų būti pratęstos iki 2020 m. spalio 27 d.;

(3)

į Sprendimą 2010/638/BUSP turėtų būti įtraukta nuostata, nurodanti, kad Taryba ir vyriausiasis įgaliotinis gali tvarkyti asmens duomenis, kad galėtų vykdyti savo užduotis pagal tą sprendimą;

(4)

todėl Sprendimas 2010/638/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/638/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

įterpiamas šis straipsnis:

5a straipsnis

1.   Vykdydami savo užduotis pagal šį sprendimą, Taryba ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) gali tvarkyti asmens duomenis, visų pirma:

a)

Taryba – priedo rengimo ir jo dalinių pakeitimų tikslais;

b)

vyriausiasis įgaliotinis – priedo dalinių pakeitimų rengimo tikslais.

2.   Kai taikytina, Taryba ir vyriausiasis įgaliotinis gali tvarkyti atitinkamus duomenis, susijusius su į sąrašą įtrauktų fizinių asmenų įvykdytomis nusikalstamomis veikomis, tokių asmenų atžvilgiu priimtais apkaltinamaisiais nuosprendžiais ar tokiems asmenims taikomomis saugumo priemonėmis, tik tiek, kiek toks tvarkymas būtinas priedui parengti.

3.   Šio sprendimo tikslais Taryba ir vyriausiasis įgaliotinis yra duomenų valdytojai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (*1) 3 straipsnio 8 punkte, siekiant užtikrinti, kad atitinkami fiziniai asmenys galėtų naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

(*1)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).“;"

2)

8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis sprendimas taikomas iki 2020 m. spalio 27 d. Jis nuolat peržiūrimas. Jis atitinkamai atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2019 m. spalio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A.-K. PEKONEN


(1)  2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai (OL L 280, 2010 10 26, p. 10).


Top