EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1788

Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/1788 2019 m. spalio 24 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2015/1763 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje

ST/12618/2019/INIT

OJ L 272, 25.10.2019, p. 147–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1788/oj

25.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 272/147


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/1788

2019 m. spalio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2015/1763 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. spalio 1 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1763 (1) dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje;

(2)

remiantis Sprendimo (BUSP) 2015/1763 peržiūros rezultatais, ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2020 m. spalio 31 d.;

(3)

Į Sprendimą (BUSP) 2015/1763 turėtų būti įtraukta nuostata, nurodanti, kad Taryba ir vyriausiasis įgaliotinis gali tvarkyti asmens duomenis, kad galėtų vykdyti savo užduotis pagal tą sprendimą;

(4)

buvo peržiūrėti Sprendimo (BUSP) 2015/1763 priede pateikto sąrašo atskiri įrašai ir turėtų būti iš dalies pakeista informacija apie vieną fizinį asmenį;

(5)

todėl Sprendimas (BUSP) 2015/1763 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2015/1763 iš dalies keičiamas taip:

1)

įterpiamas šis straipsnis:

4a straipsnis

1.   Vykdydami savo užduotis pagal šį sprendimą, Taryba ir vyriausiasis įgaliotinis gali tvarkyti asmens duomenis, visų pirma:

a)

Taryba – priedo rengimo ir jo pakeitimų tikslais;

b)

vyriausiasis įgaliotinis – priedo pakeitimų rengimo tikslais.

2.   Kai taikytina, Taryba ir vyriausiasis įgaliotinis gali tvarkyti duomenis, susijusius su į sąrašą įtrauktų fizinių asmenų įvykdytomis nusikalstamomis veikomis, tokių asmenų atžvilgiu priimtais apkaltinamaisiais nuosprendžiais ar jiems taikomomis saugumo priemonėmis, tik tiek, kiek toks tvarkymas būtinas priedui parengti.

3.   Šio sprendimo tikslais Taryba ir vyriausiasis įgaliotinis yra „duomenų valdytojas“, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (*1) 3 straipsnio 8 punkte, siekiant užtikrinti, kad atitinkami fiziniai asmenys galėtų naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

(*1)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).“"

2)

6 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šis sprendimas taikomas iki 2020 m. spalio 31 d.“

3)

Priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2019 m. spalio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A.-K. PEKONEN


(1)  2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1763 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje (OL L 257, 2015 10 2, p. 37).


PRIEDAS

Sprendimo (BUSP) 2015/1763 priedo „1 ir 2 straipsniuose nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas“ 1 įrašas pakeičiamas taip:

 

Vardas ir pavardė

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

„1.

Godefroid BIZIMANA

Lytis: vyras

Gim. data: 1968 4 23

Gim. vieta: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Burundžio pilietis. Paso Nr.: DP0001520

„Chargé de missions de la Présidence“ ir buvęs Nacionalinės policijos generalinio direktoriaus pavaduotojas. Atsakingas už kenkimą demokratijai, nes priėmė operatyvinės veiklos sprendimus, dėl kurių buvo neproporcingai panaudota jėga ir smurto veiksmai prieš taikias demonstracijas, kurios prasidėjo 2015 m. balandžio 26 d., paskelbus apie Prezidento P. Nkurunziza kandidatavimą prezidento rinkimuose.“


Top