EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0990

2019 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2019/990, kuria iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 2002/55/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte, Tarybos direktyvos 2008/72/EB II priede ir Komisijos direktyvos 93/61/EEB priede pateiktas genčių ir rūšių sąrašas (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/4308

OJ L 160, 18.6.2019, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/990/oj

18.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 160/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2019/990

2019 m. birželio 17 d.

kuria iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 2002/55/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte, Tarybos direktyvos 2008/72/EB II priede ir Komisijos direktyvos 93/61/EEB priede pateiktas genčių ir rūšių sąrašas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (1), ypač į jos 2 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 2008/72/EB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą (2), ypač į jos 1 straipsnio 3 dalį ir 22 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. liepos 2 d. Komisijos direktyvą 93/61/EEB, pateikiančią sąlygų, kurias turi atitikti daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga, išskyrus sėklą, remiantis Tarybos direktyva 92/33/EEB, sąrašą (3), ypač į jos 1 straipsnį,

kadangi:

(1)

direktyvose 2002/55/EB ir 2008/72/EB informacija apie rūšis, kurioms jos taikomos, pateikta dviejų skilčių lentelėje: vienoje skiltyje nurodytas rūšies mokslinis pavadinimas, kitoje – vienas ar keli bendriniai kiekvienos rūšies pavadinimai;

(2)

tam tikros daržovių rūšių veislės priklauso po jų moksliniais pavadinimais nurodytoms rūšims, bet ne veislių tipams, apibūdintiems nurodant jų bendrinius pavadinimus. Todėl reikėtų nurodyti, ar tam tikrai veislei taikomos direktyvos 2002/55/EB ir 2008/72/EB;

(3)

pateikiant šią informaciją, reikėtų atsižvelgti į tai, kad, nors kai kurių veislių daržovėmis Sąjungoje prekiaujama plačiu mastu, kitų veislių daržovėmis prekiaujama tik tam tikrose šalyse ar regionuose. Taigi į šių direktyvų taikymo sritį neturėtų būti įtrauktos visos tų daržovių rūšių veislės. Atitinkamai reikėtų nurodyti, kad į jų taikymo sritį turėtų būti įtrauktos visos vienų rūšių veislės ir tik tam tikros kitų rūšių veislės;

(4)

auginamų augalų rūšių veislėms klasifikuoti į Tarptautinį auginamų augalų nomenklatūros kodeksą (angl. The International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, ICNCP) įtraukta oficiali kategorija „grupė“. Kategorija „grupė“ – tinkama priemonė apibrėžti tam tikrai rūšiai priklausančioms veislėms, kurioms taikomos direktyvos 2002/55/EB ir 2008/72/EB;

(5)

siekiant patikslinti, ar į direktyvų taikymo sritį įtrauktos visos konkrečios daržovių rūšies veislės, ar tik tam tikros jų grupės, direktyvose 2002/55/EB ir 2008/72/EB pateiktos rūšių lentelės turėtų būti iš dalies pakeistos. Atitinkami daržovių rūšių botaniniai pavadinimai ir su jais susiję grupių pavadinimai turėtų būti pateikti hierarchine tvarka, kad būtų pašalinta bet kokia galima dviprasmybė, susijusi su atitinkamos rūšies veislėmis;

(6)

taikant skirtingų rūšių veislių hibridizacijos ir vienos rūšies veislių hibridizacijos metodus, gali būti sukurtos tokios daržovių veislės, kurios nėra įtrauktos nė į vieną nustatytą rūšį ar grupę. Siekiant tokius veislių tipus įtraukti į Direktyvos 2002/55/EB taikymo sritį, į rūšių sąrašą reikėtų įtraukti tos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies b punkte pateiktame sąraše nurodytų rūšių ir grupių hibridus;

(7)

Direktyvos 2002/55/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte pateiktame sąraše nurodytos grupės prireikus taip pat turėtų būti įtrauktos į tos direktyvos II priedo 3 punkto a papunktyje ir III priedo 2 punkte pateiktus sąrašus;

(8)

todėl direktyvos 2002/55/EB, 2008/72/EB ir 93/61/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

(9)

be to, Direktyva 93/61/EEB įgyvendinamas Tarybos direktyvos 92/33/EEB (4) 4 straipsnis, panaikintas ir pakeistas Direktyvos 2008/72/EB 4 straipsniu. Direktyvos 93/61/EEB priede pateiktas sąrašas, kuriame nurodytos sąlygos, kurias turi atitikti daržovių dauginamoji medžiaga, ir išvardytos tos rūšys bei kenksmingieji organizmai, kurie blogina jų kokybę;

(10)

atnaujinant atitinkamą sąrašą, Direktyvoje 93/61/EEB pateikti tam tikrų rūšių botaniniai pavadinimai turėtų būti atnaujinti atsižvelgiant į naujausias mokslines žinias;

(11)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/55/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2002/55/EB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos priedo A dalį.

2 straipsnis

Direktyvos 2008/72/EB daliniai pakeitimai

Direktyvos 2008/72/EB II priedas pakeičiamas šios direktyvos priedo B dalies tekstu.

3 straipsnis

Direktyvos 93/61/EEB daliniai pakeitimai

Direktyvos 93/61/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šios Direktyvos priedo C dalį.

4 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2020 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 33.

(2)  OL L 205, 2008 8 1, p. 28.

(3)  OL L 250, 1993 10 7, p. 19.

(4)  1992 m. balandžio 28 d. Tarybos Direktyva 92/33/EEB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą (OL L 157, 1992 6 10, p. 1).


PRIEDAS

A DALIS

Direktyva 2002/55/EB iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

 

Allium cepa L.

Cepa grupė (Valgomasis svogūnas)

Aggregatum grupė (Valgomasis svogūnėlis)

 

Allium fistulosum L. (Tuščialaiškis česnakas)

visos veislės

 

Allium porrum L. (Daržinis poras)

visos veislės

 

Allium sativum L. (Valgomasis česnakas)

visos veislės

 

Allium schoenoprasum L. (Laiškinis česnakas)

visos veislės

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Daržinis builis)

visos veislės

 

Apium graveolens L.

Lapkotinių salierų grupė

Gumbinių salierų grupė

 

Asparagus officinalis L. (Vaistinis smidras)

visos veislės

 

Beta vulgaris L.

Burokėlių grupė (Raudonasis burokėlis)

Tankiųjų lapinių burokėlių grupė (Lapinis burokėlis arba mangoldas)

 

Brassica oleracea L.

Lapinių kopūstų grupė

Žiedinių kopūstų grupė

Gūžinių kopūstų grupė (Raudongūžis kopūstas ir baltagūžis kopūstas)

Briuselinių kopūstų grupė

Ropinių kopūstų grupė

Savojinių kopūstų grupė

Brokolinių kopūstų grupė (Brokolinis kopūstas)

Palmiškųjų kopūstų grupė

Portugalinių kopūstų grupė (Portugalinis kopūstas)

 

Brassica rapa L.

Kininių kopūstų grupė

Ropių grupė

 

Capsicum annuum L. (Vienametė paprika)

visos veislės

 

Cichorium endivia L. (Salotinė trūkažolė)

visos veislės

 

Cichorium intybus L.

Gūžinių trūkažolių grupė

Lapinių trūkažolių grupė (Paprastoji trūkažolė arba garbiniuotoji trūkažolė)

Pramoninių (šakniavaisinių) trūkažolių grupė

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Tikrasis arbūzas)

visos veislės

 

Cucumis melo L. (Melionas)

visos veislės

 

Cucumis sativus L.

Paprastųjų ilgavaisių agurkų grupė

Paprastųjų trumpavaisių agurkų grupė

 

Cucurbita maxima Duchesne (Didysis moliūgas)

visos veislės

 

Cucurbita pepo L. (Paprastasis moliūgas, įskaitant subrendusius moliūgus ir kiaušininius aguročius, arba cukinija, įskaitant jaunus kiaušininius aguročius)

visos veislės

 

Cynara cardunculus L.

Daržovinių artišokų grupė

Dygiųjų artišokų grupė

 

Daucus carota L. (Paprastoji morka ir pašarinė morka)

visos veislės

 

Foeniculum vulgare Mill. (Paprastasis pankolis)

Azorinių pankolių grupė

 

Lactuca sativa L. (Sėjamoji salota)

visos veislės

 

Solanum lycopersicum L. (Valgomasis pomidoras)

visos veislės

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Lapinių petražolių grupė

Šakninių petražolių grupė

 

Phaseolus coccineus L. (Raudonžiedė pupelė)

visos veislės

 

Phaseolus vulgaris L.

Žemaūgių pupelių grupė

Vijoklinių pupelių grupė

 

Pisum sativum L.

Gliaudomųjų žirnių grupė

Raukšlėtųjų žirnių grupė

Cukrinių žirnių grupė

 

Raphanus sativus L.

Ridikėlių grupė

Juodųjų ridikų grupė

 

Rheum rhabarbarum L. (Rabarbaras)

visos veislės

 

Scorzonera hispanica L. (Valgomoji gelteklė)

visos veislės

 

Solanum melongena L. (Baklažanas)

visos veislės

 

Spinacia oleracea L. (Daržinis špinatas)

visos veislės

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Salotinė sultenė)

visos veislės

 

Vicia faba L. (Pupa)

visos veislės

 

Zea mays L.

Cukrinių kukurūzų grupė

Kietųjų kukurūzų grupė

Visi pirmiau išvardytų rūšių ir grupių hibridai.“;

2)

II priedo 3 punkto a papunktyje pateiktos lentelės pirmojoje skiltyje visi įrašai, esantys tarp „Asparagus officinalis“ ir „Cichorium endivia“, pakeičiami taip:

 

Beta vulgaris (burokėlių grupė)

 

Beta vulgaris (išskyrus burokėlių grupę)

 

Brassica oleracea (žiedinių kopūstų grupė)

 

Brassica oleracea (išskyrus žiedinių kopūstų grupę)

 

Brassica rapa (kininių kopūstų grupė)

 

Brassica rapa (ropių grupė)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (gūžinių trūkažolių grupė, lapinių trūkažolių grupė)

 

Cichorium intybus (pramoninių (šakniavaisinių) trūkažolių grupė)“;

3)

III priedo 2 punkte pateiktos lentelės pirmoje skiltyje visi įrašai, esantys tarp „Capsicum annuum“ ir „Cichorium endivia“, pakeičiami taip:

 

Cichorium intybus (gūžinių trūkažolių grupė, lapinių trūkažolių grupė)

 

Cichorium intybus (pramoninių (šakniavaisinių) trūkažolių grupė)“.

B DALIS

„II PRIEDAS

Genčių ir rūšių, minimų 1 straipsnio 2 dalyje, sąrašas

Allium cepa L.

Cepa grupė (Valgomasis svogūnas)

Aggregatum grupė (Valgomasis svogūnėlis)

Allium fistulosum L. (Tuščialaiškis česnakas)

visos veislės

Allium porrum L. (Daržinis poras)

visos veislės

Allium sativum L. (Valgomasis česnakas)

visos veislės

Allium schoenoprasum L. (Laiškinis česnakas)

visos veislės

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Daržinis builis)

visos veislės

Apium graveolens L.

Lapkotinių salierų grupė

Gumbinių salierų grupė

Asparagus officinalis L. (Vaistinis smidras)

visos veislės

Beta vulgaris L.

Burokėlių grupė (Raudonasis burokėlis)

Tankiųjų lapinių burokėlių grupė (Lapinis burokėlis arba mangoldas)

Brassica oleracea L.

Lapinių kopūstų grupė

Žiedinių kopūstų grupė

Gūžinių kopūstų grupė (Raudongūžis kopūstas ir baltagūžis kopūstas)

Briuselinių kopūstų grupė

Ropinių kopūstų grupė

Savojinių kopūstų grupė

Brokolinių kopūstų grupė (Brokolinis kopūstas)

Palmiškųjų kopūstų grupė

Portugalinių kopūstų grupė (Portugalinis kopūstas)

Brassica rapa L.

Kininių kopūstų grupė

Ropių grupė

Capsicum annuum L. (Vienametė paprika)

visos veislės

Cichorium endivia L. (Salotinė trūkažolė)

visos veislės

Cichorium intybus L.

Gūžinių trūkažolių grupė

Lapinių trūkažolių grupė (Paprastoji trūkažolė arba garbiniuotoji trūkažolė)

Pramoninių (šakniavaisinių) trūkažolių grupė

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Tikrasis arbūzas)

visos veislės

Cucumis melo L. (Melionas)

visos veislės

Cucumis sativus L.

Paprastųjų ilgavaisių agurkų grupė

Paprastųjų trumpavaisių agurkų grupė

Cucurbita maxima Duchesne (Didysis moliūgas)

visos veislės

Cucurbita pepo L. (Paprastasis moliūgas, įskaitant subrendusius moliūgus ir kiaušininius aguročius, arba cukinija, įskaitant jaunus kiaušininius aguročius)

visos veislės

Cynara cardunculus L.

Daržovinių artišokų grupė

Dygiųjų artišokų grupė

Daucus carota L. (Paprastoji morka ir pašarinė morka)

visos veislės

Foeniculum vulgare Mill. (Paprastasis pankolis)

Azorinių pankolių grupė

Lactuca sativa L. (Sėjamoji salota)

visos veislės

Solanum lycopersicum L. (Valgomasis pomidoras)

visos veislės

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Lapinių petražolių grupė

Šakninių petražolių grupė

Phaseolus coccineus L. (Raudonžiedė pupelė)

visos veislės

Phaseolus vulgaris L.

Žemaūgių pupelių grupė

Vijoklinių pupelių grupė

Pisum sativum L.

Gliaudomųjų žirnių grupė

Raukšlėtųjų žirnių grupė

Cukrinių žirnių grupė

Raphanus sativus L.

Ridikėlių grupė

Juodųjų ridikų grupė

Rheum rhabarbarum L. (Rabarbaras)

visos veislės

Scorzonera hispanica L. (Valgomoji gelteklė)

visos veislės

Solanum melongena L. (Baklažanas)

visos veislės

Spinacia oleracea L. (Daržinis špinatas)

visos veislės

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Salotinė sultenė)

visos veislės

Vicia faba L. (Pupa)

visos veislės

Zea mays L.

Cukrinių kukurūzų grupė

Kietųjų kukurūzų grupė.

C DALIS

Direktyvos 93/61/EEB priedo lentelės pirmoji skiltis „Gentis arba rūšis“ iš dalies keičiama taip:

a)

žodžiai „Allium ascalonicum“ pakeičiami žodžiais „Allium cepaAggregatum grupė“;

b)

žodžiai „Allium cepa“ pakeičiami žodžiais „Allium cepaCepa grupė“;

c)

žodžiai „Brassica pekinensis“ pakeičiami žodžiais „Brassica rapa – kininių kopūstų grupė“;

d)

žodžiai „Lycopersicon lycopersicum“ pakeičiami žodžiais „Solanum lycopersicum“.


Top