EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0460

2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/460, kuriuo dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/791

OJ L 80, 22.3.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/460/oj

22.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 80/8


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/460

2019 m. sausio 30 d.

kuriuo dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 1 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nenuspręs pratęsti termino, Sutartys Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustos galioti nuo Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nėra, praėjus dvejiems metams po to pranešimo gavimo;

(2)

Susitarime dėl išstojimo, dėl kurio susitarė derybininkai, nustatyta Sąjungos teisės nuostatų taikymo Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje tvarka po to, kai Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti. Jeigu tas susitarimas įsigalios, Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, įskaitant jo 1 straipsnio 4 dalies a punkte numatytą išimtį, pagal tą susitarimą Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje bus taikomas pereinamuoju laikotarpiu ir pasibaigus tam laikotarpiui nustos būti taikomas;

(3)

Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, jeigu nebūtų jokių specialių nuostatų, Reglamento (ES) Nr. 648/2012 1 straipsnio 4 dalies a punkte numatyta išimtis Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariams, kitoms panašias funkcijas atliekančioms valstybių narių įstaigoms ir kitoms Sąjungos valstybinėms įstaigoms, kurios įpareigotos valdyti arba dalyvauja valdant valstybės skolą, nebebus taikoma Jungtinės Karalystės centriniam bankui arba kitoms valstybinėms įstaigoms, kurios įpareigotos valdyti arba dalyvauja valdant valstybės skolą;

(4)

Komisija įvertino centrinių bankų ir valstybinių įstaigų, kurios įpareigotos valdyti arba dalyvauja valdant valstybės skolą, traktavimą pagal Jungtinėje Karalystėje po jos išstojimo iš Sąjungos taikytinus teisės aktus ir savo išvadas pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai. Visų pirma, Komisija atliko to traktavimo ir šių įstaigų ir centrinių bankų Jungtinėje Karalystėje sudarytiems išvestinių finansinių priemonių sandoriams taikomų rizikos valdymo standartų lyginamąją analizę;

(5)

Komisija savo vertinime padarė išvadą, kad Jungtinės Karalystės centriniam bankui ir valstybinėms įstaigoms, kurios įpareigotos valdyti arba dalyvauja valdant valstybės skolą, turėtų būti netaikomi Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatyti tarpuskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimai ir reikalavimas taikyti rizikos mažinimo priemones sandoriams, kurių tarpuskaita neatliekama;

(6)

Jungtinės Karalystės institucijos pateikė patikinimą dėl ECBS narių statuso, teisių ir pareigų, taip pat dėl savo ketinimo ECBS nariams, kitoms panašias funkcijas atliekančioms valstybių narių įstaigoms ir kitoms Sąjungos valstybinėms įstaigoms, kurios įpareigotos valdyti arba dalyvauja valdant valstybės skolą, taikyti išimtį, panašią į numatytąją Reglamento (ES) Nr. 648/2012 1 straipsnio 4 dalyje;

(7)

todėl Jungtinės Karalystės centrinis bankas ir valstybinės įstaigos, kurios įpareigotos valdyti arba dalyvauja valdant Jungtinės Karalystės valstybės skolą, turėtų būti įtrauktos į Reglamente (ES) Nr. 648/2012 pateiktą subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašą;

(8)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

Komisija toliau reguliariai stebi, kaip traktuojami tie centriniai bankai ir valstybinės įstaigos, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 648/2012 1 straipsnio 4 dalies c punkte pateiktame sąraše, kuriems netaikomi tarpuskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimai. Tas sąrašas gali būti atnaujintas atsižvelgiant į reglamentavimo tvarkos raidą tose trečiosiose valstybėse ir visus svarbius naujus informacijos šaltinius. Atlikus tokį pakartotinį vertinimą, tam tikros trečiosios valstybės galėtų būti išbrauktos iš subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašo;

(10)

šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir būti taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustoja būti taikomas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 1 straipsnio 4 dalies c punktas papildomas ix papunkčiu:

„ix)

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustoja būti taikomas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.


Top