EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1882

2018 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1882 dėl tam tikrų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių taikymo į sąrašą įtrauktų ligų kategorijoms, kuriuo nustatomas rūšių ir rūšių grupių, keliančių didelę tų į sąrašą įtrauktų ligų plitimo riziką, sąrašas (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/7920

OJ L 308, 4.12.2018, p. 21–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj

4.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1882

2018 m. gruodžio 3 d.

dėl tam tikrų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių taikymo į sąrašą įtrauktų ligų kategorijoms, kuriuo nustatomas rūšių ir rūšių grupių, keliančių didelę tų į sąrašą įtrauktų ligų plitimo riziką, sąrašas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktą“) (1), visų pirma į jo 8 straipsnio 2 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2016/429 nustatomos ligų, kurios perduodamos gyvūnams arba žmonėms, prevencijos ir kontrolės taisyklės, įskaitant prioritetų, susijusių su Sąjungos lygmeniu susirūpinimą keliančiomis į sąrašą įtrauktomis ligomis, nustatymą ir tų ligų suskirstymą į kategorijas. Reglamento (ES) 2016/429 5 straipsnyje nustatyta, kad konkrečioms ligoms taikomos ligų prevencijos ir kontrolės taisyklės yra taikomos į sąrašą įtrauktoms ligoms, kaip nurodyta to reglamento tame straipsnyje ir II priede. Reglamento (ES) 2016/429 II priedas iš dalies pakeistas Komisijos deleguotuoju reglamentu 2018/1629 (2), o tie pakeitimai taikomi nuo 2021 m. balandžio 21 d.;

(2)

į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklės turėtų būti taikomos tik toms rūšims ir rūšių grupėms, kurios tokias į sąrašą įtrauktas ligas gali perduoti, nes yra joms imlios arba yra užkrato pernešėjos;

(3)

į sąrašą įtrauktoms ligoms būtina taikyti kitokias valdymo priemones, kaip nustatyta ligų prevencijos ir kontrolės taisyklėse, numatytose Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnyje, ir atsižvelgiant į galimą jų poveikio gyvūnų arba visuomenės sveikatai, ekonomikai, visuomenei ar aplinkai dydį. Šios priemonės gali būti labai įvairios: viena vertus, tai gali būti paprastos pareigos ir prievolės, pavyzdžiui, teikti ataskaitas ir pranešti apie į sąrašą įtrauktos ligos faktinius arba įtariamus atvejus ir ligos likvidavimo programas, kita vertus, tai gali būti visa apimančios Sąjungos lygmens konkrečios ligos priežiūros ir likvidavimo priemonės, taip pat priemonės, susijusios su gyvūnų ir gyvūninių produktų judėjimu Sąjungoje ir jų įvežimu į Sąjungą;

(4)

siekiant į sąrašą įtraukti konkrečias rūšis arba rūšių grupes, kurioms taikomos Reglamente (ES) 2016/429 nustatytos ligų prevencijos ir kontrolės taisyklės, to reglamento 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei IV priede nustatyti tam tikri kriterijai, taip pat tų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių taikymo į sąrašą įtrauktoms ligoms metodai;

(5)

Komisija, padedama Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) ir naudodamasi ES gyvūnų sveikatos etaloninių laboratorijų teikiamomis mokslo žiniomis, atliko sisteminį į sąrašą įtrauktų ligų, dėl kurių reikia imtis Sąjungos veiksmų, vertinimą. Be to, ji atsižvelgė į turimą Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos informaciją;

(6)

atlikdama sisteminį vertinimą, Komisija taip pat atsižvelgė į įvairius veiksnius, kaip antai rūšis, kurios yra imlios tam tikroms į sąrašą įtrauktoms ligoms, ligų židinius ir ligų pernešėjus, taip pat į tai, ar šiuo metu Sąjungoje yra į sąrašą įtrauktos ligos atvejų, ir tai, kaip gyvūnai į sąrašą įtrauktą ligą perduoda kitiems gyvūnams ir žmonėms ir jos galimą poveikį gyvūnų ir žmonių sveikatai, įskaitant sergamumo ir mirtingumo rodiklius. Atliekant sisteminį vertinimą taip pat atsižvelgta į platesnį šių į sąrašą įtrauktų ligų poveikį, pvz., jų poveikį ekonomikai, visuomenei, gyvūnų gerovei, aplinkai ir biologinei įvairovei;

(7)

sisteminiam vertinimui atlikti EFSA pagal Reglamento (ES) 2016/429 8 straipsnio 3 dalį ir IV priedą pateikė mokslines nuomones dėl galvijų bruceliozės (Brucella abortus), B. melitensis ir B. suis infekcijos (3), Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae ir M. tuberculosis) infekcijos (4), mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcijos (5), juodligės (6), tripanozomozės (Trypanosoma evansi(7), Ebolos virusinės ligos (8), paratuberkuliozės (9), japoniškojo encefalito (10), Vakarų Nilo karštligės (11), Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC infekcijos (kontaginės galvijų pleuropneumonijos) (12), infekcinio galvijų rinotracheito/infekcinio pustulinio vulvovaginito (13), galvijų virusinės diarėjos (14), galvijų (genitalijų) kampilobakteriozės (15), trichomonozės (16), enzootinės galvijų leukozės (17), kontaginės ožkų pleuropneumonijos (18), avių epididimito (Brucella ovis(19), Venesuelos arklių encefalomielito (20), rytų ir vakarų arklių encefalomielito (21), Aujeskio ligos viruso infekcijos (22), kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo viruso infekcijos (23), paukščių mikoplazmozės (Mycoplasma gallisepticum ir M. meleagridis(24), Salmonella Pullorum, S.Gallinarum ir S. arizonae infekcijos (25), mažai patogeniško paukščių gripo virusų infekcijos (26), užsikrėtimo kenkėju Varroa spp. (varozės) (27), užsikrėtimo Batrachochytrium salamandrivorans (28) ir Koi herpeso viruso infekcijos (29) ir laikėsi metodo, nustatyto 2017 m. balandžio 5 d. jos priimtoje mokslinėje nuomonėje dėl gyvūnų ligų įtraukimo į sąrašą ir suskirstymo į kategorijas vertinimo ad hoc metodo pagal Gyvūnų sveikatos teisės aktą (30);

(8)

Reglamentas (ES) 2016/429 taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d., todėl šiame reglamente numatytos priemonės taip pat turėtų būti taikomos nuo tos dienos;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys

1)   A kategorijos liga– į sąrašą įtraukta liga, kurios atvejų Sąjungoje paprastai nepasitaiko ir kurią vos tik nustačius būtina nedelsiant imtis likvidavimo priemonių, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies a punkte;

2)   B kategorijos liga– į sąrašą įtraukta liga, kuri turi būti kontroliuojama visose valstybėse narėse, siekiant ją išnaikinti visoje Sąjungoje, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies b punkte;

3)   C kategorijos liga– į sąrašą įtraukta liga, kuri yra aktuali kai kurioms valstybėms narėms ir dėl kurios reikia imtis priemonių, kad ji neplistų į oficialiai neužkrėstas Sąjungos dalis arba į tas Sąjungos dalis, kuriose įgyvendinamos atitinkamos į sąrašą įtrauktos ligos likvidavimo programos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies c punkte;

4)   D kategorijos liga– į sąrašą įtraukta liga, dėl kurios reikalingos priemonės, kad patekusi į Sąjungą arba dėl perkėlimo ar vežimo tarp valstybių narių ji neišplistų, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies d punkte;

5)   E kategorijos liga– į sąrašą įtraukta liga, dėl kurios reikia vykdyti priežiūrą Sąjungoje, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies e punkte.

2 straipsnis

Į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklės, nurodytos Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalyje, taikomos į sąrašą įtrauktų rūšių ir jų grupių, nurodytų šio reglamento priede pateiktoje lentelėje, į sąrašą įtrauktų ligų kategorijoms.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2018 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1629, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės akto“), II priede išdėstytų ligų sąrašas (OL L 272, 2018 10 31, p. 11).

(3)  EFSA Journal 2017;15(7):4889.

(4)  EFSA Journal 2017;15(8):4959.

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4957.

(6)  EFSA Journal 2017;15(7):4958.

(7)  EFSA Journal 2017;15(7):4892.

(8)  EFSA Journal 2017;15(7):4890.

(9)  EFSA Journal 2017;15(7):4960.

(10)  EFSA Journal 2017;15(7):4948.

(11)  EFSA Journal 2017;15(8):4955.

(12)  EFSA Journal 2017;15(10):4995.

(13)  EFSA Journal 2017;15(7):4947.

(14)  EFSA Journal 2017;15(8):4952.

(15)  EFSA Journal 2017;15(10):4990.

(16)  EFSA Journal 2017;15(10):4992.

(17)  EFSA Journal 2017;15(8):4956.

(18)  EFSA Journal 2017;15(10):4996.

(19)  EFSA Journal 2017;15(10):4994.

(20)  EFSA Journal 2017;15(8):4950.

(21)  EFSA Journal 2017;15(7):4946.

(22)  EFSA Journal 2017;15(7):4888.

(23)  EFSA Journal 2017;15(7):4949.

(24)  EFSA Journal 2017;15(8):4953.

(25)  EFSA Journal 2017;15(8):4954.

(26)  EFSA Journal 2017;15(7):4891.

(27)  EFSA Journal 2017;15(10):4997.

(28)  EFSA Journal 2017;15(11):5071.

(29)  EFSA Journal 2017;15(7):4907.

(30)  EFSA Journal 2017;15(7):4783.


PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTA LENTELĖ

Į sąrašą įtrauktos ligos pavadinimas

Į sąrašą įtrauktos ligos kategorija

Į sąrašą įtrauktos rūšys

Rūšys ir rūšių grupė

Pernešėjų rūšys

Snukio ir nagų liga

A+D+E

Artiodactyla, Proboscidea

 

Galvijų maro viruso infekcija

A+D+E

Artiodactyla

 

Rifto slėnio karštligės infekcija

A+D+E

Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea

Culicidae

Galvijų bruceliozės (Brucella abortus), B. melitensis, B. suis infekcija

B+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

 

D+E

Artiodactyla, išskyrus Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

E

Perissodactyla, Carnivora, Lagomorpha

Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) infekcija

B+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

D+E

Artiodactyla, išskyrus Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

E

Mammalia (sausumos)

Pasiutligės viruso infekcija

B+D+E

Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae

 

E

Chiroptera

Užsikrėtimas Echinococcus multilocularis

C+D+E

Canidae

 

Mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcija

C+D+E

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae

Culicoides spp.

Epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcija

D+E

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae

Culicoides spp.

Juodligė

D+E

Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea

 

Tripanozomozė (Trypanosoma evansi)

D+E

Equidae, Artiodactyla

Tabanidae

Ebolos virusinė liga

D+E

Nežmoginiai primatai (beždžionės)

 

Paratuberkuliozė

E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae

 

Japoniškasis encefalitas

E

Equidae

Culicidae

Vakarų Nilo karštligė

E

Equidae, Aves

Culicidae

Ku (Q) karštligė

E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

 

Gumbelinės viruso infekcija

A+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

Hematofaginiai nariuotakojai

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC infekcija (kontaginė galvijų pleuropneumonija)

A+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Syncerus cafer

 

Infekcinis galvijų rinotracheitas/infekcinis pustulinis vulvovaginitas

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

D+E

Camelidae, Cervidae

Galvijų virusinė diarėja

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Galvijų (genitalijų) kampilobakteriozė

D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Trichomonozė

D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Enzootinė galvijų leukozė

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Avių ir ožkų raupai

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp.

 

Smulkiųjų atrajotojų maro viruso infekcija

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae

 

Kontaginė ožkų pleuropneumonija

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp., Gazella ssp.

 

Avių epididimitas (Brucella ovis)

D+E

Ovis ssp., Capra ssp.

 

Afrikinė arklių liga

A+D+E

Equidae

Culicoides spp.

Įnosių (Burkholderia mallei) infekcija

A+D+E

Equidae, Capra ssp., Camelidae

 

Arklių virusinio arterito infekcija

D+E

Equidae

 

Arklių infekcinė anemija

D+E

Equidae

Tabanidae

Kergimo liga

D+E

Equidae

 

Venesuelos arklių encefalomielitas

D+E

Equidae

Culicidae

Kontaginis arklių metritas

D+E

Equidae

 

Rytų ir vakarų arklių encefalomielitas

E

Equidae

Culicidae

Klasikinis kiaulių maras

A+D+E

Suidae, Tayassuidae

 

Afrikinis kiaulių maras

A+D+E

Suidae

Ornithodoros

Aujeskio ligos viruso infekcija

C+D+E

Suidae

 

Kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo viruso infekcija

D+E

Suidae

 

Labai patogeniškas paukščių gripas

A+D+E

Aves

 

Niukaslo ligos viruso infekcija

A+D+E

Aves

 

Paukščių mikoplazmozė (Mycoplasma gallisepticum ir M. meleagridis)

D+E

Gallus gallus, Meleagris gallopavo

 

Salmonella Pullorum, S. Gallinarum, S. arizonae infekcija

D+E

Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

 

Mažai patogeniško paukščių gripo virusų infekcija

D+E

Aves

 

Paukščių chlamidiozė

D+E

Psittaciformes

 

Užsikrėtimas kenkėju Varroa spp. (varozė)

C+D+E

Apis

 

Užsikrėtimas bitiniu žvilgvabaliu (Aethina tumida)

D+E

Apis, Bombus ssp.

 

Amerikinis bičių perų puvinys

D+E

Apis

 

Užsikrėtimas Tropilaelaps spp.

D+E

Apis

 

Užsikrėtimas Batrachochytrium salamandrivorans

D+E

Caudata

 

Epizootinė hematopoetinė nekrozė

A+D+E

Vaivorykštinis upėtakis (Oncorhynchus mykiss), paprastasis europinis ešerys (Perca fluviatilis)

Margasis plačiakaktis (Aristichthys nobilis), sidabrinis karosas (Carassius auratus), auksinis karosas (Carassius carassius), paprastasis karpis (Cyprinus carpio), baltasis plačiakaktis (Hypophthalmichthys molitrix), strepečiai (Leuciscus spp.), paprastoji kuoja (Rutilus rutilus), paprastoji raudė (Scardinius erythrophthalmus), paprastasis lynas (Tinca tinca)

Virusinė hemoraginė septicemija

C+D+E

Paprastosios silkės (Clupea spp.), sykai (Coregonus ssp.), europinė lydeka (Esox lucius), juodadėmė menkė (Melanogrammus aeglefinus), didžiagalvė menkė (Gadus macrocephalus), atlantinė menkė (Gadus morhua), rytinės lašišos (Oncorhynchus spp.), vaivorykštinis upėtakis (Oncorhynchus mykiss), vėgėlė (Onos mustelus), paprastasis šlakys (Salmo trutta), paprastasis otas (Scophthalmus maximus), atlantinis šprotas (Sprattus sprattus), europinis kiršlys (Thymallus thymallus), azijinė paltusžuvė (Paralichthys olivaceus), marmurinis upėtakis (Salmo marmoratus), upėtakinė palija (Salvelinus namaycush), lūpažuvinės (Labridae spp.), apvaliapelekinės (Cyclopteridae spp.)

Didysis eršketas (Huso huso), rusinis eršketas (Acipenser gueldenstaedtii), sterlė (Acipenser ruthenus), žvaigždėtasis eršketas (Acipenser stellatus), atlantinis eršketas (Acipenser sturio), sibirinis eršketas (Acipenser baerii), margasis plačiakaktis (Aristichthys nobilis), sidabrinis karosas (Carassius auratus), auksinis karosas (Carassius carassius), paprastasis karpis (Cyprinus carpio), baltasis plačiakaktis (Hypophthalmichthys molitrix), strepečiai (Leuciscus spp.), paprastoji kuoja (Rutilus rutilus), paprastoji raudė (Scardinius erythrophthalmus), paprastasis lynas (Tinca tinca), afrikinis šamas plėšikas (Clarias gariepinus), europinė lydeka (Esox lucius), amerikinės katžuvės (Ictalurus spp.), juodoji katžuvė (Ameiurus melas), baltoji katžuvė (Ictalurus punctatus), paprastasis pangasijas (Pangasius pangasius), sterkas (Sander lucioperca), paprastasis šamas (Silurus glanis), paprastasis vilkešeris (Dicentrarchus labrax), baltasis dryžasis ešerys (Morone chrysops x Morone saxatilis), didžiagalvė kefalė (Mugil cephalus), raudonasis kuprys (Sciaenops ocellatus), paprastasis sidabrinis kuprys (Argyrosomus regius), šviesioji umbrina (Umbrina cirrosa), tunai (Thunnus spp.), paprastasis tunas (Thunnus thynnus), baltasis gruperis (Epinephelus aeneus), rudasis gruperis (Epinephelus marginatus), senegalinis jūrų liežuvis (Solea senegalensis), europinis jūrų liežuvis (Solea solea), raudonasis pagelas (Pagellus erythrinus), paprastasis dančius (Dentex dentex), auksaspalvis sparas (Sparus aurata), baltasis sargas (Diplodus sargus), raudonpelekis pagelas (Pagellus bogaraveo), raudonasis pagras (Pagrus major), dryžasis sargas (Diplodus puntazzo), snapasnukis sargas (Diplodus vulgaris), paprastasis pagras (Pagrus pagrus), auksinis chromis (Oreochromis), upokšninė šalvis (Salvelinus fontinalis), alpinė šalvis (Salvelinus alpinus)

Infekcinė hematopoetinė nekrozė

C+D+E

Keta (Oncorhynchus keta), didžioji lašiša (Oncorhynchus kisutch), japoninė lašiša (Oncorhynchus masou), vaivorykštinis upėtakis (Oncorhynchus mykiss), raudonoji lašiša (Oncorhynchus nerka), rausvoji lašiša (Oncorhynchus rhodurus), karališkoji lašiša (Oncorhynchus tshawytscha), atlantinė lašiša (Salmo salar), upėtakinė palija (Salvelinus namaycush), marmurinis upėtakis (Salmo marmoratus), upokšninė šalvis (Salvelinus fontinalis), alpinė šalvis (Salvelinus alpinus), sibirinė palija (Salvelinus leucomaenis)

Didysis eršketas (Huso huso), rusinis eršketas (Acipenser gueldenstaedtii), sterlė (Acipenser ruthenus), žvaigždėtasis eršketas (Acipenser stellatus), atlantinis eršketas (Acipenser sturio), sibirinis eršketas (Acipenser Baerii), margasis plačiakaktis (Aristichthys nobilis), sidabrinis karosas (Carassius auratus), auksinis karosas (Carassius carassius), paprastasis karpis (Cyprinus carpio), baltasis plačiakaktis (Hypophthalmichthys molitrix), strepečiai (Leuciscus spp.), paprastoji kuoja (Rutilus rutilus), paprastoji raudė (Scardinius erythrophthalmus), paprastasis lynas (Tinca tinca), afrikinis šamas plėšikas (Clarias gariepinus), amerikinės katžuvės (Ictalurus spp.), juodoji katžuvė (Ameiurus melas), baltoji katžuvė (Ictalurus punctatus), paprastasis pangasijas (Pangasius pangasius), sterkas (Sander lucioperca), paprastasis šamas (Silurus glanis), atlantinis paltusas (Hippoglossus hippoglossus), europinė upinė plekšnė (Platichthys flesus), atlantinė menkė (Gadus morhua), juodadėmė menkė (Melanogrammus aeglefinus), plačiažnyplis vėžys (Astacus astacus), žymėtasis vėžys (Pacifastacus leniusculus), raudonasis pelkinis vėžys (Procambarus clarkii)

HPR genotipo su iškrita infekcinės lašišų anemijos viruso sukelta infekcija

C+D+E

Vaivorykštinis upėtakis (Oncorhynchus mykiss), atlantinė lašiša (Salmo salar), paprastasis šlakis (Salmo trutta)

 

Koi herpeso viruso infekcija

E

Paprastasis karpis (Cyprinus carpio)

Sidabrinis karosas (Carassius auratus), baltasis amūras (Ctenopharyngodon idella)

Mikrocytos mackini infekcija

A+D+E

Didžioji austrė (Crassostrea gigas), amerikinė austrė (Crassostrea virginica), Ramiojo vandenyno plokščioji austrė (Ostrea conchaphila), europinė plokščioji austrė (Ostrea edulis)

 

Perkinsus marinus infekcija

A+D+E

Didžioji austrė (Crassostrea gigas), amerikinė austrė (Crassostrea virginica)

Europinis omaras (Homarus gammarus), dešimtkojai vėžiai (Brachyura spp.), paprastasis melsvažnyplis vėžys (Cherax destructor), didžioji upinė krevetė (Macrobrachium rosenbergii), dygliuotieji langustai (Palinurus spp.), švelnusis krabas plaukikas (Portunus puber), indinis dumblinis krabas (Scylla serrata), indinė krevetė (Penaeus indicus), japoninė krevetė (Penaeus japonicus), rainoji karališkoji krevetė (Penaeus kerathurus), mėlynoji krevetė (Penaeus stylirostris), baltakojė krevetė (Penaeus vannamei)

Bonamia exitiosa infekcija

C+D+E

Australinė purvo austrė (Ostrea angasi), čilinė plokščioji austrė (Ostrea chilensis), europinė plokščioji austrė (Ostrea edulis)

Portugalinė austrė (Crassostrea angulata), didžioji austrė (Crassostrea gigas), amerikinė austrė (Crassostrea virginica)

Bonamiozė

C+D+E

Australinė purvo austrė (Ostrea angasi), čilinė plokščioji austrė (Ostrea chilensis), Ramiojo vandenyno plokščioji austrė (Ostrea conchaphila), azijinė austrė (Ostrea denselammellosa), europinė plokščioji austrė (Ostrea edulis), argentininė austrė (Ostrea puelchana)

Paprastoji širdutė (Cerastoderma edule), Viduržemio jūros drugenis (Donax trunculus), smėlinė mija (Mya arenaria), paprastoji kietoji venera (Mercenaria mercenaria), japoninė meilutė (Meretrix lusoria), didžioji venera (Ruditapes decussatus), japoninė venerupė (Ruditapes philippinarum), spindulinė venera (Venerupis aurea), mažoji venera (Venerupis pullastra), geldutė (Venus verrucosa), didžioji šukutė (Pecten maximus)

Marteiliozė

C+D+E

Australinė purvo austrė (Ostrea angasi), čilinė plokščioji austrė (Ostrea chilensis), europinė plokščioji austrė (Ostrea edulis)

Paprastoji širdutė (Cerastoderma edule), Viduržemio jūros drugenis (Donax trunculus), smėlinė mija (Mya arenaria), paprastoji kietoji venera (Mercenaria mercenaria), japoninė meilutė (Meretrix lusoria), didžioji venera (Ruditapes decussatus), japoninė venerupė (Ruditapes philippinarum), spindulinė venera (Venerupis aurea), mažoji venera (Venerupis pullastra), geldutė (Venus verrucosa)

Taura sindromo viruso infekcija

A+D+E

Šiaurinė baltoji krevetė (Penaeus setiferus), Vidurio Amerikos mėlynoji krevetė (Penaeus stylirostris), Vidurio Amerikos krevetė (Penaeus vannamei)

Valgomieji jūrų moliuskai (Atrina spp.), paprastoji bukcina (Buccinum undatum), portugalinė austrė (Crassostrea angulata), paprastoji širdutė (Cerastoderma edule), didžioji austrė (Crassostrea gigas), amerikinė austrė (Crassostrea virginica), Viduržemio jūros drugenis (Donax trunculus), diskinė jūrų ausis (Haliotis discus hannai), jūrinė ausis (Haliotis tuberculata), paprastoji litorina (Littorina littorea), paprastoji kietoji venera (Mercenaria mercenaria), japoninė meilutė (Meretrix lusoria), smėlinė mija (Mya arenaria), paprastoji midija (Mytilus edulis), Viduržiemio jūros midija (Mytilus galloprovincialis), paprastasis aštuonkojis (Octopus vulgaris), paprastoji austrė (Ostrea edulis), didžioji šukutė (Pecten maximus), didžioji venera (Ruditapes decussatus), japoninė venerupė (Ruditapes philippinarum), paprastoji sepija (Sepia officinalis), jūrinės sraigės (Strombus spp.), spindulinė venera (Venerupis aurea), mažoji venera (Venerupis pullastra), geldutė (Venus verrucosa), europinis omaras (Homarus gammarus), dešimtkojai vėžiai (Brachyura spp.), paprastasis melsvažnyplis vėžys (Cherax destructor), didžioji upinė krevetė (Macrobrachium rosenbergii), dygliuotieji langustai (Palinurus spp.), švelnusis krabas plaukikas (Portunus puber), indinis dumblinis krabas (Scylla serrata), indinė krevetė (Penaeus indicus), japoninė krevetė (Penaeus japonicus), rainoji karališkoji krevetė (Penaeus kerathurus)

Geltongalvių viruso infekcija

A+D+E

Actekinė krevetė (Penaeus aztecus), šiaurinė rožinė krevetė (Penaeus duorarum), japoninė krevetė (Penaeus japonicus), didžioji tigrinė krevetė (Penaeus monodon), šiaurinė baltoji krevetė (Penaeus setiferus), Vidurio Amerikos mėlynoji krevetė (Penaeus stylirostris), Vidurio Amerikos krevetė (Penaeus vannamei)

Valgomieji jūrų moliuskai (Atrina spp.), paprastoji bukcina (Buccinum undatum), portugalinė austrė (Crassostrea angulata), paprastoji širdutė (Cerastoderma edule), didžioji austrė (Crassostrea gigas), amerikinė austrė (Crassostrea virginica), Viduržemio jūros drugenis (Donax trunculus), diskinė jūrų ausis (Haliotis discus hannai), jūrinė ausis (Haliotis tuberculata), paprastoji litorina (Littorina littorea), paprastoji kietoji venera (Mercenaria mercenaria), japoninė meilutė (Meretrix lusoria), smėlinė mija (Mya arenaria), paprastoji midija (Mytilus edulis), Viduržiemio jūros midija (Mytilus galloprovincialis), paprastasis aštuonkojis (Octopus vulgaris), paprastoji austrė (Ostrea edulis), didžioji šukutė (Pecten maximus), didžioji venera (Ruditapes decussatus), japoninė venerupė (Ruditapes philippinarum), paprastoji sepija (Sepia officinalis), jūrinės sraigės (Strombus spp.), spindulinė venera (Venerupis aurea), mažoji venera (Venerupis pullastra), geldutė (Venus verrucosa)

Baltmės (vitiligo) sindromo viruso infekcija

C+D+E

Visi dešimtkojai vėžiagyviai (Decapoda būrys)

Valgomieji jūrų moliuskai (Atrina spp.), paprastoji bukcina (Buccinum undatum), portugalinė austrė (Crassostrea angulata), paprastoji širdutė (Cerastoderma edule), didžioji austrė (Crassostrea gigas), amerikinė austrė (Crassostrea virginica), Viduržemio jūros drugenis (Donax trunculus), diskinė jūrų ausis (Haliotis discus hannai), jūrinė ausis (Haliotis tuberculata), paprastoji litorina (Littorina littorea), paprastoji kietoji venera (Mercenaria mercenaria), japoninė meilutė (Meretrix lusoria), smėlinė mija (Mya arenaria), paprastoji midija (Mytilus edulis), Viduržiemio jūros midija (Mytilus galloprovincialis), paprastasis aštuonkojis (Octopus vulgaris), paprastoji austrė (Ostrea edulis), didžioji šukutė (Pecten maximus), didžioji venera (Ruditapes decussatus), japoninė venerupė (Ruditapes philippinarum), paprastoji sepija (Sepia officinalis), jūrinės sraigės (Strombus spp.), spindulinė venera (Venerupis aurea), mažoji venera (Venerupis pullastra), geldutė (Venus verrucosa)


Top