EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1481

2018 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1481, kuriuo dėl oktilgalato (E 311) ir dodecilgalato (E 312) iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/6353

OJ L 251, 5.10.2018, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1481/oj

5.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 251/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1481

2018 m. spalio 4 d.

kuriuo dėl oktilgalato (E 311) ir dodecilgalato (E 312) iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leistinų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priede nustatytas Sąjungos maisto prieduose, maisto fermentuose, maisto kvapiosiose medžiagose ir maistingosiose medžiagose leidžiamų naudoti maisto priedų sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(3)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (2) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedus medžiagos oktilgalatas (E 311) ir dodecilgalatas (E 312) leidžiami naudoti kaip antioksidantai įvairiuose maisto produktuose, taip pat maisto kvapiosiose medžiagose;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) turi atlikti pakartotinį visų maisto priedų, kuriuos buvo leista naudoti Sąjungoje dar prieš 2009 m. sausio 20 d., rizikos vertinimą;

(6)

tuo tikslu Komisijos reglamente (ES) Nr. 257/2010 (3) yra nustatyta maisto priedų pakartotinio vertinimo programa. Vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 257/2010 pakartotinis antioksidantų vertinimas turėjo būti užbaigtas iki 2015 m. gruodžio 31 d.;

(7)

2015 m. gegužės 5 d. Tarnyba pateikė mokslinę nuomonę dėl dodecilgalato (E 312) kaip maisto priedo pakartotinio vertinimo (4). Nuomonėje teigiama, kad trūksta tinkamų toksikologinių duomenų apie dodecilgalatą. Todėl Tarnyba negalėjo patvirtinti dodecilgalato kaip maisto priedo saugos ir padarė išvadą, kad dabartinė bendra leidžiamoji paros dozė (LPD), nustatyta propilgalatui (E 310), oktilgalatui (E 311) ir dodecilgalatui (E 312), neturėtų būti toliau taikoma. Nuomonėje teigiama, kad, siekiant tinkamai įvertinti dodecilgalato kaip maisto priedo saugą, reikalinga pakankama toksikologinių duomenų bazė;

(8)

2015 m. spalio 1 d. Tarnyba pateikė mokslinę nuomonę dėl oktilgalato (E 311) kaip maisto priedo pakartotinio vertinimo (5). Nuomonėje teigiama, kad trūksta tinkamų toksikologinių duomenų apie oktilgalatą. Todėl Tarnyba negalėjo patvirtinti oktilgalato kaip maisto priedo saugos ir padarė išvadą, kad bendra LPD, nustatyta propilgalatui (E 310), oktilgalatui (E 311) ir dodecilgalatui (E 312), neturėtų būti toliau taikoma. Nuomonėje teigiama, kad siekiant tinkamai įvertinti oktilgalato kaip maisto priedo saugą, reikalinga pakankama toksikologinių duomenų bazė;

(9)

2017 m. gegužės 30 d. Komisija paskelbė viešą kvietimą teikti mokslinius ir technologinius duomenis apie propilgalatą (E 310), oktilgalatą (E 311) ir dodecilgalatą (E 312) (6), siekdama gauti reikiamus duomenis, įvardytus mokslinėje nuomonėje dėl šių cheminių medžiagų kaip maisto priedų pakartotinio vertinimo. Tačiau nė vienas ūkio subjektas neįsipareigojo pateikti prašomų toksikologinių duomenų apie oktilgalatą (E 311) ir dodecilgalatą (E 312). Be šių duomenų Tarnyba negali užbaigti oktilgalato ir dodecilgalato kaip maisto priedų saugos pakartotinio vertinimo ir todėl negalima nustatyti, ar šios medžiagos vis dar atitinka įtraukimo į patvirtintų Sąjungos maisto priedų sąrašą sąlygas pagal Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 6 straipsnio 1 dalį;

(10)

todėl tikslinga oktilgalatą (E 311) ir dodecilgalatą (E 312) išbraukti iš patvirtintų Sąjungos maisto priedų sąrašo;

(11)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 10 straipsnio 3 dalį patvirtintų Sąjungos maisto priedų sąrašas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1331/2008 (7) nustatyta tvarka;

(12)

Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Sąjungos maisto priedų sąrašas gali būti atnaujinamas Komisijos iniciatyva arba gavus paraišką;

(13)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas turėtų būti iš dalies pakeisti išbraukiant oktilgalatą (E 311) ir dodecilgalatą (E 312) iš Sąjungos leidžiamų maisto priedų sąrašo, kadangi dėl tinkamų toksikologinių duomenų trūkumo jų buvimo sąraše daugiau nebegalima pateisinti;

(14)

tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį maisto produktai, kurių sudėtyje yra oktilgalato (E 311) ir (arba) dodecilgalato (E 312) ir kurie buvo teisėtai pateikti rinkai iki šio reglamento įsigaliojimo, gali būti toliau teikiami rinkai;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priede maisto priedams oktilgalatui (E 311) ir dodecilgalatui (E 312) skirti įrašai išbraukiami.

3 straipsnis

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra oktilgalato (E 311) ir (arba) dodecilgalato (E 312) ir kurie buvo teisėtai pateikti rinkai iki šio reglamento įsigaliojimo, gali būti toliau teikiami rinkai iki 2019 m. balandžio 25 d.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1).

(3)  2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 257/2010, kuriuo nustatoma patvirtintų maisto priedų pakartotinio vertinimo programa pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 80, 2010 3 26, p. 19).

(4)  EFSA Journal 2015;13(5):4086.

(5)  EFSA Journal 2015;13(10):4248.

(6)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en

(7)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (OL L 354, 2008 12 31, p. 1).


PRIEDAS

1.

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

B dalyjE 3 lentelėje „Maisto priedai, išskyrus dažiklius ir saldiklius“ maisto priedams E 311 oktilgalatui ir E 312 dodecilgalatui skirti įrašai išbraukiami;

b)

C dalyje 5 lentelėje „Kiti maisto priedai, kuriuos galima reglamentuoti bendrai“ k punktas „E 310–320: galatai, TBHQ ir BHA“ pakeičiamas taip:

„k)

E 310–320: Propilgalatas, TBHQ ir BHA

E numeris

Pavadinimas

E 310

Propilgalatas

E 319

Tretinis butilhidrochinonas (TBHQ)

E 320

Butilintas hidroksianizolas (BHA)“;

c)

E dalis iš dalies keičiama taip:

1)

01.5 kategorijoje (Dehidratuotas pienas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/114/EB) maisto priedams E 310–320 (Galatai, TBHQ ir BHA) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–320

Propilgalatas, TBHQ ir BHA

200

(1)

Tik prekybos aparatuose naudojami pieno milteliai“;

2)

02.1 kategorijoje (Riebalai ir aliejai, kuriuose iš esmės nėra vandens (išskyrus dehidratuotus pieno riebalus)) maisto priedams E 310–320 (Galatai, TBHQ ir BHA atskirai arba mišinyje) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–320

Propilgalatas, TBHQ ir BHA

200

(1) (41)

Tik riebalai ir aliejai, skirti termiškai apdorotų produktų profesionaliai gamybai; kepimui skirti aliejai ir riebalai (išskyrus alyvuogių išspaudų aliejų) ir lydyti kiaulės taukai, žuvų taukai, jaučių, naminių paukščių ir avių riebalai“;

3)

02.2.2.kategorijoje (Kitos riebalų ir aliejų emulsijos, įskaitant tepiuosius pieno riebalus, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1234/2007, ir skystos emulsijos) maisto priedams E 310–320 (Galatai, TBHQ ir BHA atskirai arba mišinyje) skirti įrašai pakeičiami taip:

 

„E 310–320

Propilgalatas, TBHQ ir BHA

200

(1) (2)

Tik kepamieji riebalai“;

4)

04.2.5.4 kategorijoje (Riešutų sviestas ir riešutų užtepai) maisto priedams E 310–320 (Galatai, TBHQ ir BHA) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–320

Propilgalatas, TBHQ ir BHA

200

(1) (41)

Tik perdirbti riešutai“;

5)

04.2.6 kategorijoje (Perdirbtų bulvių produktai) maisto priedams E 310–320 (Galatai, TBHQ ir BHA) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–320

Propilgalatas, TBHQ ir BHA

25

(1)

Tik dehidratuotos bulvės“;

6)

05.3 kategorijoje (Kramtomoji guma) maisto priedams E 310–321 (Galatai, TBHQ, BHA ir BHT) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–321

Propilgalatas, TBHQ, BHA ir BHT

400

(1)“;

 

7)

06.3 kategorijoje (Pusryčių javainiai) maisto priedams E 310–320 (Galatai, TBHQ ir BHA) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–320

Propilgalatas, TBHQ ir BHA

200

(1) (13)

Tik apvirti javainiai“;

8)

06.7 kategorijoje (Apvirti arba apdoroti javainiai) maisto priedams E 310–320 (Galatai, TBHQ ir BHA) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–320

Propilgalatas, TBHQ ir BHA

200

(1)

Tik apvirti javainiai“;

9)

07.2 kategorijoje (Smulkūs konditerijos kepiniai) maisto priedams E 310–320 (Galatai, TBHQ ir BHA) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–320

Propilgalatas, TBHQ ir BHA

200

(1)

Tik pyrago mišiniai“;

10)

08.3.1 kategorijoje (Termiškai neapdoroti mėsos gaminiai) maisto priedams E 310–320 (Galatai, TBHQ ir BHA) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–320

Propilgalatas, TBHQ ir BHA

200

(1) (13)

Tik dehidratuota mėsa“;

11)

08.3.2 kategorijoje (Termiškai apdoroti mėsos gaminiai) maisto priedams E 310–320 (Galatai, TBHQ ir BHA) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–320

Propilgalatas, TBHQ ir BHA

200

(1) (13)

Tik dehidratuota mėsa“;

12)

12.2.2 kategorijoje (Pagardai ir uždarai) maisto priedams E 310–321 (Galatai, TBHQ, BHA ir BHT) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–321

Propilgalatas, TBHQ, BHA ir BHT

200

(1) (13)“;

 

13)

12.5 kategorijoje (Sriubos ir sultiniai) maisto priedams E 310–320 (Galatai, TBHQ ir BHA) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–320

Propilgalatas, TBHQ ir BHA

200

(1) (13)

Tik sausos sriubos ir sultiniai“;

14)

12.6 kategorijoje (Padažai) maisto priedams E 310–320 (Galatai, TBHQ ir BHA) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–320

Propilgalatas, TBHQ ir BHA

200

(1) (13)“;

 

15)

15.1 kategorijoje (Bulvių, grūdų, miltų ar krakmolo užkandžiai) maisto priedams E 310–320 (Galatai, TBHQ ir BHA) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–320

Propilgalatas, TBHQ ir BHA

200

(1)

Tik grūdų užkandžiai“;

16)

15.2 kategorijoje (Perdirbti riešutai) maisto priedams E 310–320 (Galatai, TBHQ ir BHA) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–320

Propilgalatas, TBHQ ir BHA

200

(1) (13)“;

 

17)

17.1 kategorijoje (Kietieji (įskaitant kapsulių, tablečių ir panašių pavidalų) maisto papildai, išskyrus kramtomuosius papildus) maisto priedams E 310–321 (Galatai, TBHQ, BHA ir BHT) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–321

Propilgalatas, TBHQ, BHA ir BHT

400

(1)“;

 

18)

17.2 kategorijoje (Skystieji maisto papildai) maisto priedams E 310–321 (Galatai, TBHQ, BHA ir BHT) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–321

Propilgalatas, TBHQ, BHA ir BHT

400

(1)“;

 

19)

17.3 kategorijoje (Maisto papildai (sirupai ar kramtomieji) maisto priedams E 310–321 (Galatai, TBHQ, BHA ir BHT) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 310–321

Propilgalatas, TBHQ, BHA ir BHT

400

(1)“.

 

2.

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalyje (Maisto kvapiosiose medžiagose naudojami maisto priedai, įskaitant pagalbines medžiagas) maisto priedams E 310, E 311, E 312, E 319 ir E 320 skirti įrašai pakeičiami taip:

„E 310

Propilgalatas

Eteriniai aliejai

1 000 mg/kg (propilgalatas, TBHQ ir BHA, atskirai arba mišiniuose) eteriniuose aliejuose

E 319

Tretinis butilhidrochinonas (TBHQ)

E 320

Butilintas hidroksianizolas (BHA)

Kvapiosios medžiagos, išskyrus eterinius aliejus

100 mg/kg (1) (propilgalatas)

200 mg/kg (1) (TBHQ ir BHA, atskirai arba mišiniuose) kvapiosiose medžiagose“;

b)

4 dalyje (Maisto kvapiosiose medžiagose naudojami maisto priedai, įskaitant pagalbines medžiagas) (1) išnaša pakeičiama taip:

„(1)

Proporcingumo taisyklė: jei naudojami propilgalato, TBHQ ir BHA mišiniai, būtina proporcingai sumažinti atskirų medžiagų kiekius.“

Top