EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1854

2017 m. spalio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1854, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2014/797/ES, kuriuo Estijos Respublikai leidžiama taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 bei 168a straipsnių

OL L 265, 2017 10 14, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1854/oj

14.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/17


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/1854

2017 m. spalio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2014/797/ES, kuriuo Estijos Respublikai leidžiama taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 bei 168a straipsnių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB (1) dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, ypač į jos 395 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2006/112/EB 168 ir 168a straipsniuose nustatoma apmokestinamojo asmens teisė atskaityti pridėtinės vertės mokestį (PVM), mokėtiną už jo įsigytas prekes ir paslaugas, jeigu jos naudojamos to asmens apmokestinamiesiems sandoriams. Tos direktyvos 26 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas reikalavimas į PVM apskaitą įtraukti veiklai skirto turto naudojimą apmokestinamojo asmens arba jo darbuotojų asmeniniams poreikiams arba, platesne prasme, kitais nei to asmens verslo tikslais;

(2)

Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2014/797/ES (2) Estijai leista apriboti teisę atskaityti PVM, kuriuo apmokestinamas tam tikrų lengvųjų automobilių pirkimas, išperkamoji nuoma, įsigijimas Bendrijoje ir importas, taip pat su tuo susijusios išlaidos, ir apmokestinamajam asmeniui netaikyti reikalavimo transporto priemonių, kurioms taikomas apribojimas, naudojimą ne verslo tikslais įtraukti į PVM apskaitą;

(3)

raštu (jį Komisija užregistravo 2017 m. balandžio 18 d.) Estija paprašė leisti toliau taikyti su lengvųjų automobilių pirkimu, išperkamąja nuoma, įsigijimu Bendrijoje ir importu susijusias specialias priemones, kuriomis nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB nuostatų, kuriomis reglamentuojama apmokestinamojo asmens teisė atskaityti už pirktas prekes ir paslaugas sumokėtą PVM, taip pat nuo nuostatų, pagal kurias reikalaujama į apskaitą įtraukti mokestį už ne verslo reikmėms naudojamą veiklai skirtą turtą;

(4)

remdamasi Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalimi, Komisija 2017 m. birželio 14 d. raštu pranešė kitoms valstybėms narėms apie Estijos prašymą. 2017 m. birželio 15 d. raštu Komisija pranešė Estijai turinti visą informaciją, kuri, jos nuomone, yra būtina prašymui įvertinti;

(5)

pagal Įgyvendinimo sprendimo 2014/797/ES 6 straipsnio 2 dalį Estija Komisijai kartu su prašymu pratęsti priemonės taikymą pateikė to Įgyvendinimo sprendimo taikymo ataskaitą, įskaitant procentinės dalies apribojimo, kuris taikomas teisei atskaityti PVM, peržiūrą. Remdamasi šiuo metu turima informacija Estija teigia, kad vis dar būtų pagrįsta taikyti 50 % normą;

(6)

šios nukrypti leidžiančios priemonės turėtų būti taikomos ribotu laikotarpiu, kad būtų galima įvertinti jų veiksmingumą ir procentinės dalies tinkamumą. Todėl Estija turėtų būti leidžiama ribotą laikotarpį (iki 2020 m. gruodžio 31 d.) toliau taikyti priemonę;

(7)

jeigu Estija mano, kad leidimą būtina toliau taikyti po 2020 m., ne vėliau kaip 2020 m. kovo 31 d. ji turėtų pateikti Komisijai ataskaitą, kurioje būtų pateikta taikomos procentinės dalies peržiūra kartu su prašymu pratęsti leidimą;

(8)

nukrypti leidžianti nuostata turės tik nedidelį poveikį bendrai mokesčių pajamų, surenkamų galutinio vartojimo etape, sumai ir neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams iš PVM;

(9)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2014/797/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/797/ES 6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

1.   Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

Jis baigia galioti 2020 m. gruodžio 31 d.

2.   Visi prašymai pratęsti šiame sprendime numatyto leidimo galiojimą kartu su ataskaita, kurioje peržiūrima 1 straipsnyje nustatyta procentinė dalis, Komisijai pateikiami ne vėliau kaip 2020 m. kovo 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Estijos Respublikai.

Priimta Liuksemburge 2017 m. spalio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. TÕNISTE


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2014 m. lapkričio 7 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2014/797/ES, kuriuo Estijos Respublikai leidžiama taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 bei 168a straipsnių (OL L 330, 2014 11 15, p. 48).


Top