EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1251

2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1251, kuriuo priimama 2017–2019 m. daugiametė Sąjungos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programa (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4329)

C/2016/4329

OJ L 207, 1.8.2016, p. 113–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; panaikino 32019D0909

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1251/oj

1.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/113


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1251

2016 m. liepos 12 d.

kuriuo priimama 2017–2019 m. daugiametė Sąjungos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programa

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4329)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 199/2008 dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 199/2008 3 straipsnį trejų metų laikotarpiams priimama daugiametė Sąjungos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žuvininkystės sektoriuje programa, kuria užtikrinama, kad būtų vienodai taikomas įpareigojimas rinkti ir tvarkyti duomenis;

(2)

dabartinė daugiametė Sąjungos programa grindžiama 2011–2013 m. daugiamete programa, kurios galiojimas pratęstas Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2013)5243, kad ji būtų taikoma ir laikotarpiu nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (2) priėmimo iki 2016 m. gruodžio 31 d. Todėl būtina nustatyti daugiametę Sąjungos programą trejų metų laikotarpiui, prasidedančiam 2017 m. sausio 1 d.;

(3)

remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 25 straipsniu valstybės narės renka biologinius, aplinkosaugos, techninius ir socialinius bei ekonominius žuvininkystės valdymui būtinus duomenis. Daugiametė Sąjungos programa būtina, kad valstybės narės galėtų savo nacionaliniuose darbo planuose apibrėžti ir planuoti duomenų rinkimo veiklą. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 (3) 21 straipsniu tie nacionaliniai darbo planai turi būti pateikti Komisijai ne vėliau kaip metų, einančių prieš metus, kuriais turi būti pradėtas taikyti darbo planas, spalio 31 d.;

(4)

Daugiametėje Sąjungos programoje turėtų būti apibrėžti duomenų rinkimo reikalavimai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 199/2008 1 straipsnyje. Į programą turėtų būti įtraukti tie bendrai žuvininkystės politikai įgyvendinti reikalingi elementai, kurių dar nereikalaujama pagal kitas teisės aktų sistemas;

(5)

norint įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje nustatytus reformuotos bendros žuvininkystės politikos tikslus būtina atnaujinti 2017 m. sausio 1 d. prasidedančiu laikotarpiu taikytinus patikimoms mokslinėms rekomendacijoms rengti reikalingų duomenų Sąjungos reikalavimus;

(6)

be to, naujais tarptautiniais įpareigojimais ir įsipareigojimais, kurie valstybėms narėms ir Sąjungai nustatyti daugiašaliais ir dvišaliais žuvininkystės susitarimais, reikalaujama į daugiametę Sąjungos programą įtraukti tam tikrus duomenų rinkimo reikalavimus, visų pirma numatytus tausios žvejybos partnerystės susitarimuose;

(7)

dabartinės duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žuvininkystės sektoriuje sistemos vertinimo ir konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais rezultatai parodė, kad daugiametėje Sąjungos programoje visų pirma turėtų būti nurodyti duomenys, kuriuos valstybės narės turi teikti, o ne jų rinkimo metodai. Metodiniai reikalavimai nustatomi valstybėms narėms artimai bendradarbiaujant tarpusavyje jūrų regionų lygmeniu ir aprašomi jų darbo planuose, kuriuos turi patvirtinti Komisija;

(8)

todėl 2017–2019 m. Sąjungos programoje turėtų būti atsižvelgta į visus šiuos elementus ir į Reglamente (ES) Nr. 1380/2013, ypač jo 2 ir 25 straipsniuose nustatytus tikslus, kiek įmanoma laikantis Reglamente (EB) Nr. 199/2008 nustatytos dabartinės teisinės sistemos. Jei nauji duomenų reikalavimai yra didesni nei dabartinės teisinės sistemos reikalavimai, jie neturi būti privalomi. Įsigaliojus naujai teisinei sistemai, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 199/2008, Komisija prireikus galės iš dalies keisti daugiametę Sąjungos programą, kad joje būtų atsižvelgiama į naujus duomenų rinkimo reikalavimus;

(9)

Komisija atsižvelgė į rekomendacijas, parengtas po konsultacijų Reglamento (EB) Nr. 199/2008 5 straipsnyje nurodytuose regioniniuose koordinavimo susitikimuose ir konsultacijų su Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetu (STECF). Konsultuotasi ir su kitomis atitinkamomis patariamosiomis mokslo įstaigomis, kaip antai Tarptautine jūrų tyrinėjimo taryba (ICES), ir į tikslines ekspertų grupes susibūrusiais valstybių narių atstovais;

(10)

teisinio tikrumo sumetimais Įgyvendinimo sprendimas C(2013)5243 turėtų būti panaikintas;

(11)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 199/2008 3 straipsnyje nurodyta 2017–2019 m. daugiametė Sąjungos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žuvininkystės sektoriuje programa išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas C(2013)5243 panaikinamas nuo 2017 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 60, 2008 3 5, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).


PRIEDAS

I SKYRIUS

Apibrėžtys

Šiame priede vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1224/2009 (1), Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 404/2011 (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1380/2013 (3). Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1)    žvejojantys laivai – laivai, kurie kalendoriniais metais vieną ar daugiau dienų vykdė bent vieną žvejybos operaciją. Per metus žvejybos operacijų nevykdęs laivas laikomas nežvejojančiu;

2)    anadrominės rūšys – gyvieji vandens ištekliai, kurių žuvų gyvavimo ciklas prasideda ikrų inkubacija gėlame vandenyje, toliau žuvys migruoja į sūrų vandenį, grįžta ir galiausiai neršia gėlame vandenyje;

3)    katadrominės rūšys – gyvieji vandens ištekliai, kurių žuvų gyvavimo ciklas prasideda ikrų inkubacija sūriame vandenyje, toliau žuvys migruoja į gėlą vandenį, grįžta ir galiausiai neršia sūriame vandenyje;

4)    laimikio dalis – bendro laimikio dalis, kaip antai iškrauto laimikio dalis, kurią sudaro didesnės nei mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio žuvys, iškrauto laimikio dalis, kurią sudaro mažesnės nei mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio žuvys, į jūrą išmesto laimikio dalis, kurią sudaro mažesnės nei mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio žuvys, pagal de minimis išimtį į jūrą išmesta laimikio dalis ar į jūrą išmesta laimikio dalis;

5)    dienos jūroje – bet koks nepertraukiamas 24 valandų laikotarpis (arba jo dalis), kurį laivas yra rajone, bet ne uoste;

6)    žvejybos dienos – bet kokios kalendorinės dienos jūroje, kuriomis, nepažeidžiant Sąjungos ir jos valstybių narių tarptautinių įpareigojimų, vykdomos žvejybos operacijos. Vieno žvejybos reiso dienos gali papildyti tiek to reiso žvejybos pasyviaisiais įrankiais, tiek žvejybos aktyviaisiais įrankiais dienų sumą;

7)    žvejybos plotas – geografiniai vienetai (jų grupė), kuriuose vykdoma žvejyba. Dėl jų susitariama jūros regiono lygmeniu remiantis jau esamais rajonas, nustatytais regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų arba mokslo įstaigų;

8)    laivyno segmentas – tos pačios ilgio klasės (LOA) laivų grupė, per metus žvejojusi daugiausia tuo pačiu žvejybos įrankiu;

9)    specializacija – grupė žvejybos operacijų, per kurias panašiais žvejybos įrankiais (4) tuo pačiu metų laikotarpiu ir (arba) tame pačiame rajone žvejojamos panašių rūšių (rūšių grupės) žuvys ir kurioms būdingas panašus naudojimo modelis;

10)    moksliniai tyrimai jūroje – reisai, vykdomi mokslinių tyrimų laivu arba išteklių ir ekosistemos stebėsenos mokslinių tyrimų laivu, kurį šiai užduočiai paskyrė įstaiga, atsakinga už nacionalinio darbo plano, parengto pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 21 straipsnį, įgyvendinimą.

II SKYRIUS

Duomenų rinkimo metodai

Duomenų rinkimo metodai ir kokybė turi atitikti numatytus tikslus, apibrėžtus Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 25 straipsnyje, ir būti grindžiami geriausia praktika ir susijusių mokslo įstaigų siūloma atitinkama metodika. Šiuo tikslu metodus ir jų taikymo rezultatus reguliariai peržiūri nepriklausomos mokslo įstaigos siekdamos patikrinti jų tinkamumą bendrosios žuvininkystės politikos valdymo reikmėms.

III SKYRIUS

Duomenų reikalavimai

1.   Duomenų rinkiniai

1.1.

Valstybės narės pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 21 straipsnį rengiamuose savo darbo planuose nustato, kurie toliau nurodytų rinkinių duomenys turi būti renkami laikantis šio skyriaus 2–7 punktų:

a)

išteklių, sužvejotų vykdant Sąjungos verslinę žvejybą Sąjungos ir ne Sąjungos vandenyse ir mėgėjų žvejybą Sąjungos vandenyse, biologiniai duomenys pagal laimikio dalis;

b)

duomenys, reikalingi Sąjungos žvejybos poveikiui jūros ekosistemai Sąjungos ir ne Sąjungos vandenyse įvertinti;

c)

Sąjungos žvejybos laivų veiklos Sąjungos ir ne Sąjungos vandenyse išsamūs duomenys, teikiami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009;

d)

socialiniai ir ekonominiai žvejybos duomenys (5);

e)

socialiniai, ekonominiai ir su aplinka susiję akvakultūros duomenys.

1.2.

Kokius duomenis reikia rinkti, nustatoma pagal Reglamento (EB) Nr. 199/2008 3, 4 bei 5 straipsnius ir atsižvelgiant į šio priedo V skyriuje nustatytas ribas.

1.3.

Duomenys renkami tam, kad iš jų būtų galima nustatyti patikimus žvejybos tipo, laikotarpio ir rajono įverčius atsižvelgiant į galutinių naudotojų poreikius, sutartus jūros regiono lygmeniu. Duomenų rinkimo dažnis koordinuojamas jūros regiono lygmeniu, nebent šiame priede ir atitinkamose lentelėse nustatyta kitaip.

2.   Išteklių, sužvejotų vykdant Sąjungos verslinę žvejybą Sąjungos ir ne Sąjungos vandenyse ir mėgėjų žvejybą Sąjungos vandenyse, biologiniai duomenys

Šiuos duomenis sudaro tokie elementai:

a)

sužvejotų žuvų kiekiai pagal rūšis ir iš atskirų egzempliorių gauti biologiniai duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti:

i)

verslinės žvejybos atveju – 1A, 1B ir 1C lentelėse išvardytų išteklių visų laimikio dalių (įskaitant į jūrą išmestas žuvis ir nepageidaujamą priegaudą) dydį ir žuvų ilgio pasikartojimo dažnį, pateiktus 6 suvesties lygiu, kaip nurodyta 2 lentelėje. Išskirstymas laiko požiūriu koordinuojamas jūros regiono lygmeniu atsižvelgiant į galutinių naudotojų poreikius;

ii)

verslinės žvejybos atveju – 1A, 1B ir 1C lentelėse išvardytų išteklių laimikio vidutinį svorį ir sudėtį pagal amžių. Išteklių, kurių kintamieji turi būti surinkti, atranka ir išskirstymas laiko požiūriu koordinuojami jūros regiono lygmeniu atsižvelgiant į galutinių naudotojų poreikius;

iii)

verslinės žvejybos atveju – 1A, 1B ir 1C lentelėse išvardytų išteklių laimikį sudarančių žuvų lyčių santykį ir brandos bei vislumo duomenis tokiu dažniu, koks reikalingas mokslinėms rekomendacijoms parengti. Išteklių, kurių kintamieji turi būti surinkti, atranka ir išskirstymas laiko požiūriu koordinuojami jūros regiono lygmeniu atsižvelgiant į galutinių naudotojų poreikius;

iv)

mėgėjų žvejybos atveju – 3 lentelėje išvardytų rūšių ir (arba) rūšių, kurių duomenis jūros regiono lygmeniu nuspręsta rinkti žvejybos valdymo tikslais, žuvų laimikio metinis kiekis (skaičius ir svoris arba ilgis) ir paleistų žuvų kiekis. Su mėgėjų žvejybos laimikio amžiaus ar kitais i–iii papunkčiuose nurodytais biologiniais duomenimis susiję galutinių naudotojų poreikiai vertinami jūros regiono lygmeniu;

b)

be pagal a punktą renkamų duomenų, 1E lentelėje nurodytų anadrominių ir katadrominių rūšių žuvų, sužvejotų jų gyvavimo ciklo gėlojo vandens etape vykdant verslinę žvejybą (nepriklausomai nuo tos žvejybos vykdymo būdo), šie duomenys:

i)

su ištekliais susiję kintamieji (atskirų egzempliorių – amžiaus, ilgio, svorio, lyties, brandos ir vislumo pagal gyvenimo tarpsnį kintamieji, kurie išdėstomi išsamiau pagal rūšis ir regionus) ir

ii)

metiniai sužvejotų žuvų kiekiai pagal amžiaus klasę arba gyvenimo tarpsnį;

c)

papildomai:

apie ungurius: kasmet renkama tokia informacija (pvz., duomenys, įverčiai, santykinės tendencijos ir kt.) apie kiekvieną ungurių valdymo vienetą bent viename upės baseine:

i)

naujų egzempliorių gausumas;

ii)

geltonųjų ungurių išteklių gausumas ir

iii)

emigruojančių sidabrinių ungurių skaičius arba svoris ir lyčių santykis;

apie visas laukines lašišas: kasmet (nebent regiono lygmeniu sutarta kitaip) renkama informacija apie rituolių bei jauniklių kiekį ir į aukštupį plaukiančių individų skaičių.

Upės, kuriose vykdoma ungurių ir lašišų stebėsena, paskiriamos regiono lygmeniu. Išteklių, kurių kintamieji turi būti surinkti, atranka koordinuojama regiono lygmeniu atsižvelgiant į galutinių naudotojų poreikius.

3.   Duomenys, skirti Sąjungos žvejybos poveikiui jūros ekosistemoms Sąjungos ir ne Sąjungos vandenyse įvertinti

Šiuos duomenis sudaro tokie elementai:

a)

vykdant bet kokio tipo žvejybą atsitiktinai sugautų paukščių, žinduolių, roplių ir Sąjungos teisės aktais bei tarptautiniais susitarimais saugomų rūšių, įskaitant 1D lentelėje išvardytas rūšis, žuvų duomenys (nurodant ir tuos atvejus, kai tokios atsitiktinės priegaudos nebuvo), užfiksuoti per mokslinio stebėjimo žvejybos laivuose reisus arba pačių žvejų užregistruoti laivo žurnaluose.

Jei manoma, kad per stebėjimo reisus surinktų duomenų apie atsitiktinę priegaudą nepakanka galutinių naudotojų poreikiams patenkinti, valstybės narės taiko kitą metodiką. Šios metodikos atranka koordinuojama jūros regiono lygmeniu atsižvelgiant į galutinių naudotojų poreikius;

b)

duomenys, padedantys įvertinti Sąjungos ir ne Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos poveikį jūros buveinėms

Žvejybos poveikiui jūrų buveinėms įvertinti naudojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 registruojami kintamieji. Duomenys išskaidomi žvejybos veiklos 3 lygiu (6), nebent regioniniu lygmeniu reikalaujama žemesnio išskaidymo lygio, ypač saugomų jūrų rajonų atveju.

Kai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 užregistruoti duomenys nėra tinkamai išskirstyti arba nėra numatytoms mokslo reikmėms tinkamos kokybės ar apimties, jie renkami alternatyviu būdu, naudojant tinkamus ėminių ėmimo metodus. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 užregistruoti duomenys turi būti tinkamu suvesties lygiu pateikiami darbo planus įgyvendinančioms nacionalinėms institucijoms;

c)

duomenys, pagal kuriuos vertinamas žvejybos lygis ir žvejybos veiklos poveikis biologiniams jūrų ištekliams ir jūros ekosistemoms, pvz., poveikis neverslinėms rūšims, plėšrūnų ir grobio ryšiui ir natūraliam žuvų mirtingumui kiekviename jūros regione.

Šie duomenys pirmiausia vertinami per bandomąsias studijas. Remdamosi šių bandomųjų studijų rezultatais valstybės narės kiekvienam jūros regionui nustato būsimo duomenų rinkimo, koordinuojamo jūros regiono lygmeniu atsižvelgiant į galutinių naudotojų poreikius, reikalavimus.

4.   Sąjungos žvejybos laivų veiklos Sąjungos ir ne Sąjungos vandenyse išsamūs duomenys  (7), registruojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009

Duomenis, pagal kuriuos vertinama Sąjungos žvejybos laivų veikla Sąjungos ir ne Sąjungos vandenyse, sudaro 4 lentelėje nurodyti kintamieji. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 registruojami, teikiami ir persiunčiami duomenys turi būti pirmine forma teikiami darbo planus įgyvendinančioms nacionalinėms institucijoms. Jei šie duomenys neturi būti renkami pagal pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 arba jei pagal jį surinkti duomenys nėra tinkamai išskirstyti arba nėra numatytoms mokslo reikmėms tinkamos kokybės ar apimties, jie renkami alternatyviu būdu, naudojant tinkamus ėminių ėmimo metodus. Tie metodai turi leisti įvertinti 4 lentelėje išvardytus kintamuosius žemiausiu atitinkamu geografiniu lygmeniu pagal laivyno segmentą (5a lentelė) ir specializacijos 6 lygį (2 lentelė).

5.   Socialiniai ir ekonominiai žvejybos duomenys, padedantys vertinti Sąjungos žvejybos sektoriaus socialinės ir ekonominės veiklos rezultatus

Šiuos duomenis sudaro tokie elementai:

a)

5A lentelėje nurodyti ekonominiai kintamieji pagal 5B lentelėje nurodytą sektoriaus segmentaciją ir pagal 5C lentelėje apibrėžtus supraregionus.

Populiaciją sudaro visi aktyvūs ir neaktyvūs laivai, ataskaitinių metų gruodžio 31 d. esantys Komisijos reglamente (EB) Nr. 26/2004 (8) nustatytame Sąjungos žvejybos laivyno registre, ir laivai, kurių tą dieną registre nėra, bet kurie tais ataskaitiniais metais žvejojo bent vieną dieną.

Nežvejojančių laivų atveju renkami tik laukiamosios vertės ir investicinių sąnaudų duomenys.

Tais atvejais, kai kyla fizinių ir (arba) juridinių asmenų atpažinimo rizika, statistinių duomenų konfidencialumui užtikrinti teikiant ekonominius kintamuosius gali būti taikomas klasteriavimas. Klasteriavimas prireikus taip pat gali būti naudojamas statistiškai patikimam imties planui sudaryti. Klasteriavimo schema ilgainiui turi išlikti ta pati.

Ekonominiai duomenys renkami kasmet;

b)

6 lentelėje nurodyti socialiniai kintamieji

Socialiniai duomenys renkami kas trejus metus pradedant 2018 m.

Bandomosioms studijoms gali būti renkami užimtumo duomenys pagal išsilavinimo lygmenį ir pagal pilietybę.

6.   Socialiniai ir su aplinka susiję akvakultūros ir, pasirinktinai, gėlojo vandens akvakultūros duomenys, padedantys vertinti Sąjungos akvakultūros sektoriaus socialinės, ekonominės ir su aplinka susijusios veiklos rezultatus

Šiuos duomenis sudaro tokie elementai:

a)

7 lentelėje nurodyti ekonominiai kintamieji pagal 9 lentelėje nustatytą sektoriaus segmentaciją.

Populiaciją sudaro visos įmonės, kurių pagrindinei veiklai priskiriami Europos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE) (9) 03.21 ir 03.22 kodai ir kurios siekia pelno.

Ekonominiai duomenys renkami kasmet;

b)

6 lentelėje nurodyti socialiniai kintamieji

Socialiniai duomenys renkami kas trejus metus pradedant 2018 m.

Bandomosioms studijoms gali būti renkami užimtumo duomenys pagal išsilavinimo lygmenį ir pagal pilietybę;

c)

8 lentelėje nurodyti su aplinka susiję akvakultūros duomenys, padedantys vertinti tam tikrus su aplinka susijusios jos veiklos rezultatų aspektus.

Bandomosioms studijoms gali būti renkami aplinkos duomenys, kurie ekstrapoliuojami siekiant gauti su valstybėje narėje užaugintų žuvų bendru kiekiu susijusius bendrus dydžius.

Aplinkos duomenys renkami kas dvejus metus.

IV SKYRIUS

Moksliniai tyrimai jūroje

1.

Turi būti atliekami bent visi 10 lentelėje išvardyti moksliniai tyrimai jūroje, nebent po tyrimų peržiūros padaroma išvada, kad tyrimas nebetinkamas išteklių vertinimo ir žvejybos valdymo tikslais. Remiantis tais pačiais mokslinės peržiūros kriterijais į šią lentelę gali būti įtraukti nauji tyrimai.

2.

Valstybės narės Reglamento (ES) Nr. 508/2014 21 straipsnyje apibrėžtuose darbo planuose nustato jūroje atliktinus mokslinius tyrimus ir atsako už juos.

3.

Atitinkamas valstybių narių indėlis į tarptautinius mokslinius tyrimus koordinuojamas tame pačiame jūros regione.

4.

Valstybės narės nacionaliniuose darbo planuose užtikrina, kad būtų išlaikyta ankstesnių tyrimų struktūra.

V SKYRIUS

Ribos

1.

Šis skyrius taikomas Sąjungos žvejybai.

2.

Biologinių duomenų rinkti nereikia, jei žuvų išteklių arba rūšies atveju:

a)

valstybei narei tenkanti bendro leidžiamo sužvejoti kiekio (BLSK) dalis yra mažesnė nei 10 % viso Sąjungai skirto kiekio arba,

b)

kai BLSK nenustatytas, bendras valstybės narės iškraunamas tam tikro ištekliaus arba tam tikros rūšies žuvų kiekis yra mažesnis nei 10 % vidutinio bendro per ankstesnius trejus metus ES iškrauto kiekio, arba

c)

bendras metinis valstybės narės iškraunamas tam tikros rūšies žuvų kiekis yra mažesnis nei 200 tonų. Rūšims, kurių valdymo poreikiai yra specifiniai, jūros regiono lygmeniu gali būti nustatyta žemesnė riba.

Kai kelių valstybių narių, kurių BLSK dalis yra mažesnė nei 10 %, atitinkamų kvotų suma yra didesnė nei 25 % tam tikro ištekliaus BLSK dalies, a punkte nurodyta 10 % riba netaikoma ir valstybės narės užtikrina, kad užduotys būtų padalytos regiono lygmeniu siekiant užtikrinti, kad tų išteklių ėminiai būtų imami atsižvelgiant į galutinių naudotojų poreikius.

Didelėms pelaginėms žuvims ir anadrominių bei katadrominių rūšių žuvims netaikoma jokia riba.

3.

Nepažeidžiant konkretesnių su regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose prisiimtais įsipareigojimais susijusių nuostatų, biologinių duomenų rinkti nereikia, jei Sąjungai tenkanti tam tikrų tarptautiniu mastu naudojamų žuvų išteklių, išskyrus didelių pelaginių žuvų arba toli migruojančių žuvų išteklius, dalis yra mažesnė nei 10 %

4.

Per dvejus metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos valstybės narės teikia laimikio įverčius, nustatytus per atliekamus mėgėjų žvejybos tyrimus, įskaitant tuos, kurie atlikti pagal duomenų rinkimo sistemą, arba per papildomas bandomąsias studijas. Pagal šiuos tyrimus bus galima įvertinti, kokią jūros regione sužvejoto visų rūšių, kurių mėgėjų laimikio duomenis reikia pateikti pagal šią daugiametę Sąjungos programą, verslinio laimikio dalį sudaro mėgėjų žvejybos laimikis. Tolesnė mėgėjų žvejybos nacionalinių tyrimų struktūra ir apimtis, įskaitant duomenų rinkimo ribas, koordinuojama jūros regiono lygmeniu atsižvelgiant į galutinių naudotojų poreikius.

Žuvų išteklių, kuriems taikomi atkūrimo planai arba daugiamečiai valdymo planai (tokie, kokie taikomi didelėms pelaginėms žuvims ir toli migruojančioms žuvims), mėgėjų žvejybos laimikiui netaikomos jokios ribos.

5.

Jei valstybės narės bendra akvakultūros produkcija sudaro mažiau nei 1 % Sąjungos bendros produkcijos kiekio ir vertės, socialinių ir ekonominių akvakultūros duomenų rinkti nereikia. Tų rūšių, kurių produkcija sudaro mažiau nei 10 % valstybės narės akvakultūros produkcijos kiekio ir vertės, akvakultūros duomenų rinkti nereikia. Be to, valstybės narės, kurių bendra akvakultūros produkcija sudaro mažiau nei 2,5 % Sąjungos bendros akvakultūros produkcijos kiekio ir vertės, gali nustatyti paprastesnę metodiką, pvz., bandomąsias studijas, ir ekstrapoliuoti privalomus rinkti rūšių, kurių produkcija sudaro daugiau nei 10 % valstybės narės akvakultūros produkcijos kiekio ir vertės, duomenis.

Baziniais duomenimis laikomi naujausi valstybės narės pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 762/2008 (10) pateikti duomenys ir Eurostato paskelbti atitinkami duomenys.

6.

Jei valstybės narės bendra akvakultūros produkcija sudaro mažiau nei 2,5 % Sąjungos bendros akvakultūros produkcijos kiekio ir vertės, su aplinka susijusių akvakultūros duomenų rinkti nereikia.

Baziniais duomenimis laikomi naujausi valstybės narės pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 762/2008 pateikti duomenys ir Eurostato paskelbti atitinkami duomenys.

7.

Valstybė narė neprivalo dalyvauti (nei fiziškai, nei finansiškai) 10 lentelėje išvardytuose moksliniuose tyrimuose jūroje, jei jai tenkanti tiriamosios tikslinės rūšies BLSK dalis nesiekia 3 % Sąjungos BLSK ribos. Kai BLSK nenustatytas, valstybė narė neprivalo dalyvauti (nei fiziškai, nei finansiškai) moksliniuose tyrimuose jūroje, jei per ankstesnius trejus metus jos iškrautas tam tikro ištekliaus ar tam tikros rūšies žuvų kiekis nesiekia 3 % bendro Sąjungoje iškrauto tų žuvų kiekio. Kelių žuvų rūšių tyrimams ir ekosistemos tyrimams ribos gali būti nustatytos jūros regiono lygmeniu.

8.

Nepaisant 2–7 punktų, tame pačiame jūros regione valstybės narės gali susitarti dėl alternatyvių ribų.

BIOLOGINIAI DUOMENYS

1A lentelė

Ištekliai Sąjungos vandenyse

Rūšis (bendrinis pavadinimas)

Rūšis (mokslinis pavadinimas)

Rajonas (ICES (11), IBSFC (12) ar FAO (13) rajono kodas), kuriame yra ištekliai/išteklių kodas

Arkties vandenyno rytinė dalis, Norvegijos jūra ir Barenco jūra

Europiniai upiniai unguriai

Anguilla anguilla

I, II

Paprastosios brosmės

Brosme brosme

I, II

Atlanto-Skandijos silkės

Clupea harengus

I, II,

Atlantinės menkės

Gadus morhua

I, II

Paprastosios stintenės

Mallotus villosus

I, II

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

I, II

Šiauriniai žydrieji merlangai

Micromesistius poutassou

I-II

Šiaurinės krevetės

Pandalus borealis

I, II

Ledjūrio menkės, amerikiniai polakai

Pollachius virens

I, II

Juodieji paltusai

Reinhardtius hippoglossoides

I, II

Lašišos

Salmo salar

I, II

Paprastosios skumbrės

Scomber scombrus

II,

Didieji jūriniai ešeriai

Sebastes marinus.

I, II

Gelminiai ilgažiomeniai ešeriai

Sebastes mentella.

I, II

Paprastosios stauridės

Trachurus trachurus

IIa,

Skagerako ir Kategato sąsiauriai

Paprastieji tobiai

Ammodytidae

IIIa

Europiniai upiniai unguriai

Anguilla anguilla

IIIa

Atlantinės silkės

Clupea harengus

IIIa/22–24, IIIa

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

Coryphaenoides rupestris

IIIa

Pilkieji jūrgaidžiai

Eutrigla gurnardus

IIIa

Raudonieji jūrgaidžiai

Aspitrigla cuculus

IIIa,

Atlantinės menkės

Gadus morhua

IIIaN

Atlantinės menkės

Gadus morhua

IIIaS

Raudonosios plekšnės

Glyptocephalus cynoglossus

IIIa

Paprastosios gelsvapelekės plekšnės

Limanda limanda

IIIa

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

IIIa

Paprastieji merlangai

Merlangius merlangus

IIIa

Jūrinės lydekos

Merluccius merluccius

IIIa,

Šiauriniai žydrieji merlangai

Micromesistius poutassou

IIIa

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Funkcinis vienetas

Šiaurinės krevetės

Pandalus borealis

IIIa

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

IIIa

Ledjūrio menkės, amerikiniai polakai

Pollachius virens

IIIa

Lašišos

Salmo salar

IIIa

Paprastieji otai

Psetta maxima

IIIa

Paprastosios skumbrės

Scomber scombrus

IIIa

Švelnieji rombai

Scophthalmus rhombus

IIIa

Paprastieji jūrų liežuviai

Solea solea

IIIa

Atlantiniai šprotai

Sprattus sprattus

IIIa

Norveginės menkutės

Trisopterus esmarki

IIIa

Visi komerciniai rykliai ir rombinės rajos (14)

Selachii, Rajidae

IIIa

Baltijos jūra —

Europiniai upiniai unguriai

Anguilla anguilla

22–32

Atlantinės silkės

Clupea harengus

22–24/25–29, 32/30/31/Rygos įlanka

Europiniai sykai ir smailiasnukiai sykai

Coregonus lavaretus

IIId

Seliavos

Coregonus albula

22–32

Atlantinės menkės

Gadus morhua

22–24/25–32

Paprastosios gelsvapelekės plekšnės

Limanda limanda

22–32

Ešeriai

Perca fluviatilis

IIId

Europinės upinės plekšnės

Platichthys flesus

22–32

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

22–32

Paprastieji otai

Psetta maxima

22–32

Lašišos

Salmo salar

22–31/32

Jūrų upėtakiai

Salmo trutta

22–32

Starkiai

Sander lucioperca

IIId

Švelnieji rombai

Scophthalmus rhombus

22–32

Paprastieji jūrų liežuviai

Solea solea

22

Atlantiniai šprotai

Sprattus sprattus

22–32

Šiaurės jūra ir rytinė Lamanšo dalis

Paprastieji tobiai

Ammodytidae

IV

Vilkžuvės

Anarhichas spp.

IV

Europiniai upiniai unguriai

Anguilla anguilla

IV, VIId

Argentinos

Argentina spp.

IV

Pilkieji jūrgaidžiai

Eutrigla gurnardus

IV

Paprastosios brosmės

Brosme brosme

IV

Atlantinės silkės

Clupea harengus

IV, VIId

Paprastosios krevetės

Crangon crangon

IV, VIId

Paprastieji vilkešeriai

Dicentrarchus labrax

IV, VIId

Pilkieji jūrgaidžiai

Eutrigla gurnardus

IV

Atlantinės menkės

Gadus morhua

IV, VIId

Raudonosios plekšnės

Glyptocephalus cynoglossus

IV

Melsvažiočiai ešeriai

Helicolenus dactylopterus

IV

Dėmetieji megrimai

Lepidorhombus boscii

IV, VIId

Paprastieji megrimai

Lepidorhombus whiffiagonis

IV, VIId

Paprastosios gelsvapelekės plekšnės

Limanda limanda

IV, VIId

Juodapilviai jūrų velniai

Lophius budegassa

IV, VIId

Velniažuvinės

Lophius piscatorius

IV

Šiauriniai grenadieriai

Macrourus berglax

IV

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

IV

Paprastieji merlangai

Merlangius merlangus

IV, VIId

Jūrinės lydekos

Merluccius merluccius

IV VII

Šiauriniai žydrieji merlangai

Micromesistius poutassou

IV, VIId

Europinės mažažiotės plekšnės

Microstomus kitt

IV, VIId

Melsvosios molvos

Molva dypterygia

IV

Paprastosios molvos

Molva molva

IV

Europinės barzdotės

Mullus barbatus

IV, VIId

Viduržemio jūros barzdotės

Mullus surmuletus

IV, VIId

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Visi funkciniai vienetai

Šiaurinės krevetės

Pandalus borealis

IVa rytinė dalis/IVa/IV

Didžiosios šukutės

Pecten maximus

VIId

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

Phycis blennoides

IV

Paprastosios siūlapelekės vėgėlės

Phycis phycis

IV

Europinės upinės plekšnės

Platichthys flesus

IV

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

IV

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

VIId

Ledjūrio menkės, amerikiniai polakai

Pollachius virens

IV

Paprastieji otai

Psetta maxima

IV, VIId

Juodieji paltusai

Reinhardtius hippoglossoides

IV

Lašišos

Salmo salar

IV, VIId

Paprastosios skumbrės

Scomber scombrus

IV, VIId

Švelnieji rombai

Scophthalmus rhombus

IV, VIId

Paprastieji jūriniai ešeriai

Sebastes mentella.

IV

Paprastieji jūrų liežuviai

Solea solea

IV

Paprastieji jūrų liežuviai

Solea solea

VIId

Atlantiniai šprotai

Sprattus sprattus

IV/VIId

Paprastosios stauridės

Trachurus trachurus.

IV, VIId

Gelsvieji jūrgaidžiai

Trigla lucerna

IV

Norveginės menkutės

Trisopterus esmarki

IV

Paprastosios saulažuvės

Zeus faber

IV, VIId

Visi komerciniai rykliai ir rombinės rajos (14)

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Šiaurės rytų Atlantas ir vakarinė Lamanšo sąsiaurio dalis

Berdo švelniagalvės

Alepocephalus bairdii

VI, XII

Paprastieji tobiai

Ammodytidae

VIa

Smulkiadyglės saulažuvės

Capros aper

V, VI,VII

Didžiosios šukutės

Pecten maximus

IV, VI, VII

Karališkosios šukutės

Aequipecten opercularis

VII

Voriniai krabai

Maja squinado

V, VI,VII

Europiniai upiniai unguriai

Anguilla anguilla

Visi rajonai

Juodosios kalavijos

Aphanopus spp.

Visi rajonai

Argentinos

Argentina spp.

Visi rajonai

Paprastieji sidabriniai kupriai

Argyrosomus regius

Visi rajonai

Raudonieji jūrgaidžiai

Aspitrigla cuculus

Visi rajonai

Paprastieji beriksai

Beryx spp.

visos zonos, išskyrus X ir IXa

Paprastieji beriksai

Beryx spp.

IXa ir X

Valgomieji krabai

Cancer pagurus

Visi rajonai

Atlantinės silkės

Clupea harengus

VIa/VIaN/

VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj

Atlantiniai jūrų unguriai

Conger conger

Visi rajonai, išskyrus X

Atlantiniai jūrų unguriai

Conger conger

X

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

Coryphaenoides rupestris

Visi rajonai

Šokoladiniai dygliarykliai

Dalatias licha

Visi rajonai

Paprastieji dygliauodegiai

Dasyatis pastinaca

VII, VIII

Paprastastieji ilgasnukiai dygliarykliai

Deania calcea

V, VI, VII, IX, X, XII

Paprastieji vilkešeriai

Dicentrarchus labrax

Visi rajonai, išskyrus IX

Paprastieji vilkešeriai

Dicentrarchus labrax

IX

Paprastieji jūrų liežuvėliai

Dicologlossa cuneata

VIIIc, IX

Europiniai ančiuviai

Engraulis encrasicolus

IXa (tik Kadizas)

Europiniai ančiuviai

Engraulis encrasicolus

VIII

Naktinis juodasis dygliaryklis

Etmopterus spinax

VI, VII, VIII

Pilkieji jūrgaidžiai

Eutrigla gurnardus

VIId,e

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k

Raudonosios plekšnės

Glyptocephalus cynoglossus

VI, VII

Mėlynžiočiai ešeriai

Helicolenus dactylopterus

Visi rajonai

Paprastieji omarai

Homarus gammarus

Visi rajonai

Islandiniai pjūklapilviai beriksai

Hoplostethus atlanticus

Visi rajonai

Uodeguotosios kalavijos

Lepidopus caudatus

IXa

Dėmetieji megrimai

Lepidorhombus boscii

VIIIc, IXa

Paprastieji megrimai

Lepidorhombus whiffiagonis

VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa

Paprastosios gelsvapelekės plekšnės

Limanda limanda

VIIe/VIIa,f-h

Kalmarai

Loligo vulgaris

Visi rajonai, išskyrus VIIIc, IXa

Kalmarai

Loligo vulgaris

VIIIc, IXa

Juodapilviai jūrų velniai

Lophius budegassa

IV, VI/VIIb–k, VIIIabd

Juodapilviai jūrų velniai

Lophius budegassa

VIIIc, IXa

Velniažuvinės

Lophius piscatorious

IV, VI/VIIb–k, VIIIabd

Velniažuvinės

Lophius piscatorious

VIIIc, IXa

Paprastosios stintenės

Mallotus villosus

XIV

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Va/Vb

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

VIa/VIb/VIIa/VIIb-k

Paprastieji merlangai

Merlangius merlangus

VIII/IX, X

Paprastieji merlangai

Merlangius merlangus

Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k

Jūrinės lydekos

Merluccius merluccius

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa

Paprastieji jūrų liežuvėliai

Microchirus variegatus

Visi rajonai

Šiauriniai žydrieji merlangai

Micromesistius poutassou

I-IX, XII, XIV

Europinės mažažiotės plekšnės

Microstomus kitt

Visi rajonai

Melsvosios molvos

Molva dypterygia

Visi rajonai, išskyrus X

Didžiaakės molvos

Molva macrophthalma

X

Paprastosios molvos

Molva molva

Visi rajonai

Viduržemio jūros barzdotės

Mullus surmuletus

Visi rajonai

Žvaigždėtieji kiauniarykliai

Mustelus asterias

VI, VII, VIII, IX

Europiniai kiauniarykliai

Mustelus mustelus

VI, VII, VIII, IX

Viduržemio jūros kiauniarykliai

Mustelus punctulatus

VI, VII, VIII, IX

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

VI funkcinis vienetas

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

VII funkcinis vienetas

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

VIII, IX funkciniai vienetai

Paprastieji aštuonkojai

Octopus vulgaris

Visi rajonai, išskyrus VIIIc, IXa

Paprastieji aštuonkojai

Octopus vulgaris

VIIIc, IXa

Raudonpelekiai pagelai

Pagellus bogaraveo

IXa, X

Paprastosios krevetės

Pandalus spp.

Visi rajonai

Giliavandenės rožinės krevetės

Parapenaeus longirostris

IXa

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

Phycis blennoides

Visi rajonai

Paprastosios siūlapelekės vėgėlės

Phycis phycis

Visi rajonai

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

VIIa/VIIe/VIIfg

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X

Sidabriniai polakai

Pollachius pollachius

Visi rajonai, išskyrus IX, X

Sidabriniai polakai

Pollachius pollachius

IX, X

Ledjūrio menkės, amerikiniai polakai

Pollachius virens

Va/Vb/IV, IIIa, VI

Ledjūrio menkės, amerikiniai polakai

Pollachius virens

VII, VIII

Amerikinės rudosios černos

Polyprion americanus

X

Paprastieji otai

Psetta maxima

Visi rajonai

Juodieji paltusai

Reinhardtius hippoglossoides

V, XIV/VI

Atlantiniai paltusai

Hippoglossus hippoglossus

V, XIV

Lašišos

Salmo salar

Visi rajonai

Sardinės

Sardina pilchardus

VIIIabd/VIIIc, IXa

Afrikinės skumbrės

Scomber colias

VIII, IX, X

Paprastosios skumbrės

Scomber scombrus

II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Švelnieji rombai

Scophthalmus rhombus

Visi rajonai

Didieji jūriniai ešeriai

Sebastes marinus

ICES V, VI, XII, XIV parajoniai ir NAFO SA 2 + (kvadr. 1F + 3K)

Gelminiai ilgažiomeniai ešeriai

Sebastes mentella

ICES V, VI, XII, XIV parajoniai ir NAFO SA 2 + (kvadr. 1F + 3K)

Sepijos

Sepia officinalis

Visi rajonai

Paprastieji jūrų liežuviai

Solea solea

VIIa/VIIfg

Paprastieji jūrų liežuviai

Solea solea

VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc

Paprastieji jūrų liežuviai

Solea solea

VIIe

Paprastieji jūrų liežuviai

Solea solea

VIIIab

Jūriniai karosai

Sparidae

Visi rajonai

Viduržemio jūros stauridės

Trachurus mediterraneus

VIII, IX

Atlantinės stauridės

Trachurus picturatus

VIII, IX, X

Paprastosios stauridės

Trachurus trachurus

IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/X

Paprastosios stauridės

Trachurus trachurus

VIIIc, IXa

Menkutės

Trisopterus spp.

Visi rajonai

Paprastosios saulažuvės

Zeus faber

Visi rajonai

Visi komerciniai rykliai ir rombinės rajos (14)

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Viduržemio ir Juodoji jūros

Europiniai upiniai unguriai

Anguilla anguilla

Visi Viduržemio jūros rajonai

Didžiosios raudonosios krevetės

Aristeomorpha foliacea

Visi Viduržemio jūros rajonai

Rausvosios krevetės

Aristeus antennatus

Visi Viduržemio jūros rajonai

Dryžieji jūriniai karosai

Boops boops

1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

Didžiosios auksinės skumbrės

Coryphaena equiselis

Visi Viduržemio jūros rajonai

Didžiosios auksinės skumbrės

Coryphaena hippurus

Visi Viduržemio jūros rajonai

Paprastieji vilkešeriai

Dicentrarchus labrax

Visi Viduržemio jūros rajonai

Raguotieji aštuonkojai

Eledone cirrhosa

1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Muskusiniai aštuonkojai

Eledone moschata

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Europiniai ančiuviai

Engraulis encrasicolus

Visi Viduržemio jūros rajonai

Europiniai ančiuviai

Engraulis encrasicolus

Juodoji jūra GSA 29

Pilkieji jūrgaidžiai

Eutrigla gurnardus

2.2, 3.1

Kalmarai

Illex spp., Todarodes spp.

Visi Viduržemio jūros rajonai

Buriažuvinės

Istiophoridae

Visi Viduržemio jūros rajonai

Kalmarai

Loligo vulgaris

Visi Viduržemio jūros rajonai

Juodapilviai jūrų velniai

Lophius budegassa

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Velniažuvinės

Lophius piscatorius

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Paprastieji merlangai

Merlangius merlangus

Juodoji jūra GSA 29

Jūrinės lydekos

Merluccius merluccius

Visi Viduržemio jūros rajonai

Šiauriniai žydrieji merlangai

Micromesistius poutassou

1.1, 3.1

Pilkosios kefalės

Mugilidae

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Europinės barzdotės

Mullus barbatus

Visi Viduržemio jūros rajonai

Europinės barzdotės

Mullus barbatus

Juodoji jūra GSA 29

Viduržemio jūros barzdotės

Mullus surmuletus

Visi Viduržemio jūros rajonai

Paprastieji aštuonkojai

Octopus vulgaris

Visi Viduržemio jūros rajonai

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Visi Viduržemio jūros rajonai

Pagelai

Pagellus erythrinus

Visi Viduržemio jūros rajonai

Giliavandenės rožinės krevetės

Parapenaeus longirostris

Visi Viduržemio jūros rajonai

Pietinės rožinės krevetės

Penaeus kerathurus

3.1

Paprastieji otai

Psetta maxima

Juodoji jūra GSA 29

Sardinės

Sardina pilchardus

Visi Viduržemio jūros rajonai

Paprastosios skumbrės

Scomber spp.

Visi Viduržemio jūros rajonai

Sepijos

Sepia officinalis

Visi Viduržemio jūros rajonai

Paprastieji jūrų liežuviai

Solea vulgaris

1.2, 2.1, 3.1

Auksaspalvės dorados

Sparus aurata

1.2, 3.1

Smaridinės

Spicara smaris

2.1, 3.1, 3.2

Atlantiniai šprotai

Sprattus sprattus

Juodoji jūra GSA 29

Krevetės maldininkės

Squilla mantis

1.3, 2.1, 2.2

Viduržemio jūros stauridės

Trachurus mediterraneus

Visi Viduržemio jūros rajonai

Viduržemio jūros stauridės

Trachurus mediterraneus

Juodoji jūra GSA 29

Paprastosios stauridės

Trachurus trachurus

Visi Viduržemio jūros rajonai

Paprastosios stauridės

Trachurus trachurus

Juodoji jūra GSA 29

Gelsvieji jūrgaidžiai

Trigla lucerna

1.3, 2.2, 3.1

Valgomieji moliuskai

Veneridae

2.1, 2.2

Afijos

Aphia minuta

GSA 9,10,16 ir 19

Kaspijinės aterinos

Atherina spp

GSA 9,10,16 ir 19

Viduržemio jūros menkutė

Trisopterus minutus

Visi regionai

Visi komerciniai rykliai ir rombinės rajos (14)

Selachii, Rajidae

Visi regionai

BIOLOGINIAI DUOMENYS

1 B lentelė

Atokiausių Europos Sąjungos regionų ištekliai

Rūšis (bendrinis pavadinimas)

Rūšis (mokslinis pavadinimas)

Prancūzijos Gviana

Purpuriniai rifešeriai

Lutjanus purpureus

Krevetės

Farfantepenaeus subtilis

Paprastosios korvinos

Cynoscion acoupa

Šteindachnerio sterkiniai kupriai

Cynoscion steindachneri

Žalieji sterkiniai kupriai

Cynoscion virescens

Gelsvadryžės driežagalvės

Ariidae

Atlantiniai triuodegiai ešeriai

Lobotes surinamensis

Torroto nernės

Genyatremus luteus

Uoliniai gruperiai

Centropomus spp.

Gruperiai

Serranidae

Kefalės

Mugil spp.

Gvadelupa ir Martinika

Rifiniai ešeriai

Lutjanidae

Afrikinės katžuvės

Haemulidae

Gruperiai

Serranidae

Zebrinės sparnapelekės

Pterois volitans

Tuninės žuvys

Scombridae

Atlantiniai marlinai

Makaira nigricans

Didžiosios auksinės skumbrės

Coryphaena hippurus

Majotas ir Reunjono sala

Rifiniai ešeriai

Lutjanidae

Gruperiai

Serranidae

Tuninės žuvys

Scombridae

Durklažuvės

Xiphias gladius

Buriažuvinės

Istiophoridae

Didžiosios auksinės skumbrės

Coryphaena hippurus

Didžiaakės stauridės

Selar crumenophthalmus

Azorų, Madeiros ir Kanarų salos

Afrikinės skumbrės

Scomber colias

Sardinelės

Sardinella maderensis

Paprastosios stauridės

Trachurus spp.

Sardinės

Sardina pilchardus

Viduržemio jūros papūgžuvės

Sparisoma cretense

Moliuskai

Patellidae

BIOLOGINIAI DUOMENYS

1C lentelė

Ištekliai jūrų regionuose, valdomi regioninės žuvininkystės valdymo organizacijų (RŽVO) ir pagal tausios žuvininkystės partnerystės susitarimus (TŽPS)

IATTC (Amerikos tropinių tunų komisija)

RŪŠYS

Kuriant biologinių mėginių ėmimo planus, kuriais siekiama surinkti biologinę informaciją, kaip nustatyta šio priedo III skyriuje, turi būti atsižvelgta į kompetentingos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos ar regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos nustatytas išteklių ribas ir kiekvieniems ištekliams turi būti skirtos atitinkamos mėginių ėmimo pastangos.

Biologinių kintamųjų rinkimo dažnumas

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

Geografinis rajonas

Prioritetiškumas

Duomenys renkami kasmet, jie turi būti atnaujinami ir (arba) tvarkomi laiku, kad atitiktų išteklių vertinimo tvarkaraštį.

Thunnus albacares

Gelsvauodegiai tunai

Rytinė Ramiojo vandenyno dalis

Didelis

Thunnus obesus

Didžiaakiai tunai

Rytinė Ramiojo vandenyno dalis

Didelis

Katsuwonus pelamis

Dryžieji tunai

Rytinė Ramiojo vandenyno dalis

Didelis

Thunnus alalunga

Ilgapelekiai tunai

Rytinė Ramiojo vandenyno dalis

Didelis

Thunnus orientalis

Ramiojo vandenyno paprastieji tunai

Rytinė Ramiojo vandenyno dalis

Didelis

Xiphias gladius

Durklažuvės

Rytinė Ramiojo vandenyno dalis

Didelis

Makaira nigricans (arba mazara)

Atlantiniai marlinai

Rytinė Ramiojo vandenyno dalis

Didelis

Makaira indica

Juodieji marlinai

Rytinė Ramiojo vandenyno dalis

Didelis

Tetrapturus audax

Dryžieji marlinai

Rytinė Ramiojo vandenyno dalis

Didelis


ICCAT (Tarptautinė Atlanto tunų apsaugos komisija)

RŪŠYS

Kuriant biologinių mėginių ėmimo planus, kuriais siekiama surinkti biologinę informaciją, kaip nustatyta šio priedo III skyriuje, turi būti atsižvelgta į kompetentingos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos ar regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos nustatytas išteklių ribas ir kiekvieniems ištekliams turi būti skirtos atitinkamos mėginių ėmimo pastangos.

Biologinių kintamųjų rinkimo dažnumas

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

Geografinis rajonas

Prioritetiškumas

Duomenys renkami kasmet, jie turi būti atnaujinami ir (arba) tvarkomi laiku, kad atitiktų išteklių vertinimo tvarkaraštį.

Thunnus albacares

Gelsvauodegiai tunai

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Didelis

Thunnus obesus

Didžiaakiai tunai

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Didelis

Katsuwonus pelamis

Dryžieji tunai

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Didelis

Thunnus alalunga

Ilgapelekiai tunai

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Didelis

Thunnus thynnus

Paprastieji tunai

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Didelis

Xiphias gladius

Durklažuvės

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Didelis

Makaira nigricans (ar mazara)

Atlantiniai marlinai

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Didelis

Istiophorus albicans

Buriažuvinės

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Didelis

Tetrapturus albidus

Atlantiniai baltieji marlinai

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Didelis

Prionace glauca

Melsvieji rykliai

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Didelis

Auxis rochei

Skersadryžiai skumbriniai tunai

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Didelis

Sarda sarda

Atlantinės pelamidės

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Didelis

Euthynnus alleteratus

Vakariniai tuniukai

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Vidutinis

Thunnus atlanticus

Ilgapelekiai tunai

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Vidutinis

Orcynopsis unicolor

Vienspalviai bonitai

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Vidutinis

Scomberomorus brasiliensis

Brazilinės skumbrės

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Vidutinis

Scomberomorus regalis

Ispaninės karališkosios skumbrės

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Vidutinis

Auxis thazard

Paprastieji skumbriniai tunai

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Vidutinis

Scomberomorus cavalla

Atlantinės karališkosios skumbrės

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Vidutinis

Scomberomorus tritor

Afrikinės karališkosios skumbrės

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Vidutinis

Scomberomorus maculatus

Ispaninės dėmėtosios skumbrės

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Vidutinis

Acanthocybium solandri

Dygiosios pelamidės

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Vidutinis

Coryphaena hippurus

Didžiosios auksinės skumbrės

Atlanto vandenynas ir gretimos jūros

Vidutinis


NAFO (Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacija)

RŪŠYS

Kuriant biologinių mėginių ėmimo planus, kuriais siekiama surinkti biologinę informaciją, kaip nustatyta šio priedo III skyriuje, turi būti atsižvelgta į kompetentingos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos ar regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos nustatytas išteklių ribas ir kiekvieniems ištekliams turi būti skirtos atitinkamaos mėginių ėmimo pastangos.

Biologinių kintamųjų rinkimo dažnumas

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

RŽVO apibrėžti ištekliai

Prioritetiškumas

Duomenys renkami kasmet, jie turi būti atnaujinami ir (arba) tvarkomi laiku, kad atitiktų išteklių vertinimo tvarkaraštį.

Gadus morhua

Atlantinės menkės

NAFO 2J 3KL

Mažas

Gadus morhua

Atlantinės menkės

NAFO 3M

Didelis

Gadus morhua

Atlantinės menkės

NAFO 3NO

Didelis

Gadus morhua

Atlantinės menkės

NAFO 3Ps

Didelis

Gadus morhua

Atlantinės menkės

NAFO SA1

Didelis

Glyptocephalus cynoglossus

Raudonosios plekšnės

NAFO 3NO

Didelis

Glyptocephalus cynoglossus

Raudonosios plekšnės

NAFO 2J3KL

Mažas

Hippoglossoides platessoides

Amerikinės paltusinės plekšnės

NAFO 3LNO

Didelis

Hippoglossoides platessoides

Amerikinės paltusinės plekšnės

NAFO 3M

Didelis

Limanda ferruginea

Geltonuodegės plekšnės

NAFO 3LNO

Vidutinis

Coryphaenoides rupestris

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

NAFO SA0 + 1

Mažas

Macrourus berglax

Šiauriniai grenadieriai

NAFO SA2 + 3

Didelis

Pandalus borealis

Šiaurinės krevetės

NAFO 3LNO

Didelis

Pandalus borealis

Šiaurinės krevetės

NAFO 3M

Didelis

Amblyraja radiata

Žvaigždėtosios rajos

NAFO 3LNOPs

Didelis

Reinhardtius hippoglossoides

Juodieji paltusai

NAFO 3KLMNO

Didelis

Reinhardtius hippoglossoides

Juodieji paltusai

NAFO SA1

Didelis

Hippoglossus hippoglossus

Atlantiniai paltusai

NAFO SA1

Mažas

Sebastes mentella

Paprastieji jūriniai ešeriai

NAFO SA1

Didelis

Sebastes spp.

Paprastieji jūriniai ešeriai

NAFO 3LN

Didelis

Sebastes spp.

Paprastieji jūriniai ešeriai

NAFO 3M

Didelis

Sebastes spp.

Paprastieji jūriniai ešeriai

NAFO 3O

Didelis

Urophycis tenuis

Balkšvosios siaurapelekės vėgėlės

NAFO 3NO

Didelis

Mallotus villosus

Paprastosios stintenės

NAFO 3NO

Didelis

Beryx sp.

Paprastieji beriksai

NAFO 6G

Didelis

Illex illecebrosus

Šiaurinis trumpačiuptuvis kalmaras

NAFO 3 + 4 parajoniai

Mažas

Salmo salar

Salmon

NAFO S1+ ICES XIV parajonis, NEAF, NASCO

Didelis

 


FAO 34 jūrų rajonas. Žvejybos rytų vidurio Atlante komitetas (CECAF)

RŪŠYS

Kuriant biologinių mėginių ėmimo planus, kuriais siekiama surinkti biologinę informaciją, kaip nustatyta šio priedo III skyriuje, turi būti atsižvelgta į kompetentingos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos ar regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos nustatytas išteklių ribas ir kiekvieniems ištekliams turi būti skirtos atitinkamaos mėginių ėmimo pastangos.

Biologinių kintamųjų rinkimo dažnumas

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

Geografinis rajonas

Prioritetiškumas

Duomenys renkami kasmet, jie turi būti atnaujinami ir (arba) tvarkomi laiku, kad atitiktų išteklių vertinimo tvarkaraštį.

Brachydeuterus spp.

Nernės

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Caranx spp.

Paprastosios karangės

34.3.1., 34.3.3–6

Didelis

Cynoglossus spp.

Jūros liežuviai

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Decapterus spp.

Stauridės

34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Dentex canariensis

Kanarų dančiai

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Vidutinis

Dentex congoensis

Konginiai dančiai

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Vidutinis

Dentex macrophthalmus

Didžiaakiai dančiai

34.1.1., 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Dentex maroccanus

Marokiniai dančiai

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Vidutinis

Dentex spp.

Dančiai

34.1.1, 34.1.3., 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Engraulis encrasicolus

Europiniai ančiuviai

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Epinephelus aeneus

Baltadryžiai gruperiai

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Ethmalosa fimbriata

Bongos

34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Farfantepenaeus notialis

Pietinės rožinės krevetės

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Galeoides decadactylus

Pelaginės ešeršuvės

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Duomenys renkami kasmet, jie turi būti atnaujinami ir (arba) tvarkomi laiku, kad atitiktų išteklių vertinimo tvarkaraštį.

Loligo vulgaris

Kalmarai

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Merluccius polli

Afrikinė jūrų lydekos

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Merluccius senegalensis

Senegalinės jūrinės lydekos

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Merluccius spp.

Kitos jūrinės lydekos

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Vidutinis

Octopus vulgaris

Paprastieji aštuonkojai

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Pagellus acarne

Sidabriniai pagelai

34.1.1

Didelis

Pagellus bellottii

Raudonieji pagelai

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Pagellus bogaraveo

Raudonpelekiai pagelai

34.1.1

Vidutinis

Pagellus spp.

Pagelai

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Pagrus caeruleostictus

Pagrai

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Parapenaeus longirostris

Giliavandenės rožinės krevetės

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Pomadasys incisus

Ilgapelekės nernės

34.1.1

Vidutinis

Pomadasys spp.

Nernės

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Pseudotolithus spp.

Jūrų kapitonai

34.1.1

Didelis

Sardina pilchardus

Sardinės

34.1.1, 34.1.3

Didelis

Sardinella aurita

Apvaliosios sardinėlės

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Sardinella maderensis

Madeiros sardinėlės

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Duomenys renkami kasmet, jie turi būti atnaujinami ir (arba) tvarkomi laiku, kad atitiktų išteklių vertinimo tvarkaraštį.

Scomber japonicus

Japoninės skumbrės

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Scomber spp.

Kitos skumbrės

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Sepia hierredda

Sepijos

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Sepia officinalis

Paprastosios sepijos

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Sepia spp.

Sepijos

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Vidutinis

Sparidae

Jūriniai karosai

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Sparus spp.

Jūriniai karosai

34.1.1

Didelis

Trachurus trachurus

Paprastosios stauridės

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Trachurus trecae

Juodosios stauridės

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

Didelis

Umbrina canariensis

Kanarinės umbrinos

34.3.3–6

Vidutinis


SEAFO (Žvejybos pietryčių Atlante organizacija)

RŪŠYS

Kuriant biologinių mėginių ėmimo planus, kuriais siekiama surinkti biologinę informaciją, kaip nustatyta šio priedo III skyriuje, turi būti atsižvelgta į kompetentingos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos ar regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos nustatytas išteklių ribas ir kiekvieniems ištekliams turi būti skirtos atitinkamaos mėginių ėmimo pastangos.

Biologinių kintamųjų rinkimo dažnumas

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

Geografinis rajonas

Prioritetiškumas

Duomenys renkami kasmet, jie turi būti atnaujinami ir (arba) tvarkomi laiku, kad atitiktų išteklių vertinimo tvarkaraštį.

Dissostichus eleginoides

Patagoniniai nototeniniai dančiai

Pieryčių Atlanto dalis

Didelis

Beryx spp.

Paprastieji beriksai

Pieryčių Atlanto dalis

Didelis

Chaceon spp.

Auksuotieji krabai

Pieryčių Atlanto dalis

Didelis

Pseudopentaceros richardsoni

Pelaginės ylapelekės šernažuvės

Pieryčių Atlanto dalis

Didelis

Helicolenus spp.

Bepūsliai ešeriai

Pieryčių Atlanto dalis

Didelis

Hoplostethus atlanticus

Islandiniai pjūklapilviai beriksai

Pieryčių Atlanto dalis

Didelis

Trachurus spp

Paprastosios stauridės

Pieryčių Atlanto dalis

Didelis

Scomber spp

Paprastosios skumbrės

Pieryčių Atlanto dalis

Didelis

Polyprion americanus

Amerikinės rudosios černos

Pieryčių Atlanto dalis

Vidutinis

Jasus tristani

Tristano uoliniai langustai

Pieryčių Atlanto dalis

Vidutinis

Lepidotus caudatus

Uodeguotosios kalavijos

Pieryčių Atlanto dalis

Vidutinis

Schedophilus ovalis

Ovaliniai dreifešeriai

Pieryčių Atlanto dalis

Mažas

Vikrieji dreifešeriai

Violet warehou

Pieryčių Atlanto dalis

Mažas

Allocyttus verucossus

Gelminės saulažuvės

Pieryčių Atlanto dalis

Mažas

Neocyttus romboidales

 

Pieryčių Atlanto dalis

 

Allocyttus guineensis

 

Pieryčių Atlanto dalis

 

Pseudocyttu smaculatus

 

Pieryčių Atlanto dalis

 

Emmelichthys nitidus

Pietiniai raudonakiai ešeriai

Pieryčių Atlanto dalis

Mažas

Ruvettus pretiosus

Taukinės skumbrės

Pieryčių Atlanto dalis

Mažas

Promethichthys prometheus

Prometėjo katžuvės

Pieryčių Atlanto dalis

Mažas

Macrourus spp.

Paprastieji grenadieriai

Pieryčių Atlanto dalis

Mažas

Antimora rostrata

Melsvosios antimoros

Pieryčių Atlanto dalis

Mažas

Epigonus spp

Didžiaakiai kardinolai

Pieryčių Atlanto dalis

Mažas

Merluccius spp

Jūrinės lydekos

Pieryčių Atlanto dalis

Mažas

Notopogon fernandezianus

Čilinės trimitžuvės

Pieryčių Atlanto dalis

Mažas

Octopodidae and Loliginidae

Aštuonkojai ir kalmarai

Pieryčių Atlanto dalis

Mažas

 


WCPFC (Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisija)

RŪŠYS

Kuriant biologinių mėginių ėmimo planus, kuriais siekiama surinkti biologinę informaciją, kaip nustatyta šio priedo III skyriuje, turi būti atsižvelgta į kompetentingos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos ar regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos nustatytas išteklių ribas ir kiekvieniems ištekliams turi būti skirtos atitinkamaos mėginių ėmimo pastangos.

Biologinių kintamųjų rinkimo dažnumas

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

Geografinis rajonas

Prioritetiškumas

Duomenys renkami kasmet, jie turi būti atnaujinami ir (arba) tvarkomi laiku, kad atitiktų išteklių vertinimo tvarkaraštį.

Thunnus albacares

Gelsvauodegiai tunai

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

Thunnus obesus

Didžiaakiai tunai

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

Katsuwonus pelamis

Dryžieji tunai

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

Thunnus alalunga

Ilgapelekiai tunai

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

Thunnus orientalis

Ramiojo vandenyno paprastieji tunai

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

Xiphias gladius

Durklažuvės

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

Makaira nigricans (arba mazara)

Atlantiniai marlinai

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

Makaira indica

Juodieji marlinai

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

Tetrapturus audax

Dryžieji marlinai

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

Acanthocybium solandri

Dygiosios pelamidės

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Vidutinis

Coryphaena hippurus

Didžiosios auksinės skumbrės

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Vidutinis

Elagatis bipinnulata

Vaivorykštinės stauridės

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Vidutinis

Lepidocybium flavobrunneum

Geltondryžės riebžuvės

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Vidutinis

Lampris regius

Raudonpelekės karalžuvės

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Vidutinis

Mola mola

Paprastosios mėnulžuvės

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Vidutinis

Istiophorus platypterus

Buriažuvinės

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Vidutinis

Tetrapturus angustirostris

Trumpadurkliai marlinai

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Vidutinis

Ruvettus pretiosus

Taukinės skumbrės

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Vidutinis

Prionace glauca

Melsvieji rykliai

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

 

Carcharhinus longimanus

Ilgapelekiai pilkieji rykliai

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

Carcharhinus falciformis

Floridiniai šilkiniai rykliai

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

Alopias superciliosus

Didžiaakės jūrų lapės

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

Alopias vulpinus

Paprastosios jūrų lapės

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

Alopias pelagicus

Pelaginės jūrų lapės

Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

Didelis

NB. WCPF atveju taikomi dar ir šie ataskaitų teikimo reikalavimai ilgosiomis ūdomis žvejojantiems laivams:

1.

Atšakų skaičius tarp plūdžių. Pranešama apie atšakų skaičių tarp plūdžių kiekvieno užmetimo metu.

2.

Pranešamas per kiekvieną užmetimą sužvejotas skaičius šių rūšių žuvų: ilgapelekių tunų (Thunnus alalunga), didžiaakių tunų (Thunnus obesus), dryžųjų tunų (Katsuwonus pelamis), gelsvauodegių tunų (Thunnus albacores), dryžųjų marlinų (Tetrapturus audax), atlantinių marlinų (Makaira mazara), juodųjų marlinų (Makaira indica) ir durklažuvių (Xiphias gladius), melsviųjų ryklių, floridinių šilkinių ryklių, ilgapelekių pilkųjų ryklių, atlantinių ir ilgapelekių pilkšvųjų ryklių, jūrų lapių, atlantinių silkiaryklių (į pietus nuo 20°S, kol biologiniai duomenys rodo, kad ši ar kita geografinė riba tinkama), kūjaryklių (didžiagalvių, bronzinių, didžiųjų ir paprastųjų), bangininių ryklių ir kitų Komisijos nustatytų rūšių.

Jei bendras ar vidutinis per užmetimą sužvejotų žuvų svoris užregistruojamas, tuomet jis turi būti ir nurodomas pagal rūšis. Jei bendras ar vidutinis per užmetimą sužvejotų žuvų svoris neužregistruojamas, jis turi būti pagal rūšis apskaičiuotas apytikriai ir apie jį turi būti pranešta. Bendras ar vidutinis svoris reiškia neišdorotos, o ne išdorotos žuvies svorį.


WECAFC (Vakarų vidurio Atlanto žuvininkystės komisija)

RŪŠYS

Kuriant biologinių mėginių ėmimo planus, kuriais siekiama surinkti biologinę informaciją, kaip nustatyta šio priedo III skyriuje, turi būti atsižvelgta į kompetentingos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos ar regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos nustatytas išteklių ribas ir kiekvieniems ištekliams turi būti skirtos atitinkamaos mėginių ėmimo pastangos.

Biologinių kintamųjų rinkimo dažnumas

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

Geografinis rajonas

Prioritetiškumas

Duomenys renkami kasmet, jie turi būti atnaujinami ir (arba) tvarkomi laiku, kad atitiktų išteklių vertinimo tvarkaraštį.

Panulirus argus

Karibų dygliuotieji langustai

Vidurio vakarų Atlantas

Didelis

Strombus gigas

Didžiosios strombidės

Vidurio vakarų Atlantas

Didelis

Shark-like Selachii, Rajidae

Rykliai ir rombinės rajos

Vidurio vakarų Atlantas

Didelis

Coryphaena hippurus

Didžiosios auksinės skumbrės

Vidurio vakarų Atlantas

Didelis

Acanthocybium solandri

Dygiosios pelamidės

Vidurio vakarų Atlantas

Didelis

Epinephelus guttatus

Raudondėmiai gruperiai

Vidurio vakarų Atlantas

Didelis

Lutjanus vivanus

Geltonakiai rifešeriai

Vidurio vakarų Atlantas

Didelis

Lutjanus buccanella

Juodapelekiai rifešeriai

Vidurio vakarų Atlantas

Didelis

Lutjanus campechanus

Purpuriniai rifešeriai

Vidurio vakarų Atlantas

Didelis

Penaeus subtilis

Plonaūsės krevetės

Prancūzijos Gajanos ZEE

Didelis


IOTC Indijos vandenyno tunų komisija

RŪŠYS

Kuriant biologinių mėginių ėmimo planus, kuriais siekiama surinkti biologinę informaciją, kaip nustatyta šio priedo III skyriuje, turi būti atsižvelgta į kompetentingos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos ar regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos nustatytas išteklių ribas ir kiekvieniems ištekliams turi būti skirtos atitinkamaos mėginių ėmimo pastangos.

Biologinių kintamųjų rinkimo dažnumas

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

Geografinis rajonas

Prioritetiškumas

Duomenys renkami kasmet, jie turi būti atnaujinami ir (arba) tvarkomi laiku, kad atitiktų išteklių vertinimo tvarkaraštį.

Thunnus albacares

Gelsvauodegiai tunai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis

Thunnus obesus

Didžiaakiai tunai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis

Katsuwonus pelamis

Dryžieji tunai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis

Thunnus alalunga

Ilgapelekiai tunai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis

Xiphias gladius

Durklažuvės

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis

Makaira nigricans (arba mazara)

Atlantiniai marlinai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis

Makaira indica

Juodieji marlinai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis

Tetrapturus audax

Dryžieji marlinai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis

Istiophorus platypterus

Rytinės buriažuvės

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis

Auxis rochei

Skersadryžiai skumbriniai tunai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Vidutinis

Auxis thazard

Paprastieji skumbriniai tunai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Vidutinis

Euthynnus affinis

Rytiniai tuniukai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Vidutinis

Thunnus tonggol

Ilgauodegiai tunai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Vidutinis

Scomberomorus guttatus

Indinės karališkosios skumbrės

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Vidutinis

Scomberomorus commerson

Siauradryžės karališkosios skumbrės

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Vidutinis

Prionace glauca

Melsvieji rykliai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis

Alopias superciliosus

Didžiaakės jūrų lapės

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis

Carcharhinus falciformes

Floridiniai šilkiniai rykliai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis

Carcharhinus longimanus

Ilgapelekiai pilkieji rykliai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis

Alopias pelagicus

Pelaginės jūrų lapės

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis

Sphyrna lewini

Bronziniai kūjarykliai

Rytų ir Vakarų Indijos vandenynas

Didelis


Kitos RŽVO

RŪŠYS

Kuriant biologinių mėginių ėmimo planus, kuriais siekiama surinkti biologinę informaciją, kaip nustatyta šio priedo III skyriuje, turi būti atsižvelgta į kompetentingos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos ar regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos nustatytas išteklių ribas ir kiekvieniems ištekliams turi būti skirtos atitinkamaos mėginių ėmimo pastangos.

Biologinių kintamųjų rinkimo dažnumas

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

Geografinis rajonas

Prioritetiškumas

Duomenys renkami kasmet, jie turi būti atnaujinami ir (arba) tvarkomi laiku, kad atitiktų išteklių vertinimo tvarkaraštį.

Trachurus murphyi

Peru stauridės

SPRFMO konvencijos rajonas

Didelis

Euphausia superba

Kriliai

CCAMLR konvencijos rajonas

Didelis

Dissostichus spp.

Dissostichus eleginoides and Dissostichus mawsoni)

Atlantiniai nototeniniai dančiai

CCAMLR konvencijos rajonas

Didelis

Champsocephalus gunnari

Lydžiažiotės ledžuvės

CCAMLR konvencijos rajonas

Mažas

Žuvų, moliuskų, vėžiagyvių ir kitų rūšių dugno gyvūnų ištekliai kompetencijos rajone, tačiau išskyrus: i) dugno gyvūnų rūšis, patenkančias į pakrantės valstybių žvejybos jurisdikciją pagal 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 77 straipsnio 4 dalį ir ii) toli migruojančių žuvų rūšis, išvardytas 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos I priede.

SIOFA konvencijos rajonas

 

 

BIOLOGINIAI DUOMENYS

1D lentelė

Rūšys, kurias reikia stebėti pagal Sąjungos apsaugos programas arba tarptautinius įsipareigojimus

Bendrinis pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

Regionas ir (arba) RŽVO

Teisinis pagrindas

Kaulinės žuvys

Teleostei

 

 

Eršketai, eršketinės žuvys

Acipenser spp.

Viduržemio ir Juodoji jūros; Baltijos jūra; OSPAR II, IV

Barselonos konvencijos II priedas (15), Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas; OSPAR (16); HELCOM (17)

Švelniagalvinės

Alepocephalidae

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos (18)

Berdo švelniagalvės

Alepocephalus Bairdii

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Ilgasnukės švelniagalvės

Alepocephalus rostratus

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Juodosios jūros perpelės

Alosa immaculata

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Europinės perpelės

Alosa alosa

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Europiniai sykai ir smailiasnukiai sykai

Coregonus lavaretus

OSPAR II

OSPAR

Atlantinės menkės

Gadus morhua

OSPAR II, III; Baltijos jūra

OSPAR; HELCOM

Ilgažiomeniai jūrų arkliukai

Hippocampus guttulatus (sinonimas: Hippocampus ramulosus)

OSPAR II, III, IV, V

OSPAR

Europiniai jūrų arkliukai

Hippocampus hippocampus

OSPAR II, III, IV, V

OSPAR

Juodosios jūros perpelės

Alosa tanaica

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Melsvosios antimoros

Antimora rostrata

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Juodosios kalavijos

Aphanopus carbo

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Juodosios kalavijos

Aphanopus intermedius

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Vėžiai

Astacus spp.

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Kaspijinės aterinos

Atherina pontica

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Paprastosios vėjažuvės

Belone belone euxini Günther

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Paprastieji beriksai

Beryx spp.

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Brotulos

Cataetyx laticeps

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Seliavos

Coregonus albula

Baltijos jūra

Regioninio koordinavimo susitikimo rekomendacija dėl Baltijos jūros

Jūrų rupūžės

Cyclopterus lumpus

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Mažieji sargai

Diplodus annularis

Viduržemio jūra

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 (19) (mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis dydis)

Dryžieji dančiukai

Diplodus puntazzo

Viduržemio jūra

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 (mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis dydis)

Baltieji sargai

Diplodus sargus

Viduržemio jūra

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 (mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis dydis)

Paprastieji jūrų karosai

Diplodus vulgaris

Viduržemio jūra

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 (mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis dydis)

Patagoniniai nototeniniai dančiai

Dissostichus eleginoides

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Atlantiniai nototeniniai dančiai

Dissostichus mawsoni

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Gruperiai

Epinephelus spp.

Viduržemio jūra

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 (mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis dydis)

Juodosios kalavijos

Epigonus telescopus

Visi regionai

Pažeidžiamos žuvų rūšys; su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Grundalai

Gobiidae

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Melsvažiočiai ešeriai

Helicolenus dactylopterus

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Atlantiniai paltusai

Hippoglossus hippoglossus

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Islandiniai pjūklapilviai beriksai

Hoplostethus atlanticus

Visi regionai; OSPAR I, V

Pažeidžiamos žuvų rūšys; su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Viduržemio jūros pjūklapilvis beriksas

Hoplosthetus mediterraneus

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Uodeguotosios kalavijos

Lepidopus caudatus

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Atlantiniai dumblarausiai karosai

Lithognathus mormyrus

Viduržemio jūra

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 (mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis dydis)

Auksinės kefalės

Liza aurata

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Kefalės šoklės

Liza saliens

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Didieji likodonai

Lycodes esmarkii

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Grenadieriai, išskyrus bukasnukius ilgauodegius grenadierius ir šiaurinius grenadierius

Macrouridae išskyrus Coryphaenoides rupestris ir Macrourus berglax

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Šiauriniai grenadieriai

Macrourus berglax

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Paprastieji merlangai

Merlangius merlangus

Baltijos ir Juodoji jūros

Regioninio koordinavimo susitikimo rekomendacija dėl Baltijos jūros; Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Europiniai upiniai unguriai

Anguilla anguilla

OSPAR I, II, III, IV, Baltijos jūra

OSPAR; HELCOM

Atlantinės lašišos

*Salmo salar

OSPAR I, II, III, IV, Baltijos jūra

OSPAR; HELCOM

Paprastieji tunai

*Thunnus thynnus

OSPAR V

OSPAR; HELCOM

Melsvosios molvos

Molva dypterygia

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Paprastosios moros

Mora moro

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Kefalės

Mugil spp.

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Violetinės gyvatinės skumbrės

Nesiarchus nasutus

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Riestanosis dyglianugaris ungurys

Notocanthus chemnitzii

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Europinės stintos

Osmerus eperlanus

Baltijos jūra

Regioninio koordinavimo susitikimo rekomendacija dėl Baltijos jūros; HELCOM

Sidabriniai pagelai

Pagellus acarne

Viduržemio jūra

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 (mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis dydis)

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

Viduržemio jūra

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 (mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis dydis)

Paprastieji pagrai

Pagrus pagrus

Viduržemio jūra

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 (mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis dydis)

Amerikinės rudosios černos

Polyprion americanus

Viduržemio jūra

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 (mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis dydis)

Amerikinės rudosios černos

Polyprion americanus

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Melsvieji ešeriai

Pomatomus saltatrix

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Mažieji jūriniai ešeriai

Sebastes viviparus

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Didieji eršketai

Huso huso

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Atlantinės skorpenos

Trachyscorpia cristulata

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Jūrų karšiai

Brama spp.

GSA 1.1, 1.2, 1.3 ir Juodoji jūra GSA 29

Tarybos reglamento (EB) Nr. 894/97 (20) VIII priedas

Afrikinės skumbrės

Scomber colias Gmelin

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Paprastieji kristaliniai grundalai

Crystallogobius linearis

Juodoji jūra

Nacionaliniai valdymo planai

Europinės chimeros

Chimaera monstrosa

Baltijos jūra

HELCOM.

Europinės perpelės

Alosa alosa

Baltijos jūra

HELCOM.

Atlantinės perpelės

Alosa fallax

Baltijos jūra

HELCOM.

Rudenį neršiančios silkės

Clupea harengus subsp.

Baltijos jūra

HELCOM.

Paprastieji spariai

Abramis ballerus

Baltijos jūra

HELCOM.

Paprastosios aukšlės

Alburnus alburnus

Baltijos jūra

HELCOM.

Paprastieji salačiai

Aspius aspius

Baltijos jūra

HELCOM.

Paprastieji ūsoriai

Barbus barbus

Baltijos jūra

HELCOM.

Paprastieji gružliai

Gobio gobio

Baltijos jūra

HELCOM.

Paprastosios vandens ožkos

Pelecus cultratus

Baltijos jūra

HELCOM.

Rainės

Phoxinus phoxinus

Baltijos jūra

HELCOM.

Paprastieji žiobriai

Vimba vimba

Baltijos jūra

HELCOM.

Paprastieji kirtikliai

Cobitis taenia

Baltijos jūra

HELCOM.

Upėtakiai

Salmo trutta

Baltijos jūra

HELCOM.

Seliavos

Coregonus albula

Baltijos jūra

HELCOM.

Europiniai sykai

Coregonus balticus Synonym: Coregonus lavaretus, migratory

Baltijos jūra

HELCOM.

Ežeriniai sykai

Coregonus maraena Synonym: Coregonus lavaretus, stationary

Baltijos jūra

HELCOM.

Šiauriniai sykai

Coregonus pallasii

Baltijos jūra

HELCOM.

Europinės jūrinės stintos

Osmerus eperlanomarinus

Baltijos jūra

HELCOM.

Juodapilviai jūrų velniai

Lophius budegassa

Baltijos jūra

HELCOM.

Jūrinės dyglės

Spinachia spinachia

Baltijos jūra

HELCOM.

Didžiosios adatžuvės

Entelurus aequoreus

Baltijos jūra

HELCOM.

Paprastosios jūrų ylos

Nerophis ophidion

Baltijos jūra

HELCOM.

Sliekžuvės

Nerophis lumbriciformis

Baltijos jūra

HELCOM.

Didžiosios jūrų adatos

Syngnathus acus

Baltijos jūra

HELCOM.

Paprastosios jūrų adatos

Syngnathus typhle

Baltijos jūra

HELCOM.

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

Coryphaenoides rupestris

Baltijos jūra

HELCOM.

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Baltijos jūra

HELCOM.

Sidabriniai polakai

Pollachius pollachius

Baltijos jūra

HELCOM.

Paprastosios molvos

Molva molva

Baltijos jūra

HELCOM.

Nėginiai liumpenai

Lumpenus lampretaeformis

Baltijos jūra

HELCOM.

Didieji jūriniai ešeriai

Sebastes marinus

Baltijos jūra

HELCOM.

Mažieji jūriniai ešeriai

Sebastes viviparus

Baltijos jūra

HELCOM.

Paprastieji kūjagalviai

Cottus gobio

Baltijos jūra

HELCOM.

Raibapelekiai kūjagalviai

Cottus poecilopus

Baltijos jūra

HELCOM.

Builiai

Myoxocephalus scorpius

Baltijos jūra

HELCOM.

Jūrų buivolai

Taurulus bubalis

Baltijos jūra

HELCOM.

Ragiai

Triglopsis quadricornis

Baltijos jūra

HELCOM.

Jūrų rupūžės

Cyclopterus lumpus

Baltijos jūra

HELCOM.

Europiniai gleiviai

Liparis liparis

Baltijos jūra

HELCOM.

Montegiu gleiviai

Liparis montagui

Baltijos jūra

HELCOM.

Paprastosios saulažuvės

Zeus faber

Baltijos jūra

HELCOM.

Paprastieji vilkešeriai

Dicentrarchus labrax

Baltijos jūra

HELCOM.

Vaivorykštinės lūpažuvės

Labrus bergylta

Baltijos jūra

HELCOM.

Dvidėmės lūpažuvės

Labrus mixtus

Baltijos jūra

HELCOM.

Tamsiadryžės žaliažuvės

Symphodus melops

Baltijos jūra

HELCOM.

Didžiosios jūrinės drakoniukės

Trachinus draco

Baltijos jūra

HELCOM.

Vilkžuvės

Anarhichas lupus

Baltijos jūra

HELCOM.

Europiniai tobiai

Ammodytes marinus

Baltijos jūra

HELCOM.

Mažieji tobiai

Ammodytes tobianus

Baltijos jūra

HELCOM.

Puošnieji grundalai

Pomatoschistus pictus

Baltijos jūra

HELCOM.

Skersadryžiai skumbriniai tunai

Auxis rochei

Baltijos jūra

HELCOM.

Vakariniai tuniukai

Euthynnus alleteratus

Baltijos jūra

HELCOM.

Vienspalviai bonitai

Orcynopsis unicolor

Baltijos jūra

HELCOM.

Atlantinės skumbrės

Scomber scombrus

Baltijos jūra

HELCOM.

Atlantiniai paltusai

Hippoglossus hippoglossus

Baltijos jūra

HELCOM.

Durklažuvės

Xiphias gladius

Baltijos jūra

HELCOM.

Medūzešeriai

Centrolophus niger

Baltijos jūra

HELCOM.

Kremzlinės žuvys

Chimaeriformes

 

 

Azijinės pjūklažuvės

Anoxypristis cuspidata

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Paprastastieji ilgasnukiai dygliarykliai

Deania calcea

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Mažieji juodieji dygliarykliai

Etmopterus pusillus

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Kvinslando pjūklažuvės

Pristis clavata

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Žalsvosios pjūklažuvės

Pristis zijsron

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Norveginės rajos

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Dygliosios rajos

Raja clavata

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumasOSPAR; HELCOM

Marmurinės rombinės rajos

Raja undulata

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Pelaginės jūrų lapės

Alopias pelagicus

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Didžiaakės jūrų lapės

Alopias superciliosus

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Paprastosios jūrų lapės

Alopias vulpinus

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; HELCOM

Žvaigždėtosios rajos

Amblyraja radiata

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Juodieji katrykliai

Apristurus spp

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; pažeidžiamos žuvų rūšys; su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Floridiniai šilkiniai rykliai

Carcharhinus falciformis

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Galapaginiai pilkieji rykliai

Carcharhinus galapagensis

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Ilgapelekiai pilkieji rykliai

Carcharhinus longimanus

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Mažieji melsvieji rykliai

Carcharhinus plumbeus

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas

Smėliniai tigriniai rykliai

Carcharias taurus

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas

Baltieji rykliai

Carcharodon carcharias

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Rudieji trumpadygliai rykliai

Centrophorus granulosus

Visi vandenynai ir jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos III priedas; OSPAR

Trumpadygliai rykliai

Centrophorus spp

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Pilkieji trumpadygliai rykliai

Centrophorus squamosus

Visi vandenynai ir jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; OSPAR

Paprastieji juodieji šunrykliai

Centroscyllium fabricii

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Portugaliniai baltaakiai dygliarykliai

Centroscymnus coelolepis

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos; OSPAR

Ilgašnipiai baltaakiai dygliarykliai

Centroscymnus crepidater

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; pažeidžiamos žuvų rūšys; su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Milžinrykliai

Cetorhinus maximus

Visi vandenynai ir jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; OSPAR; HELCOM

Europinės chimeros

Chimaera monstrosa

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Gyvatrykliai

Chlamydoselachus anguineus

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; pažeidžiamos žuvų rūšys; su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Šokoladiniai dygliarykliai

Dalatias licha

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; pažeidžiamos žuvų rūšys; su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Paprastieji dygliauodegiai

Dasyatis pastinaca

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas; HELCOM

Paprastastieji ilgasnukiai dygliarykliai

Deania calcea

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Švelniosios rajos

Dipturus batis

Visi vandenynai ir jūros

RŽVO, didelis prioritetas, Barselonos konvencijos II priedas, OSPAR; HELCOM

Baltosios rajos

*Rostroraja alba

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Didieji juodieji dygliarykliai

Etmopterus princeps

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; pažeidžiamos žuvų rūšys, su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Naktiniai juodieji dygliarykliai

Etmopterus spinax

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos; HELCOM

Didžiagalviai kūjarykliai

Eusphyra blochii

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Paprastieji sriubiniai rykliai

Galeorhinus galeus

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas; HELCOM

Juodažiočiai pjūklauodegiai katrykliai

Galeus melanostomus

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Islandiniai pjūklauodegiai katrykliai

Galeus murinus

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Atlantinės drugelinės rajos

Gymnura altavela

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas

Pilkieji septynžiauniai rykliai

Heptranchias perlo

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos III priedas

Pilkieji šešiažiauniai rykliai

Hexanchus griseus

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas; HELCOM

Didžiaakės chimeros

Hydrolagus mirabilis

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Atlantiniai pilkšvieji rykliai

Isurus oxyrinchus

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetas

Ilgapelekiai pilkšvieji rykliai

Isurus paucus

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Atlantiniai silkiarykliai

Lamna nasus

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; OSPAR; HELCOM

Apvaliosios rajos

Leucoraja circularis

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas

Maltos rajos

Leucoraja melitensis

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas

Rifinės mantos

Manta alfredi

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Didžiosios mantos

Manta birostris

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Ilgaragės mobulės

Mobula eregoodootenkee

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Senegalinės mobulės

Mobula hypostoma

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Japoninės mobulės

Mobula japanica

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Trumpapelekės mobulės

Mobula kuhlii

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Europinės mobulės

Mobula mobular

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Munko mobulės

Mobula munkiana

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Mažosios mobulės

Mobula rochebrunei

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Čilės mobulės

Mobula tarapacana

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Peru mobulės

Mobula thurstoni

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Žvaigždėtieji kiauniarykliai

Mustelus asterias

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos III priedas

Europiniai kiauniarykliai

Mustelus mustelus

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos III priedas

Viduržemio jūros kiauniarykliai

Mustelus punctulatus

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos III priedas

Juodažiočiai pjūklauodegiai katrykliai

Galeus melanostomus

Baltijos jūra

HELCOM.

Mažadėmiai katrykliai

Scyliorhinus canicula

Baltijos jūra

HELCOM.

Žvaigždėtosios rajos

Amblyraja radiata

Baltijos jūra

HELCOM.

Šagreninės rajos

Leucoraja fullonica

Baltijos jūra

HELCOM.

Marmurinės torpedos

Torpedo marmorata

Baltijos jūra

HELCOM.

Tribriauniai rykliai

Oxynotus paradoxus

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; pažeidžiamos žuvų rūšys; su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Paprastosios pjūklažuvės

Pristis pectinata

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas

Europinės pjūklažuvės

Pristis pristis

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas

Krokodiliniai rykliai

Pseudocarcharias kamoharai

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Paprastieji dygliauodegiai

Pteroplatytrygon violacea

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Apvaliosios rajos

Raja fyllae

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Šiaurinės rajos

Raja hyperborea

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Norveginės rajos

Raja nidarosiensus

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Montegju šlakuotosios rajos

Raja montagui

OSPAR I, II, III, IV

OSPAR; HELCOM

Bangininiai rykliai

Rhincodon typus

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetas

Atlantinės gitaržuvės

Rhinobatos cemiculus

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas

Paprastosios gitaržuvės

Rhinobatos rhinobatos

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas

Atlantinės peiliasnukės chimeros

Rhinochimaera atlantica

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Baltosios rajos

Rostroraja alba

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas

Aštriadančiai velvetiniai dygliarykliai

Scymnodon ringens

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; svarbu giliavandenių žuvų žvejybai

Kiti rykliai

Selachimorpha (ar Selachii), Batoidea (nustatyti kiekvieną rūšį atskirai pagal iškrauto kiekio, tyrimų arba sužvejoto kiekio duomenis.

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; HELCOM

Arktinis ryklys

Somniosus microcephalus

Visuose vandenynuose

RŽVO, didelis prioritetiškumas; su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos; HELCOM

Bronziniai kūjarykliai

Sphyrna lewini

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Didysis kūjaryklis

Sphyrna mokarran

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Paprastieji kūjaryjkliai

Sphyrna zygaena

Visuose vandenynuose

Regioninės žuvininkystės organizacijos, didelis prioritetiškumas

Paprastieji dygliarykliai

Squalus acanthias

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prieoritetiškumas; Barselonos konvencijos III priedas; OSPAR; HELCOM

Paprastieji plokščiakūniai rykliai

Squatina aculeata

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prieoritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas

Dėmėtieji plokščiakūniai rykliai

Squatina oculata

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas

Europiniai plokščiakūniai rykliai

Squatina squatina

Visi vandenynai + Viduržemio ir Juodoji jūros

RŽVO, didelis prioritetiškumas; Barselonos konvencijos II priedas; OSPAR; HELCOM

Jūrinės nėgės

Petromyzon marinus

OSPAR I, II, III, IV

OSPAR; HELCOM

Upinės nėgės

Lampetra fluviatilis

Baltijos jūra

HELCOM

Žinduoliai

Mammalia

 

 

Banginių šeimos gyvūnai – visos rūšys

Cetacea – visos rūšys

Visi rajonai

Tarybos direktyva 92/43/EEB (21)

Mažieji ruožuočiai

Balaenoptera acutorostrata

Viduržemio jūra

GFCM (22) rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Grenlandiniai banginiai

Balaena mysticetus

OSPAR I

OSPAR

Mėlynieji banginiai

Balaenoptera musculus

Visi OSPAR rajonai

OSPAR

Pietiniai tikrieji banginiai

Eubalaena glacialis

Visi OSPAR rajonai

OSPAR

Seivalai

Balaenoptera borealis

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Finvalai

Balaenoptera physalus

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Paprastieji delfinai

Delphinus delphis

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Pietiniai tikrieji banginiai

Eubalaena glacialis

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Ilgapelekės grindos

Globicephala melas

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Pilkieji delfinai

Grampus griseus

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Mažieji nykštukiniai kašalotai

Kogia simus

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Kuprotieji banginiai

Megaptera novaeangliae

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Bleinvilio dvidančiai

Mesoplodon densirostris

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Orkos

Orcinus orca

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Paprastosios jūrų kiaulės

Phocoena phocoena

Viduržemio jūra; OSPAR II, III

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas; Direktyva 92/43/EEB; OSPAR

Kašalotai

Physeter macrocephalus

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Juodosios orkos

Pseudorca crassidens

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Dryžuotieji delfinai

Stenella coeruleoalba

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Raukšliadančiai delfinai

Steno bredanensis

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Afalinos

Tursiops truncatus

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Tikrieji snapuočiai

Ziphius cavirostris

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 36/2012/2 ir Barselonos konvencijos II priedas

Ruoniai vienuoliai

Monachus monachus

Visos sritys

GFCM rekomendacija 35/2011/5 ir Barselonos konvencijos II priedas; Direktyva 92/43/EEB

Saimos žieduotieji ruoniai

Phoca hispida saimensis

Visi rajonai

Direktyva 92/43/EEB

Pilkieji ruoniai

Halichoerus grypus

Visi rajonai

Direktyva 92/43/EEB

Paprastieji ruoniai

Phoca vitulina

Visi rajonai

Direktyva 92/43/EEB

Baltijos žieduotieji ruoniai

Phoca hispida bottnica

Visi rajonai

Direktyva 92/43/EEB bei floros apsaugos

Paukščiai

Aves

 

 

Madeirinės audronašos

Calonectris borealis

Visi rajonai

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB (23)

Didieji kormoranai

Phalacrocorax carbo

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Šiauriniai padūkėliai

Morus bassanus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Mormonai

Fratercula arctica

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Balearinės audronašos

Puffinus mauretanicus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Rudagalviai kirai

Larus ridibundus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Juodosios antys

Melanitta nigra

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Kuoduotieji kormoranai

Phalacrocorax aristotelis

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Didžiosios audronašos

Ardenna gravis

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Juodasnapės audronašos

Puffinus puffinus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Šiauriniai fulmarai

Fulmarus glacialis

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Geltonsnapės audronašos

Calonectris diomedea

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Pilkosios audronašos

Ardenna grisea

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Viduržeminės audronašos

Puffinus yelkouan

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Koraliniai kirai

Larus audouinii

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Islandinės klykuolės

Bucephala islandica

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Bulverio audrapaukščiai

Bulweria bulwerii

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Klykuolės

Bucephala clangula

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Sidabriniai kirai

Larus argentatus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Didieji poliariniai kirai

Larus hyperboreus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Balnotieji kirai

Larus marinus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Didieji plėšikai

Catharacta skua

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Žilosios antys

Aythya marila

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB; Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Rudagalvės antys

Aythya ferina

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Silkiniai kirai

Larus fuscus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Mažosios alkos

Alle alle

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Uodeguotieji plėšikai

Stercorarius longicaudus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Alkos

Alca torda

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Smailiauodegiai plėšikai

Stercorarius parasiticus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Juodakakliai narai

Gavia arctica

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Atogrąžinės audronašos

Puffinus lherminieri

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Taistės

Cepphus grylle

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Amerikinės juodosios antys

Melanitta americana

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Juodakakliai kragai

Podiceps nigricollis

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Kaspijiniai kirai

Larus cachinnans

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Paprastosios gagos

Somateria mollissima

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Laibasnapiai narūnėliai

Uria aalge

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Lediniai narai

Gavia immer

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Didieji dančiasnapiai

Mergus merganser

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Ausuotieji kragai

Podiceps cristatus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Puošniosios antys

Histrionicus histrionicus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Raguotieji kragai

Podiceps auritus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Mažieji poliariniai kirai

Larus glaucoides

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Skiauterėtosios gagos

Somateria spectabilis

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Ledinės antys

Clangula hyemalis

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Juodagalviai kirai

Larus melanocephalus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Paprastieji kirai

Larus canus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Vidutiniai dančiasnapiai

Mergus serrator

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Rudakakliai kragai

Podiceps grisegena

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Rudakakliai narai

Gavia stellata

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Laibasnapiai kirai

Larus genei

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Sibirinės gagos

Polysticta stelleri

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Bukauodegiai plėšikai

Stercorarius pomarinus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Storasnapiai narūnėliai

Uria lomvia

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Nuodėgulės

Melanitta fusca

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Geltonsnapiai narai

Gavia adamsii

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Geltonkojai kirai

Larus michahellis

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Madeiriniai audrašaukliai

Pterodroma madeira

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Kirai kvatokliai

Larus ichthyaetus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Tripirščiai kirai

Rissa tridactyla

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Rožiniai pelikanai

Pelecanus onocrotalus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Šiauriniai audrašaukliai

Oceanodroma leucorhoa

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Plokščiasnapiai plaukikai

Phalaropus fulicarius

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Apvaliasnapiai plaukikai

Phalaropus lobatus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Margakojai Vilsono audrašaukliai

Oceanites oceanicus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Poliarinės žuvėdros

Sterna paradisaea

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Pusiaujiniai audrašaukliai

Hydrobates castro

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Juodosios žuvėdros

Chlidonias niger

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Plėšriosios žuvėdros

Hydroprogne caspia

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Kirasnapės žuvėdros

Gelochelidon nilotica

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Upinės žuvėdros

Sterna hirundo

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Deserto salos audrašaukliai

Pterodroma deserta

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Snieginiai kirai

Pagophila eburnea

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Bengalinės žuvėdros

Thalasseus bengalensis

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Mažieji kirai

Hydrocoloeus minutus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Mažosios žuvėdros

Sternula albifrons

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Monteiro audrašaukliai

Hydrobates monteiroi

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Rožinės žuvėdros

Sterna dougallii

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Rožiniai kirai

Rhodostethia rosea

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Skeltauodegiai kirai

Xema sabini

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Margasparnės žuvėdros

Thalasseus sandvicensis

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Tajerio kirai

Larus thayeri

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Baltaskruosčiai audrašaukliai

Pelagodroma marina

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Bukauodegiai audrašaukliai

Hydrobates pelagicus

Visi rajonai

Direktyva 2009/147/EB

Silkiniai kirai

Larus fuscus fuscus

OSPAR I

Rūšių, kurioms iškilusi grėsmė, ir nykstančių rūšių OSPAR sąrašas

Snieginiai kirai

Pagophila eburnea

OSPAR I

Rūšių, kurioms iškilusi grėsmė, ir nykstančių rūšių OSPAR sąrašas

Sibirinės gagos

Polysticta stelleri

OSPAR I

Rūšių, kurioms iškilusi grėsmė, ir nykstančių rūšių OSPAR sąrašas

Makronezinės mažosios audronašos

Puffinus assimilis baroli (auct.incert.)

OSPAR V

Rūšių, kurioms iškilusi grėsmė, ir nykstančių rūšių OSPAR sąrašas

Balearinės audronašos

Puffinus mauretanicus

OSPAR II, III, IV, V

Rūšių, kurioms iškilusi grėsmė, ir nykstančių rūšių OSPAR sąrašas

Tripirščiai kirai

Rissa tridactyla

OSPAR I, II,

Rūšių, kurioms iškilusi grėsmė, ir nykstančių rūšių OSPAR sąrašas

Rožinės žuvėdros

Sterna dougallii

OSPAR II, III, IV, V

Rūšių, kurioms iškilusi grėsmė, ir nykstančių rūšių OSPAR sąrašas

Laibasnapiai narūnėliai

Uria aalge – Iberijos porūšis (sinonimai: Uria aalge albionis, Uria aalge ibericus)

OSPAR IV

Rūšių, kurioms iškilusi grėsmė, ir nykstančių rūšių OSPAR sąrašas

Storasnapiai narūnėliai

Uria lomvia

OSPAR I

Rūšių, kurioms iškilusi grėsmė, ir nykstančių rūšių OSPAR sąrašas

Ropliai

Reptilia

 

 

Atlantinės ridlėjos

Lepidochelys kempii

Visi rajonai

Direktyva 92/43/EEB; GFCM rekomendacija 35/2011/4 ir Barselonos konvencijos II priedas

Logerhedai

Caretta caretta

Visi rajonai

Direktyva 92/43/EEB; GFCM rekomendacija 35/2011/4 ir Barselonos konvencijos II priedas; OSPAR

Kietaodžiai vėžliai

Dermochelys coriacea

Visi rajonai

Direktyva 92/43/EEB; GFCM rekomendacija 35/2011/4 ir Barselonos konvencijos II priedas; OSPAR

Bisos

Eretmochelys imbricata

Visi rajonai

Direktyva 92/43/EEB; GFCM rekomendacija 35/2011/4 ir Barselonos konvencijos II priedas

Žalieji vėžliai

Chelonia mydas

Visi rajonai

Direktyva 92/43/EEB; GFCM rekomendacija 35/2011/4 ir Barselonos konvencijos II priedas

Afrikos minkštašarviai vėžliai

Trionyx triunguis

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacija 35/2011/4 ir Barselonos konvencijos II priedas

Moliuskai

Mollusca

 

 

Dryžuotieji venusai

Chamelea gallina

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Raguotosios pleištūnės

Donacilla cornea

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Eledonos

Eledone spp.

Visi rajonai

Nacionaliniai valdymo planai

Viduržemio jūros midijos

Mytilus galloprovincialis

Visi Viduržemio jūros rajonai

Nacionaliniai valdymo planai

Viduržemio jūros midijos

Mytilus galloprovincialis

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

 

 

 

 

Dubenukės

Patella spp.

Viduržemio jūra

Barselonos konvencijos II priedas

Jūrų sraigės

Rapana venosa

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Grublėtosios dygiaširdės

Acanthocardia tuberculata

Visi rajonai

Nacionaliniai valdymo planai

Purpuriniai bolinai

Bolinus brandaris

Visi rajonai

Nacionaliniai valdymo planai

Rudosios geldutės

Callista chione

Visi rajonai

Nacionaliniai valdymo planai

Viduržemio jūros drugeniai

Donax trunculus

Visi rajonai

Nacionaliniai valdymo planai

Islandijos geldutės

Arctica islandica

OSPAR II

OSPAR

Azorinės jūrų gilės

Megabalanus azoricus

OSPAR V – ten, kur jų aptinkama

OSPAR

Atlantinės nucelės

Nucella lapillus

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Paprastosios austrės

Ostrea edulis

OSPAR II

OSPAR

Grublėtosios dubenukės

Patella ulyssiponensis aspera

Visi OSPAR rajonai – ten, kur jų aptinkama

OSPAR

Vėžiagyviai

Crustacea

 

 

Europiniai omarai

Homarus gammarus

Viduržemio jūra

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 (mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis dydis)

Gelminiai penkiadančiai krabai

Chaceon (Geryon) affinis

Visi regionai

Su giliavandenių žuvų žvejyba susijusios nuostatos

Smėlinės krevetės

Crangon crangon

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Europinės žolinės krevetės

Palaemon adspersus

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Mėlynžnyplės krevetės

Palaemon elegans

Juodoji jūra

Juodosios jūros biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo protokolo IV priedas

Paprastieji langustai

Palinuridae

Viduržemio jūra

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 (mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis dydis)

Duobagyviai

Cnidaria

 

 

Raudonieji koralai

Corallium rubrum

Viduržemio jūra

GFCM rekomendacijos 36/2012/1 ir 35/2011/2

Žvejoti draudžiamų žuvų rūšių atveju: naudojami tik negyvi sužvejoti individai. Jie turėtų būti išmetami į jūrą atlikus matavimus; Duomenys renkami kasmet, jie turi būti atnaujinami ir (arba) tvarkomi laiku, kad atitiktų išteklių vertinimo tvarkaraštį.

BIOLOGINIAI DUOMENYS

1E lentelė

Anadrominės ir katadrominės gėlavandenių žuvų rūšys

Rūšis (bendrinis pavadinimas)

Rūšis (mokslinis pavadinimas)

Ne jūrų rajonai, kuriuose yra ištekliai ir (arba) išteklių kodas

Europiniai upiniai unguriai

Anguilla anguilla

Ungurių išteklių valdymo vienetai, kaip apibrėžta pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1100/2007 (24)

Lašišos

Salmo salar

Visi natūralaus paplitimo rajonai

Jūrų upėtakiai

Salmo trutta

Visi vidaus vandenys, įtekantys į Baltijos jūrą


2 lentelė

Žvejybos veikla (specializacija) pagal regioną

1 lygis

2 lygis

3 lygis

4 lygis

5 lygis

6 lygis

Bendro ilgio kategorijos (m) (d)

Veikla

Žvejybos įrankių kategorijos

Žvejybos įrankių grupės

Įrankio tipas

Tikslinė grupė (a)

Tinklinio audeklo akies dydis ir kitos selektyviosios priemonės

< 10

10-< 12

12-< 18

18-< 24

24-< 40

40 &+

Žvejybos veikla

Dragos

Dragos

Laivu traukiama draga [DRB]

Anadrominės rūšys (ANA)

katadrominės rūšys(CAT)

galvakojai moliuskai (CEP)

vėžiagyviai (CRU)

giliavandenių žuvų rūšys (DEF)

giliavandenių žuvų rūšys (DWS)

pelekinės žuvys (FIF)

gėlavandenių žuvų rūšys (nėra kodo)

kita (MIS)

mišrios priedugnio žuvys ir galvakojai (MCF)

mišrios priedugnio žuvys ir vėžiagyviai (MCD)

mišrios priedugnio ir giliavandenių žuvų rūšys (MDD)

Pelaginės ir priedugnio žuvys (MPD)

moliuskai (MOL)

didelės pelaginės žuvys (LPF)

smulkios pelaginės žuvys (SPF)

Didelės pelaginės žuvys (LPF) ir smulkios pelaginės žuvys (SPF)

(b)

 

 

 

 

 

 

Mechanizuota/siurbiamoji draga [HMD]

(b)

 

 

 

 

 

 

Tralai

Dugniniai tralai

Dugninis tralas su kėtoklėmis [OTB]

(b)

 

 

 

 

 

 

Kelis įrankius naudojantis porinis tralas su kėtoklėmis [OTT]

(b)

 

 

 

 

 

 

Dugninis porinis tralas [PTB]

(b)

 

 

 

 

 

 

Sijinis tralas [TBB]

(b)

 

 

 

 

 

 

Pelaginiai tralai

Pelaginis tralas su kėtoklėmis [OTM]

(b)

 

 

 

 

 

 

Pelaginis porinis tralas [PTM]

(b)

 

 

 

 

 

 

Kabliukai ir ūdos

Meškerės ir ūdos

Rankinės ir kartinės ūdos [LHP] [LHM]

(b)

 

 

 

 

 

 

Ūdos su blizgėmis [LTL]

(b)

 

 

 

 

 

 

Ūdos

Dreifinės ūdos [LLD]

(b)

 

 

 

 

 

 

Statomosios ūdos [LLS]

(b)

 

 

 

 

 

 

Gaudyklės

Gaudyklės

Dugninės ir tinklinės gaudyklės [FPO]

(b)

 

 

 

 

 

 

Venteriai [FYK]

(b)

 

 

 

 

 

 

Stacionarūs neuždengiami užtveriamieji tinklai [FPN]

(b)

 

 

 

 

 

 

Stacionarioji užtvarų ir užtvankų įranga (reikia kodo)

(b)

 

 

 

 

 

 

Tinklai

Tinklai

Sieniniai tinklai [GTR]

(b)

 

 

 

 

 

 

Statomi žiauniniai tinklai [GNS]

(b)

 

 

 

 

 

 

Dreifinis tinklas [GND]

(b)

 

 

 

 

 

 

Velkamieji tinklai

Supamieji tinklai

Didelis gaubiamasis tinklas [PS]

(b)

 

 

 

 

 

 

Sutrauktieji tinklai [LA]

(b)

 

 

 

 

 

 

Velkamieji tinklai (c)

Škotiškas velkamasis gaubiamasis tinklas [SSC]

(b)

 

 

 

 

 

 

Daniškas velkamasis gaubiamasis tinklas [SDN]

(b)

 

 

 

 

 

 

Porinis velkamasis gaubiamasis tinklas [SPR]

(b)

 

 

 

 

 

 

Nuo kranto ir iš laivo metami tinklai [SB] [SV]

(b)

 

 

 

 

 

 

Kita įranga

Kita įranga

Stiklinių unguriukų žvejyba (nėra kodo)

Stikliniai unguriukai

(b)

 

 

 

 

 

 

kita nurodyti

kita nurodyti

 

 

(b)

 

 

 

 

 

 

Kita nei žvejyba veikla

Kita nei žvejyba veikla

 

 

 

 

 

 

 

Neaktyvi

Neaktyvi

 

 

 

 

 

 

 

a)

Pagal atitinkamuose reglamentuose nurodytus kodus.

b)

Pagal atitinkamuose reglamentuose nurodytus kodus.

c)

Žuvų suburiamaisiais įrenginiais (ŽSĮ)/laisvai plaukiojantys būriai.

d)

Viduržemio jūroje < 6 m ir 6–12 m.


3 lentelė

Rūšys, kurių mėgėjų žvejybos duomenys turi būti renkami

 

Zona

Rūšys

1

Baltijos jūra (ICES 22–32 pakvadračiai)

Unguriai, lašišos, jūriniai upėtakiai (įskaitant gėlame vandenyje) ir menkės.

2

Šiaurės jūra (ICES IIIa, IV ir VIId rajonai)

Lašišos ir unguriai (įskaitant gėlame vandenyje). Juodieji akmeniniai ešeriai, atlantinės menkės, sidabriniai polakai bei paprastosios plokštėtažiaunės žuvys

3

Arkties vandenyno rytinė dalis (ICES I ir II rajonai)

Lašišos ir unguriai (įskaitant gėlame vandenyje). Atlantinės menkės, sidabriniai polakai bei paprastosios plokštėtažiaunės žuvys

4

Šiaurės Atlantas (ICES V–XIV rajonai ir NAFO rajonai)

Lašišos ir unguriai (įskaitant gėlame vandenyje). Juodieji akmeniniai ešeriai, atlantinės menkės, sidabriniai polakai bei paprastosios plokštėtažiaunės žuvys ir toli migruojančios ICCAT rūšys.

5

Viduržemio jūra

Unguriai (įskaitant gėlame vandenyje), plokštėtažiaunių žuvys ir toli migruojančios ICCAT rūšys.

6

Juodoji jūra

Unguriai (įskaitant gėlame vandenyje), plokštėtažiaunių žuvys ir toli migruojančios ICCAT rūšys.


4 lentelė

Žvejybos veiklos kintamieji

 

Kintamieji (25)

Vienetas

Pajėgumas

 

Laivų skaičius

Skaičius

 

GT, kW, laivo amžius

Skaičius

Žvejybos pastangos

 

Dienų jūroje skaičius

Dienos

 

Žvejybos valandų skaičius (neprivaloma)

Valandos

 

Žvejybos dienų skaičius

Dienos

 

kW * Žvejybos dienų skaičius

Skaičius

 

GT * Žvejybos dienų skaičius

Skaičius

 

Reisų skaičius

Skaičius

 

Žvejybos operacijų skaičius

Skaičius

 

Tinklų skaičius/ilgis (*)

Skaičius/metrai

 

Kabliukų skaičius, ūdų skaičius (*)

Skaičius

 

Dugninių gaudyklių skaičius, tinklinių gaudyklių skaičius (*)

Skaičius

Iškrovimas

 

Bendroji iškrauto kiekio vertė ir komercinių rūšių žuvų vertė

EUR

 

Iškrauto kiekio bendras gyvasis svoris ir gyvasis svoris pagal rūšis

Tonos

 

Komercinių rūšių žuvų kainos

EUR/kg

LAIVYNO EKONOMINIAI DUOMENYS

5A lentelė

Ekonominiai laivyno kintamieji

Kintamųjų grupė

Kintamasis

Vienetas

Pajamos

Bendroji iškrauto kiekio vertė

EUR

Pajamos, gautos iš kvotų arba kitų žvejybos teisių išperkamosios nuomos

EUR

Kitos pajamos

EUR

Darbo sąnaudos

Išlaidos personalui

EUR

Nemokamų darbų vertė

EUR

Energijos kaštai

Energijos kaštai

EUR

Remonto ir techninės priežiūros išlaidos

Remonto ir techninės priežiūros išlaidos

EUR

Kitos veiklos išlaidos

Kintamosios išlaidos

EUR

Pastoviosios išlaidos

EUR

Pajamos, gautos iš kvotų ar kitų žvejybos teisių išperkamosios nuomos ir (arba) nuomos

EUR

Subsidijos

Veiklos subsidijos

EUR

Subsidijos investicijoms

EUR

Kapitalo išlaidos

Pagrindinio kapitalo vartojimas

EUR

Kapitalo vertė

Materialiojo kapitalo vertė

EUR

Kvotų ir kitų žvejybos teisių vertė

EUR

Investicijos

Investicijos į materialųjį turtą, grynosios

EUR

Finansinė būklė

Ilgalaikė ir (arba) trumpalaikė skola

EUR

Bendras turtas

EUR

Užimtumas

Dirbanti įgula

Skaičius

Neapmokama darbo jėga

Skaičius

Bendras dirbtų valandų skaičius per metus

Skaičius

Laivynas

Laivų skaičius

Skaičius

Vidutinis didžiausias laivų ilgis

Metrai

Visa laivo talpa

GT

Visa laivo galia

kW

Vidutinis laivų amžius

Metai

Žvejybos pastangos

Dienų jūroje skaičius

Dienos

Suvartojamos energijos kiekis

Litrai

Žvejybos įmonių ir (arba) vienetų skaičius

Žvejybos įmonių ir (arba) vienetų skaičius

Skaičius

Produkcijos vertė pagal rūšis

Iškrauto kiekio vertė pagal rūšis

EUR

Vidutinė kaina pagal rūšis

EUR/kg

LAIVYNO EKONOMINIAI DUOMENYS

5 B lentelė

Laivyno segmentai

 

Ilgio kategorijos (bendras ilgis) (26)

Žvejojantys laivai

0-< 10 m

0-< 6 m

10-< 12 m

6-< 12 m

12-< 18 m

18-< 24 m

24-< 40 m

40 m arba ilgesnis

Naudojantys aktyviuosius žvejybos įrankius

Plačiažiočiai tralai

 

 

 

 

 

 

Priedugnio tralais žvejojantys traleriai ir (arba) seineriai

 

 

 

 

 

 

Pelaginiais tralais žvejojantys traleriai

 

 

 

 

 

 

Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys seineriai

 

 

 

 

 

 

Dragomis žvejojantys laivai

 

 

 

 

 

 

Kitais aktyviaisiais žvejybos įrankiais žvejojantys laivai

 

 

 

 

 

 

Tik universaliais aktyviaisiais žvejybos įrankiais žvejojantys laivai

 

 

 

 

 

 

Naudojantys pasyviuosius žvejybos įrankius

Kabliukus turinčiais žvejybos įrankiais žvejojantys laivai

 (27)

 (27)

 

 

 

 

Dreifuojančiais ir (arba) statomaisiais tinklais žvejojantys laivai

 

 

 

 

Dugninėmis ir (arba) tinklinėmis gaudyklėmis žvejojantys laivai

 

 

 

 

Kitais pasyviaisiais žvejybos įrankiais žvejojantys laivai

 

 

 

 

Tik universaliais pasyviaisiais žvejybos įrankiais žvejojantys laivai

 

 

 

 

Naudojantys universalius žvejybos įrankius

Aktyviaisiais ir pasyviaisiais žvejybos įrankiais žvejojantys laivai

 

 

 

 

 

 

Nežvejojantys laivai

 

 

 

 

 

 

LAIVYNO EKONOMINIAI DUOMENYS

5C lentelė

Geografinis pasiskirstymas pagal regioną

Paregioniai ir (arba) žvejybos plotai

Regionas

Supraregionas

I

II

III

3 lygio, kaip apibrėžta 3 lentelėje (ICES pakvadratis), erdvės vienetų grupė

NAFO (FAO 21 rajonas)

Baltijos jūra; Šiaurės jūra; Arkties vandenyno rytinė dalis; NAFO; išplėstiniai šiaurės vakarų vandenys (ICES V, VI ir VII zonos) ir pietvakarių vandenys

4 lygio, kaip apibrėžta 3 lentelėje (ICES pakvadratis), erdvės vienetų grupė

Baltijos jūra (TJTT III b–d rajonai)

3 lygio, kaip apibrėžta 3 lentelėje (ICES kvadratas), erdvės vienetų grupė

Šiaurės jūra (ICES IIIa ir IV zonos),

Arkties vandenyno rytinė dalis (ICES I ir II zonos)

Šiaurės vakarų vandenys (ICES Vb (tik Sąjungos vandenys), VI ir VII zonos)

Ne Sąjungos šiaurės vakarų vandenys (ICES Va ir Vb zonos) (tik ne Sąjungos vandenys)

3 lygio, kaip apibrėžta 3 lentelėje (ICES/CECAF kvadratas), erdvės vienetų grupė

Pietvakarių vandenys (ICES VIII, IX ir X zonos (vandenys aplink Azorų salas),

CECAF 34.1.1, 34.1.2 ir 34.2.0 zonos (vandenys aplink Madeirą ir Kanarų salas)

4 lygio, kaip apibrėžta 3 lentelėje (GSA), erdvės vienetų grupė

„Viduržemio jūra“ – Viduržemio jūros vandenys į rytus nuo 5°36′ vakarų ilgumos linijos,

Juodoji jūra – geografinis GFCM reguliuojamas parajonis, apibrėžtas rezoliucijoje FCM/33/2009/2

Viduržemio ir Juodoji jūros

Regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų (RŽVO) ėminių ėmimo parajoniai (išskyrus GFCM)

Kiti regionai, kuriuose žvejojama Sąjungos laivais ir kurie valdomi regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų (RŽVO), kuriose Europos Sąjunga yra susitariančioji šalis arba stebėtoja (pvz., ICCAT, IOTC, CECAF ir t. t.)

Kiti regionai.


6 lentelė

Žvejybos ir akvakultūros sektorių socialiniai kintamieji

Kintamasis

Vienetas

Užimtumas pagal lytį

Skaičius

Visos darbo dienos ekvivalentas pagal lytį

Skaičius

Neapmokama darbo jėga pagal lytį

Skaičius

Užimtumas pagal amžių

Skaičius

Užimtumas pagal išsilavinimo lygį

Skaičius pagal išsilavinimo lygį

Užimtumas pagal pilietybę

Skaičius iš ES, EEE ir ne ES/ne EEE

Užimtumas pagal užimtumo statusą

Skaičius

Nacionalinis FTE

Skaičius


7 lentelė

Akvakultūros sektoriaus ekonominiai kintamieji

Kintamųjų grupė

Kintamasis

Vienetas

Pajamos  (**)

Pardavimai pagal rūšis

EUR

Kitos pajamos

EUR

Išlaidos personalui

Išlaidos personalui

EUR

Nemokamų darbų vertė

EUR

Energijos kaštai

Energijos kaštai

EUR

Žaliavų sąnaudos

Išlaidos akvakultūros gyvūnams

EUR

Pašarų sąnaudos

EUR

Remontas ir techninė priežiūra

Remontas ir techninė priežiūra

EUR

Kitos veiklos išlaidos

Kitos veiklos išlaidos

EUR

Subsidijos

Veiklos subsidijos

EUR

Subsidijos investicijoms

EUR

Kapitalo išlaidos

Pagrindinio kapitalo vartojimas

EUR

Kapitalo vertė

Bendroji turto vertė

EUR

Finansiniai rezultatai

Finansinės įplaukos

EUR

 

Finansinės išlaidos

EUR

Investicijos

Grynosios investicijos

EUR

Skola

Skola

EUR

Žaliavų svoris

Gyvūnai

kg

Žuvų pašarai

kg

Pardavimo svoris

Pardavimo svoris pagal rūšis

Kg

Užimtumas

Darbuotojų skaičius

Skaičius/visos darbo dienos ekvivalentas

Neapmokama darbo jėga

Skaičius/visos darbo dienos ekvivalentas

Darbuotojų ir neapmokamų darbuotojų dirbtų valandų skaičius

Valandos

Įmonių skaičius

Įmonių skaičius (pagal darbuotojų skaičiaus kategorijas)

Skaičius


8 lentelė

Akvakultūros sektoriaus aplinkos kintamieji

Kintamasis

Aprašas

Vienetas

Skirti vaistai ar gydymas (28)

Pagal rūšį

Gramai

Mirtingumas (29)

 

Procentinė dalis


9 lentelė

Išskaidymas, taikytinas renkant akvakultūros duomenis  (30)

 

Žuvų auginimo metodai (31)

Mišriosios žuvivaisos

Žuvivaisos ūkiai ir žuvų jauniklių auginimo ūkiai (32)

Kiaukutinių auginimo metodai

Tvenkiniai