EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1175

2016 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1175 dėl biocidinio produkto, kuriame yra spinozado, autorizacijos liudijimo sąlygų, dėl kurių Jungtinė Karalystė kreipėsi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnį (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4385) (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/4385

OL L 193, 2016 7 19, p. 113–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1175/oj

19.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/113


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1175

2016 m. liepos 15 d.

dėl biocidinio produkto, kuriame yra spinozado, autorizacijos liudijimo sąlygų, dėl kurių Jungtinė Karalystė kreipėsi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnį

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4385)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 36 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2015 m. birželio 29 d. bendrovė „Scotts Celaflor GmbH“ (toliau – pareiškėjas) pateikė Vokietijai (toliau – atitinkama valstybė narė) išsamią paraišką dėl Jungtinės Karalystės (toliau – referencinė valstybė narė) išduoto kietų granulių masalo formos biocidinio produkto insekticido, kuriame yra veikliosios medžiagos spinozado, naudojamo tiesiogiai arba ištirpinus vandenyje kaip skystį (toliau – ginčijamas produktas) autorizacijos liudijimo abipusio pripažinimo;

(2)

2015 m. balandžio 23 d. referencinė valstybė narė leido plačiajai visuomenei naudoti ginčijamą produktą skruzdėms lauke, naudojant tiesiogiai ant skruzdėlių lizdų. Vėliau autorizacijos liudijimą abipusiškai pripažino Airija;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 35 straipsnio 2 dalį atitinkama valstybė narė 2015 m. spalio 26 d. koordinavimo grupei perdavė klausimą, dėl kurio nesutariama, ir nurodė, kad ginčijamas produktas neatitinka šio reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktyje nustatytų sąlygų;

(4)

atitinkama valstybė narė mano, kad ginčijamas produktas neatitinka reikalavimo, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo 66 dalyje, nes prognozuojamos koncentracijos aplinkoje (PEC) ir prognozuojamos neveikios koncentracijos aplinkoje (PNEC) santykis dirvožemiui yra didesnis nei 1, todėl ginčijamas produktas kelia nepriimtiną riziką aplinkai, nors ir labai mažai teritorijai ir labai trumpą laiką;

(5)

koordinavimo grupės sekretoriatas paragino kitas valstybes nares ir pareiškėją pateikti rašytinių pastabų dėl susijusio klausimo. Pastabų pateikė Belgija, Prancūzija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė ir pareiškėjas. Klausimas taip pat buvo aptartas valstybių narių biocidinių produktų kompetentingų institucijų koordinavimo grupės 2015 m. lapkričio 17 d. ir 2016 m. sausio 20 d. posėdžiuose;

(6)

koordinavimo grupėje susitarimas nebuvo pasiektas, todėl referencinė valstybė narė, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnio 1 dalimi, 2016 m. vasario 5 d. pateikė Komisijai išsamų klausimų, dėl kurių valstybės narės negalėjo susitarti, aprašymą ir išdėstė jų nesutarimo priežastis. Šio aprašymo kopija buvo pateikta ir atitinkamoms valstybėms narėms bei pareiškėjui;

(7)

kalbant apie neišspręstą prieštaravimą, Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo 66 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai PEC ir PNEC santykis yra didesnis už 1, vertinančioji institucija turi kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, į kokius aspektus ar rizikos mažinimo priemones reikia atsižvelgti, siekiant nustatyti, ar biocidinis produktas atitinka 19 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunkčio nuostatas;

(8)

diskusijos koordinavimo grupėje rodo, kad trūksta suderintų Sąjungos gairių, kurios padėtų vertinančiajai institucijai priimti tokį sprendimą;

(9)

be to, iš šių diskusijų matyti, kad nustatyta nepriimtina rizika yra nedidelė, nes produktas naudojamas tik nedideliuose plotuose (pvz., ant skruzdėlių lizdų) ir manoma, kad jis suyra per trumpą laiką, todėl netikslinių rūšių gyvūnai gali vėl apsigyventi tame plote, kuriame buvo naudotas produktas;

(10)

nesant suderintų Sąjungos gairių, referencinės valstybės narės išvados buvo grindžiamos turima informacija ir jos ekspertų vertinimu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo 12 dalyje;

(11)

šiomis aplinkybėmis, kol bus oficialiai priimtos suderintos gairės, referencinės valstybės narės padaryta išvada dėl nesutarimą keliančio klausimo laikoma galiojančia iki produkto autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo;

(12)

diskusijos koordinavimo grupėje taip pat leidžia manyti, kad dabartinėse autorizacijos liudijimo sąlygose turėtų būti geriau apibrėžta ginčijamo produkto naudojimo sritis ir pateikta informacija apie jo naudojimo būdus. Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti autorizacijos liudijimo sąlygas;

(13)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šis sprendimas taikomas produktui, kurio identifikavimo numeris UK-0008829-0000, kaip nustatyta Biocidinių produktų registre.

2 straipsnis

Produktas atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktyje nustatytas sąlygas.

3 straipsnis

1.   Produkto autorizacijos liudijime naudojimo sritis iš dalies keičiama taip: „Naudoti lauke (tik tiesiogiai ant skruzdėlių lizdų šalia gyvenamųjų patalpų)“.

2.   Produkto autorizacijos liudijime prie naudojimo nurodymų ir rizikos mažinimo priemonių pateiktas sakinys „Naudoti tik tiesiogiai ant skruzdėlių lizdo“ pakeičiamas taip: „Naudoti šį biocidinį produktą tik tiesiogiai ant skruzdėlių lizdų. Neberti sausų granulių ir nepilti skysčio ant kieto paviršiaus arba tuščios dirvos tose vietose, kur yra skruzdėlių takai“.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 15 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.


Top