EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1169

2016 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1169, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikomas kiekiui, nurodytam pagal Reglamentu (EB) Nr. 341/2007 leistas naudoti česnakų tarifines kvotas 2016 m. liepos 1–7 d. pateiktose importo licencijų paraiškose

OL L 193, 2016 7 19, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1169/oj

19.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1169

2016 m. liepos 18 d.

kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikomas kiekiui, nurodytam pagal Reglamentu (EB) Nr. 341/2007 leistas naudoti česnakų tarifines kvotas 2016 m. liepos 1–7 d. pateiktose importo licencijų paraiškose

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 341/2007 (2) leista pradėti naudoti metines česnako importo tarifines kvotas;

(2)

per pirmąsias septynias kalendorines 2016 m. liepos mėn. dienas pateiktose 2016 m. rugsėjo 1 d..–2016 m. lapkričio 30 d. kvotos laikotarpio dalies „A“ importo licencijų paraiškose nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam importuoti galima išduoti „A“ importo licencijas, reikėtų nustatyti prašomam kiekiui taikant paskirstymo koeficientą, apskaičiuotą remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (3) 7 straipsnio 2 dalimi;

(3)

siekiant užtikrinti šios priemonės veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekiui, nurodytam pagal Reglamentą (EB) Nr. 341/2007 2016 m. rugsėjo 1 d.–2016 m. lapkričio 30 d. kvotos laikotarpio daliai pateiktose „A“ importo licencijų paraiškose, taikomas šio reglamento priede nustatytas paskirstymo koeficientas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2007, kuriuo leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą (OL L 90, 2007 3 30, p. 12).

(3)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).


PRIEDAS

Kilmės šalis

Eilės numeris

Paskirstymo koeficientas. 2016 9 1–2016 11 30 kvotos laikotarpio daliai pateiktos paraiškos

(%)

Kinija

Tradiciniai importuotojai

09.4105

99,306141

Nauji importuotojai

09.4100

0,465017

Kitos trečiosios šalys

Tradiciniai importuotojai

09.4106

Nauji importuotojai

09.4102


Top