EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1918

2015 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1918, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, nustatoma administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistema (toliau – APB sistema) (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7132) (Tekstas svarbus EEE)

OL L 280, 2015 10 24, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; panaikino 32019R1715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1918/oj

24.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1918

2015 m. spalio 22 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, nustatoma administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistema (toliau – APB sistema)

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7132)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 63 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 buvo nustatyta suderinta sistema oficialiai kontrolei organizuoti, siekiant patikrinti, ar laikomasi maistą ir pašarus reglamentuojančių teisės aktų ir gyvūnų sveikatos bei gyvūnų gerovės taisyklių, nustatytų Sąjungos teisės aktais. IV antraštinėje dalyje nustatytos valstybių narių kompetentingų institucijų administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo taisyklės siekiant užtikrinti maistą ir pašarus reglamentuojančių teisės aktų taikymą;

(2)

visų pirma, Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 reikalaujama, kad valstybės narės teiktų viena kitai administracinę pagalbą, bendradarbiautų ir keistųsi informacija siekdamos užtikrinti, kad tarpvalstybinės neatitikties reikalavimams atvejai būtų veiksmingai nagrinėjami;

(3)

be to, be valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su administracine pagalba ir bendradarbiavimu, Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nustatytas ir Komisijos įsipareigojimas koordinuoti veiksmus, kurių imasi valstybės narės tais atvejais, kai esama daug neatitikties reikalavimams atvejų arba tokie atvejai kartojasi, arba kai valstybės narės nesutaria, kokių veiksmų imtis dėl neatitikties reikalavimams;

(4)

siekdamos įvykdyti Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nustatytus įsipareigojimus kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos turi kartu su kitų valstybių narių atitinkamomis institucijomis, o tam tikrais atvejais, kai oficialios kontrolės rezultatai reikalauja imtis veiksmų daugiau nei vienoje valstybėje narėje, – su Komisija, keistis informacija, kuri yra būtina norint patikrinti atitiktį pašarus ir maistą reglamentuojantiems teisės aktams;

(5)

kad informacija būtų keičiamasi kuo veiksmingiau, turėtų būti sukurta IT sistema, t. y. administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistema (toliau – APB sistema), kuria ryšių palaikymo institucijoms, kiekvienoje valstybėje narėje paskirtoms pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 35 straipsnį, būtų suteiktos priemonės, palengvinančios praktinius keitimosi informacija proceso aspektus, kaip reikalaujama pagal šį reglamentą. APB sistema turėtų leisti taikyti paprastesnį komunikavimo metodą ir naudoti struktūrizuotą keitimosi informacija formatą;

(6)

APB sistema kuriama, naudojama ir prižiūrima pagal Komisijos informacinių technologijų (IT) racionalizavimo politikos principus, o tai reiškia, kad pakartotinai pasinaudojama esamomis sistemomis – šiuo atveju, kai įmanoma, esamomis keitimosi duomenimis sistemomis, siekiant pateikti patį veiksmingiausią sprendimą ir išvengti nereikalingo IT sistemų dubliavimosi;

(7)

prieiga prie APB sistemos turėtų būti suteikiama tik toms ryšių palaikymo institucijoms, kurios kiekvienoje valstybėje narėje yra paskirtos pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004, ir Komisijos paskirtiems darbuotojams. Valstybės narės turėtų galėti nurodyti, kurios iš paskirtųjų ryšių palaikymo įstaigų buvo specialiai paskirtos tam, kad naudotųsi APB sistema nustačius galimą neatitikties atvejį dėl nesąžiningos klaidinančios praktikos;

(8)

siekiant toliau teikti techninę pagalbą ir palengvinti administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūrų rengimą, gavusios ryšių palaikymo įstaigos prašymą valstybės narės centrinėms arba regioninėms kompetentingoms institucijoms gali būti suteikta prieiga prie daugelio techninių APB sistemos funkcijų. Tokia prieiga gali būti suteikta tik prie tų funkcijų, kurios reikalingos, kad tos institucijos ir ryšių palaikymo įstaiga, kurios darbas susijęs su prašymais ir pranešimais apie neatitiktį, galėtų keistis informacija;

(9)

tam tikrais atvejais informaciją apie neatitiktį maistą ar pašarus reglamentuojantiems teisės aktams platina valstybių narių kompetentingos institucijos ir tokia informacija joms platinama per Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (RASFF), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002 (2), ir per integruotą kompiuterinę veterinarijos sistemą (TRACES), nustatytą Komisijos sprendimu 2004/292/EB (3). Siekiant išvengti nereikalingo dubliavimosi, ta informacija turėtų būti pateikta per APB sistemą ryšių palaikymo įstaigoms, paskirtoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004, tam, kad valstybei narei, kuri informaciją apie tai teikia RASFF arba TRACES sistemai, nereikėtų tos pačios informacijos įkelti į APB sistemą administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo tikslais. Todėl naudojant RASFF ir TRACES prietaikas turėtų būti įmanoma teikti duomenis į APB sistemą ir taip supaprastinti procesą;

(10)

į informaciją, kuria keičiamasi administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo tikslais pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004, gali būti įtraukti maisto tvarkymo subjektų ir jų kontroliuojamų patalpų bei prekių oficialios kontrolės rezultatai, ir informacija, leidžianti identifikuoti tokius subjektus, patalpas ar prekes. Prieiga prie tokios informacijos turėtų būti suteikta tik tiems pareigūnams, kuriems, atsižvelgiant į jų kompetentingose institucijose einamas pareigas, ši informacija reikalinga, kad jie galėtų patikrinti atitiktį maistą ar pašarus reglamentuojantiems teisės aktams ar kitaip užtikrinti šių aktų vykdymą;

(11)

APB sistema turėtų leisti ryšių palaikymo įstaigai, atsiuntusiai pagalbos prašymą arba pranešimą dėl galimo ar nustatyto tarpvalstybinio neatitikties atvejo, užbaigti administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūrą, kai tik ryšių palaikymo įstaiga, gavusi prašymą arba pranešimą, suteikia pagalbą arba grįžtamąja informaciją. Turėtų būti nustatytos priemonės, neleidžiančios vilkinti procedūrų arba be reikalo palikti jų neužbaigtų ir leidžiančios sistemoms automatiškai užbaigti procedūrą, jeigu per šešių mėnesių laikotarpį nebuvo vykdoma jokia veikla arba nebuvo keičiamasi informacija;

(12)

šiame sprendime atsižvelgiama į pagrindines teises ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šiuo sprendimu siekiama užtikrinti visišką pagarbą teisei į asmens duomenų apsaugą;

(13)

jei keičiantis informacija, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 882/2004 ir šiame sprendime, tvarkomi asmens duomenys, būtina atlikti išsamų įvertinimą, kuriuo užtikrinama, kad duomenys būtų tvarkomi tik jeigu tai yra būtina siekiant veiksmingos administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo tikslų, ir toks tvarkymas atitiktų nacionalines nuostatas, pagal kurias įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (4), ir Europos Parlamento reglamento (EB) Nr. 45/2001 (5) nuostatas. Kai svarstoma galimybė, ar duomenų subjektų tam tikrų teisių ir duomenų valdytojų įsipareigojimų, nustatytų Direktyvoje 95/46/EB ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001, atžvilgiu taikyti išimtis ir apribojimus siekiant apsaugoti interesus, nurodytus Direktyvos 95/46/EB 13 straipsnio 1 dalies d ir f punktuose ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 20 straipsnio 1 dalies a ir e punktuose, šios išimtys ir apribojimai gali būti priimti tik jei jie yra būtini ir proporcingi siekiamam tikslui. Duomenų subjektų teisių apribojimai turėtų būti nustatomi kaip būtina priemonė, neleidžianti trukdyti kompetentingoms institucijoms vykdyti oficialios kontrolės užduotis ir įvertinti, ar laikomasi maistą ir pašarus reglamentuojančių teisės aktų. Visų pirma, duomenų subjektų teises galima apriboti tik pagal Direktyvą 95/46/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 tuo laikotarpiu, kai veiksmai vykdomi siekiant stebėti arba vykdyti atsargų sekimą, jeigu jas suteikus būtų trukdoma siekti arba būtų sunkiau siekti oficialios kontrolės ar tyrimų tikslo. Norint pasiekti aukštą duomenų apsaugos lygį, tikslinga nustatyti maksimalų laikotarpį ir taip užtikrinti, kad asmens duomenys neliktų APB sistemoje ilgiau nei būtina, ir taip būtų laikomasi taisyklių, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 882/2004 IV antraštinėje dalyje. Visų pirma, turėtų būti nustatytas penkerių metų saugojimo laikotarpis, kurio pradžia būtų administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūros užbaigimas ir kuriam pasibaigus asmens duomenys turėtų būti pašalinti iš APB sistemos. Tokia saugojimo laikotarpio trukmė yra būtina, kad užbaigus administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūrą ryšių palaikymo įstaigoms ir Komisijai būtų suteikta pakankamai laiko susipažinti su informacija, siekiant užtikrinti, kad būtų laiku nustatyti pasikartojantys, susiję arba dažni neatitikties maistą ir pašarus reglamentuojantiems teisės aktams atvejai;

(14)

tikslinga nustatyti taisykles dėl duomenų, kuriais keičiamasi per APB sistemą, ištaisymo, siekiant užtikrinti, kad šioje sistemoje saugoma informacija būtų tiksli. Taip pat tikslinga nustatyti būtinuosius duomenų saugumo reikalavimus siekiant apsisaugoti nuo bet kokios nesankcionuotos prieigos prie jų arba jų naudojimo;

(15)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame sprendime nustatomos administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistemos (toliau – APB sistema) sukūrimo ir naudojimo taisyklės siekiant palengvinti keitimąsi informacija tarp valstybių narių kompetentingų institucijų bei tarp kompetentingų institucijų ir Komisijos, pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 IV antraštinę dalį.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūra– APB sistemoje nustatyta nusistovėjusi darbo srauto tvarka, leidžianti ryšių palaikymo įstaigoms ir Komisijai keistis informacija apie galimus neatitikties atvejus pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 36, 37 ir 38 straipsnius;

2)   administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūros užbaigimas– APB sistemos techninio įrankio naudojimas administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūrai užbaigti;

3)   administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūros atšaukimas– administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūros atšaukimas APB sistemoje, į kurią ši procedūra buvo įkelta per klaidą.

II SKYRIUS

APB SISTEMOS VEIKIMAS

3 straipsnis

APB sistemos sukūrimas ir valdymas

1.   Komisija sukuria, valdo ir atnaujina, jei būtina, APB sistemą.

2.   Komisija ryšių palaikymo įstaigoms, kurias kiekviena valstybė narė paskiria pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 35 straipsnio 1 dalį (toliau – ryšių palaikymo įstaigos), suteikia prieigą prie APB sistemos.

3.   Komisija, gavusi vienos iš 2 dalyje nurodytų ryšių palaikymo įstaigų prašymą, suteikia prieigą prie APB sistemos paskirtiems darbuotojams, priklausantiems centrinėms arba regioninėms kompetentingoms institucijoms toje pačioje valstybėje narėje. Tokia prieiga suteikiama tik prie APB sistemos techninių funkcijų, kurių reikia, kad šios kompetentingos institucijos ir ryšių palaikymo įstaiga, kuri paprašė prieigos, galėtų keistis informacija, susijusia su rengiamomis administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūromis, priklausančiomis ryšių palaikymo įstaigos kompetencijai.

4.   Komisija užtikrina, kad iš Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos (RASFF), nustatytos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnį, ir integruotos kompiuterinės veterinarijos sistemos (TRACES), nustatytos pagal Sprendimo 2004/292/EB 2 straipsnį, reikiamą informaciją būtų galima pateikti APB sistemai, o tokiu būdu – ryšių palaikymo įstaigoms.

4 straipsnis

Ryšių palaikymo įstaigos, atsakingos už keitimąsi informacija apie galimus neatitikties atvejus dėl nesąžiningos klaidinančios praktikos

Valstybės narės turi konkrečiai nurodyti, kurios iš 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų ryšių palaikymo įstaigų yra paskirtos keistis informacija apie galimus neatitikties atvejus dėl nesąžiningos klaidinančios praktikos.

5 straipsnis

Ryšių palaikymo įstaigų atsakomybė, susijusi su APB sistema

1.   Ryšių palaikymo įstaigos atsakomybė:

a)

užtikrinti, kad jų darbuotojai laikytųsi konfidencialumo taisyklių, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 882/2004 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse;

b)

įkelti į APB sistemą pagalbos prašymus pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 36 straipsnį (toliau – pagalbos prašymai), pranešimus apie neatitiktį reikalavimams pagal to reglamento 37 ir 38 straipsnius (toliau – pranešimai apie neatitiktį) ir atsakymus į tokius pagalbos prašymus arba pranešimus apie neatitiktį, atsižvelgiant į tai, kas tinkama;

c)

užtikrinti, kad informacija, kurią reikia pateikti kitos valstybės narės ryšių palaikymo įstaigai pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 36, 37 ir 38 straipsnius, būtų įkeliama į APB sistemą pernelyg nedelsiant;

d)

imtis visų pagrįstų priemonių siekiant užtikrinti, kad į APB sistemą įkelta informacija būtų tiksli, o prireikus, ištaisoma ir atnaujinama;

e)

ne vėliau kaip per 30 dienų nuo įkėlimo datos pašalinti bet kokią informaciją, kuri į ją įkelta per klaidą arba kuri nebereikalinga norint inicijuoti administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūrą.

2.   1 dalies a, d ir e punktų reikalavimai taikomi ir 3 straipsnio 3 dalyje nurodytiems centrinių arba regioninių kompetentingų institucijų darbuotojams. Jeigu ryšių palaikymo įstaiga turi įrodymų, kad tam tikra informacija yra netiksli arba į APB sistemą buvo įtraukta per klaidą, ji kuo greičiau informuoja ryšių palaikymo įstaigą, kuri įtraukė tą informaciją į APB sistemą.

6 straipsnis

Administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūros užbaigimas

1.   Administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūrą turi užbaigti ryšių palaikymo įstaiga, kuri pagal 5 straipsnio 1 dalies b punktą įkelia pagalbos prašymą arba pranešimą apie neatitiktį iš gaunančiosios ryšių palaikymo įstaigos, gavusi atitinkamą atsakymą į tokį pagalbos prašymą arba pranešimą apie neatitiktį.

2.   Jei po šešių mėnesių laikotarpio nuo pagalbos prašymo arba pranešimo apie neatitiktį įkėlimo į APB sistemą dienos, kaip nustatyta 5 straipsnio 1 dalies b punkte, administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūra nebūna užbaigta, APB sistema paprašo prašančiosios ryšių palaikymo įstaigos arba pranešančiosios ryšių palaikymo įstaigos patvirtinti, kad administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūra yra tebevykdoma.

Prašančioji ryšių palaikymo įstaiga arba pranešančioji ryšių palaikymo įstaiga per penkiolika darbo dienų patvirtina, kad administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūra tebevykdoma, arba užbaigia šią procedūrą, jei ji nebereikalinga. Jeigu ryšių palaikymo įstaiga nepateikia patvirtinimo arba procedūros neužbaigia, APB sistema procedūrą užbaigia automatiškai.

3.   Jei, remiantis 2 dalimi, gaunamas patvirtinimas, kad administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūra tebevykdoma, APB sistemoje ji turi likti neužbaigta.

Jeigu per bet kurių šešių mėnesių laikotarpį nuo tokio patvirtinimo dienos nebuvo keičiamasi informacija, administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūra užbaigiama automatiškai.

7 straipsnis

Komisijos atsakomybė, susijusi su APB sistema

Komisija:

a)

užtikrina, kad būtų plėtojama, techniškai prižiūrima ir atnaujinama APB sistemos programinė įranga ir IT infrastruktūra ir būtų teikiama susijusi pagalba;

b)

stebi keitimąsi informacija APB sistemoje siekdama nustatyti veiklos rūšis, kurios yra arba gali būti nesuderinamos su maistą ar pašarus reglamentuojančiais teisės aktais ir kurioms teikiamas ypatingas dėmesys Sąjungos lygiu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 882/2004 40 straipsnio 1 dalyje;

c)

nagrinėja informaciją, kuria keičiamasi APB sistemoje, siekdama vykdyti jai paskirtas koordinavimo užduotis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 882/2004 40 straipsnio 1 dalyje, ir parengti ataskaitas, kad būtų lengviau įgyvendinti šį reglamentą;

d)

teikia reikiamus formatus ir gaires dėl APB sistemos naudojimo.

8 straipsnis

Keitimasis informacija APB sistemoje

1.   APB sistemoje informacija keičiamasi naudojant Komisijos pagal 7 straipsnio d punktą suteiktą formatą.

2.   Kiekvienu atveju informaciją, kuria keičiamasi APB sistemoje, sudaro bent:

a)

kompetentingų institucijų ir konkretų atvejį nagrinėjančių pareigūnų kontaktiniai duomenys;

b)

galimos neatitikties atvejo aprašymas;

c)

jei įmanoma, su juo susijusių ūkio subjektų identifikaciniai duomenys;

d)

išsami informacija apie gyvūnus ar prekes, susijusius su galimu neatitikties maistą ar pašarus reglamentuojantiems teisės aktams atveju;

e)

duomenys apie tai, ar informacija keičiamasi šiais tikslais:

i)

siekiant suformuluoti pagalbos prašymą ar atsakymą į jį arba

ii)

siekiant pateikti pranešimą apie neatitiktį arba į jį atsakyti;

f)

įvardijama ryšių palaikymo įstaiga, kuriai skirtas pagalbos prašymas ar pranešimas apie neatitiktį;

g)

nurodoma, ar pagalbos prašymas arba pranešimas apie neatitiktį yra susijęs su galimu neatitikties atveju dėl nesąžiningos klaidinančios praktikos, ir nurodoma, ar prieiga prie jo gali būti suteikta tik 4 straipsnyje nurodytai ryšių palaikymo įstaigai.

III SKIRSNIS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR SAUGUMAS

9 straipsnis

Tikslo apribojimas

1.   Ryšių palaikymo įstaigos ir Komisija APB sistemoje keičiasi asmens duomenimis ir juos tvarko tik siekdamos įgyvendinti administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo reikalavimus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 882/2004 IV antraštinėje dalyje.

2.   Keičiantis duomenimis jokiomis aplinkybėmis neturi būti nurodyti asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat neturi būti nurodyta informacijos apie asmens sveikatą ar lytinį gyvenimą.

10 straipsnis

Duomenų apsauga

1.   Direktyva 95/46/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 taikomi tada, kai į informaciją, kuria keičiamasi per APB sistemą, yra įtraukta asmens duomenų, kaip apibrėžta Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio a punkte ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio a punkte.

2.   Kaip apibrėžta Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio d punkte, valstybių narių kompetentingos institucijos ir ryšių palaikymo įstaigos yra laikomos duomenų valdytojomis, atsižvelgiant į joms tenkančią atsakomybę perduoti atitinkamą informaciją APB sistemai ir tvarkyti bet kokius asmens duomenis, kurie gali būti pateikti dėl šios veiklos ir dėl keitimosi informacija, nurodyta 3 straipsnio 3 dalyje.

3.   Kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio d punkte, Komisija laikoma duomenų valdytoja, atsižvelgiant į jai tenkančią atsakomybę administruoti APB sistemą.

4.   Prireikus valstybės narės gali apriboti teises ir pareigas, nustatytas Direktyvos 95/46/EB 6 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnyje, kad būtų apsaugoti tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies d ir f punktuose nurodyti interesai.

5.   Komisija gali apriboti teises ir pareigas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 45/2001 4 straipsnio 1 dalyje, 11 straipsnyje, 12 straipsnio 1 dalyje ir 13–17 straipsniuose, jeigu tokie apribojimai yra būtini siekiant apsaugoti to reglamento 20 straipsnio 1 dalies a ir e punktuose nurodytus interesus per laikotarpį, kuriuo veiksmai planuojami arba vykdomi siekiant patikrinti, ar laikomasi maistą ir pašarus reglamentuojančių teisės aktų, arba siekiant užtikrinti maistą ir pašarus reglamentuojančių teisės aktų vykdymą konkrečiu atveju, su kuriuo yra susijusi informacija.

11 straipsnis

Asmens duomenų saugojimas

Komisija pašalina APB sistemoje tvarkomus asmens duomenis kai tik jų nebereikia siekiant tikslo, dėl kurio jie buvo surinkti ir tvarkomi, – paprastai ne vėliau kaip per penkerius metus nuo administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo procedūros užbaigimo.

12 straipsnis

Duomenų saugumas

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad APB sistema atitiktų duomenų saugumo taisykles, priimtas atitinkamai pagal Reglamento (EB) Nr. 46/2001 22 straipsnį ir Direktyvos 95/45/CE 17 straipsnį.

13 straipsnis

Taikymo data

Šis sprendimas taikomas nuo dvidešimtos dienos po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

14 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 22 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

(3)  2004 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimas 2004/292/EB dėl TRACES sistemos įdiegimo ir iš dalies keičiantis Sprendimą 92/486/EEB (OL L 94, 2004 3 31, p. 63).

(4)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(5)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).


Top