EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1914

2015 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1914 dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos (CETS Nr. 196) papildomo protokolo pasirašymo Europos Sąjungos vardu

OL L 280, 2015 10 24, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1914/oj

24.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/24


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1914

2015 m. rugsėjo 18 d.

dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos (CETS Nr. 196) papildomo protokolo pasirašymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 83 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. balandžio 1 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos (CETS Nr. 196) papildomo protokolo (toliau – Papildomas protokolas);

(2)

2015 m. gegužės 19 d. Europos Tarybos Ministrų Komitetas priėmė Papildomą protokolą. Papildomu protokolu siekiama palengvinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 2178 (2014) dėl užsienio teroristų kovotojų įgyvendinimą ir visų pirmą nustatyti, kad tam tikros veikos, nustatytos tos rezoliucijos 6 punkte, yra baudžiamosios veikos;

(3)

bendras susitarimas dėl su užsienio teroristais kovotojais susijusių nusikaltimų ir parengiamojo pobūdžio nusikalstamų veikų, kuriomis gali būti sudarytos sąlygos teroro aktui įvykdyti, padėtų dar labiau sustiprinti baudžiamosios teisenos priemones ir bendradarbiavimą Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;

(4)

Tarybos pamatiniu sprendimu 2002/475/TVR (1) buvo nustatytos kovos su terorizmu bendros Sąjungos taisyklės. Papildomu protokolu gali būti daromas poveikis toms bendroms taisyklėms arba keičiama jų taikymo apimtis;

(5)

todėl Papildomas protokolas Europos Sąjungos vardu turėtų būti pasirašytas Sąjungos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu, tiek, kiek Papildomu protokolu gali būti daromas poveikis toms bendroms taisyklėms arba keičiama jų taikymo apimtis. Valstybės narės išsaugo savo kompetenciją tiek, kiek Protokolu nedaromas poveikis toms bendroms taisyklėms ar nekeičiama tų taisyklių taikymo apimtis;

(6)

Airijai Pamatinis sprendimas 2002/475/TVR yra privalomas, todėl ji dalyvauja priimant šį sprendimą;

(7)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(8)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Europos Sąjungos vardu pasirašyti Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos (CETS Nr. 196) papildomą protokolą klausimų, priklausančių Sąjungos kompetencijai, atžvilgiu, su sąlyga, kad minėtas Protokolas bus sudarytas (2).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Papildomą protokolą Europos Sąjungos vardu.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jį priėmus. Jis taikomas pagal Sutartis.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugsėjo 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. DIESCHBOURG


(1)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).

(2)  Papildomo protokolo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


Top